Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor (model cerere beneficiar real)$ coltucsiasociatii.ro

Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor(model cerere beneficiar real)$ coltucsiasociatii.ro

Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor (model cerere beneficiar real) $

Model  declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor va este oferit de COLTUC SI ASOCIATII  https://coltucsiasociatii.ro/  si https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/declaratie%20beneficiar%20real_v13-1.pdf

 

DACA AVETI O FIRMA SAU FIRME TREBUIE SA CITITI!

În conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Oficiul Național al Registrului Comerțului a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.

I. Potrivit art. 56 alin. (1) din actul normativ menționat, persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului. Cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat. Depun o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, după cum urmează:

1.    la înmatriculare

Printre celelalte înscrisuri solicitate de lege, la înmatriculare, se va depune și declarația privind beneficiarul real, dată de către reprezentantul legal, în forma prevăzută de Legea nr. 129/2019.

2.    anual
Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.
3.    ori de câte ori intervine o modificare
În termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real.
Nedepunerea de către reprezentantul legal a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice.

-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale şi de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălări Banilor, prin agenţi constatatori proprii.
Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică oficiului registrului comerţului, în acesta fiind consemnat . Că nedepunerea declaraţiei atrage dizolvarea societăţii, în condiţiile art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul persoanei juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) . Nu a depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii (cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond).

II. În cazul societăţilor înregistrate până la 21.07.2019 (data intrării în vigoare a legii)

Cu excepţia companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat. Termenul de depunere (potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019) este de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21.07.2020.
Declarația privind datele de identificare a beneficiarilor reali se depune, prin grija reprezentantului legal. La oficiul registrului comerţului unde este înmatriculată societatea spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali. Ținut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a obligaţiei prevăzute la art. 62 alin. (1), la expirarea termenului menționat anterior. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale şi de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin agenţi constatatori proprii.
Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică oficiului registrului comerţului. În acesta fiind consemnat că nedepunerea declaraţiei atrage dizolvarea societăţii, în condiţiile art. 237 . Din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul societății nu a depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real. La cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz. Tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii (cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond).

În toate cazurile de mai sus, declaraţia se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune în formă autentică.

În anul 2020, persoanele juridice înmatriculate până la data întrării în vigoare a legii, supuse obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real vor depune o singură declarație. După aprobarea situaţiilor financiare anuale. Care va acoperi atât obligația reglementată de dispozițiile art. 62 alin.(1) din lege, cât și cea reglementată de dispozițiile art. 56 alin.(4).
Cererile de înregistrare având ca obiect depunerea declarațiilor de mai sus pot fi depuse la ghișeu, online sau prin corespondență, cu confirmare de primire. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
În cazul cererilor depuse online sau prin corespondență, se vor anexa declarațiile privind beneficiarii reali, în formă autentică.
Pentru informații suplimentare, accesați pagina de internet a instituției www.onrc.ro, . Secțiunea – Mențiuni persoane juridice, Subsecțiunea – Înregistrarea datelor din declarația privind beneficiarul real. https://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-juridice/inregistrarea-datelor-din-declaratia-privind-beneficiarul-real.

Mediul de afaceri are parte și de vești bune Avocat firme

Mediul de afaceri are parte și de vești bune! Avocat firme

Mediul de afaceri are parte și de vești bune Avocat firme

 Mediul de afaceri are parte și de vești bune avocat firme ,vezi #livecoltuc si coltuc si asociatii. Avem consultanta online GRATUITA pentru dvs.

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Vezi AVOCAT FIRME

Mediul de afaceri are parte și de vești bune! Din ce în ce mai puține firme își suspendă activitatea.

În primele patru luni din 2019, numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea a scăzut cu 21,16% comparativ cu perioada similară din 2018. La 5.486, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea în primele patru luni ale acestui an sunt din Bucureşti, respectiv 538.In scădere cu 37,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului anului trecut, Capitala fiind urmată de judeţele Bihor (279 de firme. In scădere cu 14,94%), Cluj (268, în scădere cu 6,29%) şi Neamţ (210, în scădere cu 14,63%).

Întreruperea temporară a activității firmei: ce pași sunt necesari?

Dacă deţineţi o firmă a cărei activitate doriţi să o întrerupeţi temporar, trebuie să depuneţi la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul .Unde firma îşi are sediul social, o serie de documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a acestei menţiuni.

În primul rând, este necesară completarea şi depunerea unei cereri de înregistrare prin care să solicitaţi înregistrarea menţiunii privind suspendarea temporară . A activităţii firmei dumneavoastră, însoţită de o declaraţie-tip pe propria .Răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social. La sediile secundare sau în afara acestora/desfăşoară activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani.

Alte documente obligatorii pentru înregistrarea întreruperii activităţii temporare a firmei sunt următoarele:

  • hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii.Prin care va fi specificată durata suspendării, precum şi momentul reluării activităţii;
  • certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii/suspendarea activităţii;
  • dovezile privind plata taxei/tarifului, conform prevederilor legale în vigoare.

De asemenea, aveţi posibilitatea să desemnaţi o altă persoană care să îndeplinească toate formalităţile legale necesare. Caz în care trebuie depusă şi o împuternicire specială şi autentică, o împuternicire avocaţială sau o delegaţie, în original.

Pe lângă posibilitatea depunerii cererii și documentelor aferente la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială firma are stabilit sediul social. Direct la ghișeu, prin poștă, cu scrisoare cu valoare declarată și confirmare de primire.Există şi opţiunea completării şi transmiterii acestora on-line, cu semnătură electronică extinsă.Prin intermediul portalului de servicii, care poate fi accesat de pe pagina de internet a ONRC.  www.onrc.ro,  precum şi direct folosind adresa https://portal.onrc.ro.

Conform art. 159 din Subsecţiunea 2 a Ordinului nr. 2594/C/10.10. 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice .Privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor.Prevederile privind întreruperea temporară a activităţii unei societăţi se aplică în mod corespunzător .Si în cazul întreruperii temporare a activităţii unei persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.

De menționat că întreruperea temporară a activităţii unei societăţi nu poate depăşi 3 ani de la data înregistrării menţiunii în registrul comerţului.Potrivit prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată.Cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care, după expirarea acestei perioade, activitatea societăţii nu este reluată.

Mediul de afaceri are parte și de vești bune Avocat firme

Tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Atenție! În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară activităţi de asistenţă acordate profesioniştilor.La cererea şi pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului .A actelor constitutive sau modificatoare, cu excepţia activităţilor prevăzute la art. 35 (din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor .La înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice.Inregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare).

Alin. (1) lit. a) – c) şi g), care se acordă gratuit, respectiv:

  • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;

  • îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
  • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Legislaţia aplicabilă:

Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului justiţiei nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor

HG nr. 902/2012 privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

Pentru detalii suplimentare accesaţi:

http://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-juridice/suspendarea-sau-reluarea-activitatii

[/column]

Acte necesare infiintare firma – Cererile pentru inregistrare de firme au crescut cu 62%

In perioada 6 februarie -9 februarie, potrivit datelor de la Oficiul National al Registrului Comertului, s-a inregistrat o crestere de 62% a cererilor pentru inregistrare de firme, ca urmare a implementarii noului sistem informatic integrat prin care cei care vor sa isi infiinteze o firma pot depune online actele necesare la Registrul Comertului.

Pentru cei care vor sa isi infiinteze o firma, Oficiul National al Registrului Comertului a pus la dispozitie din 6 februarie portalul ce poate fi accesat la adresa https://portal.onrc.ro.

“Infiintarea unei firme dureaza trei zile, cu parcurgerea celor trei etape: inregistrarea cererii de inmatriculare, solutionarea cererii si respectiv eliberera documentelor prevazute de lege”, arata ONRC.

Sursa: Ziarul financiar

Cererile firmelor vor fi solutionate de angajati ONRC, nu de judecatorii delegati anunta Casa de avocatura Coltuc

Cererile depuse de firme la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) si aflate în competenta judecatorului delegat vor fi solutionate de catre directorul Oficiului si alte persoane desemnate de catre acesta, prin transferul de atributii, pentru deblocarea activitatii institutiei.

 

Transferul de competente de la judecatorul delegat catre directorul ONRC este prevazut într-un proiect de ordonanta de urgenta, care urmeaza sa fie discutat de Guvern în sedinta de marti, au declarat surse oficiale.

Proiectul a fost elaborat de ministrul Justitiei în luna octombrie si prevedea ca transferul de competente sa fie valabil pentru o perioada de maximum sase luni.

Activitate blocata

Activitatea Registrului Comertului a fost, timp de câteva saptamâni în lunile august si septembrie, blocata de protestul judecatorilor, în lipsa deciziilor acestora munca administrativa si cea cu publicul ramânând fara finalitate. Angajatii institutiei preconizau înca de la acel moment “urmari severe” pentru economie, atât pe durata protestului magistratilor, oprit între timp, cât si dupa normalizarea situatiei.

Sursa: Capital

Oficiul National al Registrului Comertului da termene de solutionare ale unei cereri de înfiintare a unui punct de lucru pentru septembrie 2010!

Deblocarea situatiei de la Oficiul National al Re­gistrului Comer­tu­lui pare din ce în ce mai în­de­partata. Pâna la instalarea unui nou guvern, judecatorii vor continua protestul (evident ca nu este vorba de gre­va) si vor acorda termene

din ce în ce mai îndepartate pentru orice solicitare a întreprin­zatorilor privati. În numai doua saptamâni, termenele primite de la Registrul Comer­tului pentru o simpla schimbare de sediu, o cesiune de ac­tiuni sau o completare de o­biect de activitate s-au majorat de la 5-6 luni la 11-12 luni. Cum scopul scuza mijloacele, judecatorii spera ca mediul de afaceri sa puna presiune pe Guvern (care Guvern?!) pentru a-i scuti de munca supli­men­tara depusa la ONRC. Ei exploateaza o lacuna legislativa: toate termenele sunt cal­cu­late de la data la care se pronunta judecatorul (si rezona­bi­le), dar pentru pronuntarea acestuia nu exista stipulat niciun termen. Rezultatul este unul extrem de costisitor pentru firme.
La baza acestor termene sta Hotarârea Adunarii Gene­rale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Bucuresti nr. 6/2009, prin care au fost stabilite trei sedinte de judecata pe sap­tamâna si „limitarea numa­ru­lui de cereri de în­re­gistrare“ ca­re pot fi solutionate în ca­drul fie­carei sedinte la 50 de cereri de constituiri si 100 de ce­reri de înscriere de men­tiuni. În aceste con­ditii, în fie­care saptamâna nu se pot so­lu­tiona decât 450 de înregis­trari, în conditiile în care se de­pun peste 400 de cereri zilnic. În acest ritm, cererile com­paniilor private din Bu­cu­resti vor primi cât de curând termene sifi, pentru a-l cita pe presedintele Basescu: 2020, toamna.

Sursa: Saptamana Financiara

Suntem cei mai ieftini de pe piata!Vezi tarifele Casei de avocatura Coltuc la ONRC

Pe departamentul registrul comertului onorariile sunt:
Infiintari de societati comerciale (SRL; SNC; SA; SCA; SCS) – onorariu 500 ron

Inregistrarea persoanelor fizice autorizate (PFA) – onorariu 400 ron
Prelungirea duratei de functionare a societatii – onorariu 200 ron
Schimbarea sediului social al societatii – onorariu 200 ron
Infiintarea / radierea de puncte de lucru – onorariu 250 ron
Infiintarea / Radierea de Sucursale / Filiale ale societatii – onorariu 300 ron
Autorizarea sediului social si a punctelor de lucru – onorariu 200 ron
Schimbarea activitatii principale a societatii – onorariu 200 ron
Completarea obiectului de activitate al societatii – onorariu 200 ron
Cesiuni de parti sociale / actiuni – onorariu 350 ron
Majorare / diminuare de capital social – onorariu 300 ron
Transformarea statutului juridic al unei societati – onorariu 200 ron
Divizari / Fuziuni de societati comerciale – onorariu 1500 ron
Mentiuni de prelungire de contracte de sediu social / puncte de lucru – onorariu 150 ron
Mentiuni de schimbare date de identificare ale asociatilor / – onorariu 200 ron
administratorilor

 

 

Aveti actele in maxim 4 zile.Nu trebuie sa faceti nimic.

 

avocat@coltuc.ro

www.coltuc.ro

0745150894