Contestatia formulata impotriva actelor administrative fiscale

Contestatia se formuleaza doar in scris si va cuprinde in mod obligatoriu:

– datele de identificare a contestatorului;
– obiectul contestatiei;
– motivele de fapt si de drept;
– dovezile pe care se intemeiaza;
– semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de imputernicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.

Contestatia poate fi retrasa de contestator pana la solutionarea acesteia insa prin retragere totusi nu se pierde dreptul de a se inainta o noua contestatie in interiorul termenului general de depunere a acesteia.

In solutionarea contestatiei, organul competent se pronunta prin decizie sau dispozitie, acestea fiind definitive in sistemul cailor administrative de atac.

Introducerea contestatiei nu va suspenda executarea actului administrativ fiscal insa contribuabilul are dreptul de a cere suspendarea executarii actului administrativ fiscal, in temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare. Instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune de pana la 20% din cuantumul sumei contestate, iar in cazul cererilor al caror obiect nu este evaluabil in bani, o cautiune de pâna la 2.000 lei.

Contestatia poate fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa, prin decizie luata de organul competent. In cazul admiterii contestatiei se decide anularea totala sau partiala a actului atacat. Contestatia va fi respinsa daca se constata neindeplinirea unei conditii procedurale, fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

Decizia luata privind solutionarea contestatiei se comunica contestatorului, persoanelor introduse, precum si organului fiscal emitent al actului administrativ atacat. Deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta .

Sursa: ExpertizaContabila.ro                  

Lasă un comentariu