HG nr. 1413/2008 – modificarea HG nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

Hotararea Guvernului nr. 1413/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767, din 14.11.2008.
—Hotararea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.183 din 28 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:
„(31) — In situatia fostilor asigurati ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau resedinta in Romania, carnetele de munca, transmise prin posta caselor teritoriale de pensii conform prevederilor art. 2 alin. (11), vor fi insotite de copia actului de identitate al titularului, din care sa rezulte adresa de domiciliu sau de resedinta din strainatate.
(32) — In situatia fostilor asigurati ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau resedinta in Romania si care opteaza pentru prezentarea carnetului de munca prin intermediul unei persoane, carnetul de munca va fi predat, insotit de copia actului de identitate al persoanei desemnate de catre titular.”

2. La articolul 2, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(6) Termenu- limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru activitatea de preluare a datelor este 30 noiembrie 2009.
(7) Termenul-limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru activitatea de scanare a carnetelor de munca este 30 noiembrie 2010.”

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Activitatea prevazuta la art. 1 se desfasoara pana la data de 31 decembrie 2010.”

4. La articolul 4, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) alte activitati legate de crearea si actualizarea bazei de date privind stagiile de cotizare, precum si alte activitati specifice atributiilor caselor teritoriale de pensii.”

Art. II. — Hotararea Guvernului nr.1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Mariana Campeanu

Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian

Lasă un comentariu