Lege nr. 173/2008 privind interventiile active in atmosfera

Lege nr. 173/2008 privind interventiile active in atmosfera a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 715 din 21.10.2008.
Art. 1. – (1) Interventiile active in atmosfera reprezinta ansamblul activitatilor de modificare artificiala a vremii prin mijloace specifice.
(2) Activitatile de interventii active in atmosfera, denumite in continuare activitati, sunt de interes public national si se desfasoara potrivit dispozitiilor prezentei legi si in concordanta cu recomandarile Organizatiei Meteorologice Mondiale, respectiv cu conventiile internationale in domeniu la care Romania este parte.
(3) Activitatile sunt complexe, avand caracter de cercetare si de protectie operationala la dezastrele provocate de fenomenele meteorologice periculoase sau daunatoare, in contextul modificarilor climatice mondiale.
Art. 2. – Obiectivul activitatilor il constituie:
a) reducerea riscurilor fata de fenomenele meteorologice periculoase pentru populatie, pentru zonele economice si culturi agricole (grindina, ceata densa, tornade locale);
b) cresterea precipitatiilor in zonele de interes ale tarii (ploaie, zapada);
c) participarea activa la programele regionale si internationale din domeniu.
Art. 3. – Activitatile cuprind actiuni de:
a) suprimare a grindinei;
b) crestere locala sau extinsa a precipitatiilor, precum si uniformizarea acestora;
c) disipare a cetii dense si a chiciurii;
d) atenuare a fenomenelor meteorologice violente, precum tornade locale, fulgere intense etc.;
e) modificare locala a vremii;
f) alte activitati de modificare a vremii.
Art. 4. – Activitatile se desfasoara pentru:
a) prevenirea, diminuarea si/sau eliminarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase, in mod unitar si calificat;
b) satisfacerea nevoilor de apa pentru agricultura, complementar irigatiilor;
c) cresterea rezervelor de apa pentru nevoile economiei si populatiei;
d) cresterea protectiei unor activitati economice si sociale la actiunea unor fenomene meteorologice periculoase: grindina, ceata densa, chiciura, avalanse, tornade locale etc.;
e) imbunatatirea conditiilor meteorologice pentru manifestari festive si sportive nationale;
f) satisfacerea nevoilor de cercetare in domeniu, inclusiv ca urmare a participarii la programe internationale specifice;
g) intocmirea de studii de specialitate in domeniul de competenta;
h) imbunatatirea microclimatului pe zone locale sau extinse in folosul cresterii calitatii vietii populatiei;
i) integrarea Romaniei in programele regionale, europene si internationale in domeniu.
Art. 5. – (1) Principiile care stau la baza activitatii sunt:
a) desfasurarea activitatii in mod coerent, unitar, in deplina siguranta, sub controlul unei autoritati publice centrale;
b) desfasurarea activitatii operationale si/sau de cercetare prin operatori de sistem, persoane fizice sau juridice, autorizati conform prezentei legi, pe baza de licenta de operare;
c) participarea statului la activitati prin investitii, administrare, monitorizare, inspectii si asigurarea colaborarii internationale in domeniu;
d) instituirea unui regim de colaborare cu celelalte componente ale supravegherii meteorologice, hidrologice si de mediu ale statului si alte organisme din domeniu;
e) supravegherea de catre beneficiari si organizatii neguvernamentale a acestei activitati si implicarea acestora in luarea deciziilor in domeniu.
(2) Scopurile principale ale legii sunt:
a) reglementarea domeniului de activitate a interventiilor active in atmosfera;
b) reglementarea administrarii, finantarii si inspectiei activitatilor;
c) stabilirea regimului juridic al dreptului de proprietate si folosinta asupra infrastructurii create si asupra terenurilor utilizate pentru desfasurarea acestor activitati;
d) reglementarea modalitatilor de participare a beneficiarilor la aceste activitati;
e) reglementarea atributiilor autoritatilor publice centrale si locale in desfasurarea actiunilor de interventii active in atmosfera;
f) stabilirea sanctiunilor, aplicabile in cazul incalcarii dispozitiilor legii, si modul de aplicare a acestora;
g) reglementarea modalitatilor de participare a organismelor specializate ale societatii civile la supravegherea si monitorizarea activitatilor de interventii active in atmosfera;
h) reglementarea relatiilor si colaborarilor cu organismele internationale in domeniu.
Art. 6. – Termenii utilizati si abrevierile din prezenta lege se definesc in anexa nr. 1.

CAPITOLUL II
Organizarea activitatilor de interventii active in atmosfera

SECŢIUNEA 1
Sistemul national antigrindina si de crestere a precipitatiilor

Art. 7. – (1) Activitatea de interventii active in atmosfera se desfasoara prin implementarea si exploatarea operationala si/sau de cercetare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor, denumit in continuare sistem.
(2) Sistemul reprezinta o conceptie unitara de organizare, monitorizare si gestionare a activitatii, care are ca rezultat realizarea in Romania a unor structuri operationale si/sau de cercetare, coerente, unitare, sigure si eficiente in domeniu.
(3) Implementarea sistemului se face esalonat, pe baza unui program de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor, denumit in continuare program.
(4) Activitatile de cercetare, dezvoltare tehnologica si alte actiuni conexe acestora privind sistemul revin gestionarului activitatii, in colaborare cu proiectantul general al acestuia.
(5) Programul este national, strategic, pe termen lung, interdisciplinar, cu caracter bivalent: de cercetare si operational.
Art. 8. – (1) Programul se elaboreaza de Administratia Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor, denumita in continuare administratie, si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Etapele anuale ale programului se stabilesc prin hotarare a Guvernului, prin care se aproba obiectivele si se aloca fondurile necesare acestora, aprobate prin legea bugetului de stat, avand ca ordonator principal de credite si initiator autoritatea coordonatoare a activitatii.
(3) Activitatile principale prevazute in etapele anuale au caracter de cercetare-dezvoltare tehnologica, de proiectare, instruire, atestare si reatestare, investitii, precum si activitati de servicii de protectie in folosul populatiei si al operatorilor economici, dupa caz, si mentionate ca atare.
Art. 9. – Programul se realizeaza de catre administratie, cu participarea proiectantului general si a beneficiarilor interni ai acestor activitati, precum si prin colaborare internationala, transfrontaliera, regionala, europeana si mondiala.
Art. 10. – Proiectantul general al sistemului, definit in anexa nr. 1 pct. 18, elaboreaza, impreuna cu administratia, conceptia de realizare a acestuia si avizeaza documentele, conform prezentei legi.
Art. 11. – (1) Structura sistemului cuprinde:
a) o structura proprie, formata din: centre zonale de coordonare, unitati operationale si/sau de cercetare pentru desfasurarea activitatii, zone de comparatie pentru monitorizarea obiectiva a activitatii si puncte de combatere a grindinei, precum si din orice alte structuri care desfasoara activitati de modificare artificiala a vremii, cu infrastructura informatica, de comunicatii si logistica aferenta;
b) unitati colaboratoare din domeniul meteorologiei, navigatiei aeriene si cercetarii stiintifice.
(2) Structura sistemului se dezvolta treptat, conform prevederilor cuprinse in program si in concordanta cu evolutia tehnico-stiintifica mondiala si cu legislatia in domeniu.
(3) In structura sistemului se includ componentele realizate prin investitii de stat si private, pentru asigurarea unei functionari coerente a acestuia.
(4) Activitatea se desfasoara in exclusivitate in cadrul structurii sistemului, indiferent de forma de proprietate sau de operare a mijloacelor tehnice utilizate sau de organizare existente in Romania si sub controlul autoritatii de coordonare a acesteia.
(5) Structura sistemului, prevazuta prin program, este prezentata in anexa nr. 2.
Art. 12. – Componenta economica a programului reprezinta valoarea procentuala a protectiei la fenomenele meteorologice periculoase sau daunatoare, asigurata prin exploatarea sistemului, in beneficiul direct al exploatatiilor agricole. Metodologia de calcul al acesteia se stabileste prin procedurile elaborate de administratie si se aproba odata cu normele de aplicare a legii.
Art. 13. – Componenta sociala a programului o reprezinta protectia generala a populatiei la actiunea fenomenelor meteorologice periculoase sau daunatoare. Metodologia de calcul al valorii procentuale a protectiei populatiei se stabileste prin procedurile elaborate de administratie si se aproba odata cu normele de aplicare a prezentei legi.
Art. 14. – (1) Finantarea programului se asigura de la bugetul de stat, prin credite externe cu garantie guvernamentala, din surse interne de la societatile de exploatatii agricole si/sau societatile de asigurari si alte surse atrase, astfel:
1. de la bugetul de stat, prin bugetul de venituri si cheltuieli al administratiei, aprobat conform legilor in vigoare, pentru:
a) cheltuieli de investitii, ocazionate de implementarea si dezvoltarea sistemului, inclusiv pentru cele efectuate in acest scop la alte institutii decat administratia (societati comerciale executante ale obiectivelor din program);
b) cheltuieli de functionare a sistemului;
c) cheltuieli proprii administratiei sistemului si unitatilor din structura sa (de personal, autorizari, atestari si reatestari, materiale de intretinere ocazionate de inspectii, monitorizare si relatii internationale);
d) cheltuieli de cercetare-dezvoltare tehnologica, pentru mijloacele tehnice si tehnologiile utilizate, realizate in Romania;
e) cheltuieli de functionare a institutiilor de monitorizare a activitatii din zona de comparatie si zona protejata;
f) cheltuieli pentru organismele consultative;
2. din credite externe, cu sau fara garantie guvernamentala, pentru investitiile ocazionate de implementarea sistemului;
3. de la societatile de asigurari, exploatatiile agricole si/sau de la alti beneficiari, pentru mijloacele tehnice consumate de catre operatorii sistemului la exploatarea acestuia;
4. de la exploatatiile agricole, carora le este asigurata protectia impotriva grindinei, pentru cheltuielile de functionare a grupurilor de combatere a grindinei, care au mijloace tehnice de combatere in proprietate sau primite prin concesionare de la administratie.
(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) pct. 1 lit. b) se asigura integral pentru fiecare unitate timp de 5 ani de la omologarea si punerea in functiune a acesteia.
(3) Nivelul fondurilor destinate obiectivelor din program se solicita de catre administratie, prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, anual, prin hotarare a Guvernului, fiind mentionat pentru fiecare obiectiv, si se aproba prin legea bugetului de stat.
Art. 15. – (1) Exploatarea sistemului se realizeaza prin operatori de sistem selectati de administratie, care stabileste caietele de sarcini privind exploatarea acestuia, pentru fiecare unitate componenta.
(2) Operatorii sistemului sunt, de regula, societati comerciale cu regim special de functionare, care corespund criteriilor de selectie, licentiere, monitorizare, atestare, garantii si patrimoniu si care presteaza servicii de inteventii active in atmosfera.
(3) Activitatea operatorilor sistemului pentru exploatarea unitatilor din structura sistemului se desfasoara pe baza de contract cu centrele zonale de coordonare, aprobat de administratia sistemului, in conditiile prezentei legi.
(4) Activitatea operatorilor sistemului se evidentiaza prin documente operationale, care constituie acte de certificare a serviciilor prestate.
(5) Eficienta fizica a actiunii de combatere a grindinei, efectuata de operatorii sistemului, este constatata de administratie si/sau de centrele zonale. Rapoartele institutiilor de monitorizare constituie acte opozabile in actiunile juridice ocazionate de neasigurarea protectiei la caderile de grindina.
(6) Eficienta fizica a celorlalte operatiuni specifice domeniului se determina de catre administratie si de catre institutia de monitorizare, precum si de catre beneficiar, dupa caz.
(7) Operatorii sistemului primesc si predau patrimoniul unitatilor din sistem pe baza de proces-verbal, al carui model este prevazut in procedurile administratiei, aprobat prin normele de aplicare a prezentei legi, si asigura utilizarea acestuia exclusiv in scopul actiunii de interventie.
(8) Distrugerile, defectiunile tehnice ori disparitia mijloacelor tehnice si/sau a utilitatilor se constata in comun de reprezentantii administratiei si ai operatorului sistemului, actionand potrivit prevederilor prezentei legi.

Lasă un comentariu