Ordinul privind acordarea de despăgubiri celor care au constituit depozite la CEC

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 706 din data de 14 august 2018, a fost publicat Ordinul nr. 2628/2018 privind prospectul de emisiune al titlului de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme. 

 

Vezi https://www.coltuc.ro/blog

1. În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, Ministerul Finanțelor Publice va lansa o emisiune de titlu de stat pe numele C.E.C. Bank – S.A., care se identifică prin seria CEC 2018/1.

2. Titlul de stat se emite în formă dematerializată.

3. Titlul de stat este denominat în lei, este nepurtător de dobândă, nenegociabil și are scadența în data de 18.10.2018.

4. Data emisiunii este 18.09.2018.

5. Valoarea nominală a emisiunii titlului de stat este 27.788,11 lei.

Contract de depozit – model

Contract de depozit – model

Incheiat astazi …………………….
la ………………………………………

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ………………………………………. (numele si prenumele) domiciliat in ………………………………., (localitatea) str. ……………………………..   nr. …….., bloc …….., scara …….., etaj ……., apartament …….., judet/sector ………………………., nascut la data de …………………….., (ziua, luna, anul) in ………………………., (localitatea)judetul/sectorul ………………………….,   fiul (fiica) lui ……………………….. si al (a) ……………………., avand actul de identitate seria ……., nr. ……………………………, eliberat de ……………………………….., la data de ……………………………, cod numeric personal ………………………………………, in calitate de deponent si

1.2. ……………………………………. domiciliat in ………………………………, str. ……………………………….. (numele si prenumele) (localitatea) nr. …….., bloc …….., scara …….., etaj ……., apartament …….., judet/sector …………………………., nascut la data de ……………………, in ……………………………., judetul/sectorul ………………………, (ziua, luna, anul) (localitatea) fiul (fiica) lui ………………………….. si al (a) …………………………., avand actul de identitate seria …….., nr. ……………………….., eliberat de ………………………., la data de ……………………….., cod numeric personal ……………………………………, in calitate de depozitar au convenit sa incheie prezentul contract de depozit cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Deponentul incredinteaza depozitarului spre pastrare, cu titlu de depozit, urmatoarele bunuri2) ……………………………………………………………………………… .

2.2. Depozitarul va asigura pastrarea bunurilor in imobilul proprietate/inchiriat, situat in localitatea ……………………………………, str. …………………………. nr. ……, bloc ……, scara ….., etaj ……, apartament …….., judet/sector ……………………………. .

2.3. Predarea-primirea bunurilor se va face pana la data de ………………………… pe baza de procesverbal care va constitui anexa nr. ………………… la prezentul contract3).

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata depozitarii bunurilor primite in depozit este de ……………………………. incepand cu data (zile, luni etc.) semnarii prezentului contract.

3.2. La incheierea termenului, deponentul va ridica bunurile pe baza de proces-verbal/semnatura  de predare-primire.

VI. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Pretul depozitarii este de ……………………………. lei lunar pe toata durata contractului si va fi indexat in functie de rata inflatiei.

4.2. Plata pretului se va face lunar, pana la data de ……………….. a lunii curente, pentru luna anterioara/ in termen de ……………………… zile de la implinirea duratei depozitarii.

V. DREPTURI SI OBLIGATII

5.1. Depozitarul are urmatoarele obligatii:
a) sa pastreze bunurile primite in depozit si sa se ingrijeasca de ele ca de bunurile proprii;
b) sa asigure integritatea bunurilor ce i s-au incredintat si sa ia masuri de prevenire a deteriorarii sau degradarii lor;
c) sa nu foloseasca bunurile primite in depozit in interes personal;
d) sa nu instraineze bunurile care fac obiectul prezentului contract;
e) sa ia masuri pentru asigurarea si garantarea depozitului;
f) sa restituie – la expirarea duratei prezentului contract sau la cererea deponentului – bunurile primite in depozit in starea in care au fost preluate4). Restituirea bunurilor se va efectua la locul de depozitare, pe cheltuiala deponentului.

5.2. Depozitarul are dreptul sa retina bunurile in cazul in care deponentul nu le ridica la expirarea duratei prezentului contract, pana cand acesta va achita depozitarului pretul convenit si cheltuielile facute de acesta cu depozitarea bunurilor.

5.3. Obligatiile deponentului sunt urmatoarele:
a) sa achite la termenul stabilit prin prezentul contract pretul convenit pentru depozitarea bunurilor;
b) sa ridice bunurile la expirarea duratei prezentului contract pe cheltuiala sa;
c) sa elibereze depozitul (locul de depozitare) la termenul stabilit prin contract.

5.4. Deponentul are dreptul sa solicite oricand restituirea bunurilor in starea in care au fost predate4), in caz contrar avand dreptul sa ceara despagubiri.

V. CLAUZA PENALA

5.1. Neplata pretului la termenul stabilit il indreptateste pe depozitar sa perceapa o penalizare de …………% pe zi de \ntårziere asupra sumei neachitate.

5.2. Neridicarea bunurilor la termen de catre deponent atrage obligatia acestuia de a plati in continuare pretul, potrivit pct. 4.2.

VI. FORTA MAJORA

6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract daca neexecutarea si/sau executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ………………… (zile, ore) producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

6.3. Daca in termen de ……………… de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au (zile, ore) dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

7.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. CLAUZE FINALE

8.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

8.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

8.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

8.4. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ………… exemplare, din care ………………….. .

DEPONENT                        DEPOZITAR

Note
1. Depozitul necesar este un depozit virtual fara sa fie nevoie de un contract scris.
2. In cazul in care bunurile sunt in numar mare si variate ca tip, se poate intocmi o anexa.
3. Procesul-verbal de predare-primire va cuprinde: – denumirea bunurilor; caracteristicile lor; unitatea de masura; cantitatea; calitatea; ambalajul; valoarea; mentiuni daca bunurile sunt sau nu sunt perisabile; alte mentiuni necesare identificarii bunurilor.
4. Cu exceptia bunurilor perisabile, pentru care mentiunea se va adapta la natura si specificul lor.