PRO sau CONTRA vaccinarii obligatorii – sondaj avocat Coltuc

Imagini pentru vaccinare obligatorie

PRO sau CONTRA vaccinarii obligatorii – sondaj avocat Coltuc

 

Părinții care refuză vaccinarea obligatorie a propriilor copii nu vor putea fi sancționați în mod direct, după cum se arată într-un proiect al viitoarei Legi a vaccinării, ce a fost discutat joi de Executiv și urmează să fie adoptat. Cu toate acestea, actul induce ideea unei sancționări indirecte, și anume că înscrierea copiilor la grădiniță sau la școală va depinde de efectuarea vaccinărilor obligatorii. În plus, se prevede și posibilitatea sesizării organelor penale pentru constatarea și pedepsirea cu închisoarea a faptei de rele tratamente aplicate minorului, dacă un copil împlinește trei ani și n-a fost vaccinat

Certificatul de performanta energetica a cladirilor – obligatoriu

Potrivit noii legi, proprietarul sau administratorul cladirii sau apartamentului care urmeaza a fi vandut sau inchiriat este obligat sa prezinte o copie a certificatului, inainte de perfectarea contractului.

In caz contrar, acesta risca amenzi intre 500 si 3.000 de lei, iar tranzactia poate fi ulterior anulata in instanta.

Proprietarul este obligat sa-si evalueze apartamentul si sa ofere informatii inclusiv in momentul in care posteaza un anunt imobiliar.

Odata cu trecerea timpului si cu ridicarea standardelor in constructii, performanta energetica a cladirilor s-a imbunatatit.

Conform specialistilor, un apartament construit in anii ’70 se incadreaza in clasele D si C, in vreme ce unul nou se incadreaza in clasele B si A.

Vanzare-cumparare

ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

Incheiat astazi …………………………..
la ……………………………………………

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. (numele si prenumele) ……………………………………………………………….. cu domiciliul in (localitatea) ……………………………………………, str. ……………………………… nr. ……, bloc ……, scara ……, etaj ……, apartament ……, judetul/sectorul …………, avand actul de identitate seria ……. numarul ……………, eliberat de ………………., la data de …………….., codul numeric personal ………………………………., in calitate de promitent-vanzator si

1.2. (numele si prenumele) ……………………………………………………………….. cu domiciliul in (localitatea) ………………………………………., str. ……………………………… nr. ……, bloc ……, scara ……, etaj ……, apartament ……, judetul/sectorul ………………………………., avand actul de identitate seria ……, numarul ……………, eliberat de ………………., la data de …………….., codul numeric personal ………………., in calitate de promitent-cumparator
au convenit sa incheie prezentul antecontract de vanzare-cumparare cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Promitentul-vanzator se obliga sa vanda promitentului-cumparator apartamentul nr. …………., situat in (localitatea) ………………………….., str. ………………. nr. ……, bloc ….., scara ….., etaj ….., judetul/sectorul …………………………, avand numarul cadastral ……………………, compus din ……. camere de locuit si dependinte (vestibul, bucatarie, baie, culoar, camera de serviciu, balcon, logie etc.) cu o suprafata utila de ……. mp, reprezentand …% din imobil, impreuna cu dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor comune ale imobilului, care prin destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor proprietarilor in cota indiviza de …..%, precum si dreptul de folosinta asupra terenului aferent apartamentului in suprafata de …… mp atribuit pe toata durata existentei constructiei.

2.2. Totodata, promitentul-vanzator se obliga sa transmita si postul telefonic instalat in apartamentul sus-mentionat, cu numarul de apel ………… .

2.3. Promitentul-vanzator detine apartamentul prin ……………………….., conform ………………., transcris sub nr. …………………. din ………………, la Judecatoria …………………, pretul apartamentului fiind achitat integral.

III. PRETUL CONTRACTULUI

3.1. Promitentul-cumparator a platit, iar promitentul-vanzator a primit pretul apartamentului nr. …….., situat in (localitatea) ………………………………….., str. ………………… nr. ……, bloc ……, scara ……, etaj ……, judetul/sectorul …………………….., avand numarul cadastral ………………………………. .

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Partile contractante se obliga sa incheie contractul de vanzare-cumparare pentru apartamentul sus-mentionat pana la data de ………….. .

4.2. In cazul in care partile nu vor incheia contractul de vanzare-cumparare in termenul stabilit mai sus:

a) promitentul-vanzator va plati promitentului-cumparator intreaga suma pe care acesta i-a achitat-o la data incheierii prezentului antecontract;

b) promitentul-cumparator nu va mai putea solicita promitentului-vanzator restituirea sumei platite acestuia.

V. GARANTII

5.1. Promitentul-vanzator garanteaza ca apartamentul sus-mentionat nu face obiectul nici unui litigiu judecatoresc, ca este liber de orice sarcini (ipoteci), ca nu exista nici o terta persoana care sa ridice vreo pretentie, indiferent de natura ei, in legatura cu apartamentul care face obiectul prezentului contract si ca il va preda, in fapt, promitentului-cumparator, astazi, data semnarii prezentului antecontract.

5.2. Promitentul-cumparator se obliga ca, pana la incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica, sa foloseasca apartamentul ca un bun proprietar, sa efectueze reparatiile curente si utile si sa achite toate cheltuielile aferente apartamentului, si anume cheltuielile de intretinere, energie electrica si termica, telefonice si orice alte cheltuieli care revin proprietarilor.

VI. ALTE CLAUZE

6.1. Promitentul-vanzator il imputerniceste pe promitentul-cumparator sa-l reprezinte cu depline puteri, in fata oricaror persoane fizice si juridice, precum si in fata autoritatilor administratiei publice si judecatoresti, in vederea sustinerii si apararii drepturilor si intereselor noastre, putand lua, dupa libera sa apreciere, orice masuri in legatura cu indeplinirea tuturor actelor de administrare si conservare a drepturilor sale privind apartamentul, sa plateasca orice suma de bani ar datora catre institutii reprezentand impozite, taxe sau cu orice alt titlu si, in general, sa faca orice declaratii si cereri si sa primeasca orice inscrisuri oficiale cu privire la apartament.

De asemenea, promitentul-cumparator va efectua, in numele si pentru promitentul-vanzator orice act sau fapt juridic pentru o buna administrare si conservare a apartamentului, in care scop va efectua toate lucrarile necesare intretinerii acestuia.

Redactat si editat/multiplicat in …………….. exemplare la Notarul Public ……………………………….. cu sediul in ………………………………. .

PROMITENT-VANZATOR                                                             PROMITENT-CUMPARATOR

Venituri din pensii

Definirea veniturilor din pensii

Art. 68. – Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat.

Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

Art. 69. – Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 900 lei si a contributiilor obligatorii calculate, retinute si suportate de persoana fizica.

Retinerea impozitului din venitul din pensii

Art. 70. – (1) Orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l retine si de a-l vira la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol.

(2) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii.

(3) Impozitul calculat se retine la data efectuarii platii pensiei si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiei.

(4) Impozitul retinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.

(5) In cazul unei pensii care nu este platita lunar, impozitul ce trebuie retinut se stabileste prin impartirea pensiei platite la fiecare din lunile carora le este aferenta pensia.

(6) Drepturile de pensie restante se defalcheaza pe lunile la care se refera, in vederea calcularii impozitului datorat, retinerii si virarii acestuia.

(7) Veniturile din pensiile de urmas vor fi individualizate in functie de numarul acestora, iar impozitarea se va face in raport cu drepturile cuvenite fiecarui urmas.

(8) In cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza asupra venitului impozabil lunar si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit.

Contractele colective de munca

Art. 236. – (1) Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.
(2) Negocierea colectiva este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati.
(3) La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca partile sunt egale si libere.
(4) Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale constituie legea partilor.

Art. 237. – Partile, reprezentarea acestora si procedura de negociere si de incheiere a contractelor colective de munca sunt stabilite potrivit legii.

Art. 238. – (1) Contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca incheiate la nivel superior.
(2) Contractele individuale de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca.
(3) La incheierea contractului colectiv de munca prevederile legale referitoare la drepturile salariatilor au un caracter minimal.

Art. 239. – Prevederile contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti salariatii, indiferent de data angajarii sau de afilierea lor la o organizatie sindicala.

Art. 240. – (1) Contractele colective de munca se pot incheia la nivelul angajatorilor, al ramurilor de activitate si la nivel national.
(2) Contractele colective de munca se pot incheia si la nivelul unor grupuri de angajatori, denumite in continuare grupuri de angajatori.

Art. 241. – (1) Clauzele contractelor colective de munca produc efecte dupa cum urmeaza:
a) pentru toti salariatii angajatorului, in cazul contractelor colective de munca incheiate la acest nivel;
b) pentru toti salariatii incadrati la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca la acest nivel;
c) pentru toti salariatii incadrati la toti angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca la acest nivel;
d) pentru toti salariatii incadrati la toti angajatorii din tara, in cazul contractului colectiv de munca la nivel national.
(2) La fiecare dintre nivelurile prevazute la art. 240 se incheie un singur contract colectiv de munca.

Art. 242. – Contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de 12 luni, sau pe durata unei lucrari determinate.

Art. 243. – (1) Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti.
(2) Neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage raspunderea partilor care se fac vinovate de aceasta.

Art. 244. – Clauzele contractului colectiv de munca pot fi modificate pe parcursul executarii lui, in conditiile legii, ori de cate ori partile convin acest lucru.

Art. 245. – Contractul colectiv de munca inceteaza:
a) la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin prelungirea aplicarii acestuia;
b) la data dizolvarii sau lichidarii judiciare a angajatorului;
c) prin acordul partilor.

Art. 246. – Aplicarea contractului colectiv de munca poate fi suspendata prin acordul de vointa al partilor ori in caz de forta majora.

Art. 247. – in cazul in care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramura nu exista contract colectiv de munca, se aplica contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior.

Dispozitii generale privind conducatorii auto

Art. 20

(1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie
sa posede permis de conducere corespunzator si sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti, cu exceptia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 si B1, care
trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani impliniti.

(2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevazute in regulament.

(3) Conducatorii de tramvaie sau vehicule care efectueaza transport public de persoane, precum si cei care conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depasite ori care transporta produse sau substante periculoase trebuie sa aiba varsta minima de 21 de aniimpliniti.

(4) Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.

Art. 21

(1) Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.

(2) Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si al capacitatilor psihologice, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.

Art. 22

(1) Examinarea medicala se realizeaza in scopul certificarii starii de sanatate si a calitatilor fizice necesare unui conducator de autovehicul sau tramvai.

(2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Examinarea medicala se realizeaza in vederea:
a) aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere;
b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanta de urgenta;
c) verificarii periodice, conform reglementarilor in vigoare.

(4) Examinarea medicala se realizeaza in unitati de asistenta medicala autorizate, existente la nivelul fiecarui judet, care au obligatia luarii in evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul ori de tramvai de catre medicul de familie.

(5) Lista unitatilor de asistenta medicala autorizate se stabileste si se actualizeaza prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) Medicul de familie, atunci cand constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute in ordinul ministrului sanatatii publice emis conform alin. (2), va solicita unitatii de asistenta, medicala autorizate examenul de specialitate necesar.  in cazul in care unitatea de asistenta medicala autorizata a stabilit ca persoana este inapta medical pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe a carei raza teritorialai si desfasoara activitatea.

(7) Verificarea medicala se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobandit numai dupa incetarea motivului pentru care s -a luat aceasta masura.

(9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.


Sectiunea 2: Permisul de conducere

Art. 23

(1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice il are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.

(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, in conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, in vederea obtinerii permisului de conducere, numai in prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat in acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege.

(3) Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul impreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o examineaza raspund pentru incalcarea de catre aceasta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.

(31) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere este precedata de o evaluare obligatorie a capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. Evaluarea psihologica este obligatorie in vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanta de urgenta.

(32) Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie, detinatori ai certificatului de atestare profesionala, vor fi evaluati periodic din punct de vedere al capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor,  in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.

(33) Evaluarea psihologica se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, in conditiile legii, care se publica in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I.

(34) Evaluarea psihologica se realizeaza in laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate.

(35) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste si se actualizeaza prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apte din punct de vedere medical si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii.

(5) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, farascolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au incetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea neintrerupt in ultimii 10 ani in structurile politiei rutiere.

(7) Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca indeplinesc conditiile prevazute la alin. (6).

(8) Programa de invatamant pe baza careia se organizeaza cursuri de pregatire, precum si metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesara obtinerea permisului de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestuia se stabilesc prin regulament.

(10) Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 231

(1) Persoanele cu domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene care se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni sau care au rezidenta normala in Romania pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente sa le examineze.

(2) Pentru scopurile prezentei ordonante de urgenta, prin rezidenta normala seintelege locul unde o persoana locuieste in mod obisnuit, adica cel putin 185 de zile intr-un an calendaristic, datorita unor legaturi personale si profesionale sau, in cazul persoanelor fara legaturi profesionale, datorita unor legaturi stranse intre acestea si locul in care locuiesc.

Art. 24

(1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere  si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta pe raza careia solicitantiii si au domiciliul, resedinta ori rezidenta normala sau, in cazul celor aflati la studii in Romania potrivit art.
231 alin. (1), de catre autoritatea competenta pe raza careia se afla institutia deinvatamant.

(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) in localitatile in care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si in limba minoritatii nationale respective.

(4) in cazul cetatenilor straini carei si stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania, precum si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au rezidenta normala sau care se afla la studii in Romania, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, intr-o limba de circulatie internationala.

(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a numelui, in cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau pentru o infractiune de omor, lovire sau vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, produsa ca urmare
aincalcarii unei reguli de circulatie, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1).

Art. 25

(1) Pentru conducatorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un
an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie.

(2) Autovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, in conditiile stabilite prin regulament.

Art. 26

Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, in scopul insusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.

Art. 27 Abrogat

Art. 28

Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie setine de catre politia rutiera, in conditii stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.