Avize si autorizaţii necesare funcţionării comercianţilor

Avize si autorizaţii necesare funcţionării comercianţilor

 

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/XbBatyifywT

Avize si autorizaţii necesare funcţionării comercianţilor

Pentru autorizarea şi funcţionarea comerciantului, sunt necesare, după caz, anumite avize şi autorizaţii care vor fi prezentate în continuare, împreună cu modul în care ele pot fi obţinute.

 AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII COMERCIANŢILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL

PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR

Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

Autorizaţia se emite de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv brigada/grupul de pompieri militari, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale.

Autorizarea funcţionării comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor este obligatorie pentru construcţiile noi şi pentru amenajările, extinderile sau schimbările de destinaţie la construcţiile existente care se încadrează în cazurile prevăzute în anexa nr. 1.1 şi pentru care este obligatorie şi s-a obţinut în prealabil, în condiţiile legii, autorizaţia de construire.

Pentru situaţiile care nu se încadrează în cazurile prevăzute în anexa nr. 1.1 din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, în vederea obţinerii autorizaţiei solicitanţii vor depune numai o declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică privind apărarea împotriva incendiilor.

DOCUMENTAŢIA NECESARĂ

În vederea obţinerii autorizaţiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, cât şi activităţile pe care urmează să le desfăşoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.

Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:

a) pentru cazurile încadrate în prevederile art. 3 alin. (1) respectiv anexa nr. 1.1 din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, piese scrise şi desenate ale documentaţiei tehnice de execuţie, respectiv:

– scenariu de siguranţă la foc – elaborat conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001;

– plan de situaţie şi planuri de arhitectură pentru fiecare nivel al construcţiei sau al spaţiilor supuse autorizării de P.S.I.

– elaborate şi, după caz, verificate conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2002;

b) pentru cazurile care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) respectiv anexa nr. 1.1 din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.2 pct. I din aceeaşi procedură;

c) dovada achitării tarifului aferent autorizării, după caz.

Pentru construcţiile existente la care se execută amenajări, extinderi sau schimbări de destinaţie documentele prevăzute la lit. a) vor fi însoţite, după caz, de avizul proiectantului iniţial sau raportul de expertiză tehnică, cu însuşirea soluţiilor cuprinse în proiect, conform legislaţiei specifice.

Solicitantul are obligaţia de a prezenta pe timpul verificării efectuate la faţa locului, la solicitarea reprezentantului brigăzii/grupului de pompieri militari, întreaga documentaţie tehnică de execuţie, elaborată în conformitate cu prevederile legislaţiei privind calitatea şi autorizarea în construcţii.

Documentele se depun îndosariate.

Pentru sediul social şi fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexă la certificatul de înregistrare.

Pentru autorizarea funcţionării din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor se percepe un tarif de 500.000 lei pentru fiecare sediu, în care se declară activităţile, indiferent de numărul activităţilor declarate.

Tarifele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, care vor efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile brigăzilor/grupurilor de pompieri militari avizatoare, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanţele publice.


Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.