Contract de tranzactie – model

Contract de tranzactie – model

Incheiat astazi …………………….
la ………………………………………

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in (localitatea) ………………………………….., str. ……………………….. nr. ………, bloc ……, scara ……, etaj ……, apartament ……., judetul/sectorul ………………………………….., avand codul unic de inregistrare nr. …………………, atribut fiscal ………………………… si numar de ordine in registrul comertului nr. ………./……………/…………….., contul nr. …………………………… deschis la ……………………….., telefon ……………………, fax ……………………….., reprezentata prin ………………………., cu functia de ……………………………., in calitate de reclamant si sau

1.1. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia ……………………………., cu sediul in …………………………, (localitatea) str. …………………………… nr. …….., bloc ……, scara ……, etaj ……, apartament ……., judetul/sectorul …………………………, inscrisa la ………………………….., in Registrul …………………………. sub nr. ……………….., pe baza certificatului de inscriere nr. …………. din ………………, avand contul nr. …………………….. deschis la ………………………………., telefon ……………….., fax ……………….., reprezentata de ……………………., cu functia de ………………., in calitate de reclamant si sau

1.1. Asociatia familiala ……………………………………, cu sediul in …………………………………………….., (localitatea) str. ………………………….. nr. ……, bloc ……, scara ……, apartament ……, posesoarea autorizatiei nr. ………….. din …………………., eliberata de ……………………., avand contul nr. ……………………. deschis la …………………, telefon ………………., fax …………………., reprezentata de ……………….., cu functia de …………………….., in calitate de reclamant si sau

1.1. ………………………………………………….., (numele si prenumele) cu domiciliul in ……………………………………………………, (localitatea) str. ………………………… nr. ……………., bloc ……, scara ……, etaj ……, apartament ……, judetul/sectorul …………….., posesorul (posesoarea) autorizatiei nr. ……….. din ……………., eliberata de ………………., persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de reclamant si

1.1. ……………………………….., (numele si prenumele) cu domiciliul in ……………………………….., (localitatea) str. ……………………………… nr. …….., bloc ……, scara ……, etaj ……, apartament ……, judetul/sectorul ………., avand actul de identitate seria ……. numarul …………, eliberat de ………….., la data de ………………………….., codul numeric personal ………………………………., in calitate de reclamant si

1.2. S.C. …………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in …………………………………………….., (localitatea) str. …………………. nr. ……, bloc ……, scara ……, etaj ……, apartament ……., judetul/sectorul …………….., avand codul unic de inregistrare nr. …………….., atribut fiscal ……………….. si numar de ordine in registrul comertului nr. ……./………./…………., contul nr. ……………………… deschis la …………………, telefon …………….., fax …………………….., reprezentata prin ………………………., cu functia de ……………………………., in calitate de parat sau

1.2. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia ……………………………., cu sediul in …………………………, (localitatea) str. ………………………….. nr. …….., bloc ……, scara ……, etaj ……, apartament ……., judetul/sectorul ……………………….., inscrisa la ……………………….., in Registrul ……………………………., sub nr. ……………., pe baza certificatului de inscriere nr. ………… din ………………….., avand contul nr. …………………….. deschis la ……………………………., telefon …………………., fax …………………, reprezentata de ………………………., cu functia de ………………….., in calitate de parat sau

1.2. Asociatia familiala ………………………., cu sediul in …………………………., str. ……………………… (localitatea)
nr. …., bloc …, scara …, apartament …, posesoarea autorizatiei nr. ……… din ………………………, eliberata de ………………, avand contul nr. …………… deschis la ………….., telefon …………………, fax …………….., reprezentata de ………………, cu functia de …………………….. in calitate de parat sau

1.2. ……………………………., (numele si prenumele) cu domiciliul in ………………………………., (localitatea) str. ………………………………….. nr. ……………., bloc ……, scara ……, etaj ……, apartament ……, judetul/sectorul ……….. posesorul autorizatiei nr. ……….. din ……………, eliberata de ……………………., persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de parat sau

1.2. ………………………………., (numele si prenumele) cu domiciliul in …………………………….., (localitatea) str. …………………………………. nr. ……., bloc …., scara ….,etaj …., apartament …., judetul/sectorul ………, avand actul de identitate seria ……….., numarul ………………, eliberat de ………….., la data de ………………………, codul numeric personal ……………………………, in calitate de parat au convenit sa incheie prezentul contract de tranzactie, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Litigiul/litigiile care face/fac obiectul dosarului/dosarelor aflat/aflate pe rolul instantei/instantelor astfel: …………………………………………………………………… .

2.2. In virtutea prevederilor prezentului contract, partile au hotarat ca, in vederea incheierii acestui/ acestor proces/procese, sa procedeze astfel:

a) Paratul datoreaza reclamantului executarea unei prestatii care are ca obiect:
………………………………………………………………………………………., in valoare de ……………………………………………….. (in cifre si litere) LEI/EURO/USD pana la termenul de …………… conform contractului de ………………… nr. ………. din …………………… .
Pana in prezent, prestatia nu a fost executata total/partial, in valoare de …………… .
sau
a) Paratul datoreaza reclamantului livrarea marfurilor in valoare de ………………………..
(in cifre si litere) LEI/EURO/USD, care fac obiectul contractului de ……………………. nr. ………………. din ………………….. pana la termenul de …………………… .
Pana in prezent, marfurile nu au fost livrate total/partial, in valoare de ……………. .
sau
a) Paratul datoreaza reclamantului executarea de lucrari de constructii/reamenaja ri/reparatii in valoare de ……………………………………….. LEI/EURO/USD, care fac (in cifre si litere) obiectul contractului nr. ……….. din ……………… pana la termenul de ……………….. .
Pana in prezent, nu s-au executat lucrarile total/partial, in valoare de ………………. .
b) Reclamantul datoreaza paratului plata prestatiilor efectuate/produselor livrate in valoare de …………………………………………………. (in cifre si litere) LEI/EURO/USD, care fac obiectul contractului nr. …….. din ……………………. pana la termenul de …………………….. .
Pana in prezent, plata sumei datorate nu s-a efectuat.

2.3. Partile, constatand ca nici una dintre ele nu mai are posibilitatea sa-si execute obligatiile contractuale pe care si le-au asumat prin contractul/contractele mentionate mai sus, au hotarat astazi, data incheierii si semnarii prezentului contract de tranzactie, sa renunte, fiecare in parte, de a mai cere executarea acelor contracte, fara nici o alta pretentie (despagubiri, dauneinterese, penalizari etc.) fata de partea in culpa.

2.4. Ambele parti declara, in mod expres, ca prezentul contract reprezinta vointa lor libera, neviciata si, ca urmare, au lichidat, irevocabil, orice pretentii izvorate din contractul/contractele sus-mentionate, litigiul/litigiile dintre ele fiind in mod definitiv si irevocabil stinse.

2.5. Prezentul contract serveste celor doua parti pentru clasarea cauzelor aflate pe rol la instanta/instantele judecatoreasca/judecatoresti sau arbitrala/arbitrale, urmand a fi depus la aceasta/acestea, precum si pentru efectuarea operatiunilor corespunzatoare in evidenta contabila a fiecareia dintre ele.

III. CLAUZE FINALE

3.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

3.2. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ……… exemplare, din care …………. .

RECLAMANT                                                PARAT

Lasă un comentariu