Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 283. – (1) Societatile comerciale, organizate în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, privatizate sau care se vor privatiza, pot functiona numai pe baza de statut.

(2) Modificând, în conditiile legii, statutul, asociatii îl pot denumi act constitutiv, fara ca prin aceasta sa ia nastere o societate comerciala noua.
(3) La societatile existente, asociatii pot modifica actul constitutiv, prevazând în el documentele la care acestia urmeaza sa aiba acces, în sensul art. 8 lit. i). (4) Societatile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat pot functiona cu orice numar de asociati.
Art. 284. – Încadrarea salariatilor la societatile comerciale se face pe baza de contract individual de munca, cu respectarea legislatiei muncii si asigurarilor sociale.
Art. 285. – Daca asociatul unic dintr-o societate cu raspundere limitata este si administrator, poate beneficia de pensie ca la asigurarile sociale de stat, în masura în care a varsat contributia la asigurarile sociale si pe aceea pentru pensia suplimentara.
Art. 286. – Constituirea de societati comerciale cu participare straina, în asociere cu persoane juridice sau persoane fizice române, sau cu capital integral strain se efectueaza cu respectarea dispozitiilor prezentei legi si ale legii privind regimul investitiilor straine.

Art. 287. – Activitatile care nu pot face obiectul unei societati comerciale se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.
Art. 288. – Pentru autentificarea actului constitutiv se vor plati taxele de timbru si onorariile notariale legale. Art. 289. – În sensul prezentei legi, municipiul Bucuresti se asimileaza cu judetul.
Art. 290. – (1) Întreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ, persoane juridice, înfiintate în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative si reorganizate, pâna la data de 17 septembrie 1991, în una dintre formele de societate prevazute de art. 2 din prezenta lege îsi vor putea continua activitatea.
(2) Ele sunt succesoare de drept ale întreprinderilor mici sau ale asociatiilor cu scop lucrativ din care provin. Art. 291. – Prevederile din prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Codului comercial.
Art. 292. – Societatile cu participare straina înfiintate pâna la data de 17 decembrie 1990 îsi vor putea continua activitatea potrivit actului lor de constituire, aprobat în conditiile legii.
Art. 293. – Guvernul va putea modifica, anual, prin hotarâre, valoarea minima a capitalului social stabilita la art. 10 alin. (1), tinând seama de rata inflatiei, astfel încât, pâna la data de 31 decembrie 2005, pentru societatile pe actiuni si în comandita pe actiuni, capitalul social sa nu fie mai mic decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro. Hotarârea Guvernului va cuprinde si termenul pentru completarea capitalului social.
Art. 294. – Pe data întrarii în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 77 – 220 si 236 din Codul comercial.

Lasă un comentariu