Carnetul de circulatie NU se mai suspenda pana nu trec 15 zile pentru a putea face recurs

Decizie Curtii Constitutionale [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. X pct. 2, 3 si 4 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor

Examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, precizarile scrise depuse de autorul exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. X pct. 2, 3 si 4 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, dispozitii care au urmatorul cuprins:

– Art. X: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
[…]

2. La articolul 118, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
„(31) Hotararea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plangerea este definitiva si irevocabila.”

3. La articolul 118, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) In termen de 15 zile de la data pronuntarii hotararii judecatoresti prin care instanta a respins plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul este obligat sa se prezinte la serviciul politiei rutiere care il are in evidenta pentru a preda permisul de conducere.”

4. La articolul 120, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 120
(1) Procesul-verbal neatacat in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, precum si, dupa caz, hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat plangerea constituie titluri executorii, fara vreo alta formalitate.”
Autorul exceptiei considera ca aceste dispozitii de lege contravin prevederilor constitutionale ale art. 11 privind raportul dintre dreptul international si dreptul intern si art. 21 privind accesul liber la justitie, precum si principiilor fundamentale ale Declaratiei Universale a Drepturilor Omului si ale Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, ulterior sesizarii sale, reconsiderandu-si jurisprudenta in materie, prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012, nepublicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la data pronuntarii prezentei decizii, a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, introduse prin art. X pct. 2 din Legea nr. 202/2010.
Cu acel prilej, Curtea a statuat ca aceste dispozitii legale contravin prevederilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie si art. 129 referitor la caile de atac.

In aceste conditii, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. X pct. 2 din Legea nr. 202/2010 a devenit inadmisibila, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, care stabileste ca „Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale”.

Cat priveste dispozitiile art. X pct. 3 si 4 din Legea nr. 202/2010, Curtea constata ca exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii este nemotivata, in sensul ca autorul criticii nu arata in ce mod sunt infrante prevederile constitutionale si conventionale invocate.