Cui pot sa cedez actiunile

Cui pot sa cedez actiunile

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/LaCFBcPaYsc

Cui pot sa cedez actiunile

(1) În caz de neexecutare a obligaţiilor de către terţ, comitentul poate exercita acţiunile decurgând din contractul cu terţul, subrogându-se, la cerere, în drepturile comisionarului.

(2) În acest scop, la cererea comitentului, comisionarul are obligaţia să îi cedeze acestuia de îndată acţiunile contra terţului, printr-un act de cesiune sub semnătură privată, fără nicio contraprestaţie din partea comitentului.

(3) Comisionarul răspunde pentru daunele cauzate comitentului, prin refuzul sau întârzierea cedării acţiunilor împotriva terţului.


Unde depun sesizare catre BNR

Unde depun sesizare catre BNR

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/J5TyJvbCnbi

Tough Choice #1

Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei („BNR”) nr. 3/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 31/2011 privind raportarea de date si informatii statistice la BNR s-a publicat in data de 03.10.2013 in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 618, Partea I.

Principalele modificari aduse Regulamentului BNR nr. 31/2011 vizeaza urmatoarele aspecte:

  • reglementarea explicita a obligatiei de raportare catre BNR – Directia statistica, in sarcina institutiilor emitente de moneda electronica rezidente, constand in date si informatii privind:

              (a) activele si pasivele bilantiere; si

              (b) activele si pasivele bilantiere in echivalent lei;

  • introducerea unui nou capitol – „Capitolul IX Statistici privind emisiunile si detinerile de titluri de valoare”. Conform noii reglementari, institutiile de credit, societatile de servicii de investitii financiare, societatile vehicul investitional, societatile de administrare a investitiilor si societatile de investitii autoadministrate vor raporta catre BNR date si informatii privind:
  • situatia detinerilor de titluri de valoare;
  • situatia dividendelor si cupoanelor incasate de la inceputul anului calendaristic pana la sfarsitul lunii de referinta;

  • situatia emisiunilor de actiuni/unitati de fond identificabile prin cod ISIN listate pe pietele externe de capital;

  • situatia emisiunilor de titluri de valoare de natura datoriei efectuate pe pietele externe de capital.

Regulamentul BNR nr. 3/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 31/2011 privind raportarea de date si informatii statistice la BNR a intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial (i.e. 03.10.2013).


Deschidere cont la BNR

Deschidere cont la BNR

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/2jEEEsaBraf

Deschidere cont la BNRPentru deschiderea contului curent, procedura este foarte simpla. Bancile solicita de regula doar actul de identitate, in baza caruia se completeaza o cerere de deschidere de cont.

Pentru a respecta legislatia privind cunoasterea clientelei, clientii trebuie sa completeze si o fisa cu date personale, unde trebuie precizate o serie de detalii, precum date de identificare, date de contact, nationalitatea, ocupatia, numele angajatorului ori natura activitatii proprii, numele beneficiarului real al banilor si functia publica detinuta, daca este cazul.

O persoana nu poate avea mai multe conturi curente in aceeasi valuta, la aceeasi banca, dar poate avea cate un cont curent la fiecare institutie de credit.

Varsta minima pentru deschiderea unui cont curent este de 14 ani, dar pentru minori bancile solicita in general si semnatura unui tutore legal. De asemena, in cazul conturilor destinate minorilor, se pot impune anumite restrictii privind retragerea de numerar sau realizarea anumitor operatiuni.


Raportare venituri catre BNR

Raportare venituri catre BNR

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/fY7MjyrQ3CE

Raportare venituri catre BNRProiectul de Ordin pus pe site-ul BNR asigură transpunerea în cadrul de reglementare naţional a Ghidului privind exerciţiul de determinare a tendinţelor în materie de remunerare (Guidelines On the Remuneration Benchmarking Exercise – EBA/GL/2012/4) emis de Autoritatea Bancară Europeană.

Proiectul de Ordin are ca obiectiv reglementarea cadrului de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor care se referă la remuneraţia fixă şi variabilă acordată întregului personal şi respectiv, persoanelor cu funcţii-cheie de execuţie.

Potrivit reglementărilor EBA, datele financiare sunt solicitate fiecărei autorități bancare locale pentru a se realiza studii despre evoluția și tendințele veniturilor în sistemul bancar.

Potrivit evoluției principalilor indicatori pe sistem bancar la 31 decembrie 2011, salariul mediu pe sistem bancar a fost de 4000 de lei la un număr de 65.000 de salariați și peste 6000 de unități bancare.


Aplicarea dobanzii legale BNR

Aplicarea dobanzii legale BNR

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/YvQ1byWMwbD

Aplicarea dobanzii legale BNR

Legislaţia curentă tratează această materie cu diferenţierile necesare, după cum este vorba despre raporturile contractuale dintre profesionişti – prin Legea nr. 72/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 182/02.04.2013, şi raporturile contractuale dintre profesionişti şi consumatori – prin Legea nr. 193/2000, republicată (r3) în Monitorul Oficial nr. 543/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

În ce priveşte prima categorie, în raporturile dintre profesionişti, este considerată abuzivă practica sau clauza contractuală prin care se stabileşte în mod vădit inechitabil, în raport cu creditorul, termenul de plată, nivelul dobânzii pentru plata întârziată sau al daunelor-interese suplimentare.

În cazul în care se ajunge la litigii ce urmează a fi soluţionate pe cale judecătorească, în determinarea caracterului abuziv al unei clauze sau practici, instanţa ţine cont de toate circumstanţele cauzei, şi în special de:

• abaterile grave de la practicile statornicite între părţi sau de la uzanţele conforme ordinii publice sau bunelor moravuri;

• nerespectarea principiului bunei-credinţe şi a principiilor de diligenţă în executarea obligaţiilor;

• natura bunurilor sau serviciilor;

• neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de plată sau de la rata dobânzii, potrivit prezentei legi;

• poziţia dominantă a cocontractantului în raport cu o întreprindere mică sau mijlocie.

Există, însă criterii prin care unele clauze contractuale sunt calificate ca fiind abuzive, fără a mai fi necesară verificarea existenţei circumstanţelor de mai sus sau a altor circumstanţe specifice cauzei.

Situaţiile în care se consideră, prin lege, că se poate vorbi despre clauze abuzive se referă la clauzele contractuale care:

• exclud posibilitatea aplicării de dobânzi penalizatoare sau stabilesc dobânzi penalizatoare inferioare dobânzii legale penalizatoare.
• fixează o obligaţie de punere în întârziere pentru a opera curgerea dobânzilor;

• prevăd un termen mai mare de la care creanţa produce dobânzi decât cel prevăzut la art. 3 alin. (3) sau, după caz, la art. 6 şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 72/2013;

• fixează, în contractele dintre profesionişti şi autorităţi contractante, un termen de plată mai mare decât cel prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 72/2013;

• elimină posibilitatea plăţii de daune-interese suplimentare;

• stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.