GDPR: IN CE CONDITII SE POT FOLOSI CAMERELE VIDEO LA LOCUL DE MUNCA?

GDPR: IN CE CONDITII SE POT FOLOSI CAMERELE VIDEO LA LOCUL DE MUNCA?

GDPR: IN CE CONDITII SE POT FOLOSI CAMERELE VIDEO LA LOCUL DE MUNCA?

 

Este legală supravegherea video a salariaților la locul de muncă?

 

Angajatorul poate, în anumite condiții, să supravegheze prin sisteme video activitatea angajaților la locul de muncă, însă numai cu respectarea dispozițiilor legale și a dreptului la viață privată al angajaților la locul de muncă.

Este de înțeles că orice angajator își dorește să fie permanent informat cu privire la ce fac angajații săi, să poată vedea modul în care aceștia se preocupă și își îndeplinesc sarcinile de serviciu, dacă sunt respectate regulile interne profesionale dar și cele morale. Acest lucru este legal posibil, dar numai în limitele prevăzute de lege.

Trebuie menționat că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, toți angajatorii au calitatea de operatori de date cu caracter personal, iar aceștia trebuie să respecte regulile cu privire la protecției acestor date deținute despre angajații lor.

 

 

GDPR: IN CE CONDITII SE POT FOLOSI CAMERELE VIDEO LA LOCUL DE MUNCA?
GDPR: IN CE CONDITII SE POT FOLOSI CAMERELE VIDEO LA LOCUL DE MUNCA?

 

 

(COLTUC si ASOCIATII http://www.coltucsiasociatii.ro whatsapp 0745150894)

 

https://coltucsiasociatii.ro/in-ce-conditii-se-pot-folosi-camerele-video-la-locul-de-munca

 

 

https://local.google.com/place?id=1672422670415546268&use=posts&lpsid=8039569763939644768

 

27.11.2019
La #livecoltuc
GDPR: IN CE CONDITII SE POT FOLOSI CAMERELE VIDEO LA LOCUL DE MUNCA?

 

Când și unde NU pot fi montate camere video?

În primul rând, trebuie menționat faptul că imaginile obținute prin utilizarea sistemelor de supraveghere video reprezintă date cu caracter personal.

Dacă nu există obligații legale exprese sau interes legitim, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților prin mijloace de supraveghere video nu se poate efectua decât pe baza consimțământului expres și liber exprimat al acestora, menținându-se obligația angajatorului de a respecta drepturilor persoanelor angajate, în special a celei cu privire la informarea prealabilă.

Totodată, nu este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților prin mijloace de supraveghere video în interiorul birourilor unde aceștia își desfășoară activitatea la locul de muncă, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege sau a avizului Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

https://www.facebook.com/coltucsiasociatii/videos/263246044635946/?notif_id=1574833120776355&notif_t=feedback_reaction_generic

https://www.youtube.com/watch?v=JR1le3_RhuQ

 

Când și unde pot fi montate camere video și în ce scop?

Monitorizarea video se poate face în condiții și scopuri clar determinate, acestea fiind prevăzute în Decizia nr. 52 din 31 mai 2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, emisă de ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

GDPR: IN CE CONDITII SE POT FOLOSI CAMERELE VIDEO LA LOCUL DE MUNCA?

 

Astfel, supravegherea video poate fi efectuată, în principal, în următoarele scopuri:

 1. prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor;
 2. supravegherea traficului rutier și constatarea încălcării regulilor de circulație rutieră;
 3. asigurarea pazei și protecției persoanelorbunurilor și valorilor, a imobilelor și a instalațiilor de utilitate publică, precum și a împrejmuirilor afectate acestora;
 4. îndeplinirea unor măsuri de interes public sau exercitarea prerogativelor de autoritate publică;
 5. realizarea unor interese legitime, cu condiția să nu se prejudicieze drepturile și libertățile fundamentale sau interesul persoanelor vizate.

 

Ce se întâmplă atunci când nu se respectă aceste prevederi legale?

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, prevede că operatorii care prelucrează nelegal date cu caracter personal (incluzând aici și imaginile obținute prin supravegherea video la locul de muncă) pot fi amendați cu sume cuprinse între 1000 si 25000 de lei.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate se pot adresa în scris, formulând o cerere scrisă (plângere), semnată și datată, trimisă pe adresa ANSPDCP în cazul în care apreciază că le-au fost încălcate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu condiția:

 • să nu fi introdus anterior o acțiune în justiție, cu același obiect și aceleași părți
 • numai după ce s-au adresat în prealabil operatorului reclamat

 

 

 

 

 

3 comentarii la „GDPR: IN CE CONDITII SE POT FOLOSI CAMERELE VIDEO LA LOCUL DE MUNCA?”

 1. 29.11.2019 „CUM DAU LEGAL AFARA UN SALARIAT CA SI ANGAJATOR”

  Lansare #cumfac de catre (COLTUC SI ASOCIATII http://www.coltucsiasociatii.ro Whatsapp 0745150894)

  In fiecare zi veti primi sfaturi de la Coltuc si Asociatii ofera consultanta gdpr,juridica/avocati

  DACA AVETI O FIRMA SAU DACA AVETI PROBLEME CA PERSOANA FIZICA URMARITI-NE

  Astazi 29.11.2019 la #cumfac
  „CUM DAU LEGAL AFARA UN SALARIAT CA SI ANGAJATOR”

  _________________________________________________

  Contractul individual de muncă poate înceta:

  De drept
  La acordul părților sau
  Prin manifestarea unilaterală de voință a uneia dintre părți(concediere sau demisie)
  Atunci când angajatorul are inițiativa să dea afară angajatul suntem în prezența celui de-al treilea caz, și anume ”concedierea”.

  Concedierea nu poate fi realizată pe baza unor criterii discriminatorii, precum sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, rasă, culoare etc. Sau pentru exercitarea dreptului la grevă sau a drepturilor sindicale.

  Concedierea poate fi dispusă atât pentru motive care țin de persoana salariatului (subiective) (A) sau pentru motive care nu țin de persoana salariatului(obiective)(B)

  A. Concediere pentru motive care țin de persoana salariatului
  Există 4 cazuri de concediere pentru motive care țin de persoana salariatului:

  săvârșirea abaterii grave/a unor abateri repetate
  arest preventiv sau la domiciliu
  constatarea inaptitudinii fizice/psihice
  dacă salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat
  Etapele concedierii

  Termenul de preaviz
  Termenul de preaviz este stabilit prin contractul individual sau colectiv de muncă și începe să curgă de la data comunicării salariatului a deciziei de concediere.
  Preavizul are scopul de a nu permite surprinderea angajatului printr-o măsură inopinată (deci un rol de protecție), Codul muncii impunând ca durata minimă a preavizului să fie de 20 de zile lucrătoare, părțile fiind însă libere să negocieze/stabilească, de comun acord, prin însuși contractul individual/colectiv de muncă sau prin încheierea unui act adițional o durată mai mare.

  Decizia de concediere
  Este obligatoriu ca decizia:

  să fie emisă în scris și comunicată salariatului
  să fie motivată în fapt și în drept. (sub sancțiunea nulității absolute)
  să conțină durata preavizului
  să precizeze criteriile de stabilire a ordinii de priorități (în cazul concedierilor colective)
  să conțină lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate și termenul în care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant.
  De asemenea, decizia de concediere trebuie să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată și instanța judecătorească la care se contestă.

  În caz de conflict de muncă, angajatorul NU poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

  Angajatorul este obligat de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice, în cazul în care intervine concedierea pentru unul din motivele următoare:

  Salariatul este arestat preventiv/domiciliu pentru mai mult de 30 de zile
  Salariatul este declarat inapt fizic/psihic
  Salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.

  În ultimele două cazuri, persoanele în cauză beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. (sunt exceptate persoanele aflate în perioada de probă – contractul poate înceta oricând în acest caz)

  Dacă salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate, angajatorul trebuie să emită decizia de concediere cu respectarea dispozițiilor din legislație.

  Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei către salariat.

  Realizarea unei cercetări disciplinare prealabile

  Aceasta se efectuează:

  în cazul săvârșirii de către salariat a unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii, precum și
  în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat (cnf. Art. 63 coroborat cu art. 61, Codul Muncii)

  Realizarea unei oferte de redistribuire în muncă
  Angajatorul are obligația de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii, însă numai:

  în cazul în care se constată inaptitudinea fizică/psihică a salariatului, fapt ce face imposibilă realizarea atribuțiilor sale
  dacă salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.
  Totodată, dacă angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante, acesta are, totuși, obligația de a solicita sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii sale profesionale. În acest caz, salariatul are la dispoziție 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la noul loc de muncă oferit.

  Dacă salariatul nu își manifestă consimțământul, dar și după notificarea cazului catre agenția națională de ocupare a forței de muncă, angajatorul poate să dispună liber concedierea salariatului

  B.Concedierea pentru motive obiective

  Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevăzute de lege.

  Concedierea poate fi individuală sau colectivă.

  Concedierea colectivă

  Concedierea colectivă presupune ca, într-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu țin de persoana salariatului, să fie disponibilizați un număr de salariați.

  În cazul concedierii colective, angajatorul are obligația să inițieze consultări cu sindicatul sau cu reprezentanții salariaților cu privire la:

  Metodele de evitare a concedierilor colective sau de reducere de salariați care vor fi concediați
  Atenuarea consecințelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează sprijin pentru recalificare sau reconversie profesionala
  În perioada în care au loc aceste consultări, angajatorul are obligația să furnizeze în timp util toate informațiile relevante și să notifice în scris sindicatului/reprezentanților salariaților următoarele:

  Numărul total și categoriile de angajați
  Motivele care determină concedierea preconizată
  Numărul și categoriile de salariați care vor fi afectați de concediere
  Măsurile avute în vedere pentru limitarea concedierilor
  Criteriile avute în vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere
  Data sau perioada în care vor avea loc concedierile.

  Angajatorul are obligația de a comunica o copie a acestor informații inspectoratului teritorial de muncă și agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă la aceeași dată la care a comunicat-o sindicatului sau reprezentanților salariaților.

  Sindicatul sau reprezentanții pot propune angajatorului măsuri în vedereq evitării concedierilor sau diminuării numărului salariaților concendiați, într-un termen de 10 zile.

  Dacă în urma consultărilor cu sindicatul, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligația de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.

  Notificarea trebuie să cuprindă toate informațiile relevante cu privire la:

  intenția de concediere colectivă, precum și
  rezultatele consultărilor cu sindicatul sau reprezentanții salariaților,
  numărul salariaților afectați de concediere și
  data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri.
  Angajările după concedierea colectivă

  In termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba.
  Angajatorul are obligația de a transmite salariaților concediați (de pe posturile a căror activitate este reluată în aceleași condiții) o comunicae scrisă pin care sunt informați cu privire la reluarea activității.

  Salariații au un termen de 5 zile calendaristice pentru a confirma locul de muncă oferit, în caz contrar angajatorul poate face noi încadrări. Această prevedere nu se aplică salariaților din instituțiile publice și autoritățile publice și nici contractelor individuale pe perioadă determinată.

  Concedierea nelegală

  Concedierile realizate fără respectarea condițiilor menționate sunt considerate nelegale, și ca atare, sunt lovite de nulitate absolută.

  In acest caz, instanta va dispune anularea concedierii, iar angajatorul poate fi obligat la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

  Părțile vor fi repuse în situația anterioară emiterii actului de concediere, la cererea salariatului.

  Dacă salariatul nu solicită repunerea în situația anterioară, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești.
  Sfaturi oferite de COLTUC SI ASOCIATII – http://www.coltucsiasociatii.ro

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.