Declaratie de acceptare a succesiunii

Declaratie

Subsemnatul …………………………………… cetatean ……………………………., nascut la data de …………………., in localitatea ……………….., de sex ………………….., casatorit\necasatorit,  domiciliat  in  ………………………………, str.  ……………………………………nr. ……, bloc ……., scara …… , etaj ……, apart. ……, sector/judet …………., posesor al
………….., seria …………. nr. ………………. eliberat de ……………………………… la data de ………., cod numeric personal ……………………….,  in baza art. 689 Cod civil, declar ca in termenul legal de optiune succesorala prevazut de dispozitiile art. 700 Cod civil, accept in mod expres succesiunea defunctului …………………………………….., decedat la data de ………………, conform certificatului de deces seria ……………………………….. numar ……………… emis de ………………………………………. , fost cu ultim domiciliu in localitatea ……………………………, str. ……………….. nr. ………….., bloc ……………….,  scara ………………………
..,  etaj  …..,apart.  ……….., sector/judet  ……………………..,  al  carui  mostenitor legal sunt in calitate de ………………………………….. .

Numarul si calitatea mostenitorilor, compunerea masei succesorale si cota din comunitatea de bunuri se vor stabili cu ocazia dezbaterii succesorale.

Dau prezenta declaratie fiind necesara la dezbaterea succesiunii.

Redactata si dactilografiata in ….. exemplare, la Biroul Notarului Public …………………………………, astazi, data autentificarii.

S-au eliberat partii ………….. exemplare.

DECLARANT,
(nume, prenume si semnatura)

Lasă un comentariu