Avocat in 2023

Avocat in 2023

Avocat in 2023
Avocat in 2023

 

În 2023, profesia de avocat va fi la fel de importantă ca întotdeauna. Într-o lume în continuă schimbare și evoluție, avocații vor juca un rol vital în asigurarea justiției și protejarea drepturilor și intereselor clienților lor. În acest articol SEO, vom explora mai multe aspecte legate de profesia de avocat în anul 2023.

Primul aspect pe care dorim să-l abordăm este tehnologia. În ultimii ani, tehnologia a avut un impact semnificativ asupra profesiei de avocat, iar acest trend se va menține și în 2023. Din ce în ce mai mulți avocați utilizează tehnologii moderne pentru a gestiona cazurile lor, cum ar fi aplicații mobile, software de gestionare a cazurilor sau de comunicare cu clienții.

Un alt aspect important este diversitatea. În ultimii ani, am asistat la o creștere semnificativă a diversității în profesia de avocat. Această tendință va continua și în 2023, cu mai mulți avocați proveniți din medii diverse și cu o varietate mai mare de experiențe și puncte de vedere. Acest lucru va ajuta la asigurarea unei perspective mai largi și mai echilibrate în tratarea cazurilor.

„Recuperare Creante”, „Recuperari Debite”, „Recuperam Datoriile”

„Recuperare Creante”, „Recuperari Debite”, „Recuperam Datoriile”.Cum recuperam creantele,datoriile si debitele in 2021„Recuperare Creante”, „Recuperari Debite”, „Recuperam Datoriile” in proceduri legale bine-stabilite . Cere o oferta de recuperare la Coltuc si Asociatii

Creante Neincasate? Colectam Si Recuperam Creantele Rapid! Onorariu la succes. Proceduri eficiente. No Win, No Fee. Recuperare rapida. Servicii: Recuperare creante, Consultanta juridica, Management datorii.

 

Coltuc Si Asociatii : Consultanta Afaceri , Recuperare Creante , Gdpr si Infiintari Firme. ⭐ COLTUC si ASOCIATII … ro.wikipedia.org › wiki › Criza_covid. Cuprins.

 

#coltuc #creante

https://www.facebook.com/photo/?fbid=431073831673903&set=a.113411203440169

 

 

(P) Cum se poate divorta repede si legal in 2020(Recomand coltucsiasociatii.ro)

Cum se poate divorta repede si legal in 2020(Recomand coltucsiasociatii.ro)

Cum se poate divorta repede si legal in 2020

Explicam ce variante au soții care vor să se despartă, din moment ce divorțul la mediator nu mai e posibil .

Chiar dacă divorțul a ajuns să fie des-întâlnit, soții/soțul care doresc/dorește să divorțeze trebuie să înțeleagă că nu orice divorț se desfășoară în același mod. În concret, există mai multe tipuri de divorț, care implică proceduri diferite și, mai ales, care implică efecte diferite. Amintim aceste informații în contextul în care s-a decis recent că divorțul la mediator nu mai este o opțiune pentru cei ce doresc desfacere căsătoriei.

Conform Codului civil, soții pot să divorțeze în următoarele cazuri:

•    prin acord, la cererea ambilor sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț;
•    atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre cei doi sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
•    la cererea unui din soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin doi ani;
•    la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.
Tipurile de divorț au efecte diferite și implică proceduri diferite. Totuși, probabil cea mai mare diferență, în baza efectelor, este cea dintre un divorț pronunțat din culpă. (a unuia dintre soți doar sau comună) și celelalte tipuri de divorț, unde culpa nu contează pentru pronunțarea divorțului.

Important! Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că divorțul la mediator nu va mai este posibil. Decizia Instanței Supreme fiind obligatorie din 24 februarie 2020.

De acum, singurele opțiuni de divorț vor mai fi cele prin care defacerea căsătoriei are loc la starea civilă, la notar sau la instanța judecătorească.
În același timp, decizia nu interzice recurgerea la mediator, în mod absolut. Cei ce doresc divorțul pot să stabilească la mediator unele elemente conexe divorțului. Cum sunt, de exemplu, aspectele referitoare la numele soților, după divorț.
Divorțul pronunțat din culpă
Aceste tipuri de divorț se defășoară în fața instanței judecătorești.
Culpa contează în două situații. În primul rând, e vorba de cazul divorțului pronunțat atunci când vătămarea raporturilor dintre soți face continuarea căsătoriei imposibilă, din cauza unor motive temeinice. În acest caz, divorțul se poate pronunța dacă instanța stabilește culpa a cel puțin unuia dintre soți.
De asemenea, se va pronunța divorțul din culpa exclusivă a reclamantului, în cazul separației de fapt care durează cel puțin doi ani. Totuși, dacă pârâtul este de acord cu divorțul, nu se va face mențiune despre culpa soților.

Dar care sunt efectele principale ale pronunțării divorțului din culpă? Contează dacă divorțul e pronunțat din culpă individuală sau comună.

În cazul divorțului pronunțat din culpă individuală, soțul din a cărui culpă exclusivă s-a pronunțat divorțul poate fi ținut . Să ofere o prestație compensatorie și/sau să fie obligat la plata de despăgubiri.
Scopul prestației compensatorii este de a compensa dezechilibrul apărut în urma divorțului, în viața soțului care nu este considerat vinovat pentru divorț. Prestația compensatorie poate fi acordată în bani, ca o sumă globală sau ca o rentă viageră, sau în natură, sub forma unui uzufruct.
Atenție! Renta viageră nu trebuie să fie acordată, neapărat, pe tot parcursul vieții soțului nevinovat. Poate fi acordată și pe o perioadă determinată precis.
Mai mult, în cazurile în care reclamantul moare în timpul procesului. Moștenitorii acestuia pot continua procesul început de antecesorul acestora, în scopul admiterii acțiunii de divorț. Totuși, aceasta va fi admisă doar dacă este constatată culpa exclusivă a soțului pârât.

Motivul pentru care este posibilă continuarea acțiunii și pentru care aceasta este admisă . Doar dacă se constată culpa exclusivă a soțului pârât are legătură cu chestiuni de ordin succesoral.

Practic, în acest caz, dacă este admisă acțiunea de divorț, căsătoria se va considera desfăcută la momentul introducerii cererii de divorț, conform Codului de procedură civilă. Astfel, pârâtul, nemaifiind considerat căsătorit cu soțul nevinovat, la moartea celui din urmă, nu îl mai poate moșteni.
Este de menționat, aici, că există o disonanță între Codul civil, care prevede că, în cazul de mai sus, căsătoria va fi desfăcută la momentul decesului. Si Codul de procedură civilă, conform căruia se consideră desfăcută mai înainte, la momentul introducerii cererii de divorț.
În mod normal, aceasta problemă ar trebui soluționată prin aplicarea principiului legii ulterioare, care derogă de la o lege anterioară. Totuși, din cauză că efectele asupra moștenirii sunt aceleași, acest lucru nu este atât de important, în acest context.
Însă care este procedura în privința tipurilor de divorț, unde culpa are un impact? În astfel de cazuri, divorțul se poate pronunța pe cale judiciară (în fața unei instanțe).

Practic, trebuie făcută o cerere de divorț

(care cuprinde tot ce cuprinde o cerere de chemare în judecată plus numele copiilor, dacă există) și trebuie aduse anumite documente. Cererea se depune la judecătoria în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților, ca regulă generală.
Divorțul unde culpa soțului/soților nu are vreun impact
Primul tip de astfel de divorț se referă la divorțul din acordul soților. Acesta se face la cererea ambilor soți sau doar a unuia, care este acceptată de celălalt soț. Avantajul, aici, este că divorțul poate să se producă în fața unei instanțe. Dar poate și să fie constatat de către ofițerul de stare civilă de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților sau de către notarul public din aceleași două locuri.

În fața instanței, soții pot să beneficieze de pronunțarea divorțului de comun acord indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă au sau nu copii minori din căsătorie.

În fața notarului, divorțul poate fi constatat dacă soții sunt de acord, necontând dacă aceștia au copii, din sau din afara căsătoriei. Totuși, trebuie să existe un acord cu privire la:
•    toate aspectele referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorț;
•    exercitarea autorității părintești de către ambii părinți;
•    stabilirea locuinței copiilor după divorț;
•    modalitatea de păstrare a legăturilor personale între părintele separat și fiecare copil;
•    stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și la cheltuielile de pregătire profesională a copiilor.

În plus, lucrurile cu privire la care se înțeleg părinții trebuie să fie în interesul copilului. În acest scop, se va face un raport de anchetă socială.

Dacă din acesta rezultă că înțelegerea nu este în interesul copilului, nu se poate continua divorțul decât în fața instanței.
În schimb, în fața ofițerului de stare civilă, nu se poate desface căsătoria dacă există copii minori.
În cazul procedurii în fața notarului sau ofițerului de stare civilă, se va da un termen de reflecție de 30 de zile. La expirarea acestui termen, se va finaliza procesul de divorț.
Ultimul tip de divorț se referă la cazul în care soțul a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei cere desfacerea căsătoriei. În acest caz, nu se face mențiune despre culpa soților.
Procedura se desfășoară în fața instanței, aceasta administrând probe cu privire la existența bolii și starea sănătății soțului bolnav.

Medierea cu fiscul/anaf in 2019

Medierea cu fiscul/anaf in 2019

Medierea cu fiscul/anaf in 2019

Cum fac medierea cu fiscul/Anaf in 2019 ,opinie https://www.coltuc.ro

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

 

Paşii necesari pentru mediere

Datornicii care vor să beneficieze de mediere pot demara acest proces prin depunerea la Fisc, în termen de 15 zile . De la primirea unei somaţii de executare silită, a unei notificări privind intenţia de mediere. În notificare, ei trebuie să menţioneze . Orice informaţii relevante privind situaţia lor financiară, cum ar fi cele care să justifice o stare de dificultate generată .De lipsa temporară de bani şi să argumenteze cum ar putea face plăţile într-o anumită perioadă de timp. În termen de maximum două zile de la primirea notificării, Fiscul va înştiinţa datornicul cu privire la organizarea unei întâlniri.

Debitorul are obligaţia de a se prezenta la locul, data şi ora stabilite deFisc, printr-o înştiinţare.

În ceea ce priveşte documentele justificative, Fiscul susţine că datornicii se pot prezenta la întâlnirea organizată de organul fiscal .Cu orice documente şi informaţii relevante pentru clarificarea obligaţiilor fiscale înscrise în somaţie. În cadrul întâlnirii, Fiscul are în vedere cel puţin să se pună de acord cu debitorul în legătură cu obligaţiile fiscale înscrise în somaţie. Un alt aspect avut în vedere este analizarea situaţiei economice şi financiare a acestuia. Precum şi identificarea soluţiilor optime de stingere a obligaţiilor. Inclusiv posibilitatea de a solicita înlesniri la plată.

În cadrul medierii, Fiscul îi va prezenta datornicului situaţia fiscală şi îl va informa dacă poate solicita înlesniri la plată.

În cazul în care el nu se califică, datornicul va fi informat că este obligat să plătească restanţele în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal privind rezultatul medierii.

Garda Financiară a fost o autoritate publică de control, subordonată Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). A avut ca atribuții controlul în domeniul financiar, economic, vamal în vederea prevenirii și sancționării. Conform legislației în vigoare, a actelor de evaziune, fraudă fiscală. Instituția a fost condusă de un funcționar public, având funcția de comisar general, acesta fiind numit de către ministrul finanțelor publice[1].

[/column]

avocat gratuit online

avocat gratuit online

 1. Un drept fundamental pentru toți cetățenii este accesul la un avocat gratuit.
 2. Oamenii care nu își pot permite un avocat particular au dreptul la asistență juridică gratuită.
 3. Un avocat de oficiu este pus la dispoziția celor care nu își pot permite să plătească un avocat.
 4. Avocatul gratuit poate oferi consiliere juridică și asistență în instanță.
 5. Toți cetățenii au dreptul la apărare, indiferent de situația financiară.
 6. Avocatul gratuit poate asigura un proces echitabil și corect.
 7. Asistența juridică gratuită poate fi oferită în cazuri civile și penale.
 8. Cei care beneficiază de avocat gratuit pot fi reprezentați în fața instanțelor de judecată.
 9. Avocatul gratuit poate oferi asistență pentru redactarea unui act juridic.
 10. Asistența juridică gratuită poate fi acordată și în cazuri de divorț sau custodie a copiilor.
 11. Un avocat de oficiu poate oferi asistență juridică și în cazuri de discriminare sau hărțuire.
 12. Persoanele cu dizabilități sau cu probleme de sănătate mentală pot beneficia de asistență juridică gratuită.
 13. Avocatul gratuit poate ajuta persoanele care au fost victimele unui abuz sau infracțiuni.
 14. Oamenii care sunt arestați și nu își pot permite un avocat pot beneficia de asistență juridică gratuită.
 15. Avocatul gratuit poate oferi asistență în cazuri de asistență socială și ajutor public.
 16. Cei care nu vorbesc limba majoritară a țării pot beneficia de servicii de interpretare oferite de avocatul gratuit.
 17. Un avocat de oficiu poate ajuta persoanele care sunt deportate sau au probleme de imigrare.
 18. Asistența juridică gratuită poate fi acordată și în cazuri de drepturi de proprietate intelectuală.
 19. Cei care sunt implicați în accidente de mașină sau alte incidente pot beneficia de asistență juridică gratuită.
 20. Un avocat de oficiu poate oferi asistență pentru a obține dreptul de azil sau de refugiat.
 21. Cei care sunt implicați în dispute de locuințe sau chirii pot beneficia de asistență juridică gratuită.
 22. Persoanele care sunt implicate în dispute de muncă sau salarii neplătite pot beneficia de avocatul gratuit.
 23. Un avocat de oficiu poate ajuta persoanele care sunt implicate în dispute de contracte sau drepturile consumatorilor.
 24. Cei care sunt implicați în dispute de moștenire pot beneficia de asistența juridică gratuită.
 25. Avocatul gratuit

Avocatul gratuit este un serviciu care oferă posibilitatea de a discuta cu un avocat fără a plăti nicio taxă. Aceasta poate fi realizată prin intermediul telefonului sau printr-o întâlnire în persoană, în funcție de preferințele dumneavoastră.
Dacă aveți nevoie de ajutor pentru înțelegerea drepturilor dumneavoastră ca angajat sau dacă există probleme legate de contractul dumneavoastră de muncă, atunci vorbirea cu un avocat ar putea fi benefică pentru dumneavoastră. Dacă aceasta este o opțiune care vă interesează și doriți mai multe informații despre cum funcționează, citiți mai departe!

Beneficiile avocatului gratuit

Beneficiile avocatului gratuit sunt numeroase. Puteți economisi bani, obțineți sfaturi de la experți și chiar obțineți o consultație gratuită.

Ce tipuri de consultanță legală sunt disponibile gratuit?

Consultanța legală gratuită este disponibilă pentru o varietate de tipuri de cazuri. De exemplu, dacă treceți printr-un divorț sau o luptă pentru custodie, consultanța legală gratuită poate ajuta să înțelegeți drepturile și opțiunile dumneavoastră. Dacă sunteți acuzat de o infracțiune, consultanța legală gratuită poate ajuta să explice ce se întâmplă în continuare și cum să vă protejați în timpul procesului. Consultanța legală gratuită acoperă, de asemenea, problemele de dreptul muncii, cum ar fi procesele de discriminare, procesele de concediere abuzivă și disputele salariale/orare dintre angajați și angajatori. În cele din urmă, dacă există o problemă legată de un contract (cum ar fi un acord între două părți), atunci consultanța legală gratuită poate fi obținută de la avocații specializați în dreptul contractelor.

Găsirea avocatului gratuit

Dacă căutați avocatul gratuit, există multe opțiuni disponibile. Unele dintre cele mai comune locuri pentru a-l găsi sunt:

 • Firmele de avocatură
 • Clinici legale
 • Societățile de ajutor legal
 • Servicii pro bono

Cum să profitați la maximum de avocatul gratuit

Dacă căutați avocatul gratuit, iată câteva sfaturi despre cum să profitați la maximum de el:

 • Fii pregătit. Înainte de întâlnirea cu avocatul, documentați-vă și pregătiți-vă cu întrebări.
 • Nu mințiți sau exagerați. S-ar putea să credeți că exagerarea unei povești va ajuta cazul dumneavoastră, dar este mai bine să fiți onest și direct cu situația dumneavoastră decât să încercați să-l înșelați pe avocat pentru a vă ajuta mai mult decât poate (și să-i irosiți timpul).
 • Urmați după întâlnire cu avocatul – nu așteptați până în ultimul moment! Acest lucru este deosebit de important dacă există probleme legate de custodia copiilor sau probleme de dreptul familiei, deoarece aceste cazuri necesită comunicare constantă între părțile implicate, pentru a nu cădea în capcana mai târziu, când lucrurile devin mai complicate decât se aștepta.

Concluzie

Avocatul gratuit este o resursă importantă pentru oamenii care au nevoie de ea. Poate ajuta să obțineți informațiile și suportul necesare pentru a lua decizii cu privire la cazul dumneavoastră,

 

Cabinetul de avocat Coltuc Marius a fost infiintat ca urmare a unei decizii de peste 16 ani de practica in domeniul avocaturii dupa o lunga colaborare cu o echipa de avocati profesionisti din Bucuresti

 

In cadrul acestui cabinet de avocat oferim servicii juridice de asistare sau reprezentare juridica de catre avocati pentru toate instantele judecatoresti

 

Avem o experienta de peste 16 ani in domeniul juridic in diverse domenii ale dreptului penal,civil,fiscal,familiei,drept contencios administrativ

Consultanta juridica este o prioritate.Infiintam firme si srl in 2018

Consultanta gratuita este avuta in vedere in cadrului Cabinetului de avocat Coltuc

Suntem profesionisti in litigii impotriva bancilor si foarte buni avocati impotriva executarii silite

Ne gasiti pe www.coltuc.ro

Ne puteti citi articolele pe www.coltuc.ro/blog

Ne puteti urmari apartiile tv pe https://www.youtube.com/watch?v=g0Ylmb0XhTs

Ne puteti citi comunicatele de presa ale Cabinetului de avocat Coltuc https://www.agerpres.ro/ots/2017/06/06/avocat-coltuc-veste-incredibila-de-la-ccr-ati-pierdut-un-proces-cu-banca-in-2013-2017-aveti-30-de-zile-sa-depuneti-recurs-12-24-36

Cabinetul de avocat Coltuc este localizat pe google maps aici

https://www.google.com/maps?q=coltuc&biw=1422&bih=649&dpr=1.13&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwj5iezBhJTdAhVOKywKHfjJD9oQ_AUICygC

Puteti scrie avocatului Coltuc pe whatsapp 0745.150.894

Sau email : avocat@coltuc.ro

 

Medierea în procesele penale va fi accesibilă pentru o perioadă mai scurtă de timp

Legislativul a adoptat luna trecută o modificare a Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator care va intra în vigoare mâine și care se traduce printr-o limitare pentru cei care ar dori să recurgă la mediere în acele cauze penale unde se poate face retragerea plângerii prealabile. Modificarea e adusă concret de Legea nr. 97/2018 privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor.

Încheierea unui acord de mediere în latura penală a unei infracțiuni (…) constituie o cauză sui-generis care înlătură răspunderea penală. Încheierea unui acord de mediere în latura penală, în condițiile prezentei legi, poate interveni până la citirea actului de sesizare a instanței, e prevederea care va intra, de mâine, în Legea medierii.

Medierea în cauzele penale se aplică numai atunci când, conform legii penale, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală, potrivit Legii medierii.

Retragerea plângerii și împăcarea sunt două chestiuni cu efecte diferite în procesul penal, la care se poate recurge până la termene-limită diferite: împăcarea se poate face până la citirea actului de sesizare (primul termen de judecată, de principiu) și e o chestiune ce reprezintă un acord între victimă și făptuitor, care duce și la stingerea acțiunii civile, pe când retragerea plângerii prealabile se poate face, conform Codului penal, până la pronunțarea unei hotărâri definitive – deci, mult mai târziu – și este o chestiune unilaterală, adică victima își retrage plângerea în baza deciziei sale, nu a unei înțelegeri.

În Legea medierii nu existau limitări de timp pentru ca victima și infractorul să ajungă la un acord de mediere și să se înlăture răspundere penală. Acum ceva timp însă, Curtea Constituțională a spus că ar trebui ca acordul de mediere să se încheie, când se poate recurge la împăcarea părților, doar până la citirea actului de sesizare  Din moment ce împăcarea părților se poate face doar până la acel moment, atunci și acordul de mediere ar trebui încheiat tot până la acel moment, spuneau judecătorii.

Curtea s-a referit însă doar la împăcarea părților când a spus că acordul de mediere ar trebui să se încheie până la citirea actului de sesizare. Însă Legiuitorul român (Parlamentul) a decis să aplice aceeași limită la încheierea acordului de mediere și în cauzele unde se poate face retragerea plângerii prealabile. Deci, a decis să meargă mai departe decât ce-i indicase Curtea că ar fi constituțional.

Astfel, deși cel care a făcut plângerea poate să și-o retragă până când se pronunță hotărârea definitivă, pentru că așa prevede Codul, nu va mai putea face un acord de mediere cu făptuitorul după ce se citește primul act de sesizare(cum spuneam, ca regulă, e primul termen de judecată).

Deși Legea nr. 97/2018 se intitulează ca aducând măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor, această limitare a recurgerii la mediere în cauzele unde se poate face retragerea plângerii penale cu consecința înlăturării răspunderii penale a făptuitorului nu se poate traduce neapărat ca un beneficiu pentru victimă.

Mediere

Mediere

mediere, mijloc alternativ de soluţionare a unui litigiu. M. este folosită în diferite materii, dar cu o anumită predilecţie în domeniul raporturilor de dreptul familiei, de dreptul muncii şi de drept comercial, în dreptul procesual civil român medierea este considerată ca o modalitate facultativă de soluţionare a conflictului pe cale amiabilă cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate; ea se întemeiază pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile. M. se poate realiza şi după declanşarea unui proces în faţa unei instanţe de judecată. Sunt exceptate de la procedura de m. drepturile strict personale, precum şi orice alte drepturi de care părţile nu pot dispune, potrivit legii, prin convenţie sau prin orice alt mijloc prevăzut de lege. M. este considerată de lege ca o activitate de interes public. M. poate avea loc între două sau mai multe părţi; ea se poate realiza de unul sau mai mulţi mediatori. Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber mediatorul. M. nu se poate realiza înainte de încheierea unui contract de m. Contractul de m. trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii absolute, următoarele elemente:

a) identitatea părţilor aflate în conflict sau, după caz, a reprezentanţilor lor; b) menţionarea obiectului conflictului; c) obligaţia mediatorului de a da explicaţii părţilor cu privire la principiile medierii, la efectele acesteia şi la regulile aplicabile;

d) declaraţia părţilor, în sensul că doresc declanşarea medierii şi că sunt decise să coopereze în acest scop; e) angajamentul părţilor aflate în conflict de a respecta regulile aplicabile m.; f) obligaţia părţilor aflate în conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului şi cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii în interesul părţilor, precum şi modalităţile de avansare şi de plată a acestor sume, inclusiv în caz de renunţare la m. sau de eşuare a procedurii, precum şi proporţia care va fi suportată de către părţi, ţinându-se cont, dacă este cazul, de situaţia lor socială; dacă nu s-a stabilit altfel, aceste sume vor fi suportate de către părţi în mod egal; g) înţelegerea părţilor privind limba în care urmează să se desfăşoare m. Medierea se întemeiază pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către mediator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere; mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie cu privire la conflictul supus m. în cazul în care conflictul supus m. prezintă aspecte dificile ori controversate de natură juridică ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul părţilor, poate să solicite opinia unui specialist din domeniul respectiv. Procedura de m. se finalizează în una din următoarele modalităţi:

a) prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului; b) prin constatarea de către mediator a eşuării m.; c) prin depunerea contractului de m. de către una dintre părţi [v. şi mediator; medierea în cazul unui litigiu civil pe rolul instanţelor de judecată; medierea conflictelor de familie].

mediere, modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, alternativă celei jurisdicţionale, desfăşurată cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. M. se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile. Părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la m. în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 192/2006. M. este incidenţă şi în cazul conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor. M. poate avea loc între două sau mai multe părţi, care au dreptul să îşi aleagă în mod liber mediatorul. M. se poate realiza de către unul sau mai mulţi mediatori. Nu pot face obiectul m. drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.

I. Procedura prealabilă încheierii contractului de m. Părţile aflate în conflict se pot prezenta împreună la mediator. în cazul în care se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă, în vederea informării şi acceptării m., stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitaţia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului. Partea solicitantă va furniza mediatorului datele necesare contactării celeilalte părţi. în cazul imposibilităţii de prezentare a vreuneia dintre părţile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o nouă dată în vederea informării şi acceptării m. în cazul acceptării m., părţile în dispută şi mediatorul vor semna contractul de m. în procesele şi cererile în materie civilă şi comercială, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părţile pot încerca soluţionarea litigiului prin m. Dacă una dintre părţi refuză, în scris, în mod explicit, m. ori nu răspunde invitaţiei sau nu se prezintă de două ori la rând la datele fixate pentru semnarea contractului de m., m. se consideră neacceptată. Contractul de m. se încheie între mediator, pe de o parte, şi părţile aflate în conflict, pe de altă parte.

II. Desfăşurarea medierii. M. se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către mediator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere. Mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie cu privire la conflictul supus m. M. are loc, de regulă, la sediul mediatorului. Dacă este cazul, m. se poate desfăşura şi în alte locuri convenite de mediator şi de părţile aflate în conflict. Părţile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în condiţiile stabilite de comun acord. în cursul m. părţile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispoziţie, în condiţiile legii. Susţinerile făcute pe parcursul m. de către părţile aflate în conflict, precum şi de către mediator au caracter confidenţial faţă de terţi şi nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atenţia persoanelor care participă
la m. asupra obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii şi le va putea solicita semnarea unui acord de confidenţialitate.

în cazul în care conflictul supus m. prezintă aspecte dificile sau controversate de natură juridică ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul părţilor, poate să solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv. Atunci când solicită punctul de vedere al unui specialist din afara biroului său, mediatorul va evidenţia doar problemele controversate, fără a dezvălui identitatea părţilor.

III. închiderea procedurii de m. Procedura de m. se închide, după caz: a) prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului; b) prin constatarea de către mediator a eşuării m.; c) prin depunerea contractului de m. de către una dintre părţi. La închiderea procedurii de m., mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semnează de către părţi, personal sau prin reprezentant, şi de mediator. Părţile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal.

Când părţile aflate în conflict au ajuns la o înţelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimţite de acestea şi care are valoarea unui înscris sub semnătură privată. De regulă, acordul este redactat de către mediator, cu excepţia situaţiilor în care părţile şi mediatorul convin altfel. înţelegerea părţilor nu trebuie să cuprindă prevederi care aduc atingere legii şi ordinii publice. înţelegerea părţilor poate fi afectată, în condiţiile legii, de termene şi condiţii, în cazul în care conflictul mediat vizează transferul dreptului de proprietate privată privind bunurile imobile, părţile vor prezenta acordul redactat de către mediator notarului public sau instanţei de judecată pentru îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă impuse de lege, sub sancţiunea nulităţii absolute. Dacă legea impune îndeplinirea condiţiilor de publicitate, notarul public sau instanţa de judecată va solicita înscrierea contractului autentificat, respectiv a hotărârii judecătoreşti în Cartea Funciară. înţelegerea părţilor poate fi supusă autentificării notarului public ori, după caz, încuviinţării instanţei de judecată, care va pronunţa, la cererea părţilor, o hotărâre de expedient.

IV. Medierea în cazul unui litigiu civil pe rolul instanţelor de judecată. în cazul în care conflictul a fost dedus judecăţii, soluţionarea acestuia prin m. poate avea loc din iniţiativa părţilor ori la recomandarea instanţei, acceptată de părţi, cu privire la drepturi asupra cărora părţile pot dispune potrivit legii. M. poate avea ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului. La închiderea procedurii de m., mediatorul este obligat, în toate cazurile, să informeze în scris
instanţa de judecată dacă părţile au ajuns sau nu la o înţelegere în urma procesului de m.

Pentru desfăşurarea procedurii de m., judecarea cauzelor civile de către instanţele judecătoreşti sau arbitrale va fi suspendată la cererea părţilor, în condiţiile prevăzute de art. 242 alin. (1) pct. 1 C.proc.civ. (art. 62 din Legea nr. 192/2006). Cursul termenului perimării este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de m., dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de m. Cererea de repunere a cauzei pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru, în cazul în care conflictul a fost soluţionat pe calea m., instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, o hotărâre de expedient, potrivit dispoziţiilor art. 271 C.proc.civ., care constituie titlu executoriu. Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru învestirea instanţei.

VI. Medierea în cazul conflictelor de familie. Pot fi rezolvate prin m. neînţelegerile dintre soţi privind continuarea căsătoriei, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, precum şi orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii. înţelegerea soţilor cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului se depune de către părţi la instanţa competentă să pronunţe divorţul. Mediatorul va veghea ca rezultatul m. să nu contravină interesului superior al copilului, va încuraja părinţii să se concentreze în primul rând asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilităţii părinteşti, separaţia în fapt sau divorţul să nu impieteze asupra creşterii şi dezvoltării acestuia. Dacă, în cursul m., mediatorul ia cunoştinţă de existenţa unor fapte ce pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului ori prejudiciază grav interesul superior al acestuia, este obligat să sesizeze autoritatea competentă.

VII. Medierea în cauzele penale. M. este posibilă şi în cauzele penale care privesc infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. Nici persoana vătămată şi nici făptuitorul nu pot fi constrânşi să accepte procedura m. In cauzele penale m. trebuie să se desfăşoare astfel încât să fie garantat dreptul fiecărei părţi la asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la serviciile unui interpret. Procesul-verbal prin care se închide procedura medierii trebuie să arate dacă părţile au beneficiat de asistenţa unui avocat şi de serviciile unui interpret ori, după caz, să menţioneze faptul că au renunţat expres la acestea. în cazul minorilor, garanţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului penal trebuie asigurate, în mod corespunzător, şi în cadrul procedurii de mediere.

In cazul în care procedura de m. se desfăşoară înaintea începerii procesului penal şi aceasta se închide prin împăcarea părţilor, persoana vătămată nu mai poate sesiza, pentru aceeaşi faptă, organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată (art. 69 din Legea nr. 192/2006). Dacă procedura de m. a fost declanşată în termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile, acest termen se suspendă pe durata desfăşurării medierii. Dacă părţile aflate în conflict nu s-au împăcat, persoana vătămată poate introduce plângerea prealabilă în acelaşi termen, care îşi va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de m., socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare. în cazul în care m. se desfăşoară după începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se suspendă, în temeiul prezentării de către părţi a contractului de m. Suspendarea durează până când procedura m. se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de m. Mediatorul are obligaţia să comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal de închidere a procedurii de m. Procesul penal se reia din oficiu, imediat după primirea procesului-verbal prin care se constată că părţile nu s-au împăcat, sau, dacă acesta nu se comunică, la expirarea termenului de 3 luni de la data semnării contractului de m. Pentru soluţionarea cauzelor penale în baza acordului încheiat ca rezultat al m., părţile sunt obligate să depună la organul judiciar forma autentică a acordului sau să se prezinte în faţa organului judiciar pentru a se lua act de voinţa acestora. V. clauza de mediere; contractul de mediere.

MEDIEREA, este o modalitate de soluţionare a conflictelor, alternativă procesului obişnuit sau arbitral; este o negociere asistată de un terţ (mediatorul), respectiv o tehnică consensuală de rezolvare a conflictelor, constând într-o comunicare permanent orientată către încheierea unei înţelegeri între părţi care au atât interese comune, cât şi divergenţe. Mediatorul propune părţilor în procedura de mediere o soluţie, fară a avea atribuţia de a o impune acestora. Părţile pot accepta sau refuza în scris propunerea finală de mediere (tranzacţia). Medierea are un caracter voluntar şi se bazează pe convenţia părţilor (acord de mediere) de a rezolva o dispută sau o neînţelegere. Medierea este guvernată de principiul confidenţialităţii. Mediatorul va trebui să fie imparţial şi neutru în activitatea sa, putând oferi informaţii juridice părţilor, respectând egalitatea părţilor şi punctele lor de vedere.

avocat-mediator: „Daca nu se schimba reglementarile, medierea nu va functiona cu adevarat”

avocat-mediator: „Daca nu se schimba reglementarile, medierea nu va functiona cu adevarat”

„Din punctul meu de vedere, cursurile acestea de formare ca mediator iti asigura autorizarea. Poti deschide cabinetul, dar, mai mult de atat, nu iti ofera. Un mediator nu poate sa dobandeasca capacitati reale de negociator, de facilitator, nu poate sa realizeze acele acorduri de mediere, doar dupa ce urmeaza cele 80 de ore de formare initiala. Mai ales, in conditiile in care toti cei care se inscriu si

trec examenul”, explica avocatul.  Motivele pe care le enunta Mateescu sunt si de bun simt, si practice – atunci cand se redacteaza acordul de mediere, acesta trebuie sa respecte o anumita forma, el urmand sa fie transmis mai departe, fie notarului, fie instantei, pentru a se pronunta o hotarare de expedient. Prin urmare, el trebuie sa fie redactat in asa fel incat instanta sa se poata pronunta pe baza lui. „Daca nu stii de ce sa-l identifici cu CNP, care este importanta formei actului respectiv, poate iesi un mare talmes-balmes. Si, uite, astfel, cand vin acte neconforme,  nici instantele nu mai au incredere in mediere”, explica avocatul.

Antonela Mateescu se plange si de prevederea potrivit careia mediator poate fi orice absolvent de invatamant superior, cu trei ani de experienta. „Conteaza foarte mult experienta pe care o ai. Conteaza cunostintele, conteaza flerul…. Practic, medierea inseamna instinct, plus abilitati de comunicare, dublate de o buna intelegere a spetei. Trebuie sa intelegi cam pe unde este adevarul, sa incadrezi juridic speta si sa conduci lucrurile intr-acolo”, arata ea. „Eu, recunosc, de multe ori, am adus in fata solutia. Ajungeam la un anumit punct in mediere, in care lucrurile se blocau. Si atunci veneam eu si ziceam – dar daca am face asa? Si vedeam cum se lumineaza la fata… in teorie, suntem invatati ca un mediator este neutru, ca nu trebuie sa se implice… eh, in realitate nu e deloc asa ! Eu, cand ies din sedinte de mediere, sunt stoarsa, pentru ca eu chiar vreau sa rezolv problemele”

O alta problema ridicata de avocatul-mediator  este aceea ca, in mediere,  nu exista perioada de stagiatura, adica acea perioada, cum spune Mateescu, in care „inveti meserie si vezi cum se intampla lucrurile cu adevarat”. In plus, mai spune Mateescu, nu exista proceduri de stabilire a onorariului, ceea ce face din mediere un mare mister. „Nimeni nu spune, pe nicaieri, nici in Lege, cat este contractul de mediere, cum taxezi – pe ora, pe sedinta de mediere, pe trei sedinte, la finalul medierii. Toate aceste intrebari ar trebui sa aiba raspuns, sa existe reglementare….”

„Medierea – fara sens in procese cu institutiile statului!”-mediere

Avocatul Radu Muresan a declarat ca in procesele cu institutiile statului si administratiile publice(deloc putine la numar), in care sunt si revendicari, medierea nu isi are rostul. „Nu cred ca o institutie a statului va accepta un proces verbal de mediere semnat de catre un reprezentant. Ei de obicei recurg inclusiv la cai de atac pentru a nu fi trasi la raspundere ca nu au apelat la toate caile de atac”.

Potrivit avocatului Muresan, omul cand e pornit si vrea sa inceapa o chestiune de acest gen, e clar ca o va face. „Sunt foarte multe cauze civile care nu pot fi mediate. Multi se judeca cu institutiile statului. Nu vad o mediere intre institutiile statului si o persoana fizica ce are pretentii. Eu am introdus acum, inainte de intrarea in vigoare a legii cu medierea, vreo 20 de actiuni de restituire a taxei de poluare. Pai, daca cu aia trebuia sa ma duc la mediere, venea Ministerul Finantelor sa medieze cu mine?”, a punctat pentru Avocatura.com Radu Muresan.

Avocat mediere – Modificari aduse legii medierii

Guvernul a aprobat, miercuri, OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, precum si pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

 

Modificarile aduse legii medierii sunt urmatoarele:

1). prorogarea pana la data de 1 februarie 2013 a termenului prevazut la art. 2 din Legea nr. 115/2012 privind medierea si organizarea profesiei de mediator;

2). incepand cu data de 1 februarie 2013, pentru litigiile prevazute la art. 601 lit. a) – f) din Legea nr. 192/2006, sanctiunea pentru introducerea cererii de chemare in judecata fara participarea anterioara la sedinta de informare privind avantajele medierii este inadmisibilitatea. Sub aspect tranzitoriu, in aceste conditii, pentru litigiile declansate anterior datei de 1 februarie 2013, precum si pentru celelalte categorii de litigii care pot face obiectul medierii, sanctiunea neprezentarii la sedinta de informare va fi amenda;

3). dovada participarii la sedinta de informare urmeaza a se realiza printr-un proces verbal eliberat de mediatorul care a realizat informarea;

4). au fost refacute normele de trimitere la prevederile Codului de procedura penala.

Neadoptarea in regim de urgenta a masurilor propuse poate genera blocaje in aplicarea legii de catre instante, cu consecinte negative de ordin procedural.

Avocati mediere – etapa prealabila a medierii in cadrul raporturilor conflictuale

Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 115/2012 cu privire la mediere se naste obligatia partilor in conflict, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, cel putin sa se informeze cu privire la mediere.

Activitatea de informare cu privire la mediere se desfasoara potrivit urmatoarelor principii:

mediatorii nu pot fi obligati sa faca informarea cu privire la mediere pentru care conform legii nu poate pretinde onorariu avand dreptul de a refuza preluarea unui caz conform art.27 alin (2) din lege coroborat cu art. 61 alin.(1) si art. 26.
informarea se face de acelasi mediator pentru toate partile.
informarea se face cu toate partile prezente, in sesiune comuna sau separata.
partile sunt libere sa decida daca aleg sa intre in mediere sau nu cu acelasi mediator cu care au facut informarea.

Informarea obligatorie cu privire la mediere, a partilor aflate intr-un conflict, este etapa prealabila incheierii contractului de mediere, cuprinsa in procedura medierii, prin care mediatorul folosind tehnici de comunicare specifice profesiei, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate, are scopul de a ajuta si determina ambele (toate) parti, ca in deplin acord si cunostinta de cauza, sa accepte rezolvarea neintelegerilor dintre ele prin mediere (dialog si negociere).

Printre elementele obligatorii ale continutului informarii se vor regasi :

Drepturile si obligatiile partilor, rolul mediatorului, avantajele medierii, efectele juridice ale acordului de mediere.

Informarea prealabila obligatorie a partilor, se realizeaza anterior incheierii contractului de mediere si este prevazuta in continutul art. 2 alin (1) din legea 192/2006 modificata si completata prin legea 370/2009 si legea 115/2012. Informarea se va Jace ambelor parti in sesiune comuna sau separata in functie de caz.

Avand in vedere ea procedura medierii este o procedura ce are in componenta sa doua etape principale si anume;

Conform art. 60 „ Dovada participarii la sedinta de informare privind procedura si avantajele medierii intr-o anumita materie se face printr-un proces verbal de informare eliberat de catre mediatorul care a realizat informarea”.

In urma etapei de informare, mediatorul va elibera procesul verbal de informare obligatorie tuturor partilor participante la sedinta de informare, iar in cazul in care acestea sunt de acord cu continuarea procedurii de mediere, se va incheia contractul de mediere ee va cuprinde toate elementele cuprinse in continutul articolului art. 45, lit, a) – i).

Procesul verbal de Informare va fi semnat de mediator si de toate partile participante la sedinta sau sedintele de informare.

Indiferent daca informarea se face in sedinta comuna sau in sedinte separate, mediatorul va elibera procesul verbal de informare doar dupa ce acesta este semnat de toate partile aflate in conflict, care sunt sau urmeaza si fie parte intr-un litigiu.

Medierea nu este obligatorie decat din 01.02.2013

 

Pentru ca am primit foarte multe intrebari de la clientii nostri C.A.Coltuc va precizeaza urmatoarele:

-medierea nu este obligatorie inca in Romania

-medierea este obligatorie de la 01.02.2013

-medierea nu se aplica acum inc conflictele cu bancile

Cine trebuie sa participe efectiv la aceasta prima etapă din procedura medierii?

Atât persoanele fizice cât și persoanele juridice aflate într-un conflict și care doresc să declanșeze un proces pe rolul instanțelor de judecată. Ca atare, dacă avem în vedere faptul că inițiativa declanșării procedurii judiciare o are una din părți, aceasta va trebui ca, înainte de depunerea cererii la instanța de judecată, să parcurgă procedura prealabilă a medierii astfel încât și cealaltă parte să fie invitată la mediere.Cu alte cuvinte, odată cu depunerea cererii la instanță, reclamantul trebuie să facă dovada parcurgerii procedurii prealabile a medierii prin procesul verbal întocmit de mediator.

Spre exemplu, în caz de divorț, înainte de depunerea cererii la instanță, soții trebuie să parcurgă împreună o primă ședință de mediere.

Care sunt tipurile de litigii în care părțile sunt obligate să parcurgă ședința de informare?

Printre acestea, se numără cele din:

a) domeniul protecţiei consumatorilor,
– când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos,
– a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate,
– a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici, ori a
– încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;

b) materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64:
– divort,
– partaj,
– exercitare autoritate părintească (încredințare minori);
– locuința copiilor după separarea părinților (în caz de divorț sau alte cazuri);
– contribuția părinților la creșterea, educarea și pregătirea profesională a copiilor,
– orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

c) în domeniul litigiilor privind:
– posesia,
– grăniţuirea,
– strămutarea de hotare,
– precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;

(În materia dreptului familiei, in curand, vom avea cateva prevederi noi care să completeze prevederile legii medierii și care să ajute soții (părinții) în găsirea elor mai bune soluții in special pentru copii. In articole viitoare voi veni cu detalii pe această temă.)

d) domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
f) litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului si a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedurile prevăzute la art. 999 – 1018 din Codul de procedura civilă;

g) în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu condiţia ca victima să îşi exprime consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul.

Care sunt costurile acestei prime etape, obligatorii?

Pentru informare, mediatorul nu va percepe onorariu. Insa, așa cum am constatat deja din practică, vor fi situatii cand, pe langa informarea stabilită de lege să se parcurgă și alți pași în procedură, de comun acord cu partea/părțile ce se prezintă la mediatorpentru, și pentru care se va agrea un onorariu.

Taxa de timbru ramane un beneficiu de care se vor bucura cei ce ajung la un acord de mediere, cu excepția situațiilor în care acordul de mediere vizează transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, al altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale.

www.coltuc.ro

avocat@coltuc.ro

C.A.Coltuc

 

Indrumari juridice-mediere-avocatura-avocat online

Casa de avocatura coltuc. Companiile care doresc sa isi reduca anumite costuri, mentinandu-si in acelasi timp eficienta si rentabilitatea, pot apela la o casa.Casa de Avocatura Coltuc. Restructurarea creditului poate fi refuzata de catre banca. www.administratie.ro , www.iasiplus.ro , www.suceava-news.ro Casa de Avocatura Coltuc. Avocat Info. Casa de

Avocatura Coltuc; Adresa / Sediu: CALEA RAHOVEI, NR. 266-268, ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK Consultant specializat in Drept civil,Drept comercial,Drept penal,Reprezentare in instante si arbitraj.

Mediere-Avocatura-Consultanta-Publicatii-Coltuc

December · November · October · September. Coltuc Marius Vicentiu is on Facebook. To connect with Coltuc Marius Vicentiu, sign up for Facebook todayBloguri Business, persoane care scriu pe DailyBusiness. Blogul Juridic. Autorul blogului este Marius Vicentiu Coltuc.Avocat Coltuc Marius Vicentiu http://www.coltuc.ro/blog

www.coltuc.ro

avocat@coltuc.ro

Casa de avocatura Coltuc-mediere – avocatura – consultanta

MEDIERE – AVOCATURA – CONSULTANTA – consiliere juridica în toate ramurile dreptului român si european – Înfiintari societati comerciale si modificarea actelor constitutive – asistare în negocieri contracte, editarea acestora – înfiintari de asociatii si fundatii – înmatricularea de societati comerciale – redactarea de acte constitutive si aditionale – redactarea de

hotarâri ale adunarilor generale – reprezentarea asociatilor la adunari generale – înregistrarea de reprezentante – dizolvarea si lichidarea de societati – cesiuni si alte operatiuni societare – recuperare taxa poluare – listarea si delistarea de pe piata de capital – fuziuni – consultanta juridica în domeniul societatilor comerciale – verificari ale titlurilor de proprietate – consultanta în domeniul dobândirii si înstrainarii de immobile – contracte de vânzare cumparare si închiriere – diverse contracte cu privire la imobile redactarea diferitelor tipuri de contracte – consultatii cu privire la încheierea si continutul contractelor – asistenta în negocierea si încheierea de contracte.

licitatiijuridice.ro – Dictionar Juridic, Jurisprudenta, Spete, Stiri Juridice, Articole Juridice, Institutii Publice, Primarii din Romania.

mediere, avocatura, consultanta. medierea in dreptul afacerilor, mediere comerciala, mediere de afaceri, mediator din Bucuresti, profesia de mediator, medierea

Casa de avocatura Coltuc-recuperari creante;- executari silite;- litigii cu societati bancare;- litigii de munca;- litigii cu asiguratori;- recuperare/evitare taxe de poluare

Licitatiijuridice.ro – Justitie fara secrete : Principala sursa de informare din domeniul juridic romanesc.

 

www.coltuc.ro

avocat@coltuc.ro

Acordul de recunoastere a vinovatiei si judecata

Cadrul legal

1. “Titlul IV – Proceduri speciale, Capitolul I
2. Art. 478 si urm. din

 

 

 

 

3. Proceduri similare cu institutia acordului de recunoastere a vinovatiei sunt intalnite in legislatia mai multor tari europene (Germania, Franta, Belgia, Grecia)
4. roman a preluat elemente din sistemul de drept francez si german pe care le-a adaptat la specificul sistemului judiciar romanesc.

Titularii acordului de recunoastere a vinovatiei – art. 478

 • inculpatul, cu exceptia inculpatului minor,
 • procurorul, in cursul urmaririi penale dupa punerea in miscare a actiunii penale.

Obiectul acordului de recunoastere a vinovatiei – art. 479

 • recunoasterea comiterii faptei,
 • acceptarea incadrarii juridice pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala,
 • priveste felul si cuantumul pedepsei, precum si forma de executare a acesteia.

Conditiile incheierii acordului de recunoastere a vinovatiei – art. 480

 • in cazul infractiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a inchisorii cel mult 7 ani,
 • din probele administrate in cursul urmaririi penale rezulta suficiente date cu privire la existenta faptei pentru care s-a pus in miscare actiunea penala si cu privire la vinovatia
  inculpatului,
 • asistenta juridica este obligatorie.

Forma si contiinutul acordului de recunoastere a vinovatiei – art. 481 si 482

 • forma scrisa;
 • data si locul incheierii;
 • numele, prenumele si calitatea celor intre care se incheie acordul;
 • date referitoare la persoana inculpatului, prevazute la art. 107 alin. 1 (nume, prenume, porecla, data si locul nasterii, codul numeric personal, numele si prenumele parintilor, cetatenia, starea civila, situatia militara, studiile, profesia ori ocupatia, locul de munca, domiciliul si adresa unde locuieste efectiv si adresa la care doreste sa ii fie comunicate actele de procedura, antecedentele penale sau daca impotriva sa se desfasoara un alt proces penal, precum si orice alte date pentru stabilirea situatiei sale personale);

Forma si continutul acordului de recunoastere a vinovatiei – art. 481 si 482

 • descrierea faptei ce formeaza obiectul acordului;
 • incadrarea juridica a faptei si pedeapsa prevazuta de lege;
 • probele si mijloacele de proba;
 • declaratia expresa a inculpatului prin care recunoaste comiterea faptei si accepta incadrarea judiciara pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala;
 • cererile procurorului;
 • semnaturile procurorului, ale inculpatului si ale avocatului.

Limitele si efectele acordului de recunoastere a vinovatiei

 • limitele se stabilesc prin avizul prealabil si scris al procurorului ierarhic superior;
 • efectele sunt supuse avizului procurorului ierarhic superior;
 • inculpatul beneficiaza de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsa prevazute de lege in cazul pedepsei inchisorii si de reducerea cu o patrime a limitelor de pedeapsa prevazute de lege in cazul pedepsei amenzii;
 • procurorul nu mai intocmeste rechizitoriu cu privire la inculpatul/inculpatii cu care a incheiat acord.

Sesizarea instantei cu acordul de recunoastere a vinovatiei – art. 483

 • organul competent sa sesizeze instanta este procurorul;
 • instanta competenta: instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond;
 • acordul de recunoastere a vinovatiei este insotit de dosarul de urmarire penala si de tranzactia sau acordul de mediere incheiat potrivit art. 23 alin. 1;
 • sesizarea instantei se face separat in situatia in care acordul se incheie numai cu privire la unele dintre fapte sau numai cu privire la unii dintre inculpati.

Procedura in fata instantei – art. 484

 • Instanta dispune acoperirea omisiunilor in cel mult 5 zile si sesizeaza in acest sens conducatorul parchetului care a emis acordul;
 • procedura necontradictorie;
 • sedinta publica;
 • ascultarea procurorului, a inculpatului si avocatului acestuia, precum si a partii civile, daca este prezenta.

Solutiile instantei – art. 485 si 486

 • admite acordul de recunoastere a vinovatiei si dispune condamnarea inculpatului la o pedeapsa ale carei limite au fost reduse conform art. 480 alin. 3, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 480– 482 cu privire la toate faptele retinute in sarcina inculpatului, care au facut obiectul acordului;
 • respinge acordul de recunoastere a vinovatiei si trimite dosarul procurorului in vederea continuarii urmaririi penale, daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 480 – 482. in aceasta situatie, instanta se pronunta din oficiu cu privire la starea de arest a inculpatilor;
 • poate admite acordul de recunoastere a vinovatiei numai cu privire la unii dintre inculpati;
 • dispozitiile art. 396 alin. 9, art. 398 si art. 399 se aplica in mod corespunzator;
 • ia act de tranzactia sau acordul de mediere cu privire la actiunea civila, incheiat intre parti;
 • poate disjunge actiunea civila si dispune trimiterea acesteia la instanta competenta potrivit legii civile, cand solutionarea laturii civile ar intarzia solutionarea procesului penal.

Hotararea pronuntata de instanta si calea de atac – art. 487 si 488

 • sentinta cuprinde in mod obligatoriu:
   – mentiunile prevazute al art. 370 alin. 4, art. 403 si 404,
   – fapta pentru care s-a incheiat acordul de recunoastere a vinovatiei si incadrarea juridica a acesteia.
 • apelul, in termen de 10 zile de la comunicare,
 • art. 480 alin. 3 sunt aplicabile si in calea de atac a apelului.

Sursa: ICCJ

Începând din 3 martie, magistratii vor fi obligati sa-i trimita pe justitiabili la mediatori.

Judecatorii scapa astfel de surplusul de dosare, iar cetatenii, de nervi si bani irositi în instante. Cei care intentioneaza sa divorteze, sa obtina daune de la angajatorul care i-a concediat fara motiv, dar si cei care au de gând sa-si

„penalizeze” serios vecinul care le-a distrus masina pe motiv ca ar fi ocupat un anume loc de parcare îsi vor putea gasi dreptatea în maximum 90 de zile, fara prea mult stres si cu minimum de costuri.

Asta, începând din 3 martie, când medierea – legalizata înca din 2006, dar inexistenta chiar si pentru multi dintre magistratii care ar fi trebuit sa o popularizeze – va deveni obligatorie.

„Întelegerea în fata mediatorilor e, în primul rând, benefica pentru cetatean, care nu va mai fi nevoit sa piarda ani în sir în salile de judecata, pentru a-si rezolva o problema simpla. În plus, divorturile, partajele, conflictele de munca, cele legate de proprietati, de protectia consumatorului, dar si anumite dosare penale vor fi solutionate fara taxe de timbru, de copiere a actelor, de promovare a cailor de atac, fara onorarii pentru avocati – care pot însuma mii sau zeci de mii de euro. Mediatorului îi puteti plati în jur de 500 de lei, iar daca întelegerea se face cu succes, judecatorul care o «parafeaza» poate dispune ca justitiabililor sa le fie returnata si aceasta suma”, au explicat reprezentanti ai Uniunii Nationale a Judecatorilor.

Acestia au redactat si un „Ghid de mediere”, care ar trebui sa le fie de folos atât magistratilor, fie ei judecatori sau procurori, cât si ofiterilor de politie judiciara, pentru ca acestia sa-i poata ghida corect pe justitiabili.

Daca nu a început un proces si partile merg direct la mediator, acordul de mediere va fi parafat de un notar.

E important de stiut ca românii se vor putea adresa mediatorilor atât pentru rezolvarea unor dosare penale simple (furt, lovire, distrugere), cât si în cazul unor neîntelegeri în familie (unul dintre soti vinde masina familiei fara acordul celuilalt).

Sursa: EvZ

Băsescu îşi face loc la TVR prin CNA

Disputa dintre preşedintele Traian Băsescu şi premierul Călin Popescu-Tăriceanu, adusă în etapa cine apare mai mult la televizor, a ajuns ieri la Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA).

În mod excepţional faţă de practica anterioară, CNA s-a autosesizat în legătură cu modul cum au fost mediatizate la televiziunea publică poziţia preşedintelui şi a premierului în scandalul majorării salariilor cadrelor didactice. Discuţia a fost deschisă de Gelu Trandafir, nominalizat în CNA de preşedinţie.

Dispută pe interviu

Nemulţumirea lui Trandafir a pornit de la faptul că TVR a transmis în direct doar discursul de vineri al lui Tăriceanu, de la ora 20.00, nu şi pe cel al lui Băsescu, de la ora 13.00.

Revolta sa a venit la o zi după ce preşedintelui îi fusese refuzată apariţia într-un interviu la TVR 1, pe motiv că emisiunea i-ar fi fost rezervată premierului.

„Postul public a transmis în direct doar reacţia premierului, nu şi declaraţia preşedintelui. (…) Nu poţi să dai în direct reacţia şi să nu dai anunţul, aşa mi se pare, mie, jurnalistic“, a spus, potrivit Mediafax, Gelu Trandafir.

În consecinţă, preşedintele CNA, Răsvan Popescu, a cerut „să se verifice“, în monitorizările din 24 octombrie, cum s-au difuzat la TVR informaţiile despre promulgarea legii, la ce ore şi ce personalităţ i politice au vorbit despre acest subiect. Cu mai puţin de două săptămâni după ce acelaşi Consiliu a decis să amendeze Antena 3, la sesizarea lui Băsescu, pentru „limbajul injurios“ folosit de Valentin Stan în emisiunea „Sinteza Zilei“.

Gelu Trandafir, membru CNA: „Nu poţi să dai în direct reacţia lui Tăriceanu şi să nu dai anunţul lui Băsescu, aşa mi se pare, mie, jurnalistic.”

APARIŢII DE PRECAMPANIE

Preşedintele, surclasat de premier pe ecrane

Monitorizările făcute publice de CNA săptămâna trecută arată că Tăriceanu l-a surclasat pe Băsescu la toate posturile cu acoperire naţională. În perioada 9-21 octombrie, premierul a ţinut capul de afiş în mai toate jurnalele din prime-time, ca şi în emisiunile de dezbatere difuzate de Antena 1, Antena 3, Pro TV, Realitatea TV şi TVR 1. Tăriceanu, ca premier şi lider al PNL, a avut 91 de apariţii (27 la Antena 3, 24 la Realitatea TV, 15 la Antena 1, 14 la Pro TV şi 11 la Jurnalul TVR), în timp ce Băsescu s-a aflat pe locul al doilea, cu 54 de apariţii (15 la Antena 3, 13 la Realitatea TV, 11 la Antena 1, 9 la Pro TV şi 6 la TVR 1).

Sursa principala