Dispozitii generale ale noului cod rutier

Art. 1
(1) Circulatia  pe  drumurile  publice  a  vehiculelor,  pietonilor   si  a  celorlalte  categorii  de participanti la trafic, drepturile,  obligatiile  si raspunderile  care  revin persoanelor  fizice  si juridice,   precum si  atributiile   unor  autoritati  ale   administratiei   publice,   institutii   si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Dispozitiile  prevazute  in  prezenta  ordonanta  de  urgenta  au  ca  scop  asigurarea desfasurarii fluente  si in siguranta  a circulatiei pe drumurile publice, precum  si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate  in zona drumului public, protectia drepturilor  si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cat si a mediului.

(3) Autoritatea competent a in domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea   unor   reglementari,   precum si   aplicarea si   exercitarea   controlului   privind respectarea normelor  din acest domeniu este Ministerul Administratiei  si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Romane.

(4) Reglementarile  privind  circulatia  pe  drumurile  publice  se  emit,  dup a  caz,  de  catre autoritatile  publice  centrale  sau  locale  cu  atributii  in  acest  domeniu,  numai  cu  avizul Inspectoratului  General  al  Politiei  Romane  si  cu  respectarea  acordurilor  si  conventiilor internationale la care Romania este parte.

(5) Prevederile  prezentei  ordonante  de  urgenta  se  aplica  tuturor  participantilor  la  trafic, precum  si autoritatilor  care au atributii  in domeniul circulatiei  si sigurantei pe  drumurile publice si in domeniul protectiei mediului.

Art. 2

Indrumarea,  supravegherea  si  controlul  respectarii  normelor  de  circulatie  pe  drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care are obligatia sa ia masurile legale in cazul in care constata incalcari ale acestora.

Art. 3

Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii,  s-au  stabilit  restrictii  se  face  cu  respectarea  reglementarilor  instituite  pentru  acele zone.

Art. 4

Controlul  circulatiei  vehiculelor  apartinand  institutiilor  din  sistemul  de  aparare,  ordine publica si siguranta nationala se efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre aceste institutii.

Art. 5

(1) Administratorul  drumului  public,  antreprenorul  sau  executantul  lucrarilor,  conform competentelor ce ii revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor  in vigoare, si sa le mentina in stare corespunzatoare.

(2) Administratorul drumului public sau, dup a caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stanjeneste sau pune  in pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de inlaturare a acestuia.

(3) Autoritatile publice locale sunt obligate sa amenajeze statiile mijloacelor de transport public de persoane, prevazute cu alveole sau refugii, cu avizul politiei rutiere.

(4) Se  interzic  amplasarea  constructiilor  de  orice  fel  si  practicarea  actelor  de  comert  pe trotuar sau pe acostament,  in parcarile amenajate sau pe partea carosabila, in conditiile in care acestea ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor.

(5) In perimetrul sta tiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii:
a) de asteptare pentru calatori;
b) pentru comercializarea legitima tiilor de calatorie.

(6) In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a  drumului  public,  a  nesemnalizarii  sau  a  semnalizarii  necorespunzatoare  a  acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public,   antreprenorul   sau   executantul   lucrarilor   raspunde,   dup a caz,   administrativ, contraventional, civil sau penal, in conditiile legii.

(7) Orice  masura  de  restrictie  a  circulatiei  pe  drumurile  publice  se  dispune  de  catre administratorul drumului numai cu avizul politiei rutiere.

(8) Prin exceptie de la alin. (7),  in cazuri temeinic justificate, politia rutiera poate dispune, fara acordul administratorului drumului public, masuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice.

(9) In  scopul  asigurarii  desfasurarii  in  conditii  de  siguranta  a  circulatiei  pe  drumurile publice, politia rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dup a caz, desfiintarea de amenajari rutiere.

Art. 6

In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile  si termenii de mai jos au urmatorul inteles:

1. acordare  a  prioritatii
–  obligatia  oricarui  participant  la  trafic  de  a  nu   isi  continua deplasarea sau de a nu efectua orice alta manevra, daca prin acestea  ii obliga pe ceilalti participanti la trafic care au prioritate de trecere sa isi modifice brusc directia sau viteza de deplasare ori sa opreasca;

2. acostament
– fasia laterala cuprinsa intre limita partii carosabile  si marginea platformei drumului;

3. amenajari  rutiere
–  totalitatea  constructiilor,  dispozitivelor  si  oricaror  mijloace  tehnice, altele  decat  cele  destinate  semnalizarii,  amplasate  pe  drumul  public  in  scopul  asigurarii securitatii rutiere;

4. ansamblu de vehicule
– vehiculul cu motor cuplat cu unul sau dou a vehicule, care circula pe drum ca o unitate;

5. autostrada
– drumul national de mare capacitate  si viteza, semnalizat special, rezervat exclusiv  circulatiei  autovehiculelor,  cu  sau  fara  remorci,  care  nu  serveste  proprietatii riverane, prevazut cu doua cai unidirectionale, separate printr-o zona mediana sau, in mod exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, avand cel putin doua benzi de circulatie pe sens si banda de urgenta, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;

6. autovehicul
–  vehiculul  echipat  cu  motor  in  scopul  deplasarii  pe  drum.  Troleibuzele  si tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite  in exploatarile agricole si forestiere, precum si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;

7. banda  de  circulatie
–  subdiviziunea  longitudinala  a  partii  carosabile,  materializata  prin marcaje rutiere sau alte mijloace, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia intr-un sens a unui sir de vehicule, altele decat vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;

8. banda de urgenta
– subdiviziunea longitudinal a suplimentara, situata la extremitatea din partea   dreapta   a   autostrazii,   in   sensul   de   circulatie,   destinata   exclusiv   stationarii autovehiculelor  in cazuri justificate, precum  si circulatiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la interventii sau in misiuni cu caracter de urgenta;

9. banda  reversibila
–  banda  de  circulatie,  marcata  si  semnalizata,  situata  langa  axa drumului,  destinat a  circulatiei  autovehiculelor  intr-un  sens  sau  in  altul,  in  functie  de intensitatea traficului;

10. bicicleta
– vehiculul prevazut cu doua roti, propulsat exclusiv prin forta musculara, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;

11. coloana  oficiala
–  unul  sau  mai  multe  vehicule  care  circula  pe  drumul  public  si  sunt insotite de unul sau mai multe autovehicule ale politiei rutiere, care au in functiune semnale speciale de avertizare sonore  si luminoase de culoare rosie;

12. conducator
–  persoana  care  conduce  pe  drum  un  grup  de  persoane,  un  vehicul  sau animale de tractiune, animale izolate sau in turma, de povara ori de calarie;

13.
– abrogat

14. drum  public
–  orice  cale  de  comunicatie  terestra,  cu  exceptia  cailor  ferate,  special amenajata  pentru  traficul  pietonal  sau  rutier,  deschisa  circulatiei  publice;  drumurile  care sunt inchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;

15. unitati de  asistenta  medicala  autorizate
–  unitatile  sanitare  cu personal  calificat  si cu dotare corespunzatoare pentru examinarea medicala ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere  si a conducatorilor de autovehicule sau de tramvai, autorizate de autoritatea de sanatate publica judeteana sau de cea a municipiului Bucuresti, dupa caz;

16. intersectie
–  orice  incrucisare,  jonctiune  sau  bifurcare  de  drumuri  la  nivel,  inclusiv spatiile formate de acestea;

161. inmatriculare/inregistrare
–  operatiunea  administrativa  prin  care  se  atesta  ca  un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestarii inmatricularii/inregistrarii este certificatul de inmatriculare/inregistrare si numarul de inmatriculare/inregistrare atribuit;

162. inmatriculare/inregistrare permanenta
– operatiunea de inmatriculare/inregistrare prin care   se   atribuie   certificat   de inmatriculare/inregistrare si   numar   de inmatriculare/ inregistrare pentru o perioada nedeterminata;

163. inmatriculare temporara
– operatiunea de  inmatriculare prin care se acorda certificat de inmatriculare si numar de inmatriculare pentru o perioad a determinata;

17. localitate
–  catunul,  satul,  comuna,  orasul  si  municipiul  ale  caror  intrari  si  iesiri  sunt semnalizate in conformitate cu prevederile legale;

18. masa  totala  maxima  autorizata
–  masa  maxima  a  unui  vehicul  incarcat,  declarata admisibila in urma omologarii de catre autoritatea competenta;

19. mijloc tehnic certificat
– dispozitivul care dovedeste consumul de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora ori prezenta in aerul expirat a alcoolului sau prin care se probeaza incalcari ale unor reguli de circula tie;

20. mijloc tehnic omologat  si verificat metrologic
– dispozitivul care stabileste concentratia de alcool in aerul expirat ori destinat masurarii vitezei;

21. moped
– vehiculul cu doua, trei sau patru roti, a carui viteza maxima prin constructie nu depaseste 45 km/h  si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cm3  sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala este de cel mult 4 kW;

22. motocicleta
– autovehiculul cu doua roti, cu sau fara atas, echipat cu un motor care are o capacitate cilindric a mai mare de 50 cm 3  si/sau a carui viteza maxima, prin constructie, depaseste 45 km/h;

23. parte carosabila
– portiunea din platforma drumului destinat a circulatiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau prin diferenta de nivel;

24. participant la trafic
– persoana fizic a ce utilizeaza, la un moment dat, drumul public;

25. pista pentru biciclete
– subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau  pista  separata  de  drum,  special  amenajata,  semnalizata  si  marcata  corespunzator, destinata numai circulatiei bicicletelor si mopedelor;

26. prioritate  de  trecere
–  dreptul  unui  participant  la  trafic  de  a  trece  inaintea  celorlalti participanti la trafic cu care se intersecteaza, in conformitate cu prevederile legale privind
circulatia pe drumurile publice;

27. remorca
– vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;

28. remorca usoara
– remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;

29. semiremorca
– remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata in parte de catre un autovehicul sau de catre un tractor;

30. tractor
– vehiculul cu motor, pe roti sau pe senile, conceput special pentru a trage sau a impinge anumite utilaje sau remorci folosite  in exploatarile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrari, care se deplaseaz a numai ocazional pe drumul public;

31. tractor  rutier
–  tractorul  pe  roti,  cu  cel putin  doua  axe, utilizat pentru  executarea de lucrari, precum si pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri si care se deplaseaza, de regula, pe drumul public;

32. trecere la nivel
– incrucisarea la nivel dintre un drum public  si o cale ferata sau linie de tramvai, care dispune de o platform a independenta;

33. trotuar –
spatiul longitudinal situat  in partea lateral a a drumului, separat  in mod vizibil de partea carosabil a prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circula tiei pietonilor;

34. detinator mandatat
– persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul in baza unui contract de leasing sau contract de  inchiriere;

35. vehicul
–  sistemul  mecanic  care  se  deplaseaza  pe  drum,  cu  sau  fara  mijloace  de autopropulsare,  utilizat  in  mod  curent  pentru  transportul  de  persoane   si/sau  bunuri  ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari;

351. vehicul nou
– vehicul care nu a mai fost niciodata inmatriculat;

36. vehicul   cu   mase   sau   dimensiuni   de   gabarit   depasite
–   vehiculul   care,   datorita dimensiunilor sale ori marfurilor transportate, depaseste masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevazute in reglementarile legale;

37. vehicul  in  circulatie  internationala  sau  in  trafic  international
–  vehiculul  care,  prin deplasarea sa, depaseste cel putin o frontiera de stat;

38. zona drumului public
cuprinde suprafa ta de teren ocupata  de  elementele constructive ale drumului, zona de protectie si zona de siguranta. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc in conformitate cu prevederile legale;

39. zona pietonala
– perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor,  unde  accesul  vehiculelor  este  supus  unor  reguli  speciale  de  circulatie,  avand intrarile si iesirile semnalizate in conformitate cu prevederile legale;

40. zona  rezidentiala
–  perimetrul  dintr -o  localitate  unde  se  aplica  reguli  speciale  de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate in conformitate cu prevederile legale.

Lasă un comentariu