Contract de comision – model

Contract de comision – model

Incheiat astazi …………………….
la ………………………………………

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ………………………………., (localitatea) str…………………………… nr. ……, bloc …….., scara …….., etaj ………., apartament ……, judetul/sectorul ………………….., avand codul unic de inregistrare nr. ……….., atribut fiscal ….. si numar de ordine in registrul comertului ……./………./…………, contul nr. ………………, deschis la …………………………….., telefon …………….., fax …………….., reprezentata prin ……………………., cu functia de …………………….., in calitate de comitent si
sau

1.1. Asociatia familiala …………………………………………………………… cu sediul in …………………………………………………………………………., (localitatea) str. ……………………………………………… nr. ……, bloc ……., scara ……, etaj ……, apartament ….., judetul/sectorul …………………………., posesoarea autorizatiei nr. ……………….. din ……………., eliberata de ………………………….., avand contul nr. ………………., deschis la …………………………………, telefon …………………………., fax …………….., reprezentata de ………………………………………, cu functia de ………………………, in calitate de comitent si
sau

1.1. ………………………………….. (numele si prenumele) cu domiciliul in ……………………………., (localitatea) str. ………………………………. nr. ……….., bloc ………., scara ………, etaj …….., apartament …….., judetul/sector ……………….,
posesorul(posesoarea) autorizatiei nr. …………………. din ………………, eliberata de …………….., persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de comitent
si

1.2. S.C. …………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in …………………, (localitatea) str. ……………………… nr. ……, bloc …….., scara …….., etaj ……., apartament ……, judetul/sectorul ………………….., avand codul unic de inregistrare nr. …………. atribut fiscal …………… si numar de ordine in registrul comertului ………../……………/…………, contul nr. …………………… deschis la …………….., telefon ………………….., fax…………………, reprezentata prin ………………., cu functia de ………………, in calitate de comisionar
sau

1.2. Asociatia familiala ………………………. cu sediul in …………………………., (localitatea) str. ………………………. nr. ……, bloc ………., scara ………, etaj ………, apartament ….., judetul/sectorul ……………….., posesoarea autorizatiei nr. ……………….. din ……………., eliberata de ……………………., avand contul nr. ……………………., deschis la ………………, telefon …………………….., fax……………….., reprezentata prin ……………………………………., cu functia de …………………., in calitate de comisionar
sau

1.2. ……………………………… (numele si prenumele) cu domiciliul in ……………………………., (localitatea) str. ………………………… nr. ……, bloc ……., scara ……., etaj ………, apartament ……, judetul/sectorul ………………….., posesorul autorizatiei nr. …………. din ………….., eliberata de ……………, persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de comisionar
sau

1.2. ………………………………… (numele si prenumele) cu domiciliul in ………………………….., (localitatea) str. ………………………………….. nr. ……, bloc ….., scara ….., etaj …., apartament …., judetul/sector …………………………………., nascut la data de ………………….. (ziua, luna, anul)  in ……………………., (localitatea) fiul (fiica) lui …………………………….. si al (a) ………………………….., avand actul de identitate seria …………. nr. …………….., eliberat de ………………………………………. la data de ……………………………….., codul numeric personal ………………………….., in calitate de comisionar au convenit sa incheie prezentul contract de comision cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prospectarea pietii si gasirea de furnizori pentru marfurile prevazute in lista anexa nr. …………… la prezentul contract.

2.2. Marfurile in sortimentele, cantitatile si la preturile maxime prevazute in lista anexa nr. ………, vor fi cumparate de comisionar in nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului.

2.3. Marfurile cumparate de comisionar vor fi transportate in depozitul situat in …………………………….., (localitatea)  str. ……………………… nr. …………, judetul/sectorul ………………….., prin grija comitentului/cesionarului pe cheltuiala comitentului.
sau

2.1. Prospectarea pietii, plasarea si vanzarea marfurilor prevazute in lista anexa nr. ………… .

2.2. Predarea-primirea marfurilor se va face pe baza de proces-verbal.

2.3. Marfurile primite spre plasare si vanzare vor fi preluate de la depozitul (depozitele) situat(e) in …………………………….., (localitatea) str. ……………………………….. nr. ………, judetul/sectorul …………….., pe cheltuiala ………………….. .

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de ………………………………………..  (zile, saptamani, luni etc.), incepand de la data de ………………………. .

3.2. Modificarea contractului se face cu acordul partilor prin act aditional.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Comitentul se obliga sa plateasca comisionarului un comision de ………….% din valoarea marfurilor cumparate/plasate si vandute efectiv.

4.2. Plata comisionului se va face cu numerar/ordin de plata, in contul comisionarului, in termen de ……… zile de la predarea-preluarea si receptia marfurilor.
sau

4.2. Plata comisionului se va face cu numerar/ordin de plata, in contul comisionarului la depunerea contravalorii marfurilor cumparate/plasate si vandute, la casieria ……………/in contul bancar al comitentului.

V. GARANTII

5.1. Marfurile cumparate/plasate si vandute vor fi insotite (daca este cazul) de certificatele de garantie aferente.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR5)

6.1. Comitentul se obliga:

a) sa puna la dispozitia comisionarului, cu incepere de la data de …………………………., (ziua, luna, anul) sumele de bani solicitate de acesta, in masura contractarii furnizorilor si cumpararii marfurilor pe baza facturilor si a altor documente legale de decontare;

b) sa asigure transportul marfurilor la/de la depozitul situat in …………………………….,  (localitatea si adresa) pe cheltuiala ………………..;

c) sa plateasca comisionul cuvenit comisionarului in termen de ……… zile de la primirea marfurilor in depozit/depunerea la casierie sau in cont a sumelor realizate din vanzarea marfurilor;

d) sa asigure conditii de predare-primire si receptie, precum si de depozitare a marfurilor cumparate de comisionar;

e) sa-l imputerniceasca pe reprezentantul sau ca sa efectueze primirea/predarea marfurilor in /din depozitul situat in ………………………………………………………………..; (localitatea si adresa)

f) sa achite toate cheltuielile ocazionate de executarea prezentului contract, efectuate de comisionar (transport, manipulare, expediere etc.).

6.2. Obligatiile comisionarului sunt urmatoarele:

a) sa identifice furnizori pentru marfurile care formeaza obiectul prezentului contract si sa le cumpere in nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului;
sau
a) sa prospecteze piata, sa plaseze si sa vanda marfurile care formeaza obiectul prezentului contract;
b) sa ia masuri de conservare a marfurilor primite spre plasare si vanzare;
c) sa incheie in nume propriu contracte si alte acte juridice cu furnizorii/clientii in limitele imputernicirilor date prin prezentul contract;
d) sa-l instiinteze pe comitent, cu cel putin ………… (ore, zile) inainte de efectuarea transportului marfurilor, astfel incat comitentul sa poata pregati mijloacele de transport si depozitele, precum si sa delege imputernicitul sau pentru preluarea lor;
e) sa depuna cel putin o data pe zi/saptamana/luna contravaloarea marfurilor plasate si vandute pe baza decontului prezentat comitentului;
f) sa intocmeasca proces-verbal de predare-primire si de receptie a marfurilor cu imputernicitul comitentului.

VII. CLAUZA PENALA

7.1. in cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale la termen sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti:

a) penalitati de ………% din valoarea tranzactiilor;
b) daune-interese in raport de prejudiciul suferit.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………………,(zile, ore) producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de …………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI

9.1. in acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. in cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

9.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii lor.

10.2. in cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila de catre reprezentantii partilor, ele se vor rezolva prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial international de pe langa Camera de Comert si industrie a Romaniei, in conformitate cu regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti.

Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.
sau

10.2. in cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.2. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ………….. exemplare, din care ……………. .

COMITENT                                             COMISIONAR

Note
1. Contract uzitat foarte frecvent in relatiile comerciale internationale.
2. Acte juridice pe care comisionarul le incheie cu tertii: vanzarea-cumpararea de marfuri; transport de marfuri;
operatiuni cu valori mobiliare etc.
3. in cazul in care comisionarul depaseste aceste limite, comitentul poate refuza operatiunea indeplinita de comisionar.
in schimb, daca isi executa imputernicirea in conditii mai avantajoase decat cele stabilite, comisionarul
trebuie sa dea socoteala pentru avantajele suplimentare, afara de cazul in care, prin contract, s-a prevazut altfel.
4. in caz contrar, comisionarul raspunde pentru neindeplinirea obligatiilor asumate chiar si in cazul unei culpe
usoare.
5. in raport de natura si continutul obiectului contractului, se includ obligatii dintre cele prevazute la acest capitol
al modelului de contract adaptate la specific.

Lasă un comentariu