Contract de consultanta fiscala

Contract de consultanta fiscala

Biroul individual/Societatea Comerciala de Consultanta Fiscala …………………
nr. …………. , data ………….

Incheiat intre:

1. Biroul individual/Societatea Comerciala de Consultanta Fiscala …………………., inregistrat/autorizata la/de Camera Consultantilor Fiscali sub nr. ………….. din data de ………….., cu sediul in localitatea ………….., str. ………………………. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., judetul/sectorul ……., avand C.U.I. nr. ………….. din data de ……….., cont bancar nr. ………. deschis la …………, prin reprezentant …………… (numele si prenumele) in calitate de ……………., pe de o parte, si

2. Client (societatea comerciala/persoana fizica) cu sediul/domiciliul in localitatea ……………………….., str. …………………….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., judetul/sectorul …………, avand C.U.I. nr. ……….. din data de ………., cont bancar nr. ……., deschis la ………, reprezentat prin ………., care se identifica cu (B.I./C.I./pasaport) ……….. si delegatia ………….., pe de alta parte.

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, partile convin urmatoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il reprezinta ……………… (acordarea de servicii profesionale privind asistenta de specialitate la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistenta pe probleme fiscale, asistenta privind creantele bugetare, cum sunt: amenzi, penalitati si majorari, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, reprezentare in fata organelor fiscale si reprezentare in fata organelor judecatoresti, in calitate de expert).2

II. ONORARIUL

2.1. Onorariul cuvenit este in cuantum de ……………………… (in cifre si litere) lei.

2.2. Alte mentiuni cu privire la onorariu ………………………… (termene, modalitati de plata etc.)

III. CHELTUIELI

3.1. Cheltuielile sunt in cuantum de ………………………………. (in cifre si litere) lei.

3.2. Cheltuielile aferente activitatii sus-mentionate vor fi suportate de client, separat de plata onorariului.

IV. CLAUZE SPECIALE

4.1. Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decat cu prezentul contract si/sau in conditiile prevazute de regulament.

4.2. Fata de terti, dovada prezentului contract se face prin imputernicire si se poate aduce la cunostinta acestora numai cu acordul expres al partilor.

4.3. Clientul este raspunzator de exactitatea si realitatea documentelor si informatiilor pe care le furnizeaza consultantului fiscal.

4.4. Consultantul fiscal are obligatia executarii cu profesionalism a serviciilor solicitate, a respectarii confidentialitatii informatiilor furnizate de client si a solutionarii lucrarilor la termenele prevazute in contract.

4.5. Neplata onorariului in cuantumul si la termenele fixate potrivit art. 2, precum si neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 dau dreptul la rezilierea de plin drept a prezentului contract.

4.6. Litigiile dintre parti se supun medierii Camerei Consultantilor Fiscali sau, dupa caz, instantelor de judecata competente.

V. ALTE CLAUZE ………………………………………………………………. .

Incheiat la ………… , astazi, ………….. , si inregistrat la nr. ……….. din Registrul de evidenta a contractelor de consultanta fiscala, in doua exemplare originale, ambele parti recunoscand ca au primit cate un exemplar.

BIROUL INDIVIDUAL/SOCIETATEA COMERCIALA           CLIENT/REPREZENTANT

Atest data, continutul actului si identitatea semnatarului.
(actul de identitate ………. , seria …….. nr. …….)

SEMNATURA …………………….. SEMNATURA ……………………

NOTE:

1 Camera Consultantilor Fiscali, avand sigla „CCF“, este organizatie profesionala de utilitate publica, persoana juridica fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, si functioneaza in baza prevederilor O.G. nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002 si asigura organizarea, coordonarea si autorizarea activitatii de consultanta fiscala in Romania.
2 Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala pot desfasura, in baza art. 17 din O.G. nr. 71/2001, pe langa activitatea de consultanta fiscala, cu respectarea conditiilor prevazute de actele normative in materie, si activitati de: expertiza contabila; audit financiar; instruire si perfectionare in domeniul fiscal.

Lasă un comentariu