Acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea Bulgariei

Lege nr. 9/1998 (r2) privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

(1) Cetatenii romani prejudiciati in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit in continuare tratat, au dreptul la compensatiile stabilite potrivit prezentei legi, in masura in care nu au primit anterior sau au primit numai partial compensatii ori despagubiri pentru bunurile imobile – constructii si terenuri – pe care le aveau in proprietate in judetele Durostor si Caliacra, cedate Bulgariei, pentru recoltele neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui, precum si pentru plantatii de pomi fructiferi si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti.
(2) De prevederile alin. (1) beneficiaza si cetatenii romani, mostenitori legali ai fostilor proprietari.*)
(3) Beneficiaza de prevederile alin. (1) si cetatenii romani prejudiciati in urma imigrarii facultative sau obligatorii prevazute la art. III din tratat, din alte judete ale Bulgariei decat judetele cedate, Durostor si Caliacra.
___________
*) Dispozitiile art. 1 alin. (2) au fost declarate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 312 din 19 noiembrie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 7 februarie 2003, „in masura in care inlatura mostenitorii testamentari de la beneficiul acordarii compensatiilor prevazute la alin. (1) al art. 1 din aceeasi lege”.

Art. 2. – (1) Despagubirile se acorda celor indreptatiti, sub forma unor compensatii banesti distincte pentru terenuri, pentru constructii si pentru recoltele neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui, precum si pentru plantatii de pomi fructiferi si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti, dupa cum urmeaza:
a) pentru fiecare hectar de teren, o suma calculata la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilita in conditiile prevazute de dispozitiile legale pentru valoarea de patrimoniu a terenurilor ce constituie capital social, sau, la cerere, actiuni la societatile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat in judetul de domiciliu sau invecinat, fara ca totalul suprafetei de teren pentru care se acorda compensatii sa depaseasca suprafata prevazuta de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) pentru fiecare locuinta – inclusiv anexele gospodaresti -, precum si pentru constructiile cu alte destinatii, o suma calculata in raport cu suprafata construita si cu materialele de constructii folosite, precum si cu vechimea constructiei; in aceasta suma este inclusa si compensatia pentru terenul aferent constructiei, respectiv terenul de sub constructie si curtea;
c) pentru recoltele neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui, o suma calculata in raport cu suprafata cultivata si cu productia medie la hectar in anul 1940;
d) pentru plantatii de pomi fructiferi si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti, o suma calculata in raport cu suprafata acestora.
(2) Comisia prevazuta la art. 6 va putea majora cu pana la 50% compensatia baneasca prevazuta la alin. (1) lit. a), b) si d), in raport cu valoarea deosebita a unor constructii, terenuri intravilane urbane sau rurale, plantatii de pomi fructiferi altoiti, daca o asemenea apreciere se justifica pe baza actelor prezentate de cei in cauza.
(3) Criteriile de evaluare, modalitatile concrete de stabilire a cuantumului compensatiilor pentru terenuri agricole, terenuri intravilane, constructii si recolte, plantatii de pomi fructiferi si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti se vor reglementa prin normele metodologice aprobate de Guvern, prevazute la art. 13. Criteriile de evaluare a constructiilor se vor stabili in conditiile prevazute de Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare.

Art. 3. – In cazul in care, anterior, cei indreptatiti au fost despagubiti partial, in bani sau in natura, pentru prejudiciile suferite in urma aplicarii tratatului, acestia au dreptul la compensatie, proportional, pentru prejudiciul ramas neacoperit, in limitele stabilite la art. 2.

Art. 4. – (1) In termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoanele indreptatite la compensatii, fostii proprietari sau mostenitorii acestora, vor depune in acest sens cereri insotite de acte doveditoare la comisia judeteana sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea legii.
(2) Daca mostenitorii fostilor proprietari domiciliaza in judete diferite, acestia vor depune cererile la comisia municipiului Bucuresti.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) vor anexa la cerere o declaratie autentificata, pe propria raspundere, din care sa rezulte suprafetele de teren, constructiile si recoltele pentru care se considera indreptatite sa primeasca compensatii in conditiile prezentei legi.
(4) In cadrul termenului prevazut la alin. (1), persoanele indreptatite pot depune cereri, neinsotite de acte, in situatia imposibilitatii temporare de a procura actele doveditoare, termenul de depunere a actelor prelungindu-se cu maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.*)
___________
*) A se vedea Legea nr. 97/2005 pentru acordarea de compensatii cetatenilor romani care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 325 din 18 aprilie 2005, si Legea nr. 348/2006 privind stabilirea unui nou termen pentru cetatenii romani care nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 25 iulie 2006.

Art. 5. – (1) Dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor pentru care se solicita compensatii se face cu inscrisuri.
(2) Arhivele Nationale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, precum si alte institutii publice care detin acte referitoare la situatia persoanelor evacuate din judetele Durostor si Caliacra, ca urmare a aplicarii tratatului, sunt obligate sa elibereze celor interesati copii de pe actele solicitate.

Art. 6.
– (1) In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se constituie, prin ordin al prefectului, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, cate o comisie pentru aplicarea legii, compusa din directorul general al directiei generale a finantelor publice, directorul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala, seful directiei judetene a Arhivelor Nationale, seful inspectoratului teritorial in constructii, un consilier juridic desemnat de prefect si un notar public desemnat de Ministerul Justitiei, la propunerea Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Comisia va functiona in cadrul prefecturii.
(2) Presedintele comisiei prevazute la alin. (1) este prefectul.
(3) In termenul prevazut la alin. (1) se constituie, prin hotarare a Guvernului, comisia centrala pentru aplicarea dispozitiilor legii, care va functiona la Ministerul Finantelor Publice.**)
(4) Comisia centrala este formata din 11 membri, dintre care: 3 reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor, un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului***), un reprezentant al Ministerului Justitiei, un reprezentant al Arhivelor Nationale si 2 reprezentanti ai Asociatiei Romane a Victimelor Represiunilor Staliniste – Sectia Cadrilater (judetele Durostor si Caliacra).****)
___________
**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 286/2004 privind unele masuri referitoare la functionarea Comisiei centrale si a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.
***) Conform art. 15 lit. a), c), d) si g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, in cuprinsul actelor normative in vigoare denumirile: „Ministerul Finantelor Publice”, „Ministerul Administratiei si Internelor”, „Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului” si „Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale” se inlocuiesc cu: „Ministerul Economiei si Finantelor”, „Ministerul Internelor si Reformei Administrative”, „Ministerul Transporturilor” si „Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale”.
****) A se vedea Legea nr. 97/2005 pentru acordarea de compensatii cetatenilor romani care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 325 din 18 aprilie 2005, si Legea nr. 348/2006 privind stabilirea unui nou termen pentru cetatenii romani care nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 25 iulie 2006.

Art. 7. – (1) Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti primesc, verifica si rezolva cererile de acordare a compensatiilor. Hotararile privind acordarea compensatiilor se dau in termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor. Hotararile se adopta cu majoritatea voturilor membrilor comisiei si se comunica comisiei centrale, spre validare, precum si solicitantului.
(2) In termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemultumit de hotararea comisiei poate face contestatie la comisia centrala.
(3) In termen de cel mult 60 de zile, comisia centrala va analiza contestatiile si va valida sau va invalida masurile stabilite de comisiile judetene si a municipiului Bucuresti, admitand sau respingand, dupa caz, contestatiile ce i-au fost adresate. Hotararea comisiei centrale se comunica solicitantilor si directiilor generale ale finantelor publice.
(4) Hotararile comisiei centrale sunt supuse controlului judecatoresc, putand fi atacate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a tribunalului in raza caruia domiciliaza solicitantul.
(5) Hotararile pronuntate de tribunal sunt supuse recursului.
(6) In vederea solutionarii cererilor, comisiile prevazute la art. 6 pot solicita acte si informatii oricaror institutii publice, persoane fizice si juridice.
(7) In cazul in care compensatia este solicitata de mai multi mostenitori ai aceleiasi persoane, precum si atunci cand dupa adoptarea hotararii apar si alte persoane avand vocatie succesorala, raporturile dintre succesori privind compensatia se solutioneaza potrivit dreptului comun.

Art. 8. – (1) Compensatiile acordate cetatenilor romani indreptatiti se suporta din bugetul de stat, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, iar platile catre persoanele fizice se asigura de catre directiile generale ale finantelor publice in raza carora isi au domiciliul beneficiarii.
(2) In termen de 60 de zile de la implinirea termenului prevazut la art. 4 alin. (1), in functie de volumul compensatiilor ce urmeaza sa se acorde, prin hotarare a Guvernului se va stabili modalitatea de esalonare a acordarii compensatiilor. In cazul in care compensatiile se platesc in anul in care au fost stabilite, acestea se acorda la nivelul la care au fost validate de comisia centrala, iar in situatia in care se achita in anul urmator, directiile generale ale finantelor publice le actualizeaza in raport cu indicele de crestere a preturilor de consum din ultima luna pentru care a fost publicat de catre Institutul National de Statistica inaintea platii, fata de luna decembrie a anului anterior. Esalonarea platilor nu poate depasi 2 ani consecutivi.

Art. 9. – (1) Pentru evaluarea terenurilor, constructiilor si a recoltelor neculese de porumb, bumbac si floareasoarelui, a plantatiilor de pomi fructiferi si/sau a pepinierelor de pomi fructiferi altoiti, comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti desemneaza una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, dupa caz, formate din 3 membri specialisti in expertizari de constructii si evaluatori funciari si agricoli, desemnati din cadrul institutiilor publice, al serviciilor publice deconcentrate sau al consiliilor locale.
(2) Consiliile locale, institutiile publice si serviciile publice deconcentrate ale acestora sunt obligate sa delege, la solicitarea comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti, specialisti pentru efectuarea rapoartelor tehnice de evaluare a despagubirilor.
(3) Rezultatul evaluarii se consemneaza intr-un raport tehnic de evaluare semnat de toti membrii comisiei tehnice, care se inainteaza comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti.
(4) Comisiile tehnice de evaluare sunt obligate sa intocmeasca, sa redacteze si sa inainteze cu maxima celeritate rapoartele tehnice de evaluare.
(5) Fiecare membru al comisiei tehnice de evaluare beneficiaza de o indemnizatie, calculata in raport cu numarul de ore aferente intocmirii fiecarui raport, stabilita in lei/ora, pe baza de deviz anexat la raportul tehnic de evaluare, aprobat de comisia judeteana sau a municipiului Bucuresti. Indemnizatia bruta orara se determina prin impartirea sumei rezultate din aplicarea cotei de 20% asupra salariului de baza brut lunar pentru functia de secretar general din ministere la numarul de ore lucratoare aferente fiecarei luni.
(6) Indemnizatiile prevazute la alin. (5) se impoziteaza in conformitate cu reglementarile in vigoare privind impunerea veniturilor persoanelor fizice.
(7) Indemnizatiile pentru membrii comisiilor tehnice sunt platite de Ministerul Finantelor Publice, prin directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, din sumele prevazute la capitolul „Alte actiuni” subcapitolul „Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale”.

Art. 10. – Cererile adresate oricaror autoritati publice, precum si actiunile in justitie avand ca obiect acordarea compensatiilor prevazute de prezenta lege sunt scutite de orice taxe.

Art. 11. – Dreptul la orice compensatie pentru pagube suferite in urma aplicarii tratatului se stinge prin epuizarea prevederilor prevazute de prezenta lege sau prin nesolicitarea compensatiilor in termenul prevazut la art. 4.

Art. 12. – Activitatea comisiilor prevazute la art. 6 inceteaza la data finalizarii tuturor cererilor depuse conform art. 4.*)
__________
*) A se vedea Legea nr. 97/2005 pentru acordarea de compensatii cetatenilor romani care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 325 din 18 aprilie 2005, si Legea nr. 348/2006 privind stabilirea unui nou termen pentru cetatenii romani care nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 25 iulie 2006.

Art. 13. – Ministerul Finantelor Publice, impreuna cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Justitiei vor supune Guvernului, spre aprobare, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, normele metodologice**) cu privire la modul de lucru al comisiilor constituite conform art. 6, remunerarea membrilor comisiilor, gestionarea fondurilor prevazute in bugetul de stat cu destinatia de compensatii, criteriile si modalitatile de stabilire a compensatiilor, precum si modalitatile de acordare a actiunilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a).
___________
**) Normele metodologice au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 753 din 26 octombrie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, si au fost modificate si completate in mod corespunzator, potrivit prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 172/1999, prin Hotararea Guvernului nr. 475 din 9 iunie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 19 iunie 2000.

Art. 14. – Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

CASA DE AVOCATURA PREIA ASTFEL DE CAZURI

Lasă un comentariu