DESPRE TESTAMENTE

Ce este testamentul?

            Testamentul este actul unilateral, personal şi revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viaţă.

Cine poate dispune prin testament?

            Orice persoană poate dispune prin testament dacă:

–          este majoră şi are capacitate deplină de exerciţiu;

–          a dobândit capacitate deplină de exerciţiu prin căsătorie sau

–          i-a fost recunoscută capacitatea de exerciţiu anticipată (cazul minorului de 16 ani căruia i-a fost recunoscută capacitatea deplină de exerciţiu de către instanţa de tutelă).

Minorul de 16 ani căruia nu i-a fost recunoscută capacitatea de exerciţiu anticipată nu poate dispune prin testament.

Care este conținutul testamentului?

            Testamentul conţine dispoziţii referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile care fac parte din acesta, precum şi la desemnarea directă sau indirectă a legatarului.

            Alături de aceste dispoziţii sau chiar în lipsa unor asemenea dispoziţii, testamentul poate să conţină dispoziţii referitoare la:

–          partaj;

–          revocarea dispoziţiilor testamentare anterioare;

–          dezmoştenire;

–          numire de executori testamentari;

–          sarcini impuse legatarilor sau moştenitorilor legali;

–          desemnarea persoanei care urmează a fi numită tutore al copiilor săi;

–          înlăturarea unei anumite persoane de la posibilitatea de a fi numită tutore al copiilor săi;

–          recunoaşterea unui copil din afara căsătoriei (o asemenea recunoaştere prin testament este irevocabilă, chiar dacă ulterior testatorul înţelege să revoce testamentul prin care a fost făcută recunoaşterea);

–          introducerea unei interdicţii de înstrăinare a unui anumit bun care va intra în patrimoniul succesoral (interdicţia nu poate depăşi o durată de 49 ani şi trebuie justificată de un interes serios şi legitim);

–          desemnarea unui administrator al unuia sau mai multor bunuri sau a unei mase patrimoniale care se vor găsi în patrimoniul succesoral.

Se pot întocmi testamente reciproce?

            Legea interzice în mod expres, sub sancţiunea nulităţii absolute, testamentul unic prin care două sau mai multe persoane dispun una în favoarea alteia sau toţi în favoarea unui terţ.

            Două persoane pot să dispună prin testament, una în favoarea celeilalte, doar prin testamente separate.

O persoană căsătorită poate dispune prin testament de partea sa din bunurile comune?

            Fiecare soț poate dispune prin testament de partea ce i s-ar cuveni la încetarea căsătoriei, din comunitatea de bunuri.

Care sunt formele sub care trebuie încheiat testamentul?

            Testamentul poate fi ordinar şi privilegiat (încheiat în anumite situaţii speciale şi care pentru valabilitate, după dispariţia condiţiilor speciale care au dus la întocmirea sa, trebuie refăcut într-una dintre formele testamentului ordinar).

            Testamentul ordinar poate fi:

a)    olograf  – când, sub sancţiunea nulităţii absolute, testamentul trebuie scris în întregime, datat şi semnat de mâna testatorului;

b)    autentic – atunci când testamentul a fost autentificat de un notar public sau o altă persoană învestită cu autoritate de stat, potrivit legii (ex.: consulul României în străinătate).

La autentificarea testamentului, testatorul poate fi asistat de unul sau doi martori.

Asistarea testatorului de către martori la autentificarea testamentului este obligatorie atunci când testatorul nu poate semna (din cauza bolii, a infirmităţii, este necunoscător de carte etc.).

 Cum poate fi revocat testamentul?

Testamentul poate fi revocat în tot sau în parte numai prin:

a)    act autentic notarial;

b)    testament ulterior (care să fie întocmit într-una dintre formele prevăzute de lege) – testamentul care revocă un testament anterior poate fi întocmit într-o formă diferită de aceea a testamentului revocat.

Se poate retracta revocarea testamentului?

Da, însă retractarea trebuie făcută fie prin act autentic notarial, fie prin testament într-una dintre formele prevăzute de lege.

Ce înseamnă dezmoştenirea?

Dezmoştenirea este dispoziţia testamentară prin care testatorul îi înlătură de la moştenire, în tot sau în parte, pe unul sau mai mulţi dintre moştenitorii săi legali.

Pot fi dezmoşteniţi toţi moştenitorii legali sau există anumite categorii de moştenitori care nu pot fi înlăturaţi total de la succesiune prin voinţa testatorului (autor al succesiunii)?

În virtutea legii, chiar împotriva voinţei defunctului (manifestată prin liberalităţi sau donaţii sau dispoziţii testamentare – sau dezmoşteniri) există o categorie de moştenitori, numiţi moştenitori rezervatari, care nu pot fi înlăturaţi de la moştenire.

Aceştia vor culege rezerva succesorală (acea parte din bunurile moştenirii, care li se cuvine în virtutea legii).

Cine sunt moştenitorii rezervatari şi care este cuantumul rezervei lor?

            Sunt moştenitori rezervatari:

–          soţul supravieţuitor;

–          descendenţii (copii, nepoţii din copii etc.);

–          ascendenţii privilegiaţi (părinţii) defunctului.

Rezerva succesorală a fiecărui moştenitor rezervatar este de jumătate din cota succesorală care, în lipsa liberalităţilor sau dezmoştenirilor, i s-ar fi cuvenit ca moştenitor legal.

Ce înseamnă execuţiunea testamentară?

            Testatorul poate numi una sau mai multe persoane, conferindu-le împuternicirea necesară executării dispoziţiilor testamentare.

            Executorul testamentar poate să-şi exercite puterile de la data la care a acceptat misiunea prin declaraţie autentică notarială.

            Executorul testamentar trebuie să aibă capacitate de exerciţiu deplină.

            Executorul testamentar are dreptul să administreze patrimoniul succesoral pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data deschiderii succesiunii.

            Drepturile şi obligaţiile executorului testamentar sunt prevăzute expres de Codul civil.

            Executorul testamentar nu îşi poate transmite puterile.

Lasă un comentariu