Depunere cerere de azil

Depunere cerere de azil

Cererea de azil poate fi depusă de oricare străin, aflat pe teritoriul României sau într-un punct pentru trecerea frontierei.

O persoană este considerată solicitant de azil din momentul manifestării de voinţă, exprimate în scris sau oral, în faţa autorităţilor competente, din care să rezulte că aceasta solicită protecţia statului român.

Cum se poate depune o cerere de azil

Cererile de azil se depun personal de către străinii aflaţi pe teritoriul României sau într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat.

În cazul străinilor minori, cererile de azil pot fi depuse de reprezentantul legal.

Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot depune cereri de azil în nume propriu.
Daca un străin se adresează cu o cerere/memoriu/petiţie în care menţionează că doreşte o formă de protecţie în Romania, i se comunica în scris că este necesar să se prezinte personal la autorităţile competente să primească astfel de cereri.

Cererile de azil depuse în afara teritoriului României nu sunt admise.

Autorităţile române care au competenţe în primirea cererilor de azil sunt:

  • Oficiul Român pentru Imigrări şi structurile sale teritoriale;
  • Structurile Poliţiei de Frontieră;
  • Structurile Poliţiei Române;
  • Structurile Administraţiei Naţonale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei.

Autorităţile competente nu pot refuza primirea cererii de azil pe motiv că a fost depusă tardiv.

Formularul tip de „Cerere de azil” poate fi completat de:

  • solicitantul de azil cu sprijinul functionarului sau, funcţionarul desemnat pentru primirea cererii, în situatia in care solicitantul de azil nu stie sa scrie, potrivit declaratiilor orale ale acestuia.

Înregistrarea solicitantului de azil

După primirea cererii de azil solicitantul va completa un chestionar, în scopul stabilirii datelor personale ale acestuia şi ale membrilor săi de familie, rutei parcurse din ţara de origine până în România, datelor referitoare la eventuale cereri de azil depuse în alte state terţe ori într-un stat membru al Uniunii Europene, precum şi documentelor de identitate sau de călătorie aflate în posesia sa.

Chestionarul se completeaza in prezenta unui functionar ORI si a unui traducator. Traducerea va fi efectuata într-o limba pe care solicitantul o cunoaşte sau se presupune în mod rezonabil că o cunoaşte.

Odată cu depunerea cererii de azil, personalul Oficiului Român pentru Imigrări sau al celorlalte autorităţi competente prelevează amprentele solicitantului de azil care, potrivit datelor de identitate probate sau declarate, a împlinit vârsta de 14 ani. Amprentele vor fi transmise în Sistemul EURODAC şi stocate pe suport de hârtie în cartoteca Oficiului Român pentru Imigrări şi în format electronic în baza de date naţională AFIS (Sistemul Automatizat de Comparare a Amprentelor). Solicitantul de azil este informat în scris cu privire la operaţiunile de mai sus. Prelevarea şi transmiterea amprentelor solicitanţilor de azil se face cu respectarea prevederilor referitoare la principiul confidenţialităţii şi protecţiei datelor cu caracter personal.

Personalul specializat al DAI întreprinde verificări şi activităţi specifice în scopul stabilirii identităţii reale ale solicitanţilor de azil care nu dispun de documente de identitate.

Solicitantul de azil este obligat să depună toate documentele pe care le are la dispoziţie şi care au relevanţă pentru situaţia sa personală, cât şi documentul pentru trecerea frontierei de stat, urmând să primească documentul temporar de identitate pentru solicitanţii de azil, emis de Oficiul Român pentru Imigrări.

Lasă un comentariu