Declaratie în vederea eliberării unui nou certificatul ADR de formare a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase in situatiile pierdut / deteriorat / furat / distrus

 

  Anexa nr. 2

 

 

 

 

 

 

 

AGENTIA A.R.R _______________

Nr. înregistrare

 

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul(a) ……………………………………………, născut la data de ……………… în judeţul/sector………………………………. fiul lui ……………………. şi al ……………………………

posesor al actului de identitate seria………. nr. ……………… CNP………………………………………

domiciliat în ………………………………str.……………………………………….nr.….. bloc…….sc…..

et…..ap…… sector……

cunoscând prevederile art. 292 cod penal privind falsul în declaraţii  declar pe propria răspundere că certificatul ADR de formare a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase cu numărul ………………. eliberat de ……………………………………………………………….. a fost

–          pierdut…………………………………………………………………………………………………*)

–          furat ……………………………………………………………………………………………………*)

–          deteriorat………………………………………………………………………………………………*)

–          distrus ………………………………………………………………………………………………….*)

Atât declar, susţin şi semnez personal în vederea eliberării unui nou certificat ADR pentru conducători auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase.

         

Data ………………………                                                                                     NUME PRENUME

 

………………………………

SEMNĂTURA

 

Anexez: – dovada publicării pierderii/distrugerii în cotidianul ___________________________________

– dovada (adeverinţa) eliberată de poliţie

– certificatul ADR  deteriorat

 

*) – se indică data şi locul constatării pierderii/furtului/deteriorării/distrugerii

Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta solicitare să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Autorităţii Rutiere Române – ARR.  Autoritatea Rutieră Română – ARR se obligă să respecte drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001.

 

 

SE APROBĂ

ŞEF SERVCIU ATESTARI                ŞEF SERVICIU JURIDIC

 

REFERAT

      Urmare verificării documentelor depuse la dosar şi a evidenţelor referitoare la certificatele ADR existente la sediul central  rezultă că sunt îndeplinite/nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru înlocuirea certificatului/atestatului şi prin urmare propun aprobarea/neaprobarea solicitării.

 

Tariful de eliberare a fost achitat prin:  ………………………………………………………………………

Nume, prenume ……………………………………   Data şi semnătura …………………………………..

 

 

 

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

https://www.coltuc.ro