Legea nr. 129 din 11 iulie 2019

Legea nr. 129 din 11 iulie 2019

Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.Trebuie sa stii 10000 euro ,vezi coltucsiasociatii.ro si #livecoltuc. Ai consultanta online GRATUITA .

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Persoanele care tranzacționează sume peste 10.000 de euro, în vizorul autorităților

Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Mare atenţie la sumele de bani pe care le rulaţi prin conturi sau le jucaţi la cazinouri şi pariuri. Toate băncile şi firmele de jocuri de noroc .Sunt obligate de o directivă europeană să verifice şi să raporteze tranzacţiile mai mari de 10.000 de euro.

Noua reglementare are un impact substanțial asupra profesiei de avocat, în privința obligațiilor de raportare extinse .Ale anumitor operațiuni și tranzacții efectuate de clienți, a măsurilor de cunoaștere a clientelei  . Si a rolului UNBR în implementarea legii și al dezvoltării reglementărilor secundare pentru implementarea noilor dispoziții.

Actul normativ transpune două directive europene, respectiv:

– Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind  . Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. De modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European . Si al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 141 din 5 iunie 2015; și

– Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE  In ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Seria L, nr. 342 din 16 decembrie 2016.

Operațiuni și tranzacții pentru care avocații au obligații de raportare

Conform art. 5, alin. 1, lit. f), intră sub incidența legii nr. 129/2019 avocații. In cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni .  Pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile. Acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare. Valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani .Sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare. Organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți. Constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți. Organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul .In care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile.

Conform legii, entitățile raportoare, inclusiv avocații, sunt obligate să raporteze exclusiv Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (în continuare, Oficiul)  . Tranzacțiile suspecte, definite la art. 6, desfășurate de clienții lor.Precum și orice tranzacții cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă  . Reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, chiar dacă acestea nu prezintă indicatori de suspiciune, conform distincțiilor de la art. 7 din lege.

Excepții privind raportarea, aplicabile avocaților

Avocații au obligația de a transmite un raport de tranzacții suspecte numai în măsura în care nu sunt avute în vedere informațiile .Pe care ei le primesc de la unul dintre clienții lor sau le obțin în legătură cu aceștia în cursul evaluării situației juridice .A clientului în cadrul unor proceduri judiciare sau al îndeplinirii obligației de apărare sau de reprezentare .A clientului în proceduri judiciare sau în legătură cu aceste proceduri. Inclusiv de consiliere juridică privind inițierea sau evitarea procedurilor, indiferent dacă aceste informații sunt primite sau obținute înaintea procedurilor. In timpul acestora sau după acestea (art. 9. alin 3).

Legea nr. 129 din 11 iulie 2019

Această excepție nu se aplică în cazurile în care avocații cunosc faptul că activitatea de consiliere juridică .Este furnizată în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului sau atunci când știu că un client . Dorește consiliere juridică în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului (art. 9, alin 4).

Definiție extinsă a noțiunii de ”client” și măsuri de cunoaștere a clientelei

În ce privește noțiunea de client, legea prevede o definiție extinsă: client/clientelă  înseamnă orice persoană fizică. Juridică sau entitate fără personalitate juridică cu care entitățile raportoare desfășoară relații de afaceri  . Ori cu care desfășoară alte operațiuni cu caracter permanent sau ocazional. Se consideră client al unei entități raportoare orice persoană cu care, în desfășurarea activităților sale. Entitatea raportoare a negociat o tranzacție, chiar dacă respectiva tranzacție nu s-a finalizat. Precum și orice persoană care beneficiază sau a beneficiat, în trecut, de serviciile unei entități raportoare [art. 2, lit. r)];

Avocații au obligația verificării identității clientului și a beneficiarului real înainte de stabilirea unei relații de afaceri sau de desfășurarea tranzacției ocazionale.Iar dacă nu sunt în măsură să aplice măsurile de cunoaștere a clientelei, aceștia nu trebuie să deschidă contul, să inițieze ori să continue relația de afaceri sau să efectueze tranzacția ocazională și trebuie să întocmească un raport de tranzacție suspectă în legătură cu clientul respectiv, ori de câte ori există motive de suspiciune, care va fi transmis Oficiului (art. 11, alin. 7 – 9).

Art. 11 prevede măsurile standard de cunoaștere a clientelei, precum și responsabilitatea entităților raportoare de a demonstra organismelor de autoreglementare că măsurile de cunoaștere a clientelei aplicate sunt corespunzătoare din punctul de vedere al riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului care au fost identificate. Articolul 13 detaliază situațiile în care trebuie aplicate aceste măsuri.

Legea nr. 129 din 11 iulie 2019

Forma, conținutul și metodologia de transmitere a rapoartelor către Oficiu

Raportările se fac către Oficiu și structurile de conducere ale profesiilor liberale sunt notificate asupra transmiterii rapoartelor de tranzacții suspecte (art. 8, alin. 5).

Forma și conținutul rapoartelor, precum și metodologia de transmitere a acestora sunt stabilite prin ordin al președintelui Oficiului, cu consultarea organismelor de autoreglementare (art. 8, alin.11).

[/column]

Lasă un comentariu