Ordin nr. 649/2008 privind aprobarea Metodologiei de acordare a compensatiei pentru pierderea de venit corespunzatoare suprafetelor efectiv ocupate cu perdele forestiere de protectie infiintate pe terenurile agricole

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

In temeiul art. 101 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, in baza art. 7 alin. (7) din Hotarârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Metodologia de acordare a compensatiei pentru pierderea de venit corespunzatoare suprafetelor efectiv ocupate cu perdele forestiere de protectie infiintate pe terenurile agricole, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii.

ANEXA – METODOLOGIE de acordare a compensatiei pentru pierderea de venit corespunzatoare suprafetelor efectiv ocupate cu perdele forestiere de protectie infiintate pe terenurile agricole

Art. 1
(1) Persoanele fizice sau juridice care si-au exprimat acordul pentru infiintarea de perdele forestiere de protectie pe terenurile agricole proprietate privata a acestora primesc anual, de la data inceperii lucrarilor de plantare pâna la inchiderea starii de masiv, o compensatie a pierderii de venit in cuantum de 10 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior la hectar, corespunzator suprafetei efectiv ocupate cu perdelele forestiere de protectie.
(2) Pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior se stabileste prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in conformitate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic.

Art. 2
Calculul sumelor care se acorda drept compensatii pentru pierderea de venit pentru terenurile agricole pe care se infiinteaza perdele forestiere de protectie se face cu urmatoarea formula:
Vc = PML x 10 x Sp,
unde:
Vc – valoarea compensatiei (lei);
PML – pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior (lei);
Sp – suprafata efectiv ocupata cu perdeaua forestiera de protectie (ha);

Art. 3
Plata sumelor prevazute la art. 2 se realizeaza de catre directia care gestioneaza bugetul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, la solicitarea structurilor teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pe baza urmatoarelor documente:
a) solicitarea structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
b) copia actului de proprietate;
c) copia documentatiei cadastrale pentru suprafata efectiv ocupata cu perdeaua forestiera de protectie;
d) formularul de decont, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie;
e) fisa de calcul al sumelor ce se acorda drept compensatii, intocmita de structura teritoriala de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Art. 4
Structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura efectueaza plata sumelor prevazute la art. 2 catre persoanele fizice sau juridice care sunt de acord si pe ale caror terenuri agricole se infiinteaza perdele forestiere de protectie, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea acestor sume de la autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.

ANEXA la metodologie

MODEL DE DECONT JUSTIFICATIV
privind acordarea compensatiei pentru pierderea de venit corespunzatoare
suprafetelor efectiv ocupate cu perdele forestiere de protectie
infiintate pe terenurile agricole, conform art. 101 din
Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, pentru anul ……………..

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânatoare ………

Avizat
Directia generala a finantelor publice

1. Amplasamentul suprafetei pentru care se acorda compensatii: judetul……………………, localitatea ………………….., denumirea obiectivului ……………………….
2. Beneficiarii *):

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦Numele si ¦       ¦         ¦Nr. si data actului¦    ¦    ¦Suprafata efectiv¦    ¦
¦  ¦prenumele/¦       ¦         ¦ de proprietate/ ¦    ¦    ¦  ocupata cu  ¦    ¦
¦Nr. ¦denumirea ¦C.N.P./C.U.I.¦Domiciliul/Sediul¦  Nr. si data  ¦Tarlaua¦Parcela¦  perdeaua   ¦Valoarea¦
¦crt.¦persoanei ¦       ¦   social   ¦ contractului de ¦    ¦    ¦ forestiera de ¦ (lei) ¦
¦  ¦ juridice ¦       ¦         ¦   executie   ¦    ¦    ¦  protectie  ¦    ¦
¦  ¦     ¦       ¦         ¦          ¦    ¦    ¦   (ha)    ¦    ¦
+----+----------+-------------+-----------------+-------------------+-------+-------+-----------------+--------¦
¦ 0 ¦  1   ¦   2   ¦    3    ¦     4     ¦  5  ¦  6  ¦    7    ¦  8  ¦
+----+----------+-------------+-----------------+-------------------+-------+-------+-----------------+--------¦
¦  ¦     ¦       ¦         ¦          ¦    ¦    ¦         ¦    ¦
+----+----------+-------------+-----------------+-------------------+-------+-------+-----------------+--------¦
¦  ¦     ¦       ¦         ¦          ¦    ¦    ¦         ¦    ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Lasă un comentariu