Decizie de concediere conform art. 61 lit. C din CODUL MUNCII – 2013

DECIZIA  DE CONCEDIERE nr………..………

din data de ………………………………………..

S.C. ………………………………………………………………………………………… reprezentată prin d-l (d-na) ………………………………………….. în calitate de ……………………………………………..

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 cu privire la organizarea, funcţionarea şi conducerea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere :

  1. Decizia nr. ………………/……………… emisă de Comisia de expertiză medicală a judeţului ………………….. înregistrată la societate la data de ……………………., prin care se constată inaptitudinea fizică/psihică a salariatului ……………………………………………………………………. ;
  2. Imposibilitatea angajatorului de a oferi salariatului alt loc de muncă compatibil cu capacitatea sa de muncă stabilită de medicul de medicina muncii prin ……………………………, aşa cum rezultă din ………………………………………………….. ;
  3. Adresa nr. ……………./………………. prin care angajatorul a solicitat sprijinul A.J.O.F.M. în vederea redistribuirii salariatului …………………………………………….. corespunzător capacităţii de muncă a acestuia stabilită de medicul de medicina muncii şi răspunsul salariatului în acest sens .

În temeiul art. 39 alin. (2) lit. „a”, art. 40 alin. (1) lit. „a”, „b” şi „d”, art. 61 lit. „c”,
art. 64 alin(1)-(4), art. 73 alin. (1) din Legea nr.53/2003 (Codul Muncii) şi art. ………….. din Regulamentul intern (contractul colectiv de muncă nr. ………….) ;

DECIDE :

 

Art. 1. Începând cu data de …………….., dată la care  expiră cele …………. zile lucrătoare de preaviz  acordate conform contractului individual de muncă şi (contractului colectiv de muncă, regulamentului intern), contractul individual de muncă al d-lui(d-nei) ………………………………………………………… încadrat în meseria (funcţia) de ………………………….. la S.C. ……………………………………………… încetează  conform art. 61 lit. „c” din Legea nr.53/2003 (Codul Muncii) ;

Art. 2. Salariatul ………………………………………………….. beneficiază de o compensaţie în sumă de …………………………. , conform contractului individual de muncă şi art. ……….. din contractul colectiv de muncă (regulamentului intern) care va fi plătită întocmai;

Art. 3. Compartimentele juridic, resurse umane şi financiar-contabil vor duce la îndeplinire prezenta decizie de concediere;

Art. 4. Împotriva prezentei decizii de concediere, salariatul se poate adresa cu plângere la ……………………………………….. în termen de 30 de zile de la comunicare.

ANGAJATOR

Spre luare la cunoştinţă şi ducere la îndeplinire:

  1. Compartiment Juridic                                                 Am luat la cunoştinţă
  2. Compartiment Resurse umane                                    Salariat …………………………………………..
  3. Compartiment Financiar – contabil                             B.I.(C.I.) ………………………………………..

Data ………………………………………………

Semnătura ……………………………………..