Modificarea Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In Monitorul Oficial nr. 736 din 31 octombrie 2012 a fost publicata Legea nr. 189/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

In cadrul OUG 13/2012 se arata:

Prevederile prezentei legi se aplica prelucrarii de date cu caracter personal legate de furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului prin intermediul retelelor publice de comunicatii electronice, inclusiv al retelelor publice de comunicatii electronice care presupun dispozitive de colectare a datelor si de identificare.

Datele de localizare sunt orice date prelucrate intr-o retea de comunicatii electronice sau prin intermediul unui serviciu de comunicatii electronice, care indica pozitia geografica a echipamentului terminal al utilizatorului unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului.

Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal reprezinta incalcarea securitatii avand ca rezultat distrugerea accidentala sau ilicita, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizata ori accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate in alt mod in legatura cu furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.

Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

Furnizorul unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului are obligatia de a lua masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal.

Daca este necesar, furnizorul serviciului de comunicatii electronice destinate publicului va lua aceste masuri impreuna cu furnizorul retelei publice de comunicatii electronice.

Masurile adoptate trebuie sa asigure un nivel de securitate proportional cu riscul existent, avand in vedere posibilitatile tehnice de ultima ora si costurile implementarii acestor masuri.

Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, masurile adoptate trebuie sa respecte cel putin urmatoarele conditii:

a) sa garanteze ca datele cu caracter personal pot fi accesate numai de persoane autorizate, in scopurile autorizate de lege;

b) sa protejeze datele cu caracter personal stocate sau transmise impotriva distrugerii accidentale ori ilicite, impotriva pierderii sau deteriorarii accidentale si impotriva stocarii, prelucrarii, accesarii ori divulgarii ilicite;

c) sa asigure punerea in aplicare a politicii de securitate elaborate de furnizor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modificari privind regimul armelor si munitiilor

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2008 a fost publicata Legea nr. 268 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor.

Potrivit modificarilor aduse prin legea de aprobare, cetatenii romani si strainii cu sedere legala in Romania, care au implinit varsta de 18 ani, pot sa procure, in scopul detinerii, respectiv al portului si folosirii, cel mult doua arme neletale de autoaparare sau de tir sportiv din categora armelor neletale supuse autorizarii.

Persoanele fizice care detin inscrise in documentele ce atesta dreptul de detinere, respectiv de port si folosire un numar mai mare de arme  sunt obligate ca in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a noii reglementari sa procedeze la instrainarea lor, in caz contrar fiind expuse raspunderii penale.

De asemenea, se mai prevede ca posesorii armelor scurte confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc pot detine maximum 100 cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire.

Taxă judiciară de timbru. Scutire

Ministerul Finanţelor Publice a declarat recurs împotriva sentinţei civile nr.187/2001 a  Curţii de Apel Iaşi, susţinând că instanţa  greşit a anulat decizia nr.1413 din 21 septembrie 2001 a Ministerului Finanţelor, Direcţia Generală de soluţionare a contestaţiilor, prin care s-a stabilit că C.V. datorează taxă judiciară de timbru pentru acţiunea prin care a cerut actualizarea unor daune de la inculpatul C.P.

Recursul nu este fondat.

C.V. este partea civilă din dosarul penal nr.14562/1997 al Judecătoriei Iaşi şi căruia i s-a admis în parte acţiunea civilă, cu obligarea inculpatului C.P., la o prestaţie periodică de 162.876 lei lunar începând cu 12 iulie 1994 şi până la încetarea stării de  nevoie şi 54.700.000 lei daune morale.

Inculpatul C.P. a fost condamnat la 3 ani închisoare (cu aplicarea art.81 Cod penal) întrucât în ziua de 12 iulie 1994 i-a aplicat mai multe  lovituri părţii vătămate C.V., precum şi o lovitură  cu o furcă de fier în zona capului, având drept consecinţă pierderea  totală a vederii la ochiul stâng.

Ulterior partea civilă C.V. a formulat o acţiune civilă separată, şi, în această cauză, Ministerul Finanţelor, prin decizia nr.1413 din 21 septembrie 2001 (atacată în cauză), i-a impus plata unei taxe de timbru considerându-se cererea formulată o acţiune în pretenţii.

În mod corect, instanţa de fond a stabilit că: „potrivit dispoziţiilor art.24 lit.c din Ordinul Ministrului Justiţiei nr.760/C/1999 pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de  timbru – sunt scutite de taxele judiciare de timbru, potrivit legii, acţiunile şi cererile  inclusiv  cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele materiale şi morale decurgând din acestea, formulate cu prilejul soluţionării dosarului penal sau prin acţiuni civile separate introduse la instanţa civilă.

Cum intimatul C.V. a cerut actualizarea prestaţiei periodice la care a fost obligat cel ce l-a vătămat, prestaţie  neachitată de C.P., precum şi daune materiale reprezentând venituri nerealizate, acesta beneficiază de scutirea de taxă de timbru prevăzută de lege.

Toate pretenţiile intimatului în acţiunea  promovată şi pentru care i s-a cerut să plătească taxă de timbru prin actul administrativ contestat îşi au izvorul în dosarul penal în care inculpatul C.P. a fost judecat şi condamnat.

Deci, recursul declarat de Ministerul Finanţelor este  neîntemeiat şi întrucât actul administrativ atacat a fost în mod corect anulat de instanţa de fond, hotărârea acesteia fiind legală şi temeinică, recursul a fost respins.

Ordinul ANRDE nr. 122/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale

Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 122/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 719 din 23.10.2008.

Avand in vedere prevederile art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. p), r) si u) si alin. (3) lit. h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prevederile art. 8 alin. (1) lit. t) si u) si alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aproba Regulamentul privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – Departamentul control si protectia consumatorilor din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si titularii licentelor de furnizare din domeniul energiei electrice si gazelor naturale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

Legea nr. 193/2008 pentru aprobarea OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila

Lege nr. 193/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 723 din 24/10/2008.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu urmatorul cuprins:
„Art. 21. – (1) Prezenta ordonanta de urgenta este aplicabila si in cazul cererilor formulate de persoane fizice care nu au domiciliul sau resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei ori al altui stat membru al Uniunii Europene, in masura in care intre Romania si statul al carui cetatean este solicitantul sau pe al carui teritoriu isi are domiciliul exista o legatura conventionala care contine dispozitii referitoare la accesul international la justitie.
(2) Pentru statele cu care Romania nu are legaturi conventionale, accesul international la justitie poate fi acordat in baza curtoaziei internationale, sub rezerva principiului reciprocitatii.”

2. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. – Ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, in oricare dintre formele prevazute la art. 6, fara a putea depasi, in total, in cursul unei perioade de un an, suma maxima echivalenta cu 12 salarii minime brute pe tara la nivelul anului in care a fost formulata cererea de acordare.”

3. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu urmatorul cuprins:
„Art. 81. – Ajutorul public judiciar se acorda, potrivit prezentei ordonante de urgenta, independent de starea materiala a solicitantului, daca prin lege speciala se prevede dreptul la asistenta judiciara sau dreptul la asistenta juridica gratuita, ca masura de protectie, in considerarea unor situatii speciale, precum minoritatea, handicapul, un anumit statut si altele asemenea. In acest caz, ajutorul public judiciar se acorda fara indeplinirea criteriilor prevazute la art. 8, dar numai pentru apararea sau recunoasterea unor drepturi sau interese rezultate ori aflate in legatura cu situatia speciala care a justificat recunoasterea, prin lege, a dreptului la asistenta judiciara sau la asistenta juridica gratuita.”

4. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu urmatorul cuprins:
„Art. 101. – Prezentul capitol nu aduce atingere prevederilor instrumentelor comunitare sau tratatelor internationale incheiate cu statele nemembre ale Uniunii Europene, care contin prevederi referitoare la angajamentele asumate de Romania privind accesul international la justitie in materie civila, obligatoriu, total si gratuit.”

5. La articolul 22, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Sumele reprezentand onorariile avocatului, expertului, traducatorului, interpretului, executorului judecatoresc sau mediatorului se platesc in cont bancar, prin virament sau in numerar, prin compartimentele economice ale tribunalelor.”

6. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 27. – (1) Dupa indeplinirea atributiilor pe care legea si statutul le prevad in sarcina executorului judecatoresc, instanta va stabili, la cererea executorului judecatoresc, onorariul definitiv, in functie de complexitatea cauzei si de volumul activitatii desfasurate, in limitele onorariilor stabilite potrivit legii.”

7. La articolul 38 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) stabileste, prin protocol sau prin ordin, potrivit legii, valoarea sau, dupa caz, limitele onorariilor pentru acordarea asistentei de catre avocat si, respectiv, pentru executorul judecatoresc;”.

8. La articolul 50 alineatul (1), partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 50. – (1) Pentru ducerea la indeplinire, in calitate de autoritate centrala, a unor obligatii rezultate din prezenta ordonanta de urgenta sau asumate in cadrul cooperarii judiciare internationale, prin instrumentele internationale la care Romania este parte, Ministerul Justitiei poate incheia, potrivit legii, conventii de colaborare cu:
a) avocati, pentru furnizarea unor servicii de consultanta, asistenta si/sau reprezentare, dupa caz;”.

9. Dupa articolul 50 se introduc doua noi articole, articolele 501 si 502, cu urmatorul cuprins:
„Art. 501. – Sumele reprezentand limitele de venit prevazute la art. 8 alin. (1) si (2) se pot actualiza prin hotarare a Guvernului.
Art. 502. – In situatia in care, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, beneficiarul ajutorului public dobandeste bunuri sau drepturi de creanta a caror valoare, respectiv cuantum, depaseste de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, acesta este obligat sa restituie ajutorul public. Procedura de restituire este cea prevazuta la cap. III din prezenta ordonanta de urgenta.”

Art. II. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din invatamant in anul 2008

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din invatamant in anul 2008 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 31.10.2008.

Potrivit Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, cadrele didactice din invatamantul preuniversitar si universitar de stat vor beneficia de urmatoarele cresteri salariale:
– 55% profesorii universitari;
– 37% personalul didactic din invatamantul universitar (conferentiari, lectori, preparatori etc.) si din invatamantul preuniversitar.
Cheltuielile de personal suplimentare generate de marirea salariilor cadrelor didactice sunt de:
– 711 milioane lei pentru perioada ramasa din anul 2008, ceea ce reprezinta 0,14% din PIB;
– 4.265 milioane lei pentru intregul an 2009, respectiv 0,74% din PIB.
In actualul context economic mondial extrem de dificil, care se reflecta si asupra Romaniei, efortul financiar al maririi salariilor cadrelor didactice nu poate fi sustinut. O astfel de masura ar obliga la majorarea deficitului bugetar sau la reducerea drastica a cheltuielilor cu investitiile.
Aceasta din urma varianta are consecinte extrem de negative, dintre care mentionam:
– presiuni, sub diferite forme, ale celorlalte categorii de personal bugetar si ale celui din sectorul privat, pentru alinierea nivelului salariului la cel aprobat pentru personalul din invatamant;
– cresterea inevitabila a salariilor din sectorul bugetar cu 50%;
– deteriorarea raportului dintre salariul obtinut in sectorul privat si cel din sectorul bugetar (in prezent castigul mediu brut din sectorul public este cu 30% mai mare decat cel din sectorul privat), astfel incat se va ajunge ca veniturile salariale medii din sectorul bugetar sa fie aproape duble fata de cele din sectorul privat;
– cresterea importurilor ca urmare a schimbarii structurii cererii de consum a populatiei;
– deteriorarea raportului dintre consum si investitii, cu influente nefavorabile asupra produsului intern brut;
– cresterea suplimentara a pensiilor ca urmare a majorarii salariului mediu brut care sta la baza stabilirii punctului de pensie;
– cresterea castigului salarial mediu brut lunar din sectorul bugetar in anul 2009 fata de media din anul 2008 cu circa 61%;
– cresterea castigului salarial mediu brut din sectorul concurential cu circa 48%;
– cresterea castigului salarial mediu brut lunar in anul 2009 la 2.568 lei fata de 1.865 lei in scenariul de baza (fara aplicarea legii).
Majorarea cu 50% a salariilor tuturor categoriilor de personal care se finanteaza din fonduri publice determina cheltuieli bugetare suplimentare in anul 2009 de circa 21 miliarde lei, respectiv aproape 4% din PIB, la care daca s-ar adauga si influentele ce decurg din cresterea punctului de pensie ar rezulta un efort bugetar total de 36 miliarde lei, respectiv 6,2% din PIB.
In aceasta situatie, stabilitatea economica a Romaniei nu va mai putea fi asigurata, ducand la irosirea castigurilor macroeconomice obtinute in ultimii ani. Riscul de a ne reintoarce in perioada de stagflatie, caracteristica deceniului trecut, trebuie, in aceste conditii, luat in mod serios in calcul, avand urmari dramatice asupra nivelului de trai al romanilor, pe termen lung.
Aceste majorari salariale vor avea un puternic impact asupra economiei romanesti. Astfel:
– importante resurse financiare vor fi transferate de la investitii catre consum;
– masa salariala neta suplimentara fata de scenariul de baza va fi de 44 miliarde lei;
– transferul sumei de 44 miliarde lei, reprezentand cresterile neprogramate de venituri medii, de la investitii catre consum are urmatoarele consecinte:
– formarea bruta de capital fix scade cu aproape 18 puncte procentuale fata de scenariul de baza (de la +13% la -5%);
– cresterea economica se reduce cu 4 puncte procentuale (de la 6% la 2%);
– importurile cresc cu circa 5 miliarde euro, ceea ce conduce la cresterea ponderii deficitului comercial si de cont curent in PIB cu aproape 4 puncte procentuale fata de scenariul de baza;
– punctul de pensie ar urma sa creasca la 1 ianuarie 2009 cu inca 37,7% fata de proiectia bugetara pe anul 2009, scenariul de baza, ceea ce ar insemna cheltuieli suplimentare pentru bugetul asigurarilor sociale de stat de circa 15 miliarde lei, respectiv 2,6% din PIB;
– rata inflatiei se va deteriora cu circa 5 puncte procentuale ca urmare a cresterii salariilor si a pensiilor, in conditiile unei elasticitati intre preturile de consum si veniturile populatiei de circa 0,1, ceea ce ar conduce ca rata inflatiei sa atinga un nivel de doua cifre;
– companiile vor fi obligate sa recurga la disponibilizari de personal; estimam ca impactul ar putea ajunge la circa 300.000 de salariati.
Dezechilibrarea bugetului va duce la o crestere a deficitului public. Art. 104 din Tratatul de la Maastricht instituind Uniunea Europeana reglementeaza o anumita disciplina bugetara, impunandu-se statelor membre o obligatie generala: aceea de a evita deficitele publice excesive.
Respectarea acestei cerinte este supravegheata de Comisia Europeana, care verifica periodic, pe de o parte, raportul dintre deficitul bugetar si produsul intern brut, iar pe de alta parte, raportul dintre datoria publica si produsul intern brut (PIB). Aceste raporturi nu trebuie sa depaseasca „valorile de referinta” stabilite printr-un protocol (care este anexa la Tratat) privind procedura aplicabila in caz de deficit excesiv (3% din PIB).
Rezulta ca asemenea cheltuieli bugetare excesive pun in pericol pe termen scurt echilibrul bugetar al Romaniei, iar pe termen lung obiectivele Romaniei de aderare la zona euro. De asemenea, Romania va fi pusa in fata faptului implinit de a nu isi putea respecta obligatiile asumate prin aderarea la Uniunea Europeana si de a incalca Tratatul de instituire a Uniunii Europene. Reamintim ca indeplinirea angajamentelor stabilite prin actul de aderare reprezinta o obligatie prevazuta de art. 148 din Constitutia Romaniei, republicata.
Aliniindu-ne la recomandarile Comisiei Europene, dar si ale agentiilor de rating, efectuate cu ocazia evaluarilor periodice, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, rezulta ca, pentru evitarea riscurilor semnalate si, implicit, a riscului declansarii procedurii de deficit excesiv, este necesara adoptarea unei politici de restrangere a cheltuielilor bugetare si de abordare prudenta a deficitului bugetar.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea acestei situatii.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. – In perioada octombrie-decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din invatamant se stabileste dupa cum urmeaza:
a) 266,026 lei pentru functia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008;
b) 299,933 lei pentru functiile didactice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008.

Art. 2. – Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din invatamant, stabilita prin Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, se va aplica incepand cu plata drepturilor salariale aferente lunii aprilie 2009, in conditiile prevazute de legea unitara de salarizare a personalului din sectorul bugetar si tinand seama de gradul de indeplinire a criteriilor de performanta, de cresterea competitivitatii si calitatii actului de invatamant.

Art. 3. – Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din invatamant, aplicabila in perioada ianuarie-martie 2009 inclusiv, se va stabili prin actele normative care vor reglementa cresterile salariale ce se acorda in anul 2009 personalului din sectorul bugetar.

Art. 4. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga urmatoarele prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008:
– liniuta a 3-a de la art. 1 alin. (1) lit. a);
– liniuta a 3-a de la art. 1 alin. (1) lit. c);
– referirile la „valoarea coeficientului de multiplicare 1,000” pentru perioada „octombrie-decembrie 2008” din cadrul anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 si 3.