Contract de asistenta financiara

Contract de asistenta financiara

Incheiat astazi …………………….
la ………………………………………

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ………………………. (localitatea) str. …………….. nr. …, bloc ….., scara .., etaj ……, apartament ….., judetul/sectorul …………….., avand codul unic de inregistrare nr. …………….., atribut fiscal …………….. si numar de ordine in registrul comertului ………/ ………/ …….., contul nr. ………………. deschis la ………………, telefon ………………, fax ………………, reprezentata prin ………………, cu functia de ………………, in calitate de prestator si
sau

1.1. ……………………………………. domiciliat in …………………………….., str. …………………….. nr. ……., (numele si prenumele) (localitatea) bloc  …..,  scara  ..,  etaj  ……………,  apartament  ………..,  judetul/sectorul  ……………………………,  avand
…………………………………………… nr. …………….. din …………….., eliberat de …………….., (autorizatia, carnetul, licenta etc.) in calitate de prestator si

1.2. S.C. …………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in …………………….., (localitatea) str. …………….. nr. …, bloc ….., scara .., etaj ……, apartament ….., judetul/sectorul …………….., avand codul unic de inregistrare nr. …………….., atribut fiscal …………….. si numar de ordine in registrul comertului ………/ ………/ …….., contul nr. ……………….. deschis la ……………….., telefon ………………., fax ………………., reprezentata prin ………………., cu functia de …………….., in calitate de beneficiar
sau

1.2. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia ………………………………….. cu sediul in ……………………….., (localitatea) str. …………….. nr. …, bloc ….., scara ……, etaj ……, apartament ….., judetul/sectorul ………….., inscrisa in Registrul  …………… sub nr. …………….. din ……………..  avand contul nr. ……………. deschis la …………………, telefon …………….., fax …………….., reprezentata de ……………………, cu functia de …………….., in calitate de beneficiar sau

1.2. Asociatia familiala ………………………………………. cu sediul in …………………………………………, (localitatea) str. …………….. nr. …, bloc ….., scara …, etaj ……, apartament ….., judetul/sectorul …………….., posesoarea autorizatiei nr. …………….. din …………….., eliberata de …………….., avand contul
nr. ……………..   deschis la ……………..,   telefon …………….., fax …………….., reprezentata de …………….., cu functia de …………….., in calitate de beneficiar sau

1.2.  ………………………………………… domiciliat in ………………………….. str. ………………………………
(numele si prenumele) (localitatea) nr.  …,  bloc  …..,  scara  ..,  etaj  ……,  apartament  …..,  judetul/sectorul  ……………..,  posesorul (posesoarea) autorizatiei nr. …………….. din …………… eliberata de …………………, persoana fizica care desfasoara activitatea economica in mod independent, in calitate de beneficiar
au  convenit  sa  incheie  prezentul  contract  de  asistenta  financiara,  cu  respectarea  urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract il constituie acordarea asistentei financiare de catre prestator benefeciarului in scopul …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………. .
2.2. Prestatorul va asigura asistenta financiara timp de ……….  pe saptamana/luna beneficiarului. (ore, zile)
2.3. Numarul de ore/zile de la pct. 2.2 poate fi majorat/redus potrivit acordului intervenit intre parti,  prin  act  aditional,  cu  conditia  ca  beneficiarul  sa  adreseze  o  cerere/notificare  scrisa beneficiarului, cu cel putin …………….. zile inainte.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata contractului este de …………………………… incepand de la data semnarii si pana la data (zile, saptamani, luni) de ……………… .
3.2. Durata contractului poate fi prelungita prin act aditional potrivit acordului partilor.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Pentru serviciile prestate, beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului un comision in valoare de …………….. lei/ora/zi/luna, incepand de la data semnarii prezentului contract.
sau/si
Pentru contractele incheiate cu furnizorii, comisionul este egal cu ……………..% din valoarea ordinului de cumparare si se va plati la data executarii acestui ordin.

4.2. In cazul in care un ordin de cumparare nu a fost executat la termenul stabilit in contractul incheiat cu furnizorul respectiv, beneficiarul nu mai are obligatia de mai a plati comisionul prevazut la pct. 4.1.
4.3. Plata se va face la sfarsitul fiecarei luni in numerar/in contul prestatorului, indicat in partea introductiva a prezentului contract.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Prestatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa efectueze analiza posibilitatilor de dezvoltare a beneficiarului, sa prospecteze piata,   sa   estimeze   costul   lucrarilor   ce   trebuie   efectuate   de   beneficiar,   sa-l informeze cu privire la constatari si sa-i propuna solutia cea mai favorabila;
b) sa contacteze furnizorii potentiali, sa studieze disponibilitatile acestora si sa pro- puna alegerea celui mai convenabil dintre ei;
c) cu acordul beneficiarului sa lanseze cereri de oferta, iar dupa acceptarea ofertelor
de catre beneficiar sa incheie contracte cu furnizorul (furnizorii) ales;
d) alte servicii de asistenta financiara solicitate de beneficiar.
5.2. Obligatiile beneficiarului sunt urmatoarele:
a) sa emita ordine de cumparare si sa plateasca avansul (daca este necesar) achitand
la scadenta sumele prevazute in contractele incheiate prin intermediul prestatorului;
b) sa plateasca prestatorului comisionul cuvenit la termenele si in conditiile stabilite prin prezentul contract.

VI. CLAUZA PENALA

6.1. Neplata  comisionului  la  termenul  stabilit  de  prezentul  contract  atrage  o  penalizare  de ……………..% pe zi de intarziere, aplicata asupra sumelor exigibile in sarcina beneficiarului.
6.2. Nerespectarea  termenului  prevazut  la  pct.  3.1  atrage  dupa  sine  rezilierea  contractului  si exonerarea  de  orice  raspundere  a  beneficiarului.  In  acest  caz,  beneficiarul  are  dreptul  la despagubiri echivalente cu prejudiciul material produs din culpa prestatorului.

VII. FORTA MAJORA

7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care-i revine in baza prezen- tului contract, daca neexecutarea sau/si executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
7.2. Partea  care  invoca  forta  majora  este  obligata  sa  notifice  celeilalte  parti,  in  termen  de …………….., producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.(zile, ore)

7.3. Daca in termen de …………….  de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VIII. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

8.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor pe care le detin ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract.
8.2. In acest scop s-a intocmit si semnat angajamentul anexa nr. …………….. la prezentul contract.

IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare reco- mandata  cu  confirmare  de  primire  (A.R.)  si  se  considera  primita  de  destinatar  la  data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul  uneia dintre modalitatile prevazute la pct. 9.1-9.3.

X. LITIGII

10.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila, de reprezentantii lor.
10.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
sau
10.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

N.B: Se poate folosi, dupa caz, si clauza compromisorie recomandata de Camera de
Comert si Industrie a Romaniei (a se vedea „6 – Clauze comune“).

XI. ALTE CLAUZE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
11.2. Prezentul  contract,  impreuna  cu  anexel  care  fac  parte  integranta  din  cuprinsul  sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta neintelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
11.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR                                                                    BENEFICIAR

Lasă un comentariu