Contract de web-hosting

Contract de web-hosting1


Incheiat astazi …………………..
la ……………………………………


I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. …………………… S.N.C./S.C.S./S.A./.S.C.A./S.R.L. cu sediul social in  ……..
………….., (localitatea) str. ………………………. nr. ………., bloc ………, scara ……, etaj ……,  apartament ….., judetul/sectorul ………………………………………, avand codul unic de inregistrare nr. …………………., atribut fiscal ……………………………. si numar de ordine in registrul comertului …………../………………./………………, contul nr. …………………………………. deschis la …………………………., telefon ……………………., fax …………………………………, reprezentata prin ……………………………, cu functia de ……………………………., in calitate de furnizor si

1.2. S.C. …………………… S.N.C./S.C.S./S.A./.S.C.A./S.R.L. cu sediul social in  ……… …………………….., (localitatea) str. …………………. nr. ……., bloc ……….., scara ………, etaj ……,  apartament ……, judetul/sectorul …………………………………………….., avand codul unic de inregistrare nr. …………………., atribut fiscal ………………………………… si numar de ordine in registrul comertului ………/…………/…………, contul nr. ………………. deschis la ……………………….., telefon ……………………….., fax ………………………….., reprezentata prin ……………………, cu functia de ……………………………., in calitate de client au convenit sa incheie prezentul contract de web-hosting, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie plasarea pe Internet2, pe web-serverele furnizorului a resurselor clientului, asigurarea accesului Internet la ele si prestarea catre client a serviciului „aplication server“, precum si a altor servicii care deservesc resursele, in conformitate cu pachetul de servicii ales de client, prezentat in Lista de preturi in vigoare, anexa ……. si introduse in formularul de inregistrare anexa ……… .

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Furnizorul
a) se obliga:
1. sa pastreze serverul virtual al clientului pe web-serverul sau:
2. sa ofere clientului intrarea FTP in resursa amplasata;
3. sa asigure accesul non-stop al vizitatorilor din reteaua globala de calculatoare, integritatea si protectia impotriva accesarilor neautorizate;
b) are dreptul:
1. de a sista prestarea serviciilor, in scopul efectuarii lucrarilor planificate de reparare si de intretinere necesare a aparatajului sau, in care scop il va informa pe client, cu cel putin 24 de ore inainte, indicand si durata efectuarii lucrarilor respective. In cazul in care, din vina furnizorului, prestarea serviciilor este intrerupta mai mult de …. zile, clientul are dreptul sa ceara de la furnizor recalcularea pretului contractului;
2. sa blocheze accesul la pagina clientului in cazul neachitarii datoriei de catre client.

3.2. Clientul se obliga sa achite, la timp si in cuantumul stabilit prin prezentul contract, toate serviciile prestate de furnizor, in conformitate cu prevederile prezentului contract.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Structura si preturile serviciilor prestate de furnizor, care stau la baza pretului prezentului contract, sunt cele prevazute in anexa ……….. .

4.2. Plata serviciilor prestate clientului se efectueaza, in avans, la incheierea prezentului contract si apoi in ultima zi a lunii curente pentru luna care urmeaza. Calculul preturilor acestor servicii se face in unitati conventionale echivalente EURO/USD, calculate in raport de cursul de schimb al BNR din ziua efectuarii platii.

4.3. Partile au convenit ca furnizorul este in drept sa modifice, unilateral, preturile serviciilor in raport de indicele de crestere a pretului de consum.
In asemenea cazuri, furnizorul este obligat sa-l informeze, in scris, pe client, cu 10 zile inainte de expirarea duratei de timp pentru care a fost platit avansul.
Furnizorul nu este in drept sa modifice pretul serviciilor mai inainte de expirarea duratei de timp pentru care s-a efectuat plata avansului.

4.4. In cazul in care clientul nu este de acord cu majorarea preturilor asa cum au fost modificate de furnizor, are dreptul sa rezilieze contractul incunostintandu-l pe acesta in termen de …. zile de la primirea listei.

4.5. Furnizorul va presta serviciile contractate in termen de …… zile de la efectuarea platii de catre client.

4.6. Daca dupa trecerea unui numar de …… zile de la data la care trebuia efectuata plata, clientul nu achita suma convenita, furnizorul il va notifica in sensul ca, daca si in urmatoarele ……. zile nu va efectua plata va sista prestarea serviciilor si nu va mai asigura integritatea resursei plasate anterior.

V. TERMENUL CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de ………. luni, incepand cu data platii avansului pentru prima luna de operare.

5.2. Cu cel putin ….. zile inainte de incheierea termenului prezentului contract, partile pot conveni prelungirea lui.

VI. RASPUNDEREA PARTILOR

6.1. Clientul poarta deplina raspundere pentru continutul informatiilor plasate pe server, adica textele, bazele de date, sunetele, muzica, imaginile grafice si video, precum si altele asemenea.
De asemenea, clientul raspunde de toate informatiile, precum cele mentionate la alineatul precedent expediate pe serverul sau de terte persoane.

6.2. Furnizorul nu poarta raspunderea pentru calitatea, continutul si conformitatea informatiilor transmise sau primite de client, prin intermediul serviciilor sale, precum si pentru utilizarea de catre client a serviciilor contra plata ale altor organizatii, la care el a obtinut accesul prin intermediul serviciilor furnizorului, precum si pentru calitatea functionarii liniilor de conexiune oferite de alte organizatii.

VII. FORTA MAJORA

7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului con- tract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de …………………………….., (zile, ore) producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

7.3. Daca in termen de ……………………………. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VIII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

8.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

8.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

9.1. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, daca nu se poate rezolva pe cale amiabila de reprezentantii partilor, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti.

9.2. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.

sau

9.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

X. INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral/unei instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
a) incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract;
b) este declarata in incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare judiciara (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti.

10.2. Contractul poate fi reziliat, in orice moment, prin acordul ambelor parti.

10.3. Clientul poate rezilia, in mod unilateral, contractul notificandu-l pe furnizor cu cel putin …. zile inainte de incheierea perioadei pentru care s-au platit serviciile acestuia.

10.4. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin …. zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

10.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

10.6. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de …… exemplare, din care …….. .

FURNIZOR CLIENT

NOTE:

1 Atunci cand hosting-ul este oneros. In cazul in care este gratuit, nu exista pret, insa clientul trebuie sa dea furnizorului de web-hosting ceva in schimb.
2 Internetul a aparut ca urmare a interconectarii calculatoarelor din centrele universitare americane si, initial, a fost destinat schimbului de informatii de interes stiintific dintre ele.
Succesul a fost enorm, ca urmare a usurintei cu care se puteau obtine informatiile dorite si de aceea a fost dezvoltat de la reteaua universitara de calculatoare la o retea globala de comunicare. Se estimeaza ca, in prezent, Internetul are circa 350 de milioane de utilizatori, peste 10 miliarde de pagini inglobate, 20 de milioane de site-uri web reprezentand circa 800 milioane de pagini si creste cu o rata care intrece toate asteptarile. Prin tehnologiile in continua evolutie (de exemplu WAP-ul, adica legatura dintre Internet si telefoanele mobile), Internetul are un viitor cert.
Web-hosting inseamna activitatea de gazduire pe pagini web (World Wide Web – prescurtat www – cel mai popular serviciu de Internet), presupune pozitionarea paginilor de web pe servere pentru a fi vizitate 24 de ore din 24 de catre utilizatorii de Internet. Web-hosting este o activitate de stocare, conectare si administrare de date desfasurata de societati locale, regionale, nationale sau internationale, care ofera una sau mai multe conexiuni la reteaua de Internet, in diversi parametri tehnici, aflati in directa legatura cu societatea gazduitoare si/sau ale companiei/persoanei-gazda. Activitatea mai presupune servicii de alocare, domenii de utilizare, adrese de posta electronica (e-mail), administrare de baze de date, actualizarea paginilor de web, realizarea designului acestora etc., in functie de interesele celor care urmeaza sa fie gazduiti si de posibilitatile financiare ale acestora.