Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor

Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza:
a) conditiile asigurarii obligatorii a locuintelor aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice;
b) raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile fiecarei parti la contractul de asigurare obligatorie a locuintelor;
c) constituirea, atributiile, organizarea si functionarea Poolului de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale.

Art. 2. – In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) locuinta, locuinta sociala, locuinta de serviciu, locuinta de interventie, locuinta de necesitate, locuinta de protocol, casa de vacanta – au intelesurile prevazute la art. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; in cazul locuintelor situate in condominii, prin locuinta se intelege atat spatiile aflate in proprietate exclusiva, cat si cota-parte din coproprietatea indiviza asupra spatiilor si a elementelor de constructii comune;
b) dezastru natural – cutremure de pamant, alunecari de teren sau inundatii, ca fenomene naturale;
c) tipuri de locuinte:
– tip A – constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic;
– tip B – constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic;
d) polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale, denumita in continuare PAD – inscrisul ce atesta incheierea contractului de asigurare a locuintei, in temeiul caruia asiguratorul se obliga sa plateasca asiguratului despagubirea totala sau partiala pentru prejudiciile produse locuintei ca urmare a producerii riscului asigurat, in conditiile si in limitele stabilite de prezenta lege si, dupa caz, ale celorlalte clauze inscrise in polita sau in contractul de asigurare;
e) Pool de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale, denumit in continuare PAID – societatea comerciala de asigurarereasigurare, constituita prin asocierea societatilor de asigurare autorizate sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte, in conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale normelor aprobate in aplicarea acestor legi;
f) prima obligatorie – suma de bani pe care o plateste proprietarul unei locuinte, in calitatea sa de asigurat, ori imputernicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, in scopul incheierii unei asigurari de locuinte, in conditiile prezentei legi;
g) suma asigurata obligatoriu – limita maxima de despagubire care poate fi acordata de asigurator pentru daunele provocate constructiei, in functie de tipul locuintei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, in conditiile prezentei legi;
h) asigurare de prim risc – pentru orice dauna care a intervenit pe parcursul valabilitatii unui contract de asigurare, cuantumul despagubirii se stabileste la nivelul pagubei efective, in limita sumei asigurate.
Art. 3. – (1) Incepand cu data la care se implinesc 90 de zile de la data adoptarii normelor de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor emise in aplicarea prezentei legi, persoanele fizice si juridice sunt obligate sa isi asigure impotriva dezastrelor naturale, in conditiile prezentei legi, toate constructiile cu destinatia de locuinta, din mediul urban sau rural, aflate in proprietatea acestora si inregistrate in evidentele organelor fiscale.
(2) Obligatia incheierii contractelor de asigurare a locuintelor aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale revine persoanelor ori autoritatilor desemnate, in conditiile legii, sa le administreze.
(3) In cazul in care o locuinta face obiectul unui contract de leasing financiar, incheierea contractului de asigurare este in sarcina locatorului.
(4) In cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, prima obligatorie se suporta din bugetele locale, pe seama sumelor defalcate din venituri ale bugetului de stat.
(5) In cazul constructiilor cu destinatia de locuinta aflate in coproprietate, se va incheia cate un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinta in parte. In acest caz, prima de asigurare se va plati pe fiecare locuinta in parte.
(6) Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se incheie numai cu asiguratorii asociati in PAID si care sunt autorizati sa incheie astfel de contracte, in conditiile stabilite prin normele emise in aplicarea prezentei legi si a Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, denumita in continuare C.S.A.
(7) Nu intra sub incidenta prezentei legi anexele, dependintele care nu sunt legate structural de cladirea in care este situata locuinta asigurata, precum si bunurile din interiorul locuintei.
Art. 4. – Elementele contractuale si conditiile de asigurare cuprinse in polita de asigurare, precum si criteriile de autorizare a asiguratorilor sunt cele prevazute la art. 7 alin. (1) si la art. 26 alin. (1), precum si cele stabilite prin norme emise prin ordin al presedintelui C.S.A.

CAPITOLUL II
Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale
SECŢIUNEA 1
Suma asigurata obligatoriu si conditiile asigurarii obligatorii
a locuintelor
Art. 5. – (1) Suma asigurata ce poate fi acordata in temeiul prezentei legi, denumita in continuare suma asigurata obligatoriu, este echivalentul in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei, a:
a) 20.000 euro, pentru fiecare locuinta de tip A;
b) 10.000 euro, pentru fiecare locuinta de tip B.
(2) Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevazute la alin. (1), denumite in continuare prime obligatorii, sunt echivalentul in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii platii, a:
a) 20 euro, pentru suma prevazuta la alin. (1) lit. a);
b) 10 euro, pentru suma prevazuta la alin. (1) lit. b).
(3) Suma asigurata obligatoriu, precum si prima obligatorie aferenta pot fi modificate prin hotarare a Guvernului, in primii 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, iar dupa aceasta perioada, prin ordin al presedintelui C.S.A.
(4) Modificarea valorii sumelor prevazute la alin. (1) si (2) se poate face anual. Criteriile care pot sta la baza modificarii se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi si trebuie sa vizeze cel putin suprafata locuintei, costurile de inlocuire si rata inflatiei.
(5) Incadrarea pe tipuri de locuinte a locuintelor care prezinta in acelasi timp elemente specifice atat tipului A, cat si tipului B se face in conditiile stabilite prin norme emise de C.S.A., dupa criteriul ponderii materialelor de constructie.
Art. 6. – Riscurile care se asigura obligatoriu prin PAD sunt daunele produse constructiilor cu destinatia de locuinta de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului, ca efect direct sau indirect al producerii dezastrului natural.
Art. 7. – (1) Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se incheie in forma scrisa intre PAID si proprietarul locuintei, prin mijlocirea societatilor de asigurare actionare PAID, prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:
a) suma asigurata trebuie sa fie egala cu cea asigurata obligatoriu, prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, lit. b);
b) riscurile asigurate prin contract trebuie sa cuprinda riscurile prevazute la art. 6.
(2) Termenii, conditiile si clauzele contractului de asigurare a locuintelor, referitoare la suma asigurata obligatoriu, prima obligatorie si riscurile prevazute la art. 6, denumite in continuare clauze obligatorii, sunt general valabile si obligatorii si se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al presedintelui C.S.A.
(3) PAD trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) denumirea/numele si sediul/domiciliul partilor contractante;
b) numele beneficiarului asigurarii;
c) tipul locuintei si adresa acesteia;
d) suma asigurata obligatoriu;
e) prima obligatorie si termenele de plata a acesteia;
f) perioada de valabilitate a contractului de asigurare;
g) numarul si titlul actului normativ in temeiul caruia s-a emis PAD, precum si numarul si data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 8. – Se considera indeplinita conditia existentei asigurarii obligatorii a locuintei in conditiile prezentei legi, atunci cand, in mod cumulativ:
a) prin PAD se asigura constructia cu destinatia de locuinta pentru suma asigurata obligatoriu;
b) PAD acopera riscurile prevazute la art. 6;
c) asiguratul a platit prima obligatorie.

SECŢIUNEA a 2-a
Valabilitatea PAD

Art. 9. – (1) PAD este valabila pe o perioada de 12 luni, cu incepere de la ora 0,00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima obligatorie.
(2) In situatia schimbarii proprietarului unei locuinte care este asigurata obligatoriu si prima a fost achitata integral, PAD ramane valabila pana la data trecuta in contract.
(3) Dupa data expirarii valabilitatii prevazute in PAD, asiguratorul va incheia o asigurare obligatorie cu noul proprietar, dupa care va transmite in baza de date gestionata de PAID modificarile survenite.
Art. 10. – Persoana care devine proprietara a unei locuinte neasigurate pentru riscurile prevazute la art. 6, dupa implinirea termenului prevazut la art. 3 alin. (1), este obligata sa contracteze o PAD pentru aceeasi locuinta, in termen de 5 zile lucratoare de la data autentificarii titlului de proprietate.
Art. 11. – (1) Valabilitatea PAD inceteaza in cazul in care constructia asigurata isi pierde integral destinatia de locuinta sau bunul piere din alte cauze decat cele cuprinse in asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinatii nu obliga asiguratorul care a emis PAD la restituirea sumei corespunzatoare valorii primei obligatorii.
(2) Beneficiarii asigurarii si asiguratii care, dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor proceda la construirea, largirea sau modificarea locuintelor fara autorizatie de construire, emisa in conditiile legii, sau cu nerespectarea autorizatiei respective, afectand structura de rezistenta a locuintelor si favorizand expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despagubiti in baza asigurarii obligatorii, in cazul producerii riscului asigurat.

SECŢIUNEA a 3-a
Prima de asigurare

Art. 12. – (1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, cu cel putin 24 de ore inainte de expirarea valabilitatii PAD.
(2) Pentru locuintele sociale sau pentru persoanele care beneficiaza, din diferite motive, de ajutoare sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este in sarcina autoritatii locale care are in evidenta persoanele in cauza si se face direct in contul PAID, care, pe baza listei transmise de autoritatea locala, emite politele de asigurare pentru aceste persoane.
(3) Plata primelor subventionate partial sau total se va face in contul PAID de la bugetele locale, din sumele virate cu destinatie speciala de la bugetul de stat.
Art. 13. – (1) Din sumele incasate cu titlu de prima de asigurare obligatorie, asiguratorii retin o cota-parte cu titlu de comision.
(2) Comisionul incasat de asiguratorii autorizati sa incheie contracte de asigurare obligatorie a locuintelor, pentru asigurarea corespunzatoare PAD, se stabileste prin ordin al presedintelui C.S.A.

 

Pentru alte detalii vizitati www.coltuc.ro

Lasă un comentariu