Regulament al Institutului National al Magistraturii

Art. 1. – (1) Institutul National al Magistraturii, denumit in continuare Institut, este organizat si functioneaza potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si potrivit prevederilor prezentului regulament.
(2) Institutul este institutie publica aflata sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Institutul are personalitate juridica si sediul in municipiul Bucuresti.
(4) Institutul realizeaza formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor in functie, precum si formarea formatorilor, in conditiile legii.
(5) Institutul nu face parte din sistemul national de invatamant si educatie si nu este supus dispozitiilor legale referitoare la acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor

Structura organizatorica a Institutului

Art. 2. – (1) Structura organizatorica a Institutului include:
a) organele de conducere;
b) Departamentul de formare profesionala initiala;
c) Departamentul de formare profesionala continua;
d) Departamentul de formare a formatorilor;
e) Departamentul economico-financiar si administrativ.
(2) Departamentele prevazute la alin. (1) colaboreaza in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin. Personalul acestora exercita atributiile stabilite prin fisa postului, intocmita de conducatorul departamentului si aprobata de directorul Institutului.

CAPITOLUL III
Conducerea Institutului

Art. 3. – Organele de conducere ale Institutului sunt: Consiliul stiintific, directorul, 2 directori adjuncti si directorul executiv.
Art. 4.
– (1) Consiliul stiintific este format din 13 membri dupa cum urmeaza: un judecator al Inaltei Curti de Casatie si Justitie; un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; un judecator al Curtii de Apel Bucuresti; un procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti; 3 profesori universitari de la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi si Facultatea de Drept a Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca; 3 reprezentanti alesi ai personalului de instruire din cadrul Institutului; un reprezentant al auditorilor de justitie; un reprezentant al asociatiilor profesionale, legal constituite, ale judecatorilor si procurorilor, precum si directorul Institutului.
(2) Durata mandatului membrilor Consiliului stiintific este de 3 ani si poate fi reinnoit, cu exceptia reprezentantului auditorilor de justitie, care este ales pentru un an.
(3) Consiliul stiintific este convocat de catre directorul Institutului sau, dupa caz, o treime din numarul membrilor sai, Consiliul pedagogic ori de Consiliul Superior al Magistraturii.
(4) Sedintele Consiliului stiintific sunt prezidate de catre directorul Institutului, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre membrii Consiliului stiintific, desemnat de acesta.
Art. 5. – (1) Desemnarea judecatorilor si procurorilor in Consiliul stiintific se face dintr-o lista de 3 propuneri, inaintata Consiliului Superior al Magistraturii de catre colegiile de conducere ale instantelor si parchetelor prevazute la art. 4 alin. (1).
(2) Profesorii universitari de la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi si Facultatea de Drept a Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca vor fi recomandati de decanatele celor 3 facultati, la solicitarea Institutului, transmisa cu 3 luni inainte de expirarea mandatelor.
(3) Reprezentantii personalului de instruire din cadrul Institutului sunt alesi prin vot secret, in adunarea generala a acestuia, convocata si prezidata de directorul Institutului.
(4) Reprezentantul auditorilor de justitie este ales prin vot secret, in adunarea generala a auditorilor de justitie, convocata si prezidata de directorul Institutului. Alegerea se face in cel mult 30 de zile de la inceputul anului de invatamant.
(5) Reprezentantul asociatiilor profesionale, legal constituite, ale judecatorilor si procurorilor este desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii dintre propunerile formulate de aceste asociatii. Criteriile de selectie a candidatilor se stabilesc prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa consultarea tuturor asociatiilor profesionale, legal constituite, ale judecatorilor si procurorilor.
Art. 6. – Institutul este obligat sa solicite Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile prezentului regulament, desemnarea noilor membri cu cel putin 3 luni anterior expirarii mandatelor membrilor in functie.
Art. 7. – (1) Consiliul stiintific hotaraste asupra problemelor care privesc organizarea si functionarea Institutului.
(2) Consiliul stiintific are urmatoarele atributii:
a) propune Consiliului Superior al Magistraturii planurile de invatamant pentru cursurile de formare profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, organizate sau, dupa caz, coordonate de Institut;
b) propune Consiliului Superior al Magistraturii numarul anual de cursanti ai Institutului, data si locul organizarii concursului de admitere la Institut, tematica si bibliografia pentru concursul de admitere si programul de formare profesionala a auditorilor de justitie;
c) propune Consiliului Superior al Magistraturii programul de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor;
d) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea si revocarea din functie a directorului si a directorilor adjuncti ai Institutului;
e) avizeaza numirea si eliberarea din functie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor;
f) propune Consiliului Superior al Magistraturii structura organizatorica, statele de functii si statele de personal ale Institutului;
g) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea comisiilor de organizare, de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor pentru concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului, concursul de admitere in magistratura, examenul sustinut de persoanele numite fara concurs in functia de judecator sau de procuror, la finalizarea cursului de 6 luni de formare profesionala in cadrul Institutului, examenul de capacitate, concursul pentru promovarea judecatorilor si procurorilor in functii de executie si concursul sau examenul pentru numirea acestora in functii de conducere, in conditiile legii;
h) avizeaza proiectul de buget al Institutului;
i) aproba Regulamentul de ordine interioara al caminului auditorilor de justitie si Regulamentul bibliotecii Institutului;
j) propune Consiliului Superior al Magistraturii modificarea regulamentului Institutului;
k) aproba programul relatiilor externe ale Institutului.
(3) Consiliul stiintific hotaraste asupra oricaror alte probleme care privesc organizarea si functionarea Institutului, stabilite de lege, regulamente ori de Consiliul Superior al Magistraturii.
Art. 8. – (1) Consiliul stiintific isi desfasoara activitatea in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) Sedintele Consiliului stiintific sunt ordinare sau extraordinare.
(3) Consiliul stiintific se intruneste lunar in sedinta ordinara.
(4) Lucrarile sedintei se inregistreaza si se consemneaza intr-un proces-verbal care va fi semnat de participantii la sedinta.
(5) Hotararile Consiliului stiintific se semneaza de directorul Institutului sau, dupa caz, de membrul desemnat care a prezidat sedinta. 

Lasă un comentariu