O decizie grea:Divorţul Pe Cale Administrativă Sau Realizat La Notar?

Divorţul pe cale administrativă

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere că este de acord cu desfacerea căsătoriei; nu are copii minori cu celalalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi sau din afara căsătoriei lor; nu este pus sub interdicţie; nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.

Acte necesare:
– certificatul de căsătorie în original şi copie xerox;
– certificatele de naştere în original şi fotocopii;
– documentele cu care se face dovada identităţii în original şi fotocopii;
– taxa pentru divorţ este de 500 lei şi poate fi achitată în contul RO13 TREZ 7012 1340 202X XXXX la orice birou al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, respectiv la una dintre adresele Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13, Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Calea Griviţei nr. 208-210 sau Str. Pajurei nr. 13.

În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prezăvute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.

Ofiţerul de stare civilă acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând soţilor o declaraţie.

Dacă soţii nu se prezintă împreună după expirarea termenului de 30 de zile, ofiţerul de stare civilă întocmeşte un referat, aprobat de primar, prin care dosarul de divorţ se clasează.

În aceleaşi condiţii ofiţerul de stare civilă clasează dosarul dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, dacă înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie, dacă intervine naşterea unui copil sau dacă unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.

În ipoteza în care soţii stăruie să divorţeze, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare.

Notarul public este abilitat potrivit legii (art. 375 din noul Cod Civil) să constate desfacerea căsătoriei prin acord a soţilor şi să dispună eliberarea certificatului de divorţ, indiferent dacă soţii au sau nu copii minori născuţi din căsătorie, din afara acesteia sau adoptaţi.

Divorţul încheiat prin acord, la notariat, prezintă multiple avantaje faţă de cel pronunţat în instanţă, atât dpdv. al timpului în care se finalizează (30 de zile), al costurilor reduse (620 lei, inclusiv TVA), cât şi al confidenţialităţii procedurii.

Notă: acest articol conţine detalii despre divorţul prin acord, fără copil minor – pentru amănunte cu privire la actele necesare, costurile şi procedura divorţului cu copil minor la notariat, accesaţi: divorţul cu copii minori la notar.

Acte necesare divorţ prin acord

 • actele de identitate1 ale celor doi soţi2;
 • certificatele de naştere;
 • certificatul de căsătorie.

[1] Soţii pot face dovada identităţii cu unul din următoarele documente, care trebuie să se afle în termenul de valabilitate, atât la depunerea cererii, cât şi la eliberarea certificatului de divorţ:

 • cetăţeni români – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, pentru cetăţeni români domiciliaţi în străinătate, paşaportul în care este menţionat domiciliul;
 • cetăţeni U.E. (Uniunea Europeană) / S.E.E. (Spaţiului Economic European) – documentul de identitate sau paşaportul, emis de statul aparţinător;
 • apatrizi – paşaport emis în baza Convenţiei privind Statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz;
 • cetăţeni străini din state terţe, non-U.E. / S.E.E – paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, cu viza de intrare pe teritoriul României aplicată;
 • cetăţeni străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România – document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară – protecţie umanitar condiţionată;
 • cetăţeni străini solicitanţi de azil în România – paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

Notarul public va verifica actele de identitate eliberate de autorităţile române în Registrul de Evidenţă Informatizată a Persoanei administrat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

[2] La depunerea cererii de divorţ, soţii pot fi reprezentaţi la notariat prin mandatar împuternicit cu procură autentică notarială. Însă, nu vor putea fi reprezentaţi şi la eliberarea certificatului de divorţ, după trecerea termenului de 30 de zile, fiind necesar să se prezinte personal la biroul notarial. Detalii: procură de reprezentare la divorțul notarial

Competenţa teritorială: la care birouri notariale puteţi divorţa?

Notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acord, eliberând un certificat de divorţ. Astfel, competenţa teritorială de soluţionare a cererilor de divorţ de către notari este una alternativă: soţii pot divorţa atât la un birou notarial din localitatea unde au încheiat căsătoria, cât şi la notariatul unde se află domiciliul lor comun la momentul formulării cererii de divort. Prin ultima locuinţă comună se înţelege locuinţa în care au convieţuit soţii. Dovada ultimei locuinţe comune se poate face, după caz:

 • cu actele de identitate ale soţilor, din care rezultă domiciliul comun sau reşedinţa lor comună, sau, dacă nu se poate face dovada în acest fel,
 • prin declaraţie pe propria răspundere, autentică, a fiecăruia dintre soţi, din care să rezulte care a fost ultima locuinţă comună a acestora. Citiți detalii aici: declaraţia soților privind ultima locuinţă comună.

Atenţie! în ceea ce priveşte municipiul Bucureşti, competenţa revine oricăruia dintre notarii publici care îşi exercită activitatea în circumscripţia teritorială a Tribunalului Bucureşti. Cu alte cuvinte, în acest caz, vă puteţi adresa oricărui birou notarial din Bucureşti, indiferent de sector.

Condiţii

Notarul public poate constata divorţul prin procedura notarială indiferent dacă soţii au sau nu un copil minornăscut din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptat. În cazul desfacerii pe cale notarială a căsătoriei soţilor care au copil minor există o procedură specială. Citiţi detalii aici: divorţul cu copii minori la notariat.

Cererea de divort se depune la notariat de către ambii soţi sau prin reprezentantul lor împuternicit cu procură autentică. După înregistrarea cererii, vă vom acorda un termen de 30 de zile pentru eventuala ei retragere. La termenul fixat, vom verifica şi ne vom asigura că:

 • sunteţi prezenţi ambii soţi, personal;
 • stăruiţi în cererea de desfacere a căsătoriei;
 • sunteţi de acord cu numele pe care îl veti purta după finalizarea procedurii;
 • vă menţineti celelalte declaraţii date cu ocazia depunerii cererii;
 • vă puteti exprima consimţământul liber şi neviciat;
 • niciunul dintre dvs. nu este pus sub interdicţie.

Dacă în urma verficărilor vom constata că îndepliniţi cumulativ toate condiţiile de mai sus, vom proceda la întocmirea încheierii de admitere a cererii, încheiere prin care constatăm desfacerea căsătoriei şi dispunem eliberarea certificatului de divorţ. De asemenea încheierea de admitere a cererii va fi semnată de ambii soţi, de notarul public şi, după caz, de interpret. În situaţia în care în urma verificării constatăm că au intervenit elemente noi care duc la neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de mai sus, vom proceda la întocmirea încheierii de respingere a cererii. Redactarea şi semnarea încheierii finale de către toate părţile, obţinerea numărului de certificat şi redactarea/eliberarea lui au loc în aceeaşi zi, respectiv la termenul acordat pentru desfacerea căsătoriei.

Certificatul de divorţ nu va conţine nicio menţiune cu privire la culpa vreunuia dintre soţi.

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.