Cum scap, ma apar, contesta, opri o executare silita in 2020(coltucsiasociatii.ro)

Cum scap ma apar contesta opri o executare silita in 2020 (coltucsiasociatii.ro)

Cum scap, ma apar, contesta, opri o executare silita in 2020?(coltucsiasociatii.ro)

Te poti apara de executarea silita doar prin contestatie la executare si te pot ajuta avocatii afiliati specialisti in executare silita www.coltucsiasociatii.ro

#executare #executat #executatsilit #contestatieexecutare
#contestatielaexecutare #contestatiaexecutare

Vezi toate detaliile aici

Cum scap, ma apar, contesta, opri o executare silita

Executarea silita in Romania anului 2019 Metode de aparare

Ai un credit neplătit ori alt fel de datorii și ai ajuns la executare silită? Ai conturile blocate, poprire pe salariu ori un bun sechestrat? Te-ai trezit cu o somație de la ANAF?

Executarea silita in Romania .Ai un credit neplătit ori alt fel de datorii și ai ajuns la executare silită?

Ai conturile blocate, poprire pe salariu ori un bun sechestrat?

Te-ai trezit cu o somație de la ANAF?

Imagini pentru coltuc

Dacă ceva ți se pare în neregulă cu executarea silită:
  • datoria ta e mai veche de trei ani (cinci ani în cazul datoriilor fiscale);
  • suma pe care o ai de plătit este prea mare și nu înțelegi cum a fost calculată (se întâmplă mai ales în cazul creditelor cesionate către firme de recuperare);
  • somația de la ANAF se referă la un proces-verbal de stabilire a unei contravenții care nu ți-a fost comunicat?
  • somația sau alt de executare e greșit întocmit;
  • sau orice altceva îți dă de gândit.
Nu mai achita nici o sumă până nu discuți cu un avocat despre aceasta executare silită!

E posibil să plătești datorii prescrise (găsești un articol despre prescripție aici) sau stabilite prin titluri executorii nelegale, sau nelegale din orice alt motiv pe care nu îl cunoști încă (de exemplu executarea silită a fost începută în lipsa unei creanțe certe și lichide, adică determinată, se întîmplă mai ales în cazul creditelor cesionate către societăți de recuperare).

De ce să apelezi la un avocat de executari silite dacă vrei să contești o executare silită?

Pentru că știu cum merg lucrurile în mod real, de pe partea celui care face executarea. Înainte să fiu avocat, am lucrat în biroul unui executor judecătoresc, apoi într-una din cele două mari societăți de recuperare a creanțelor din România. Știu și modul în care lucrează aceștia, deci te pot ajuta în mod real, cu informați din interior despre modul lor de operare și despre modul în care aplică legea, de multe ori la limită, prin executări cu aparență de legalitate, dar în fapt anulabile.

 

Ne poti scrie pe https://www.coltuc.ro

SAU

Whatsapp 0745.150.894

Orice executare silita poate fi contestata – ATENTIE la termenul de 15 zile ,Model

avocat contestatie la executare 2018
avocat contestatie la executare 2018

 

Creditorul se poate afla într-una dintre următoarele ipoteze: fie a iniţiat un litigiu împotriva debitorului, soluţionat favorabil, printr-o hotărâre susceptibilă să fie pusă în executare, adică prin titlu executoriu, fie poate începe executarea direct în baza actului din care s-a născut dreptul său având un regim special, fiind calificat de lege ca titlu executoriu, fără a fi nevoit să iniţieze, în prealabil, un titlu executoriu. Un exemplu la modă pentru ultima ipoteză îl reprezintă contractul de credit încheiat cu o instituţie bancară.

Ce aşteptări are un creditor în cadrul executării silite?

Creditorul va urmări, în cadrul executării silite, procedură derulată prin intermediul unui executor judecătoresc, să obţină forţarea debitorului la îndeplinirea obligaţiei. Spre exemplu, un creditor va demara executarea silită pentru recuperarea unei sume de bani datorate de debitorul său în baza unui contract de vânzare-cumpărare, sumă la care acesta din urmă a fost obligat de instanţa de judecată printr-o hotărâre ce reprezintă titlu executoriu (primul scenariul de mai sus). Pentru a obţine acest rezultat, cel mai adesea, executorul va apela la următoarele metode: poprirea sumelor de bani datorate de terţi debitorului său, urmărirea bunurilor mobile sau imobile ale debitorului. Există două filtre a executărilor nelegale, situate în momente diferite în timp.

Autorizarea executării silite prin încuviinţare

Executorul judecătoresc se va adresa instanţei chiar la debutul procedurii execuţionale. Aceasta va verifica, în cadrul unui proces simplificat, fără citarea părţilor, dacă sunt îndeplinite premisele pentru iniţierea procedurii execuţionale. Sunt supuse cenzurii instanţei elemente precum: dacă hotărârea, prin natura sa, poate fi pusă în executare silită, spre exemplu, o hotărâre prin care se constată existenţa unei creanţe, fără ca debitorul să fie şi obligat la plata sa, nu poate fi pusă în executare silită etc. Dacă instanţa încuviinţează executarea silită constatând că cererea nu intră sub incidenţa niciuneia dintre situaţiile limitativ prevăzute de lege, ce pot determina respingerea acesteia, atunci executorul apelează la arsenalul propriu acestei etape. Din acest moment, în funcţie de forma de executare aleasă/aplicabilă, el va parcurge traseul prestabilit al actelor de executare specifice. Spre exemplu, în cazul popririi sumelor datorate de un terţ debitorului, executarea silită debutează printr-o adresă de poprire. Adresa va conţine un set de instrucţiuni pentru terţ, cu ce trebuie să facă şi, mai ales, să nu facă, astfel încât interesele creditorului să fie ocrotite, iar creanţa sa, satisfăcută.

Contestaţia la executare

Având în vedere caracterul limitat al investigaţiei realizate de instanţa de judecată cu ocazia încuviinţării procedurii execuţionale, legea a stabilit şi un al doilea examen al executării silite: contestaţia la executare. Vom analiza în continuare una dintre formele acesteia: contestaţia la executare propriu-zisă, ce poate privi, la rândul său, un singur act de executare sau întreaga procedură, excluzând astfel contestaţia la titlu şi contestaţia împotriva refuzului executorului de a îndeplini un act de executare.

Cine, când şi de ce?

Cel mai adesea, contestaţia la executare este utilizată de debitori. Aceştia vor pretinde instanţei să analizeze legalitatea unei executări silite. În ansamblul său, de la primul act, spre exemplu, somaţia, în cazul urmăririi silite imobiliare, şi până la ultimul, actul de adjudecare, pentru acelaşi tip de urmărire silită sau al unui singur act de executare, spre exemplu, al actului de adjudecare a unui bun imobil, vândut la licitaţie publică, în vederea stingerii creanţei creditorului.

Creditorul va formula contestaţie în 15 zile. Reperul va fi, în esenţă, data la care ia cunoştinţă de executarea silită/actul de executare. Sancţiunea nerespectării acestui termen este una drastică: contestaţia se va respinge ca tardiv formulată, fără ca instanţa să mai cenzureze nelegalitatea executării silite/actului de executare indiferent de gravitatea situaţiei.

 

MODEL Contestaţie la executare

Contestatie la executare silita (model)

Sediul materiei:

  • 711-719 C. proc. civ.
  • 148-151 C. proc. civ.
  • 192 C. proc. civ.
  • 194-195 C. proc. civ.

Instanţa …..

Domnule Preşedinte,

 Subsemnatul, (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în….., având următoarele date de contact, personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ….., prenume …..)/reprezentat prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact…..

sau

Subscris, (denumirea …..), cu sediul în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar ….., cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având următoarele date de contact/prin reprezentant (nume ….., prenume …..)/prin consilier juridic (nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact …..

în contradictoriu cu intimatul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în….., având codul numeric personal…..,

sau

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice …..), cu sediul în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar, prin reprezentant (nume ….., prenume …..), formulăm

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA EXECUTĂRII SILITE

ce face obiectul dosarului nr…., înregistrat la Biroul Executorului Judecătoresc…., efectuate la solicitarea intimatului creditor …., în baza titlului executoriu reprezentat de …. .

Solicităm anularea formelor de executare întocmite în dosarul de executare.

În fapt, arătăm că …. .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.711-719 C. proc. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea …..

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în …. exemplare.

În cadrul probei testimoniale,  indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ….., cu domiciliul în  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ….. şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea intimatului, persoană fizică, cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând ….. .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ……, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective: ….. .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2 din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ….. exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ….. şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant/extras din registrul public/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data,                                                                  Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr.80/2013.

DESCARCA DE AICI IN WORD

 Contestatie la executare silita model 2018 avocat executare silita

Executat Silit De Banca? Executat Silit De Ifn? Executat Silit De Camatari sau persoane fizice sau juridice? ATENTIE LA ACTELE DE EXECUTARE SILITA!

Familiile evacuate pentru neplata creditelor ipotecare vor putea cere o locuință de la stat, au decis deputații

Inițiativa legislativă prevede că autoritățile locale vor putea să cumpere, la licitație publică, locuințele executate silit, însă numai dacă acestea au o suprafață utilă de maximum 100 mp. Astfel, casele vor fi închiriate persoanelor sau familiilor evacuate pentru că nu și-au mai putut achita ratele creditului ipotecar.

„Locuințele de sprijin se repartizează de către autoritățile administrației publice locale, care le-au cumpărat prin licitație publică, pe baza criteriilor stabilite anual prin hotărâre a consiliului local (…). De aceste locuințe pot beneficia persoanele și familiile care urmează a fi evacuate sau au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuințe, în urma neachitării obligațiilor derivate din contractele de credit ipotecar”, dispune proiectul de lege.

Cu alte cuvinte, persoanele ale căror case urmează să fie vândute la licitație publică vor putea să scape de evacuare. Asta deoarece, dacă autoritățile locale cumpără locuințele, foștii proprietari vor putea cere să stea în ele cu chirie. „Modificarea ar reglementa procedura conform căreia imobilele cumpărate de către autoritățile administrației publice locale ar putea fi transformate în locuințe de sprijin, urmând a fi date în chirie foștilor proprietari, evitând astfel evacuarea lor”, este lămurit în expunerea de motive a propunerii legislative.

În situația în care fostul proprietar nu vrea să rămână cu chirie în locuința de sprijin, aceasta ar putea să fie repartizată altor persoane care și-au pierdut casa din cauză că nu și-au plătit ratele creditului ipotecar. De asemenea, în proiectul de lege scrie că regula s-ar aplica și dacă un chiriaș nu vrea prelungirea contractului de închiriere pentru o locuință de sprijin.

„În cazul în care numărul cererilor pentru închirierea locuințelor de sprijin la nivelul unei autorități a administrației publice locale este, timp de cel puțin un an, constant mai redus decât numărul locuințelor de sprijin aflate în proprietatea autorității administrației publice locale, acestea pot aproba închirierea locuințelor de sprijin și altor categorii de solicitanți, cu respectarea prevederilor prezentei legi (Legea locuinței – n. red.)”, mai prevede inițiativa legislativă.

Atenție! Locuințele de sprijin nu vor putea fi cerute de persoanele care dețin o altă locuință în afară de cea din care au fost evacuate. Totodată, restricția va fi valabilă și dacă persoanele în cauză stau cu chirie într-o altă locuință a statului.

Chiria va fi sub nivelul pieței

Atunci când se va atribui o locuință de sprijin, autoritățile vor lua în considerare și situația economică a solicitanților. Concret, proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților prevede că persoanele evacuate trebuie să se afle într-o situație care să nu le permită achiziționarea unei noi locuințe sau închirierea uneia în condițiile pieței

Este vorba de prescriptia datoriei daca timp de trei ani nu s-a facut executarea silita?

AM LUAT UN CREDIT IN 2010, IAR DIN ANUL 2013 NU AM MAI PUTUT PLATI. AM AVUT POPRIRE PE CONT LA BANCI, DIN PARTEA UNUI EXECUTOR JUDECATORESC, FARA SA PRIMESC DOCUMENTUL DE EXECUTARE SILITA, FARA RETINERI DE SUME, DUPA CARE AM PRIMIT O COMUNICARE DE LA UN SRL DE RECUPERARE, DIN CARE REZULTA CA ACEST CREDIT A FOST CESIONAT DE CATRE BANCA LA SUSNUMITUL, CARE A SOLICITAT LA JUDECATORIE SI A OBTINUT INCUVIINTAREA EXECUTARII SILITE, OCAZIE CU CARE AM AFLAT DE LA O BANCA RECENT CA SA INSTITUIT DIN NOU POPRIRE PE CONTURILE MELE SI NU STIU CE VA URMA. NU AM PRIMIT INCA DOCUMENTELE EXECUTARII.

VA ROG UN RASPUNS, NU POATE FI VORBA DESPRE PRESCRIPTIE? OARE DIN CE MOTIV NU MI S-AU OPRIT SUME DE BANI DIN CONTUL MEU LA PRIMA EXECUTARE?
VA MULTUMESC.

 

Codul Civil spune ca datoriile la un credit se pot anula (prescrie) daca firma creditoare (banca sau IFN-ul) nu incearca, timp de trei ani, sa recupereze datoriile de la client (debitor), prin executare silita.

Cu alte cuvinte, daca dumneavoastra nu ati primit, timp de trei ani, nicio notificare de executare silita de la banca sau de la o firma de recuperare creante, iar acestea nu au initiat procedurile aferente executarii, exista posibilitatea ca datoria sa se anuleze.

Banca si firmele de recuperare creante sunt obligate sa-si notifice clientii cu privire la declansarea procedurilor de executare silita.

Pe de alta parte, s-ar putea ca banca sa fi inceput procedura de executare silita, inainte de termenul de trei ani, dar dumneavoastra nu stiti, din diverse motive, precum schimbarea domiciliului, adresa gresita sau alte cauze.

In acest caz, creditul s-ar putea sa nu poata fi prescris. Mai mult, ati putea avea de platit si dobanzi pentru intarziere si alte costuri aferente executarii silite.

De aceea, va sfatuiesc sa cereti bancii si firmei de recuperare creante toate documentele aferente datoriei dumneavoastra si sa luati legatura cu un avocat pentru a vedea daca nu a intervenit prescriptia.

Pot fi executata silit de o firma de recuperare neinregistrata la ANPC?

Intr-adevar, legea prevede ca doar firmele de recuperare creante inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) mai pot sa-si desfasoare activitatea, din 1 ianuarie 2017.

Conform art. 128 din OUG 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, “începând cu data de 1 ianuarie 2017 vor putea să desfăşoare activitatea de recuperare creanţe, entităţile înregistrate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.”

Legea mai prevede ca firmele de recuperare creante trebuie sa indeplineasca următoarele condiţii:

a) au sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România pentru rezolvarea eventualelor litigii şi pentru a răspunde contravenţional şi/sau penal în faţa autorităţilor publice;

b) persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii au o bună reputaţie;

c) în cazul creditorilor nonfinanciari, personalul acestora dispune de cunoştinţe şi experienţa adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii vizate, îndeplinind cerinţele prevăzute în anexa nr. 3;

d) în cazul entităţilor de recuperare creanţe, modul în care este remunerat şi motivat personalul nu trebuie să depindă exclusiv de realizarea unor obiective privind recuperarea creanţelor şi nici nu este raportat exclusiv la sumele recuperate.

La data de 24 martie 2017, in evidenta ANPC figurau un numar de 30 de firme de recuperare creante (vezi aici lista), printre care nu se regasea cea mentionata de dumneavoastra: Ultimo Investment Portfolio Luxemburg.

Firma Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. apare pe site-ul B2 Holding, ca susbsidiara a acestei companii din Norvegia, prezenta in Romania printr-o alta subsidiara, Debt Collection Agency SRL, care este inregistrata la ANPC.

Firmele nu pot reprezenta alte firme în instanţă. Decizia se aplică executaţilor silit

Firmele nu pot să reprezinte alte firme în faţa unei instanţe judecătoreşti, a stabilit recent Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). Decizia judecătorilor vizează, în principal, persoanele executate silit.

 

Recuperatorii de datorii nu mai pot reprezenta băncile în instanţă

 

 

Alineatul 1 al articolului 84 din Codul de procedură civilă prevede doar că persoanele juridice pot fi reprezentate convenţional în faţa instanţelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat. Într-o astfel de situaţie, împuternicirea de a reprezenta o persoană juridică, ce este dată unui avocat sau consilier juridic, se dovedeşte prin înscris. Conform dispoziţiilor aplicabile în momentul de faţă, reprezentarea părţilor în timpul judecăţii poate fi legală, convenţională sau judiciară.

Important! ICCJ poate da o rezolvare de principiu a unei chestiuni de drept cu care este sesizată dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al ICCJ, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective, este nouă şi asupra acesteia ICCJ nu a statuat şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare. Aşa dispune în momentul de faţă Codul de procedură civilă, în care este subliniat că decizia este obligatorie nu numai pentru instanţa care a făcut sesizarea, ci şi pentru celelate instanţe.

Adio executari de firmele de recuperari creante

Ieri,Iccj a luat o decizie extrem de importanta impotriva firmelor de recuperare

DACA SUNTETI EXECUTAT SILIT SAU URMEAZA SA FITI EXECUTAT SILIT

Adio executari de firmele de recuperari creante

Puteti ataca incheierea de incuviintare a executarii silte si desfiinta executarea prin instanta precizeaza avocat Coltuc pentru Stirile Protv
Daca aveti un proces de contestatie la executare in fond sau vreti sa depuneti contestatie la executare puteti desfiinta executarea
Puteti sa ne scrieti pentru mai multe informatii pe avocat@coltuc.ro
‪#‎recuperare‬
‪#‎avocatcoltuc‬
‪#‎iccj‬

 

Ai fost executat silit in ultimii 3 ani de banca?Contestatia la titlu nu se prescrie

Potrivit art. 712 alin. 1 si 3 C.p.c. (forma in vigoare la data formularii cererii de executare silita) pot forma obiectul contestatiei la executare:
– executarea silita insesi;
– incheierile date de executorul judecatoresc;
– actele de executare;
– refuzul executorului judecatoresc de a efectua executarea silita sau de a indeplini un act de executare in conditiile legii;
– incheierea de incuviintare a executarii silite si cea de investire cu formula executorie, pe motive de nelegalitate.
Potrivit alin. 2 al textului de lege, in cazul in care nu s-a urmat procedura prevazuta de art. 443 C.p.c., se poate formula contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu.
Coroborand art. 712 alin. 1 si 2 C.p.c. cu art. 714 C.p.c., care stabileste instanta competenta, rezulta ca legiuitorul a defipt doua tipuri de cereri cu natura juridica si finalitate distincta: contestatia la executarea silita insasi si contestatia la titlu.
Potrivit art. 713 alin. 2 C.p.c.: „În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui.”

Astfel, contestatia la executarea silita propriu-zisa este mijlocul procedural specific pus la indemana debitorului din raportul juridic executional, prin care acesta contesta insasi validitatea in fond a titlului executoriu si subsecvent a executarii silite pornite in baza acestuia.

Pe calea contestatiei la titlu insa, debitorul nu poate solicita desfiintarea titlului executoriu, pentru ca nu poate pune in discutie chestiuni cu privire la fondul dreptului. Finalitatea instituirii mijlocului procedural este aceea de a asigura clarificarea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu, in vederea executarii intocmai a acestuia. Mai exact, titlul executoriu este apreciat ca valabil, insa acesta cuprinde masuri care sunt neclare sau susceptibile de mai multe intelesuri si reclama explicitare in vederea unei corecte puneri in executare.

Distinctia analizata mai sus rezulta si din dispozitiile art. 715 C.p.c., care reglementeaza termenul in care poate fi formulata contestatia la executare.

Astfel, contestatia la executarea silita propriu-zisa poate fi formulata in termen de 15 zile de la data cand a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie, iar contestatia la titlu poate fi formulata oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita.
Solutia apare logica, pentru ca stabilirea unui termen de formulare este de esenta contestatiei la executare, pentru a se evita temporizarea executarii silite, dand posibilitatea debitorului sa conteste oricand validitatea titlului executoriu, prejudiciind interesul creditorului care se vede nevoit sa recurga la aceasta procedura in vederea satisfacerii creantei sale.

In privinta contestatiei la titlu insa, finalitatea urmarita este aceea ca executarea silita sa fie efectuata intocmai cu titlul executoriu, fara a pune in discutie fondul dreptului, astfel incat apare ca logic sa poata fi formulata oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita.

Motivele invocate de contestatori antameaza insasi validitatea titlului executoriu-contract de credit, pentru ca finalitatea urmarita este aceea a desfiintarii clauzelor contractuale apreciate ca abuzive si subsecventa a executarii silite pornite in temeiul acestora, nicidecum o clarificare a unor clauze contractuale perfect valabile, dar ambigue sub aspectul intelesului, intinderii sau aplicarii.

In consecinta, instanta apreciaza ca se afla in prezenta unei contestatii la executarea silita propriu-zisa, contestatie care poate fi formulata in termenul de 15 zile prevazut de art. 715 alin. 1 pct. 3 C.p.c., termen care curge de la data cand a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.  (Judecătoria Buzău, Sentința civilă nr. 6/2015, portal.just.ro)