DEFINITII

In sensul legislaţiei privind protecţia consumatorilor următorii termeni se înţeleg astfel:

1. Agent economic – persoana fizica sau juridica, autorizata, care in cadrul activităţii sale profesionale fabrica, importa, transporta sau comercializează produse ori parţi din acestea sau prestează servicii;

2. Aliment nepreambalat – aliment vrac care nu este supus operaţiunii de preambalare si care, pentru vânzare, este măsurat sau cântărit in prezenta consumatorului

3. Autoritate cu atribuţii de protecţia consumatorilor – Autoritatea administraţiei publice centrale si serviciile sale desconcentrate abilitate sa constate si sa aplice sancţiuni pentru nerespectarea dispoziţiilor privind protecţia consumatorilor

4. Calitate – ansamblul de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu, care ii conferă aptitudinea de a satisface, conform destinaţiei acestuia, necesitatile explicite sau implicite;

5. Centru comercial -structura de vânzare cu suprafaţa medie sau mare in care se desfasoara activitati de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţa si de alimentaţie publica, ce utilizează o infrastructura comuna si utilitati adecvate

6. clauza abuziva – clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul si care prin ea insasi sau împreuna cu alte prevederi din contract creează, in detrimentul consumatorilor si contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligaţiile parţilor

7. comerciant – persoana fizica sau juridica autorizata sa desfăşoare activitatea de comercializare a produselor si serviciilor de piaţa;

8. comerţ ambulant – activitatea de comercializare cu amănuntul realizata prin trecere dintr-un loc in altul, in rulote mobile, standuri mobile, chioşcuri mobile sau in vehicule special amenajate

9. comerţ cu amănuntul/de detail – activitatea desfăşurata de agenţii economici care vând produse, de regula, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;

10. comerţ cu ridicata/de gros – activitatea desfăşurata de agenţii economici care cumpăra produse in cantitati mari in scopul revanzarii acestora in cantitati mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali si colectivi

11. comerţ de gros cash and carry/forma de comerţ cu autoservire pe baza de legitimaţie de acces – activitatea desfăşurata de agenţii economici care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice sau persoane fizice autorizate si asociaţii familiale autorizate conform legii, înregistrate in baza de date a vânzătorului, in scopul revanzarii si/sau prelucrării, precum si al utilizării acestora ca produse consumabile

12. comerţ in zone publice – activitatea de comercializare a produselor si serviciilor, desfăşurata permanent sau sezonier in pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice si străzi sau orice zona de alta natura destinata folosinţei publice

13. consumator/consumator final – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociaţii, care cumpăra, dobândeşte, utilizează ori consuma produse sau servicii in afara activităţii profesionale

14. contract încheiat cu consumatorii – contractele încheiate intre comercianţi si consumatori, inclusiv certificatele de garanţie, bonurile de comanda, facturile, borderourile sau bonurile de livrare, biletele, tichetele care conţin stipulări sau referiri la condiţii generale prestabilite

15. data durabilităţii minimale – data stabilita de producător pana la care un produs alimentar isi păstrează caracteristicile specifice in condiţii de depozitare corespunzătoare; produsele pentru care se stabileşte data durabilităţii minimale nu trebuie sa fie periculoase nici după aceasta data;

16. declaraţie de conformitate – declaraţia făcuta de către un producător sau un prestator, prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul ca un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ;

17. distribuitor – agentul economic din lanţul de distribuţie;

18. durata medie de utilizare – intervalul de timp, stabilit in documente tehnice normative sau declarat de către producător ori convenit intre parţi, in cadrul căruia produsele de folosinţa îndelungata trebuie sa isi menţină caracteristicile funcţionale, daca au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare si exploatare

19. eticheta – orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care conţine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia;

20. exerciţiu comercial – una sau mai multe activitatea de comercializare cu ridicata, cu amănuntul, de tip cash and carry, de alimentaţie publica, precum si a serviciilor desfăşurate de un comerciant

21. garanţie – orice angajament asumat de vânzător sau producător fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, in cazul in care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate in declaraţiile referitoare la garanţie sau in publicitatea aferenta

22. ingredient – orice substanţa, inclusiv aditivii, utilizata la producerea sau la prepararea unui aliment si care va fi conţinuta si de produsul finit ca atare sau intr-o forma modificata

23. lot – un ansamblu de unitati de vânzare dintr-un aliment fabricat, prelucrat sau ambalat in condiţii practic identice

24. pachet de servicii turistice – combinaţia prestabilita a cel puţin doua dintre următoarele trei grupe de servicii, cu condiţia ca durata neîntrerupta a acestora sa depaseasca 24 de ore sau sa cuprindă o înnoptare, si anume, transport, cazare si alte servicii, fara legătura cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezintă o parte semnificativa a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentaţie, tratament balnear, agrement si altele asemenea;

25. paguba – prejudiciul creat consumatorilor prin utilizarea unui produs periculos sau a unui produs cu defecte, precum si cel creat de servicii necorespunzătoare furnizate de prestator. Prejudiciul poate fi material, vătămarea integrităţii corporale sau a sanatatii, precum si pierderea vieţii

26. practici comerciale abuzive – metode de vânzare restrictive sau condiţionate care afectează interesele consumatorilor

27. prestator – agentul economic care furnizează servicii;

28. producător:

a) agentul economic care fabrica un produs finit sau o componenta a unui produs;
b) agentul economic care fabrica materie prima;
c) agentul economic care isi aplica denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs;
d) agentul economic care recondiţionează produsul;
e) agentul economic sau distribuitorul care prin activitatea sa modifica caracteristicile produsului;
f) reprezentantul înregistrat in România al unui agent economic care nu are sediul in România sau, in cazul inexistentei acestuia, importatorul produsului;
g) agentul economic care importa produse in vederea realizării ulterioare a unei operaţiuni de vânzare, închiriere, leasing sau orice alta forma de distribuţie specifica derulării afacerii;
h) distribuitorul produsului importat, in cazul in care nu se cunoaşte importatorul, chiar daca producătorul este menţionat;
i) distribuitorul produsului, in cazul in care importatorul nu poate fi identificat, daca nu informează persoana prejudiciata in termen de 30 de zile de la cererea acesteia asupra identitatii importatorului;

29. produs – bun material a cărui destinaţie finala este consumul sau utilizarea individuala ori colectiva; sunt considerate produse energia electrica, energia termica, apa si gazele livrate pentru consumul individual;

30. produs cu defecte – produsul la care modul de prezentare, utilizarea previzibila si data achiziţionării nu oferă siguranţa consumatorilor, producând pagube acestuia;

31. produs de folosinţa îndelungata – produsul relativ complex, constituit din piese si subansambluri, proiectat si construit pentru a putea fi utilizat pe durata medie de utilizare si asupra căruia se pot efectua reparaţii sau activitatea de întreţinere;

32. produs contrafăcut – Orice bun, inclusiv ambalajul acestuia, la care se constata utilizarea fara autorizare a unei mărci care este identica cu o marca legal înregistrata, sau produsul care nu poate fi diferenţiat in aspectele sale esenţiale de un produs de marca, prin care se incalca drepturile prevăzute de lege ale detinatorului legal al mărcii respective. Alimentele contrafăcute sunt alimentele a căror calitate, menţionata in acte normative sau in orice document declarat de producător inclusiv pe eticheta produsului, a fost modificata, intenţionat sau neintenţionat, intr-un mod care ar putea constitui un risc pentru sănătatea consumatorilor, care le-ar putea leza interesele economice ori i-ar informa greşit.

33. produs falsificat – Produs la care se constata alterarea sub orice forma a elementelor de identificare a unei mărci, denumiri, sigle ori desen industrial legal înregistrate, de natura a induce in eroare asupra provenienţei sale, la produse care nu au fost fabricate de detinatorul legal al mărcii ori împuternicit al acestuia, sau la care s-a constatat utilizarea mărcii legal înregistrate fara a exista acordul titularului. Se considera falsificare a produselor alimentare sau a băuturilor de orice fel: adaosul oricărei substanţe naturale sau sintetice in produse, in scopul mascării unor defecte ale acestora, precum si in scopul modificării sau conferirii de proprietati pe care produsele nu le justifica prin compoziţia lor naturala sau prin reţetele de fabricaţie, precum si schimbarea compoziţiei fara a se schimba specificaţiile de pe eticheta, precum si folosirea oricăror practici nepermise de lege.

34. produs folosit – produs folosit de un alt consumator, reparat si testat, corespunzător din punct de vedere tehnic si funcţional unui produs similar nou sau recondiţionat, si care este un produs sigur.

35. produs periculos – produsul care nu poate fi definit ca produs sigur

36. produs recondiţionat – produs nou cu ambalaj deteriorat, aspect fizic exterior necorespunzător, mici defecte de fabricaţie, dar care este adus la parametrii tehnici de funcţionare iniţiali daţi de producător prin remediere.

37. produs sigur – produsul care, folosit in condiţii normale sau previzibile, nu prezintă riscuri sau care prezintă riscuri minime, ţinând seama de întrebuinţarea acestuia; riscul se considera acceptabil si compatibil cu un grad înalt de protecţie pentru siguranţa si sănătatea consumatorilor, in funcţie de următoarele aspecte:

a) caracteristicile produsului, ale ambalării si ale instrucţiunilor de montaj si întreţinere;
b) efectul asupra altor produse, împreuna cu care acesta poate fi folosit;
c) modul de prezentare a produsului, etichetarea, instrucţiunile de folosire si orice alte indicaţii si informaţii furnizate de producător;
d) categoria de consumatori expusa riscului prin folosirea produsului;

38. punere pe piaţa – acţiunea de a face disponibil pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs sau un serviciu in vederea distribuirii sau utilizării

39. recondiţionare – repararea unui produs nou anterior punerii pe piaţa, pentru a corespunde condiţiilor enunţate in declaraţiile de garanţie sau in publicitatea aferenta, la specificaţiile prevăzute in contractul de vânzare cumpărare pentru un produs nou si nereparat;

40. reparare – aducerea produsului care nu corespunde condiţiilor enunţate in declaraţiile de garanţie sau in publicitatea aferenta, la specificaţiile prevăzute in contractul de vânzare cumpărare, alte documente, ori in alte dispozitii legale;

41. serviciu – activitatea, alta decât cea din care rezulta produse, efectuata in scopul satisfacerii unor necesitaţi ale consumatorilor

42. serviciu de alimentaţie publica – activitatea de pregătire, preparare, prezentare si servire a produselor si a băuturilor pentru consumul acestora in unitati specializate sau la domiciliul/locul de munca al consumatorilor

43. serviciu de piaţa – orice acţiune sau prestaţie care face obiectul vanzarii-cumpararii pe piaţa si care nu are drept consecinţa transferul proprietatii asupra unui bun corporal, efectuata in scopul satisfacerii unor necesitaţi ale consumatorilor;

44. structura de vânzare – spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii comerciale;

45. structura de vânzare cu suprafaţa mare– structura de vânzare având o suprafaţa de vânzare mai mare de 1.000 m2;

46. structura de vânzare cu suprafaţa medie – structura de vânzare având o suprafaţa de vânzare cuprinsa intre 400-1.000 m2 inclusiv

47. structura de vânzare cu suprafaţa mica – structura de vânzare având o suprafaţa de vânzare de pana la 400 m2 inclusiv;

48. suprafaţa de vânzare – suprafaţa destinata accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plaţii acestora si circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitarii si păstrării mărfurilor,

49. Suprafaţa de vânzare a unui centru comercial – suma suprafeţelor de vânzare cu amănuntul de produse si servicii de piaţa si de alimentaţie publica cuprinse in acesta

50. Termen de garanţie – limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau serviciului, pana la care producătorul sau prestatorul isi asuma responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului ori serviciului achiziţionat, pe cheltuiala sa, daca deficientele nu sunt imputabile consumatorilor;

51. termen de valabilitate – limita de timp, stabilita de producător, pana la care un produs perisabil sau un produs care in scurt timp poate prezenta un pericol imediat pentru sănătatea consumatorilor isi păstrează caracteristicile specifice, daca au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare si păstrare; pentru produsele alimentare acesta reprezintă data limita de consum;

52. vânzător – distribuitorul care oferă produsul consumatorilor;

53. viciu ascuns – deficienta calitativa a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscuta si nici nu putea fi cunoscuta de către consumator prin mijloacele obişnuite de verificare

Lasă un comentariu