Putin l-a felicitat pe Tariceanu de Ziua Nationala

Premierul Calin Popescu Tariceanu a primit, luni, felicitari de la omologul sau rus Vladimir Putin, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei.

„Relatiile ruso-romane dovedesc un caracter constructiv si reciproc avantajos”, se arata intr-un comunicat al serviciului de presa al Guvernului de la Moscova, citat de RIA Novosti.

„Contam pe o dezvoltare progresiva comerciala, politica, economica, stiintifica, tehnica si culturala pentru binele popoarelor noastre, precum si in interesul pacii si stabilitatii in regiunea Balcanilor si a Marii Negre”, se mai arata in comunicat.

Tariceanu a participat, luni, la parada militara organizata de Ministerul Apararii la Arcul de Triumf.

Decizie nr. 896/2008 privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporala

In temeiul prevederilor art. 8 alin. (1), (3) si (5) si ale art. 6 alin. (3) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 106/2008 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii, precum si ale art. 9 alin. (3) si ale art. 14 din Legea nr. 451/2004 privind marca temporala, presedintele Autoritatii Nationale pentru Comunicatii emite prezenta decizie.

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1
(1) Prezentele norme tehnice si metodologice se aplica activitatii de marcare temporala si stabilesc procedura de notificare a Autoritatii Nationale pentru Comunicatii in vederea inceperii furnizarii serviciilor de marcare temporala, procedurile de generare si verificare a marcilor temporale, precum si conditiile de creare si mentinere a registrului electronic de evidenta a furnizorilor de servicii de marcare temporala.
(2) Orice persoana fizica sau juridica poate beneficia de servicii de marcare temporala in conditiile Legii nr. 451/2004 privind marca temporala si ale prezentei decizii.

Art. 2
In intelesul prezentei decizii, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) ANC – Autoritatea Nationala pentru Comunicatii;
b) serviciu de marcare temporala – serviciul prin care unor date in forma electronica li se asociaza, printr-un mecanism de incredere, o marca temporala;
c) furnizor de servicii de marcare temporala (furnizor) – orice persoana, fizica sau juridica, care ofera servicii de marcare temporala in conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 si ale prezentei decizii;
d) utilizator – orice persoana, fizica sau juridica, care, in baza unui contract incheiat cu un furnizor, beneficiaza de servicii de marcare temporala;
e) cheie privata – codul digital, cu caracter de unicitate, generat printr-un dispozitiv hardware si/sau software specializat;
f) cheie publica – codul digital, pereche a cheii private, necesar verificarii marcii temporale;
g) date de verificare a marcii temporale – date in forma electronica, cum ar fi coduri sau chei publice, utilizate in scopul verificarii unei marci temporale;
h) dispozitiv criptografic securizat – un dispozitiv hardware cu un inalt grad de fiabilitate, protejat impotriva modificarilor si a utilizarii neautorizate, care asigura un grad inalt de securitate a operatiilor criptografice in conformitate cu cerintele Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica;
i) politica de marcare temporala – regulile si principiile generale aplicate de furnizor in procesul de emitere si administrare a marcilor temporale;
j) functie hash-code – algoritmul aplicat asupra unui document electronic, care creeaza o amprenta unica a acelui document;
k) SHA – Algoritm Securizat de Hash-code (Secure Hash Algorithm);
l) RFC -documentele care au fost supuse analizei publice in cadrul unui proces coordonat de Grupul de lucru pentru ingineria internetului;
m) extensie de tip critic pentru marcare temporala – extensia unui certificat digital care trebuie procesata in mod obligatoriu de aplicatia care il utilizeaza, limitând folosirea cheii private asociate certificatului exclusiv la aplicarea semnaturii digitale din cadrul unei marci temporale.

Capitolul II – Autoritatea de reglementare si supraveghere

Art. 3
In conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (3) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 106/2008 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii, ANC exercita atributiile care revin autoritatii de reglementare si supraveghere in domeniul marcarii temporale.

Art. 4
(1) In cadrul Registrului furnizorilor de servicii de certificare, prevazut la art. 28 din Legea nr. 455/2001, ANC va crea o sectiune distincta pentru inregistrarea furnizorilor de servicii de marcare temporala.
(2) ANC gestioneaza Registrul furnizorilor de servicii de marcare temporala, denumit in continuare registru. Forma acestui registru este prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta decizie.
(3) Actualizarea registrului se efectueaza exclusiv de catre personalul ANC desemnat in acest sens si vizeaza toate modificarile privind activitatea furnizorului, precum si alte informatii relevante furnizate de acesta.

Art. 5
ANC va face publice, spre consultare, urmatoarele date din registru:
a) tipul furnizorului – persoana fizica sau juridica;
b) numele si prenumele sau denumirea furnizorului, dupa caz;
c) forma de organizare a furnizorului persoana juridica – societate comerciala, regie autonoma, institutie publica, organizatie neguvernamentala;
d) domiciliul sau sediul – tara, oras, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, cod postal, telefon, fax, e-mail, adresa in pagina web;
e) cetatenia, pentru persoana fizica, sau nationalitatea, pentru persoana juridica;
f) data la care si-a inceput activitatea de furnizare de servicii de marcare temporala;
g) cheia publica a furnizorului;
h) descrierea politicii de marcare temporala a furnizorului;
i) situatia activitatii furnizorului – operationala, suspendata, incetata, in curs de transferare, in curs de remediere a unor probleme identificate de ANC, cu indicarea termenului-limita;
j) istoricul furnizorului – data de incepere a activitatii, perioade de suspendare, alte situatii asemanatoare.

Art. 6
(1) Informatiile prevazute la art. 5 din prezenta decizie sunt disponibile public, prin intermediul paginii de internet a ANC.
(2) Pe pagina de internet a ANC se vor publica si informatii cu privire la Legea nr. 451/2004, prezentele norme tehnice si metodologice, informatii generale cu privire la utilizarea marcilor temporale, informatii actualizate din domeniul marcarii temporale, trimiteri catre paginile de internet ale furnizorilor de servicii de marcare temporala.

Art. 7
(1) ANC are obligatia de a pastra confidentialitatea tuturor informatiilor primite de la furnizorul de servicii de marcare temporala, cu exceptia celor prevazute de Legea nr. 451/2004 si de prezenta decizie ca fiind publice.
(2) ANC poate incheia un acord de confidentialitate asupra informatiilor primite de la furnizorul de servicii de marcare temporala, la cererea acestuia.
(3) Personalul cu atributii de control din cadrul ANC este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor de care a luat cunostinta cu ocazia exercitarii atributiilor de control in ceea ce priveste activitatea furnizorilor de servicii de marcare temporala.

Capitolul III – Furnizorii de servicii de marcare temporala

SECTIUNEA 1 – Dispozitii comune

Art. 8
(1) Cu 30 de zile inainte de inceperea activitatii, furnizorul de servicii de marcare temporala va notifica ANC, prin completarea formularului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta decizie.
(2) Odata cu efectuarea notificarii prevazute la alin. (1), furnizorii au obligatia de a comunica ANC informatiile si documentele prevazute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 451/2004 si in anexa nr. 2.
(3) In termen de 10 zile de la primirea notificarii, ANC poate solicita completarea documentatiei prezentate, in conformitate cu alin. (2).
(4) Furnizorii au obligatia de a comunica ANC, cu cel putin 30 de zile in avans, orice intentie de modificare a procedurilor de securitate a sistemului informatic utilizat, cu precizarea datei si a orei la care modificarea intra in vigoare, precum si obligatia de a confirma in termen de 24 de ore modificarea efectuata.
(5) In cazuri urgente, in care securitatea serviciilor de marcare temporala este afectata, furnizorii pot efectua modificari ale procedurilor de securitate, urmând sa comunice ANC, in termen de 24 de ore, modificarile efectuate si justificarea deciziei luate.
(6) Furnizorii de servicii de marcare temporala sunt obligati sa respecte, pe parcursul desfasurarii activitatii, procedurile de securitate si de certificare declarate potrivit alin. (2)-(5). Acestia vor furniza servicii de marcare temporala in conformitate cu politica de marcare temporala declarata.

Art. 9
(1) Furnizorul este obligat sa genereze sau sa achizitioneze o pereche functionala cheie privata-cheie publica si sa isi protejeze cheia privata prin utilizarea unui dispozitiv criptografic securizat, luând masurile necesare pentru a preveni pierderea, dezvaluirea, modificarea sau utilizarea neautorizata a cheii sale private.
(2) Perechea functionala prevazuta la alin. (1) va fi folosita exclusiv in scopul aplicarii semnaturii electronice asupra marcilor temporale emise.
(3) Cheia privata nu poate fi dedusa in niciun fel din cheia sa publica pereche.
(4) Furnizorul de servicii de marcare temporala trebuie sa detina certificatul corespunzator cheii publice, pe baza caruia se va putea verifica semnatura asupra marcii temporale.
(5) Certificatul utilizat pentru marcarea temporala va fi transmis ANC, in forma electronica, la data notificarii inceperii activitatii.

Art. 10
(1) Furnizorii de servicii de marcare temporala au obligatia sa respecte dispozitiile legale din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal.
(2) La data inceperii activitatii de furnizare de servicii de marcare temporala, furnizorul trebuie sa detina calitatea de operator de date personale si sa depuna la ANC o copie de pe certificatul doveditor, eliberat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Art. 11
(1) Furnizorii de servicii de marcare temporala au obligatia de a crea si mentine un registru electronic operativ de evidenta a marcilor temporale.
(2) Registrul electronic operativ de evidenta a marcilor temporale trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
a) toate marcile temporale emise de catre furnizorul de servicii de marcare temporala, cuprinzând, pe lânga marca temporala propriu-zisa, si date referitoare la marca temporala si la certificatul utilizat;
b) inregistrari ale evenimentelor aparute in sistemul informatic utilizat pentru generarea marcilor temporale.
(3) Informatiile prevazute la alin. (2) lit. a) trebuie sa fie disponibile permanent pentru consultare pe pagina de internet a furnizorului.
(4) Furnizorul de servicii de marcare temporala are obligatia de a transmite, la cerere, catre ANC informatiile prevazute la alin. (2) lit. b).
(5) Structura si conditiile de exploatare ale registrului electronic operativ de evidenta a marcilor temporale sunt prevazute in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. 12
(1) Furnizorii de servicii de marcare temporala trebuie sa aduca la cunostinta tuturor utilizatorilor termenii si conditiile care privesc utilizarea serviciilor de marcare temporala, si anume:
a) datele de contact ale furnizorului;
b) politica de marcare temporala aplicata;
c) standardele tehnice aplicabile;
d) precizia timpului din marcile temporale;
e) orice limitari in folosirea serviciului de marcare temporala;
f) obligatiile utilizatorului;
g) informatii despre cum trebuie verificata marca temporala si orice limitari posibile asupra perioadei de valabilitate;
h) descrierea practicilor, procedurilor si sistemelor care asigura securitatea si integritatea datelor, accesul autorizat permanent la acestea si modalitatile de prevenire a accesului neautorizat (codul de practici si proceduri);
i) politica privind protectia datelor cu caracter personal;
j) perioada de timp in care sunt pastrate inregistrarile referitoare la evenimente ale furnizorului;
k) disponibilitatea serviciilor.
(2) Aceste informatii trebuie sa fie disponibile pe pagina de internet a furnizorului de servicii de marcare temporala.

Art. 13
(1) Furnizorul de servicii de marcare temporala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa dispuna de mijloace financiare si de resurse materiale, tehnice si umane corespunzatoare pentru garantarea securitatii, fiabilitatii si continuitatii serviciilor oferite;
b) sa dovedeasca ANC ca dispune de resursele financiare pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfasurarii activitati de marcare temporala si ca este capabil sa acopere pierderile suferite de catre o persoana care isi intemeiaza conduita pe efectele juridice ale marcilor temporale, in conditiile prevazute la art. 10 din Legea nr. 451/2004, pâna la concurenta echivalentului in lei al sumei de 10.000 euro pentru fiecare risc asigurat. Riscul asigurat este fiecare prejudiciu produs, chiar daca se produc mai multe asemenea prejudicii ca urmare a neindeplinirii de catre furnizor a unei obligatii prevazute de lege. Furnizorul va trebui sa depuna la ANC o scrisoare de garantie din partea unei institutii financiare de specialitate sau o polita de asigurare la o societate de asigurari, in favoarea ANC, in valoare cel putin egala cu echivalentul in lei al sumei de 300.000 euro;
c) sa foloseasca personal având cunostinte de specialitate, experienta si calificare necesare pentru furnizarea serviciilor respective;
d) sa utilizeze numai dispozitive criptografice securizate pentru efectuarea operatiilor criptografice implicate in procesul generarii marcii temporale;
e) sa utilizeze un sistem informatic care sa respecte cerintele de securitate prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 451/2004;
f) sa pastreze toate informatiile necesare pentru a putea face dovada marcarii temporale in cazul unui eventual litigiu (inregistrari ale marcilor temporale emise, documentatia aferenta algoritmilor si procedurilor de generare a marcilor temporale emise, alte documente) pentru o perioada de minimum 10 ani de la data emiterii.
(2) In vederea indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1) lit. e), furnizorul va publica documentatia aferenta mecanismului implementat in vederea indeplinirii acestei obligatii, iar o copie a documentatiei va fi transmisa ANC.

Art. 14
Orice persoana, fizica sau juridica, care doreste sa beneficieze de servicii de marcare temporala trebuie:
a) sa furnizeze informatiile referitoare la identitatea sa;
b) sa respecte limitarile impuse de furnizorul de servicii de marcare temporala.

SECTIUNEA 2 – Mecanismul marcarii temporale a documentelor

Art. 15
(1) Marcarea temporala este realizata cu respectarea urmatoarelor etape:
a) utilizatorul transmite furnizorului o cerere de emitere a marcii temporale pentru un anumit document electronic. Cererea va contine amprenta digitala a documentului pentru care se face cererea, amprenta creata prin intermediul aplicarii unei functii hash-code asupra documentului;
b) intr-un interval de timp stabilit prin politica de marcare temporala, furnizorul de servicii de marcare temporala executa urmatoarele operatiuni asupra amprentei digitale a documentului primit de la utilizator, folosind un sistem informatic sigur, care indeplineste cerintele de securitate prevazute de art. 4 din Legea nr. 451/2004:
1. aplica informatia de timp, raportându-se la baza de timp;
2. aplica celelalte date prevazute de Legea nr. 451/2004 si orice alte date prevazute in politica sa de marcare temporala care nu contravin prevederilor legale si standardelor recunoscute in materie;
3. o semneaza electronic utilizând un certificat digital calificat;
c) in urma acestor operatiuni rezulta marca temporala care este transmisa utilizatorului.
(2) Autenticitatea marcii temporale poate fi verificata de catre terti pe baza documentului original, a marcii temporale, a cheii publice a furnizorului de servicii de marcare temporala si a functiei hash-code utilizate pentru crearea amprentei digitale a documentului.

Art. 16
(1) Furnizorul de servicii de marcare temporala trebuie sa utilizeze informatia de timp furnizata de furnizorul unic de baza de timp.
(2) Furnizorul unic de baza de timp este Sistemul informatic pentru furnizarea orei oficiale a României, realizat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
(3) Sursa de timp folosita de catre furnizorul de servicii de marcare temporala trebuie sa fie sincronizata cu referinta de timp oferita de furnizorul unic de baza de timp, abaterea maxim admisa fiind de +/- 1 secunda.
(4) Furnizorul de servicii de marcare temporala are obligatia de a lua toate masurile pentru calibrarea echipamentelor, astfel incât valoarea prevazuta la alin. (3) sa nu fie depasita.
(5) In cazul in care detecteaza cazuri in care au fost emise marci temporale cu depasirea valorii prevazute la alin. (3), furnizorul va transmite ANC o instiintare in acest sens.
(6) Furnizorul are obligatia de a pastra datele care dovedesc respectarea valorii prevazute la alin. (3) (de exemplu, log-urile de sincronizare) si de a le pune la dispozitia ANC, la cerere.

Art. 17
(1) Furnizorul de servicii de marcare temporala este obligat sa puna la dispozitia utilizatorilor software-ul necesar pentru utilizarea serviciului.
(2) Furnizorul trebuie sa ofere utilizatorilor urmatoarele informatii despre software-ul pus la dispozitie:
a) conditiile in care este disponibil software-ul;
b) instructiunile de folosire;
c) obligatiile utilizatorului;
d) orice alte limitari privind utilizarea software-ului.
(3) Software-ul pus la dispozitie de catre furnizorul de servicii de marcare temporala trebuie sa permita utilizatorului sa verifice daca marcarea temporala a fost realizata in mod corect, prin analiza automata a cel putin urmatoarelor elemente:
a) structura marcii temporale;
b) amprenta din marca temporala;
c) semnatura electronica a marcii temporale, respectiv validitatea certificatului folosit pentru semnare.

Art. 18
(1) Marca temporala va avea structura stabilita in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezenta decizie.
(2) De asemenea, marca temporala trebuie sa includa:
a) un identificator pentru tara in care furnizorul de servicii de marcare temporala este stabilit, acolo unde este aplicabil;
b) un identificator pentru furnizorul de servicii de marcare temporala, care va contine cel putin numarul de ordine din registru;
c) un identificator pentru unitatea care emite marci temporale.
(3) Datele prevazute la alin. (2) se vor introduce in marca temporala folosindu-se câmpul „tsa” din cadrul structurii marcii temporale. Introducerea acestui câmp este obligatorie.
(4) ANC va publica eventualele modificari ale formatului descris in anexa nr. 4, pe baza evolutiei tehnologiilor sau a normelor internationale recunoscute in domeniu.

Art. 19
(1) In vederea asigurarii conformitatii cu cerintele Legii nr. 451/2004 si ale prezentei decizii, se recomanda respectarea urmatoarelor standarde si recomandari de catre furnizorii de servicii de marcare temporala:
a) SR ETSI TS 101 861 V1.2.1: 2005 Profil de marcare temporala;
b) SR ETSI TS 101 862 V1.3.2: 2005 Profil de certificat calificat;
c) SR ETSI TS 102 023 V1.2.1: 2005 Semnaturi electronice si infrastructuri (ESI). Cerinte privind politica pentru autoritatile de marcare temporala;
d) SR ISO/CEI 18014-1: 2005 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporala. Partea 1: Cadru;
e) SR ISO/CEI 18014-2: 2005 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporala. Partea 2: Mecanisme care produc marci temporale independente sau SR ISO/CEI 18014-3: 2005 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporala. Partea 3: Mecanisme care produc marci temporale inlantuite;
f) SR ISO/CEI TR 14516: 2005 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Indrumari pentru utilizarea si administrarea serviciilor partilor terte de incredere;
g) Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP): IETF RFC 3161;
h) Cryptographic Message Syntax: IETF RFC 2630;
i) Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile: IETF RFC 2459;
j) Date and Time on the Internet: Timestamps: IETF RFC 3339.
(2) Furnizorii au obligatia de a pune la dispozitia publicului, pe pagina proprie de internet, informatii privind standardele pe care le aplica in cadrul activitatii propriu-zise de generare a marcii temporale si procedurile de securitate utilizate.

Art. 20
Amprenta digitala utilizata in procesul de marcare temporala, creata prin intermediul aplicarii unei functii hash-code asupra unui document in forma electronica, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:
a) sa permita identificarea unica a documentului in forma electronica, datorita imposibilitatii practice de a crea amprente identice pentru documente diferite;
b) sa nu permita deducerea continutului documentului respectiv, datorita imposibilitatii practice de a reconstitui continutul documentului original pe baza amprentei.

Art. 21
Furnizorul foloseste doar functia hash-code SHA1 (optional SHA2) si algoritmul de criptare RSA. Este interzisa folosirea teoremei chinezesti a resturilor.

Art. 22
(1) Certificatul furnizorului de servicii de marcare temporala trebuie sa fie emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.
(2) Certificatul furnizorului va contine in mod obligatoriu extensia pentru marcare temporala prevazuta in standardele internationale in vigoare (RFC 3161 – protocol de marca temporala, sectiunea 2.3). Extensia trebuie sa fie de tip critic.

Art. 23
Marca temporala va fi transmisa solicitantului prin mecanismele de transport prevazute in standardul international RFC 3161 – protocol de marca temporala, sectiunea a 3-a. Se va implementa in mod obligatoriu cel putin protocolul HTTP.

Art. 24
(1) Serviciul de verificare a marcilor temporale se asigura catre terti si este mentionat expres in contractul incheiat intre furnizorul de servicii de marca temporala si utilizator.
(2) Verificarea trebuie sa poata fi realizata automat, prin internet, fiind accesibila oricarei persoane fizice sau juridice care isi bazeaza conduita pe efectele juridice ale unei marci temporale.

SECTIUNEA 3 – Suspendarea sau incetarea activitatii furnizorilor de servicii de marcare temporala

Art. 25
(1) In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 451/2004, controlul respectarii dispozitiilor Legii nr. 451/2004, precum si ale prezentei decizii revine ANC, care actioneaza prin personalul de control de specialitate imputernicit in acest scop.
(2) ANC are dreptul de a efectua controale asupra furnizorilor de servicii de marcare temporala, din oficiu sau la solicitarea oricarei persoane interesate.
(3) In vederea exercitarii atributiilor de control, personalul imputernicit in acest scop este autorizat in limitele legii:
a) sa aiba acces liber, permanent, in orice loc in care se afla echipamentele necesare furnizarii serviciilor de marcare temporala;
b) sa solicite orice document sau informatie necesara in vederea verificarii respectarii obligatiilor ce incumba furnizorului de servicii de marcare temporala;
c) sa verifice punerea in aplicare a oricaror proceduri utilizate de catre furnizorul de servicii de marcare temporala supus controlului;
d) sa sigileze orice echipamente necesare furnizarii de servicii de marcare temporala sau sa retina orice document care are legatura cu aceasta activitate, pe o perioada care nu poate depasi 15 zile, daca aceste masuri se impun.

Art. 26
(1) ANC va dispune, prin decizie, suspendarea activitatii furnizorului de servicii de marcare temporala pâna la incetarea cauzelor care au determinat luarea masurii, in urmatoarele situatii:
a) furnizorul nu respecta politica de marcare temporala si procedurile de securitate declarate, intr-un mod in care afecteaza securitatea procesului de marcare temporala;
b) furnizorul incalca obligatia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 451/2004;
c) odata cu aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute la art. 12 din Legea nr. 451/2004;
d) furnizorul nu respecta obligatiile prevazute la art. 8 alin. (4) si art. 16;
e) furnizorul nu remediaza in termenul stabilit de ANC orice alte deficiente aparute ca urmare a nerespectarii prevederilor Legii nr. 451/2004 si ale prezentei decizii si constatate cu prilejul efectuarii controalelor de catre ANC.
(2) Odata cu comunicarea deciziei de suspendare temporara a activitatii, ANC comunica furnizorului un termen in care trebuie sa remedieze problemele care au determinat luarea acestei masuri. Termenul nu poate fi mai mic de 30 de zile. Furnizorul poate solicita motivat prelungirea acestui termen.
(3) Suspendarea activitatii inceteaza in momentul in care furnizorul face dovada incetarii cauzelor care au determinat luarea masurii.
(4) Daca furnizorul nu remediaza problemele care au determinat suspendarea in termenul stabilit in conditiile alin. (2), ANC va dispune, prin decizie, incetarea activitatii acestuia.
(5) In perioada in care activitatea sa este suspendata, furnizorul are obligatia sa asigure continuarea functionarii serviciului de verificare a marcilor temporale, precum si consultarea in regim on-line a registrului electronic, cu exceptia cazului in care deficientele se gasesc la nivelul acestor sisteme.

Art. 27
(1) In cazul in care furnizorul intentioneaza sa inceteze activitatile legate de marcarea temporala, va informa ANC, cu cel putin 30 de zile in avans, despre intentia sa, respectiv despre existenta si natura imprejurarii care justifica imposibilitatea de continuare a activitatilor, prin completarea formularului prevazut in anexa nr. 5, care face parte integranta din prezenta decizie.
(2) Furnizorului ii revine obligatia ca, in situatia in care se afla in imposibilitate de a continua activitatile legate de marcarea temporala si nu a putut prevedea aceasta situatie cu cel putin 30 de zile inainte ca incetarea activitatilor sa se produca, sa informeze ANC in termen de 24 de ore din momentul in care a luat cunostinta sau trebuia si putea sa ia cunostinta despre imposibilitatea continuarii activitatilor.
(3) Atât in cazul incetarii activitatii din initiativa sa, cât si in cazul in care incetarea activitatii a fost dispusa de ANC, furnizorul de servicii de marcare temporala va desemna alt furnizor de servicii de marcare temporala, caruia ii va transfera, in tot sau in parte, activitatile sale. Transferul va opera in urmatoarele conditii:
a) furnizorul de servicii de marcare temporala va instiinta fiecare utilizator, cu cel putin 30 de zile in avans, despre intentia sa de transferare a activitatilor legate de marcarea temporala catre un alt furnizor, mentionând identitatea acestuia;
b) furnizorul de servicii de marcare temporala va face cunoscuta utilizatorilor sai posibilitatea de a refuza acest transfer, precum si termenul si conditiile in care refuzul poate fi exercitat.
(4) Furnizorul aflat in unul dintre cazurile prevazute la alin. (1) si (2), ale carui activitati nu sunt preluate de un alt furnizor de servicii de marcare temporala, este obligat sa depuna la ANC informatiile si documentele prevazute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 451/2004, precum si dovada revocarii certificatului utilizat in procesul de marcare temporala.

Capitolul IV – Dispozitii finale

Art. 28
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii.

Anexa nr. 1

  
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Continutul si structura Registrului furnizorilor de servicii de marcare temporala                  ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦Numarul de ordine al inregistrarii, generat automat                              ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 2. ¦Codul de identificare a furnizorului de servicii de marcare temporala                     ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 3. ¦Calitatea furnizorului: persoana fizica sau persoana juridica                         ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 4. ¦Numele si prenumele furnizorului (pentru persoana fizica)/Denumirea (pentru persoana juridica)         ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 5. ¦Adresa (tara, oras, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, cod postal, telefon, fax,   ¦
¦  ¦e-mail, adresa pagina web)                                           ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 6. ¦Codul unic de inregistrare la registrul comertului (pentru persoana juridica)                 ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 7. ¦Data la care a inceput activitatea                                       ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 8. ¦Cheia publica a certificatului digital folosit de furnizorul de servicii in procesul de marcare temporala   ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 9. ¦Descrierea sistemelor furnizorului de servicii de marcare temporala                      ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦10. ¦Codul de proceduri si practici al furnizorului de servicii de marcare temporala                ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦11. ¦Descrierea politicii generale a furnizorului de servicii de marcare temporala                 ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦12. ¦Tipul garantiei furnizorului                                          ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦13. ¦Societatea de asigurari/Institutia financiara care garanteaza capacitatea financiara a furnizorului      ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦14. ¦Suma asigurata/Suma acoperita prin scrisoarea de garantie                           ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦15. ¦Situatii critice: câmp ce poate contine referiri la ultima situatie critica (de exemplu, intreruperea     ¦
¦  ¦temporara a activitatii din cauza unor probleme tehnice, modificarea procedurilor, sanctiuni etc.)       ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦16. ¦Data si ora ultimei actualizari a registrului                                 ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦17. ¦Situatia furnizorului (operational, suspendat, activitatea incetata, in curs de transferare a activitatii etc.)¦
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦18. ¦Motivul suspendarii/reluarii/incetarii activitatii (daca este cazul)                      ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Anexa nr. 2

  
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Formular de notificare pentru furnizorii de servicii de marcare temporala          ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Furnizor de servicii de marcare temporala ¦Tara   ¦Oras   ¦Sector   ¦Str.   ¦Nr.  ¦
¦persoana fizica/juridica          +---------+---------+-----------+----------+------¦
¦                      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦   ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+-----------+-----------------¦
¦Domiciliul sau sediul           ¦Bl.   ¦Et.   ¦Ap.    ¦Cod postal    ¦
¦                      +---------+---------+-----------+-----------------¦
¦                      ¦     ¦     ¦      ¦         ¦
¦                      +---------+---------+-----------+-----------------¦
¦                      ¦Tel.   ¦Fax   ¦E-mail   ¦Web       ¦
¦                      +---------+---------------------+-----------------¦
¦                      ¦     ¦           ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+---------------------------------------¦
¦Cod de inregistrare la registrul comertului     ¦Tip societate             ¦
+-----------------------------------------------------+---------------------------------------¦
¦                           ¦                    ¦
+-----------------------------------------------------+---------------------------------------¦
¦Banca                        ¦Nr. cont bancar            ¦
+-----------------------------------------------------+---------------------------------------¦
¦                           ¦                    ¦
+-----------------------------------------------------+---------------------------------------¦
¦Nationalitate                    ¦Cetatenie               ¦
+-----------------------------------------------------+---------------------------------------¦
¦                           ¦                    ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Data inceperii activitatii         ¦                         ¦
+-------------------------------------------+-------------------------------------------------¦
¦Opis documente anexate           ¦                         ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+

INSTIINTARE – ANGAJAMENT

Subsemnatul, ……………. (numele si prenumele/denumirea), instiintez Autoritatea Nationala pentru Comunicatii (ANC) referitor la desfasurarea serviciilor de marcare temporala, mentionate in prezentul document, cu incepere de la data de …………..
Ma angajez sa imi desfasor activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 privind marca temporala, ale Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Comunicatii nr. 896/2008 privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporala, precum si cu standardele europene si internationale in domeniu.
Ma oblig sa acopar prejudiciile pe care le-as putea cauza utilizatorilor, in conditiile prevazute la art. 10 din Legea nr. 451/2004.
De asemenea, ma angajez sa comunic utilizatorilor instructiunile practice de marcare temporala, precum si termenele si conditiile de utilizare a serviciilor de marcare temporala.
1. contractul de inchiriere/actul de proprietate pentru sediu;
2. adeverinta din partea administratiei finantelor publice privind plata la zi a taxelor si impozitelor catre stat;
3. certificat de bonitate sau scrisoare de garantie din partea bancii, prin care persoana fizica/juridica desfasoara plati si incasari curente;
4. o scrisoare de garantie in valoare de ……………, in favoarea ANC, la ………………….. (numele institutiei financiare)/o polita de asigurare la …………. (numele societatii de asigurare), in favoarea ANC, in valoare de ………………*);
5. certificatul calificat folosit in activitatea de marcare temporala;
6. politica de marcare temporala aplicata;
7. descrierea generala a sistemului informatic utilizat pentru desfasurarea activitatii de marcare temporala, insotita de o declaratie de conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 451/2004;
8. descrierea practicilor, procedurilor si sistemelor care asigura securitatea si integritatea datelor, accesul autorizat permanent la acestea si modalitatile de prevenire a accesului neautorizat (codul de practici si proceduri);
9. politica referitoare la protectia datelor cu caracter personal;
10. certificatul care dovedeste calitatea de operator de date cu caracter personal.

    Furnizor,                    Din partea ANC,
........................           ..................................
   Data si ora               Am primit documentatia mentionata.
........................

___________ 
*) Se va opta pentru una dintre cele doua variante, in conformitate cu prevederile art. 13
 alin. (1) lit. b) din prezenta decizie.

Anexa nr. 3 – CONTINUTUL MINIMAL al Registrului electronic operativ de evidenta a marcilor temporale

I. Registrul electronic operativ de evidenta a marcilor temporale va cuprinde:
1. Lista tuturor marcilor temporale emise de catre furnizorul de servicii de marcare temporala, cuprinzând urmatoarele informatii:
A. Date referitoare la marca temporala

  
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦Categorie de date                            ¦
¦crt.¦                                     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦Identificator unic                            ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 2. ¦Data si ora la care marca temporala a fost aplicata           ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 3. ¦Cod de identificare utilizator                      ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 4. ¦Amprenta documentului supusa marcarii temporale             ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 5. ¦Identificarea algoritmului utilizat pentru generarea amprentei      ¦
+------------------------------------------------------------------------------+

  B. Date referitoare la furnizor/certificatul furnizorului 

+------------------------------------------------------------------------------+
¦1.¦Nume                       ¦SubjectName       ¦
+--+--------------------------------------------------+------------------------¦
¦2.¦Data emiterii                   ¦            ¦
+--+--------------------------------------------------+------------------------¦
¦3.¦Valabilitate                   ¦            ¦
+--+--------------------------------------------------+------------------------¦
¦4.¦Date de identificare ale furnizorului de servicii ¦IssuerName, SerialNumber¦
¦ ¦de certificare superior              ¦            ¦
+------------------------------------------------------------------------------+

C. Marca temporala emisa
2. Inregistrari ale evenimentelor aparute in sistemul informatic utilizat pentru generarea marcilor temporale:
– sincronizarile cu baza de timp;
– schimbarea cheilor criptografice;
– opriri ale sistemului;
– incidente de securitate.
II. Regimul de acces la informatiile cuprinse in Registrul electronic operativ de evidenta a marcilor temporale
? Informatiile de la pct. 1 vor fi disponibile permanent pentru consultare pe pagina de internet a furnizorului de servicii de marcare temporala.
? Informatiile de la pct. 2 vor fi facute publice in conformitate cu politica de marcare temporala a furnizorului si vor fi furnizate, la cerere, Autoritatii Nationale pentru Comunicatii.

Anexa nr. 4 – CONTINUTUL SI STRUCTURA MARCII TEMPORALE

  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦        Nume        ¦     Explicatie detaliata     ¦Structura ASN1 ¦Observatii¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦A. Informatii despre marca temporala propriu-zisa                           ¦
¦(TSTInfo)                                               ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Versiune             ¦                    ¦INTEGER    ¦     ¦
+----------------------------------+----------------------------------------+---------------+----------¦
¦Politica             ¦                    ¦OID      ¦     ¦
+----------------------------------+----------------------------------------+---------------+----------¦
¦Amprenta de marcat        ¦Hash-ul + algoritmul de hash      ¦messageImprint ¦     ¦
+----------------------------------+----------------------------------------+---------------+----------¦
¦Numar serial unic         ¦                    ¦INTEGER    ¦     ¦
+----------------------------------+----------------------------------------+---------------+----------¦
¦Momentul exact de timp al emiterii¦UTC, notatie "zulu"           ¦GeneralizedTime¦     ¦
+----------------------------------+----------------------------------------+---------------+----------¦
¦Precizie             ¦Secunde, milisecunde, microsecunde   ¦Accuracy    ¦optional ¦
+----------------------------------+----------------------------------------+---------------+----------¦
¦Numar aleatoriu (Nonce)      ¦                    ¦INTEGER    ¦optional ¦
+----------------------------------+----------------------------------------+---------------+----------¦
¦Numele furnizorului        ¦                    ¦GeneralName  ¦optional ¦
+----------------------------------+----------------------------------------+---------------+----------¦
¦Extensii             ¦                    ¦Extensions   ¦optional ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦B. Semnatura furnizorului                                       ¦
¦(ContentInfo ce incapsuleaza o structura signedData)                         ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Info semnatura          ¦Semnatura propriu-zisa (SignatureValue),¦signerInfo   ¦     ¦
¦                 ¦insotita de datele de identificare ale ¦        ¦     ¦
¦                 ¦semnatarului (SignerIdentifier)     ¦        ¦     ¦
+----------------------------------+----------------------------------------+---------------+----------¦
¦Certificatul furnizorului     ¦                    ¦certs     ¦optional ¦
+----------------------------------+----------------------------------------+---------------+----------¦
¦                 ¦                    ¦        ¦     ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦C. Statutul PKI (PKIStatusInfo)                                    ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Codul de status PKI        ¦                    ¦PKIStatus   ¦     ¦
+----------------------------------+----------------------------------------+---------------+----------¦
¦Mesajul text PKI         ¦                    ¦PKIFreeText  ¦optional ¦
+----------------------------------+----------------------------------------+---------------+----------¦
¦Informatii despre eroarea PKI   ¦                    ¦PKIFailureInfo ¦optional ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Anexa nr. 5

  
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Formular de informare cu privire la incetarea activitatii unui furnizor de servicii de marcare temporala¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Nume furnizor                       ¦Codul din registrul furnizorilor de servicii¦
+-----------------------------------------------------------¦                      ¦
¦                              ¦                      ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Motivele incetarii activitatii:                                     ¦
¦                                                    ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Data la care a instiintat ANC               ¦Data incetarii activitatii         ¦
¦                              ¦                      ¦
+-----------------------------------------------------------+--------------------------------------------¦
¦Numele furnizorului care va prelua activitatea       ¦Codul din registrul furnizorilor de servicii¦
+-----------------------------------------------------------¦                      ¦
¦                              ¦                      ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Masuri luate referitoare la utilizatori:                                ¦
¦                                                    ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                                                    ¦
¦                                                    ¦
¦                                                    ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Tipuri de contracte

1. Contract de administrare 2. Contract de administrare cadru 3. Contract de administrare apartament 4. Contract de agentie comerciala 5. Contract de amanet 6. Contract de amanet standard 7. Contract de imprumut garantat cu amanet 8. Cerere de retinere a amanetului de catre creditor sau pentru scoaterea sa la vanzare 9. Contract imprumut garantat cu o creanta in amanet 10. Cerere de scoatere la vanzare a amanetului

11. Contract de angajament de confidentialitate 12. Contract de angajarea personalului 13. Contract de angajare 14. Contract individual de munca 15. Contract de antrepriza 16. Contract de arenda 17. Contract de asigurare 18. Contract de asigurare autovehicul pentru avarii si furt 19. Contract de asigurare autovehicul. Accident rutier 20. Contract de asigurare autovehicul.Accidente 21. Contract de asigurare in caz de furt si talharie din locuinte si birouri 22. Contract de asigurare in caz de incendiu 23. Contract de asigurare rapundere civila a familiei 24. Contract de asigurare asigurari sociale 25. Contract de asigurare pentru diverse situatii 26. Contract de asistenta 27. Contract de asistenta economica si financiara 28. Contract de asistenta financiara 29. Contract de asistenta juridical 30. Contract de asociere 31. Contract de asociere in participatiune.Amenajare spatiu commercial 32. Contract de asociere in participatiune. Prestari servicii 33. Contract de audit financiar. Verificare situatii financiare 34. Contract barter 35. Contract barter, spatiu emisiune contra program contabilitate 36. Contract barter. Publicitate 37. Contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor (1) 38. Contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor (2) 39. Contract de cesiune neexclusiva a drepturilor patrimoniale de autor 40. Contract de cesiune capital social integral 41. Contract de cesiune parti sociale 42. Contract de colaborare 43. Contract de colaborare (2) 44. Contract de comercializare. Pachete de servicii turistice 45. Contract de comercializare. Acordarea autorizatiei de comercializare 46. Contract de comision (intermediere) 47. Contract de comision import-export 48. Contract de comision de cumparare (import) 49. Contract de comision de vanzare (export) 50. Contract de intermediere 51. Contract de comodat. Imprumut tablouri 52. Contract de exploatare bunuri, sevicii 53. Contract de concesiune. Baza sportiva 54. Contract de concesiune. Dreptul de a vinde 55. Contract de concesiune exclusive. Aprovizionare si desfacere produse 56. Contract de concesiune. Teren situat intr-o zona libera 57. Contract de consignatie 58. Contract de consignatie (1) 59. Contract de consignatie (2) 60. Contract de constituire a dreptului de uzufruct 61. Contract de constituire a locuintei cu credit 62. Contract de consultanta 63. Contract de consultanta (1) 64. Contract de servicii 65. Contract de protecte a dreptului de autor 66. Contract de marketing 67. Contract de conventie civila de prestari servicii 68. Contract de curtaj. Gasirea si atragerea clientelei 69. Contract de credit bancar si tipuri de garantie folosite de societatile bancare 70. Cerere de acordarea a unui credit pe termen 71. Contract de credit 72. Contract de imprumut bancar (2) 73. Contract de garantie mobiliara si (sau) imobiliara, parte integranta a contractului de credit 74. Contract de nota de evaluare a bunurilor aduse drept gaj, parte integranta din contractul de credit 75. Contract de garantie suplimentara in bani 76. Contract de depozit si sechestru 77. Contract de depozit 78. Contract de depozit si sechestru 79. Contract de actiune. Depozit necesar. Restituire bunuri 80. Contract de distributie exclusiva 81. Contract de donatie 82. Contract de donatie standard 83. Contract de donatie apartament 84. Contract de donatie autovehicul 85. Contract de donatie colectie de tablouri 86. Contract de donatie suma de bani 87. Contract de donatie teren 88. Contract de donatie actiuni 89. Contract de donatie cu dreptul de uzufruct 90. Contract factoring 91. Contract de fidejusiune. Executarea unei creante 92. Contract franchising 93. Contract de furnizare 94. Contract de furnizare internet 95. Contract de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici 96. Contract de gaj 97. Contract de imprumut cu gaj de marfuri 98. Contract de act de recunoastere a datoriei garantate cu gaj de creanta 99. Cerere de transcriere a actului de gaj (de amanet ) in registrul amanetului 100. Cerere pentru transcrierea gajului.

COMERCIANTI HAIDETI SA INVATAM CARE SUNT CLAUZELE ABUZIVE

COMERCIANTI HAIDETI SA INVATAM CARE SUNT CLAUZELE ABUZIVE Am scris acest articol pentru ca din practica se observa in ultimul timp introducerea de catre comercianti in contractle lor unele clauze care nu sunt legale.

Problema este extreme de serioasa pentru ca in caz de litigiu cluzele abusive nu produc efecte juridice. Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care: a) dau dreptul comerciantului de a modifica, in mod unilateral, clauzele contractuale, fara a avea un motiv specificat in contract si acceptat de consumator prin semnarea acestuia; b) obliga consumatorul sa se supuna unor conditii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala sa ia cunostinta la data semnarii contractului; c) obliga consumatorul sa isi indeplineasca obligatiile contractuale, chiar si in situatiile in care comerciantul nu si le-a indeplinit pe ale sale; d) dau dreptul comerciantului sa prelungeasca automat un contract incheiat pentru o perioada determinata, prin acordul tacit al consumatorului, daca perioada limita la care acesta putea sa isi exprime optiunea a fost insuficienta; e) dau dreptul comerciantului sa modifice unilateral, fara acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor si serviciilor care urmeaza sa fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu; f) dau dreptul comerciantului sa constate unilateral conformitatea produselor si serviciilor furnizate cu prevederile contractuale; g) dau dreptul exclusiv comerciantului sa interpreteze clauzele contractuale; h) restrang sau anuleaza dreptul consumatorului sa pretinda despagubiri in cazurile in care comerciantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale; i) obliga consumatorul la plata unor sume disproportionat de mari in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant; j) restrang sau interzic dreptul consumatorului de a rezilia contractul, in cazurile in care: – comerciantul a modificat unilateral clauzele mentionate la lit. e); – comerciantul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale; k) exclud sau limiteaza raspunderea legala a comerciantului in cazul vatamarii sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei actiuni sau omisiuni a comerciantului privind utilizarea produselor si serviciilor; l) exclud dreptul consumatorului de a intreprinde o actiune legala sau de a exercita un alt remediu legal, solicitandu-i in acelasi timp rezolvarea disputelor in special prin arbitraj; m) permit in mod nejustificat impunerea unor restrictii in administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte parti din contract; n) dau dreptul comerciantului sa transfere obligatiile contractuale unei terte persoane – agent, mandatar etc. -, fara acordul consumatorului, daca acest transfer serveste la reducerea garantiilor sau a altor raspunderi fata de consumator; o) interzic consumatorului sa compenseze o datorie catre comerciant cu o creanta pe care el ar avea-o asupra comerciantului; p) permit stabilirea pretului la livrare sau cresterea pretului la livrare, fata de cel stabilit la incheierea contractului, in masura in care nu se da dreptul consumatorului de a rezilia contractul cand considera ca pretul este prea mare fata de cel stabilit initial; r) permit comerciantului obtinerea unor sume de bani de la consumator, in cazul neexecutarii sau finalizarii contractului de catre acesta din urma, fara a prevedea existenta compensatiilor in suma echivalenta si pentru consumator, in cazul neexecutarii contractului de catre comerciant; s) dau dreptul comerciantului sa anuleze contractul in mod unilateral, fara sa prevada acelasi drept si pentru consumator; t) dau dreptul comerciantului sa inceteze contractul incheiat pentru o durata nedeterminata fara un anunt prealabil, cu exceptia unei motivatii pertinente, acceptate de consumator prin semnarea Av.COLTUC MARIUS VICENTIU

Ce se intampla cu sistemul energetic din Romania?

Ce se intampla cu sitemul energetic din Romania? In anul 2007 a fost adoptata o noua forma a legii energiei electrice care spun eu(av.COLTUC) a trecut neobservata .

Dar haideti sa discutam un pic pe marginea acesteia Care sunt obiectivele legii? Activitãþile în domeniul energiei electrice ºi al energiei termice produse în cogenerare trebuie sã se desfãºoare pentru realizarea urmãtoarelor obiective de bazã: a) asigurarea dezvoltãrii durabile a economiei naþionale; b) diversificarea bazei de resurse energetice primare; c) crearea ºi asigurarea funcþionãrii pieþelor concurenþiale de energie electricã; d) asigurarea accesului nediscriminatoriu ºi reglementat al tuturor participanþilor la piaþa de energie electricã ºi la reþelele electrice de interes public; e) transparenþa tarifelor, preþurilor ºi taxelor la energie electricã în cadrul unei politici de tarifare, urmãrind creºterea eficienþei energetice pe ciclul de producere, transport, distribuþie ºi utilizare a energiei electrice; f) constituirea stocurilor de siguranþã la combustibilii necesari pentru producerea energiei electrice, precum ºi a energiei termice produse în cogenerare; g) asigurarea funcþionãrii interconectate a Sistemului Electroenergetic Naþional cu sistemele electroenergetice ale þãrilor vecine ºi cu sistemele electroenergetice din Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice (UCTE); h) promovarea utilizãrii surselor noi ºi regenerabile de energie; i) asigurarea protecþiei mediului la nivel local ºi global, în concordanþã cu reglementãrile legale în vigoare; j) asigurarea mãsurilor de securitate în vederea prevenirii ºi combaterii actelor de terorism ºi sabotaj asupra infrastructurii Sistemului Electroenergetic Naþional; 3 k) asigurarea siguranþei în funcþionare a Sistemului Electroenergetic Naþional; l) asigurarea siguranþei în alimentarea cu Domeniul de reglementare Prezenta lege stabileºte cadrul de reglementare pentru desfãºurarea activitãþilor în sectorul energiei electrice ºi al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizãrii optime a resurselor primare de energie în condiþiile de accesibilitate, disponibilitate ºi suportabilitate ºi cu respectarea normelor de siguranþã, calitate ºi protecþie a mediului. (2) Nu se supun dispoziþiilor prezentei legi: a) acumulatoarele electrice, grupurile electrogene mobile, instalaþiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel; b) sursele staþionare de energie electricã în curent continuu; c) instalaþiile energetice amplasate în marea teritorialã, care nu sunt racordate la reþeaua electricã. Regimul autorizării (1) Pentru autorizare, solicitantul va înregistra cererea la autoritatea competentã. (2) Solicitantul va ataºa la cerere actele ºi documentele care probeazã îndeplinirea de cãtre acesta a condiþiilor economice, financiare, tehnice ºi profesionale stabilite pe categorii de capacitãþi energetice ºi de activitãþi în domeniu. (3) Nu pot fi autorizaþi solicitanþii aflaþi în procedura reorganizãrii judiciare sau a falimentului ºi nici cei care au fost sancþionaþi de autoritatea competentã prin retragerea de autorizaþii sau licenþe într-o perioadã de 5 ani anterior datei de înregistrare a cererii. (4) Procedura de acordare a autorizaþiilor/licenþelor, termenele ºi condiþiile de acordare, constând în: criterii, limite de putere, atestãri, avize, garanþii ºi altele asemenea, diferenþiate pe categorii de capacitãþi ºi activitãþi supuse autorizãrii, se stabilesc prin regulament elaborat de autoritatea competentã ºi aprobat prin hotãrâre a Guvernului. (5) Refuzul acordãrii unei autorizaþii sau licenþe, lipsa de rãspuns înãuntrul termenului ºi orice altã soluþie a autoritãþii competente, considerate de solicitant ilegale ºi prejudiciabile, pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureºti, secþia de contencios administrativ, în condiþiile legii. (6) Pentru capacitãþile de producere distribuitã ºi/sau pentru micii producãtori de energie electricã, criteriile de autorizare vor avea în vedere dimensiunile limitate ale capacitãþilor de producere ºi impactul asupra funcþionãrii reþelelor electrice de distribuþie. Categoriile de autorizaţii şi licenţe Autoritatea competentã emite: 1. Autorizaþii de înfiinþare pentru: a) realizarea de noi capacitãþi energetice de producere a energiei electrice ºi a energiei termice în cogenerare sau retehnologizarea celor 26 existente; b) realizarea ºi/sau retehnologizarea de linii ºi staþii de transport al energiei electrice; c) realizarea ºi/sau retehnologizarea de linii ºi staþii de distribuþie a energiei electrice cu tensiune nominalã de 110 kV; 2. Licenþe pentru: a) exploatarea comercialã a capacitãþilor de producere a energiei electrice sau a energiei termice în cogenerare; b) prestarea serviciului de transport al energiei electrice; c) prestarea serviciului de sistem; d) prestarea serviciului de distribuþie a energiei electrice; e) activitãþi de administrare a pieþelor centralizate; f) activitatea de furnizare a energiei electrice. (2) Autorizaþiile de înfiinþare pentru realizarea de capacitãþi noi prevãzute la alin.(1) pct.1 se acordã numai pe/în imobile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãþilor administrativteritoriale, proprietate privatã a solicitantului autorizaþiei de înfiinþare ori deþinute cu un alt titlu legal. (3) Licenþele pentru exploatarea comercialã a capacitãþilor energetice noi se acordã în cazul în care capacitãþile energetice noi sunt amplasate pe/în imobile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãþilor administrativ-teritoriale, proprietate privatã a solicitantului licenþei ori proprietate privatã a unor persoane fizice sau juridice, deþinute cu un alt titlu legal. Proprietarii terenurilor ºi titularii activitãþilor afectaþi de exercitarea de cãtre titularii de licenþã ºi autorizaþii a drepturilor prevãzute la alin. (2) vor fi despãgubiþi pentru prejudiciile cauzate acestora. La calculul despãgubirilor vor fi avute în vedere urmãtoarele criterii: – suprafaþa de teren afectatã cu ocazia efectuãrii lucrãrilor; 29 – tipurile de culturi ºi plantaþii, precum ºi amenajãrile afectate de lucrãri; – activitãþile restrânse cu ocazia lucrãrilor. Cuantumul despãgubirii se stabileºte prin acordul pãrþilor sau, în cazul în care pãrþile nu se înþeleg, cuantumul se stabileºte prin hotãrâre judecãtoreascã. (10) Dreptul de uz ºi de servitute asupra terenurilor proprietate privatã, restrângerea sau încetarea unor activitãþi prevãzute la alin. (2) se stabilesc ºi se exercitã cu respectarea principiului echitãþii, a dreptului de proprietate ºi a minimei afectãri a acestuia.

Transportul din Romania

ORDIN nr. 110 din 24 ianuarie 2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însotire, întocmite în cazul deplasarii produselor accizabile în regim suspensiv În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 187, 1891, 191 si 1922 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale pct. 14, 15 si 182 din titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Se aproba Procedura de gestionare a documentelor administrative de însotire, întocmite în cazul deplasarii produselor accizabile în regim suspensiv, prevazuta în anexa nr. 1. Se aproba Procedura de stabilire si de identificare a gradului de risc fiscal în cazul produselor accizabile expediate din România, în regim suspensiv, pe teritoriul comunitar, prevazuta în anexa nr. 2. (1)Se aproba formularul 121 „Declaratie privind accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv”, cod M.F.P. 14.13.01.03/d, prevazut în anexa nr. 3. (2)Formularul 121 se completeaza conform instructiunilor prevazute în anexa nr. 4. (3)Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului 121 sunt prevazute în anexa nr. 5. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin. (1)La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se înfiinteaza, în cadrul fiecarei unitati fiscale teritoriale în a carei raza teritoriala îsi desfasoara activitatea antrepozite fiscale, o structura de gestiune a documentelor administrative de însotire a produselor accizabile, organizata la nivel de serviciu, birou sau compartiment. (2)Regulamentul de organizare si functionare al unitatilor fiscale teritoriale se completeaza în mod corespunzator. (3)Numarul de posturi necesar functionarii structurii organizatorice se va asigura prin redistribuire din numarul de posturi vacante/ocupate, din cadrul structurii de administrare, cu încadrarea în numarul total de posturi aprobat pentru fiecare directie generala a finantelor publice prin ordin al ministrului finantelor publice. Serviciul/biroul/compartimentul de gestiune a documentelor administrative de însotire a produselor accizabile are ca atributii principale urmatoarele: a)procesarea si organizarea evidentei exemplarului 5 al documentelor administrative de însotire primite de la expeditorii produselor accizabile în format electronic; b)procesarea si organizarea evidentei exemplarului 4 al documentelor administrative de însotire sau a documentului unic vamal, dupa caz, transmise de primitorii produselor accizabile; c)verificarea formala a datelor înscrise în documentele administrative de însotire; d)colaborarea cu organul de control competent în scopul verificarii neconcordantelor sesizate în documentele administrative de însotire, precum si în circuitul acestora; e)încheierea circuitului documentelor administrative de însotire, prin verificarea existentei exemplarelor 4 si 5 ale documentelor administrative de însotire în evidenta organelor fiscale; f)stabilirea si identificarea gradului de risc fiscal în cazul transporturilor de produse accizabile în regim suspensiv; g)transmiterea documentelor administrative de însotire pentru tranzactiile intracomunitare Serviciului central de legaturi din cadrul Directiei de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscala; h)acordarea aprobarii pentru necompletarea casutelor din documentul administrativ de însotire în cazurile prevazute de normele metodologice de aplicare a titlului VII „Accize si alte taxe speciale” din Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; i)orice alte sarcini ce îi revin din procedurile privind gestiunea documentelor administrative de însotire si administrare a accizelor. (1)La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se înfiinteaza, în cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si în cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, compartimentul de schimb international de informatii. Compartimentul de schimb international de informatii functioneaza în subordinea directorului executiv adjunct coordonator al Activitatii de Control Fiscal si este coordonat si îndrumat metodologic de catre Serviciul central de legaturi din cadrul Directiei de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscala din Agentia Nationala de Administrare Fiscala. (2)Regulamentul de organizare si functionare al directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se completeaza în mod corespunzator. (3)Numarul de posturi necesar functionarii structurii organizatorice se va asigura prin utilizarea a 130 de posturi dintre cele prevazute pentru Ministerul Finantelor Publice, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2006 privind unele masuri pentru întarirea capacitatii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeana, repartizate astfel: a)câte 3 posturi pentru fiecare directie generala a finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti; b)4 posturi pentru Directia generala de administrare a marilor contribuabili. Compartimentul de schimb international de informatii are ca atributii principale urmatoarele: a)transmite catre Serviciul central de legaturi, periodic sau la cerere, informatii si date necesare gestionarii activitatii de cooperare administrativa între Agentia Nationala de Administrare Fiscala si administratiile fiscale ale statelor membre ale Uniunii Europene; b)primeste informatiile si datele transmise de Serviciul central de legaturi, referitoare la contribuabilii care efectueaza tranzactii intracomunitare; c)organizeaza si gestioneaza evidenta solicitarilor, informatiilor si datelor primite si a celor transmise de la/catre Serviciul central de legaturi; d)efectueaza sau solicita structurilor competente, cu avizul sefului ierarhic superior si al directorului executiv adjunct coordonator, efectuarea de actiuni de inspectie fiscala, în vederea solutionarii solicitarilor primite de la Serviciul central de legaturi; e)asigura si urmareste respectarea termenelor de solutionare a solicitarilor primite de la Serviciul central de legaturi; f)asigura comunicarea dintre Serviciul central de legaturi si structurile teritoriale competente în gestionarea documentelor administrative de însotire a produselor accizabile; g)colaboreaza cu compartimentele de inspectie fiscala în pregatirea si desfasurarea actiunilor de inspectie fiscala la contribuabilii care efectueaza tranzactii intracomunitare; h)participa la elaborarea tematicilor si metodologiilor de inspectie fiscala în domeniul inspectiei fiscale a operatiunilor intracomunitare; i)verifica modul de aplicare, de catre organele de inspectie fiscala, a metodologiilor si procedurilor din domeniul inspectiei fiscale a operatiunilor intracomunitare; j)îndruma activitatea organelor de inspectie fiscala în cazul inspectiei fiscale la contribuabilii care efectueaza tranzactii intracomunitare; k)primeste din partea compartimentelor de inspectie fiscala solicitari destinate altor state membre ale Uniunii Europene, pentru verificarea unor tranzactii intracomunitare ale contribuabililor români, si le transmite Serviciului central de legaturi; l)întocmeste periodic raportari catre Serviciul central de legaturi si/sau catre conducerea directiei. Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice asigura realizarea si implementarea aplicatiilor informatice suport pentru aplicarea procedurilor prevazute în prezentul ordin. Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscala si Directia de organizare si resurse umane din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei si Directia generala a politicilor si resurselor umane din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Modificarea legislatiei privind renta viagera agricola

Ordin nr. 142 / 2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; in acest articol voi evidentia principalele modificari ale acestei legi fundamentale pentru domeniul agricol.

In temeiul art. 1 din titlul XI „Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere Referatul de aprobare nr. 965 din 10 aprilie 2007, intocmit de Agentia Domeniilor Statului, in temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul economiei si finantelor emit urmatorul ordin: Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1. 178 din 27 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 4. – (1) Beneficiaza de renta viagera agricola persoanele fizice care au varsta de peste 62 de ani si care detine in proprietate pana la 10 ha teren cu destinatie agricola situat in extravilan, care instraineaza prin acte intre vii sau arendeaza terenurile cu destinatie agricola dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.” 2. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul 11), cu urmatorul cuprins: „(11) Beneficiarii rentei viagere agricole vor putea ramane proprietari pe o suprafata de teren cu destinatie agricola, situata in extravilan, de pana la 0,5 ha pentru folosinta personala.” 3. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) In cazul contractelor de arendare, proprietarii beneficiaza de renta viagera agricola de 50 euro/ha/an, daca aceste contracte sunt inca in vigoare la sfarsitul anului calendaristic pentru care se plateste renta.” 4. La articolul 4, dupa alineatul (41) se introduc trei noi alineate, alineatele (42), (43) si (44), cu urmatorul cuprins: „(42) In situatia in care terenul ce face obiectul contractului de arendare, pe baza caruia rentierul agricol beneficiaza de renta viagera agricola de 50 euro/ha/an, este instrainat in perioada de valabilitate a contractului de arendare, renta de 50 euro/ha/an se calculeaza si se datoreaza de la data incheierii, respectiv a intrarii in vigoare a contractului de arendare, urmand ca de la data instrainarii terenului rentierul sa beneficieze de renta viagera agricola de 100 euro/ha/an. (43) Renta viagera agricola se calculeaza si se datoreaza de la data incheierii contractelor de arendare, respectiv instrainare, indiferent de data depunerii cererii, in cazul in care contractele au fost incheiate in anul depunerii cererii. (44) In cazul in care contractele au fost incheiate in anii precedenti depunerii cererii, renta viagera agricola se calculeaza si se datoreaza de la 1 ianuarie a anului in care s-a depus cererea.” 5. La articolul 4, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(5) In cazul proprietatii comune, renta viagera agricola se acorda individual pentru cota-parte stabilita in baza declaratiei autentice notariale, data de comun acord de toti coproprietarii.” 6. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 5. – (1) Persoanele care solicita renta viagera agricola pot sa depuna personal ori prin mandatar la orice birou judetean, cu conditia ca toate solicitarile ulterioare sa fie depuse la acelasi birou, o cerere, conform anexei nr. 1, insotita de urmatoarele documente: a) copie de pe actul de identitate al solicitantului; b) copie de pe actul de instrainare autentificat sau, dupa caz, de pe titlul de proprietate al arendatorului si de pe contractul de arendare incheiat cu respectarea prevederilor Legii arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare; c) declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte faptul ca nu are in proprietate pentru folosinta proprie teren cu destinatie agricola situat in extravilan, in suprafata mai mare de 0,5 ha.” 7. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: „(11) In cazul in care se constata ca datele declarate de solicitanti nu corespund realitatii, dreptul de a primi renta viagera agricola se suspenda pana la data completarii dosarului conform prevederilor legale in vigoare.” 8. La articolul 5, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) Persoanele care au depus deja dosar pentru a putea beneficia de renta viagera agricola, iar ulterior dobandesc si alte suprafete de teren in conditiile prevazute la art. 4 alin. (2) si (3) pot beneficia de un termen de 6 luni pentru a incheia acte de instrainare sau contracte de arendare, in vederea obtinerii rentei viagere agricole pe intreaga suprafata pe care o detin.” 9. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 7. – In termen de maximum 30 de zile Oficiul national propune spre aprobare documentatia primita de la birourile judetene, urmand ca dupa solutionare sa comunice solicitantului si birourilor judetene daca dosarul a fost aprobat, daca trebuie completat sau daca a fost respins.” 10. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 9. – Birourile judetene tin evidenta rentierilor agricoli din judetul respectiv, iar Oficiul national arhiveaza documentatia si coordoneaza programul informatic de evidenta si calcul al rentei viagere agricole.” 11. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 10. – (1) In primul trimestru al anului rentierii se vor prezenta la birourile judetene de renta viagera agricola in vederea vizarii carnetelor de rentier agricol, in baza carora Agentia Domeniilor Statului va plati renta viagera agricola. (2) Odata cu vizarea carnetelor, rentierii vor depune la birourile judetene unde au fost inregistrate solicitarile de acordare a rentei viagere agricole o declaratie pe propria raspundere privind situatia contractelor de arendare, conform anexei nr. 3, precizand daca acestea au fost in vigoare la sfarsitul anului pentru care se acorda renta.” 12. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 12. – Plata rentei viagere agricole se face in lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Nationala a Romaniei din anul pentru care aceasta se datoreaza. Aceasta se efectueaza de catre Agentia Domeniilor Statului, prin mandat postal, virament bancar sau orice alta modalitate prevazuta de lege.” 13. La articolul 13, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins: „(2) Dupa decesul rentierului, mostenitorii vor incasa ultima rata scadenta de la data decesului, in primul trimestru al anului urmator celui pentru care aceasta este datorata, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de mostenitor si a carnetului de rentier agricol al defunctului.” 14. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins: „Art. 14. – Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice”.

Accidentele de munca in Romania – prevederile legislative

In perioada 2006 – 2007 se observa in Romania un numar mare al accidentelor de munca. In conformitate cu Legea protectiei muncii, accidentele de munca, în raport cu urmarile produse, se clasifica astfel: 1. accidente care produc incapacitate temporara de munca (ITM): Accidentul care produce ITM determina intreruperea activitatii lucratorului pe o anumita perioada, cu o durata de cel putin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical ca fiind urmare a accidentului produs.

Perioada de ITM se calculeaza prin insumarea numarului de zile calendaristice consecutive, acordat imediat dupa producerea accidentului, prin certificatul / certificatele medicale, incepand cu prima zi si terminind cu ultima zi inscrisa în acestea. In cazul în care accidentatul si-a reluat activitatea dupa o perioada de ITM si, ulterior, apar consecinte asupra sanatatii victimei, confirmate prin act medical ca fiind urmare a accidentului suferit, accidentatul va beneficia în continuare de drepturile ce decurg dintr-un accident de munca; 2. accident care produce invaliditate: Accidentul de munca care produce INV determina pierderea totala sau partiala a capacitatii de munca, confirmata prin decizie de încadrare într-un grad de INV, emisa de organele medicale în drept. In situatia în care, la momentul producerii accidentului, consecinta acestuia este o infirmitate evidenta (de exemplu: un brat smuls din umar), evenimentul va fi declarat ca accident de urmari de INV, numai dupa emiterea deciziei de INV de catre organele medicale; 3. accident mortal: Accidentul de munca mortal presupune decesul accidentatului imediat sau dupa un interval de timp, daca acesta este confirmat, în baza unui act medico-legal, ca fiind urmare a accidentului suferit; 4. accident colectiv – daca au fost accidentate cel putin 3 persoane, în acelasi timp si din aceleasi cauze, în cadrul aceluiasi eveniment. Baza reglementarilor privind accidentele de munca o constituie Legea protectiei muncii nr.90/1996, cu normele metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de munca. Legea defineste cadrul organizatoric al protectiei muncii si responsabilitatile privind coordonarea si controlul acestei activitati, transpunând Directiva cadru 89/391/CEE. Dreptul la viata, la integritate fizica si psihica a tuturor persoanelor, precum si dreptul la ocrotirea sanatatii sunt drepturi fundamentale, garantate prin Constitutia României în art.22 si art.34. Completarea cadrului legislativ este asigurata de 8 norme metodologice pentru aplicarea legii, Normele Generale de Protectie a Muncii, de 105 norme specifice privind protectia muncii în sectoare de activitate având riscuri comune, si de Normativul cadru de acordare a echipamentului individual de protectie. Nu trebuie sa uitam de raspunderea delictuala prevazuta de Codul civil. Primul pas pentru a dezvolta o strategie eficienta de prevenire a accidentelor de munca este convingerea ca marea majoritate a accidentelor de munca pot fi prevenite. Este necesara corectarea imediata a oricaror situatii nesigure. Supervizarea si controlul aplicarii masurilor de protectie a muncii reprezenta prevenirii accidentelor de munca. Tot mai multe personae apeleaza la instantele de judecata pentru rezolvarea problemelor create.

Casa de avocatura Coltuc – pe piata clientilor constructori

Casa de avocatura Coltuc a anuntat incheierea in aprilie 2007 a unui parteneriat cu firmele de constructii prin care sa le reprezinte interesele juridice (legale), se arata intr-un comunicat trimis ziarului financiar electronic www.SMARTfinancial.ro. A avut loc incheierea unui acord cu 500 de firme din acest sector.

Modalitatea de colaborare este atat sub forma de abonament lunar, cat si onorariu pentru fiecare prestatie avocatiala. „Daca pana acum am tatonat aceasta piata extrem de dinamica, acum ii putem ajuta efectiv sa isi rezolve problemele. Este o piata speciala, unde posibilitatile financiare sunt immense, dar bineinteles si probleme complexe.Speram sa ii putem ajuta cu cele 4 departamente ale noastre: litigii, recuperari creante, consultanta, marketing”, a precizat avocatul titular Coltuc Marius. Firma de avocatura acopera in acest sector: infiintari de societati comerciale si modificarea actelor constitutive – atestare acte juridice; asistare in negocieri; contracte, editarea acestora; asistare si reprezentare in fata organelor de urmarire penal (politie, parchet, penitenciare). Inmatricularea de societati comerciale – redactarea de acte constitutive si aditionale; redactarea de hotarari ale adunarilor generale; reprezentarea asociatilor la adunari generale; inregistrarea de reprezentante; dizolvarea si lichidarea de societati; cesiuni si alte operatiuni societare; fuziuni; verificari ale titlurilor de proprietate Casa de avocatura Coltuc ofera consultanta in domeniul dobandirii si instrainarii de imobile; contracte de vanzare cumparare si inchiriere; diverse contracte cu privire la imobile; redactarea diferitelor tipuri de contracte; consultatii cu privire la incheierea si continutul contractelor; asistenta in negocierea si incheierea de contracte; consultatii in domeniul impozitelor si taxelor; consultatii in legatura cu impozitarea structurilor straine in Romania; litigii comerciale, civile sau penale; pregatirea dosarelor pentru instanta si arbitraj; redactarea de cereri adresate instantelor ori unor autoritati.

Clauzele abuzive – care sunt cele mai utilizate clauze ilegale in contracte

Problema clauzelor abuzive este extrem de serioasa, pentru ca in caz de litigiu clauzele abuzive nu produc efecte juridice.

Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care: a) dau dreptul comerciantului de a modifica, in mod unilateral, clauzele contractuale, fara a avea un motiv specificat in contract si acceptat de consumator prin semnarea acestuia; b) obliga consumatorul sa se supuna unor conditii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala sa ia cunostinta la data semnarii contractului; c) obliga consumatorul sa isi indeplineasca obligatiile contractuale, chiar si in situatiile in care comerciantul nu si le-a indeplinit pe ale sale; d) dau dreptul comerciantului sa prelungeasca automat un contract incheiat pentru o perioada determinata, prin acordul tacit al consumatorului, daca perioada limita la care acesta putea sa isi exprime optiunea a fost insuficienta; e) dau dreptul comerciantului sa modifice unilateral, fara acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor si serviciilor care urmeaza sa fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu; f) dau dreptul comerciantului sa constate unilateral conformitatea produselor si serviciilor furnizate cu prevederile contractuale; g) dau dreptul exclusiv comerciantului sa interpreteze clauzele contractuale; h) restrang sau anuleaza dreptul consumatorului sa pretinda despagubiri in cazurile in care comerciantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale; i) obliga consumatorul la plata unor sume disproportionat de mari in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant; j) restrang sau interzic dreptul consumatorului de a rezilia contractul, in cazurile in care: comerciantul a modificat unilateral clauzele mentionate la lit. e); comerciantul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale; k) exclud sau limiteaza raspunderea legala a comerciantului in cazul vatamarii sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei actiuni sau omisiuni a comerciantului privind utilizarea produselor si serviciilor; l) exclud dreptul consumatorului de a intreprinde o actiune legala sau de a exercita un alt remediu legal, solicitandu-i in acelasi timp rezolvarea disputelor in special prin arbitraj; m) permit in mod nejustificat impunerea unor restrictii in administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte parti din contract; n) dau dreptul comerciantului sa transfere obligatiile contractuale unei terte persoane – agent, mandatar etc. -, fara acordul consumatorului, daca acest transfer serveste la reducerea garantiilor sau a altor raspunderi fata de consumator; o) interzic consumatorului sa compenseze o datorie catre comerciant cu o creanta pe care el ar avea-o asupra comerciantului; p) permit stabilirea pretului la livrare sau cresterea pretului la livrare, fata de cel stabilit la incheierea contractului, in masura in care nu se da dreptul consumatorului de a rezilia contractul cand considera ca pretul este prea mare fata de cel stabilit initial; r) permit comerciantului obtinerea unor sume de bani de la consumator, in cazul neexecutarii sau finalizarii contractului de catre acesta din urma, fara a prevedea existenta compensatiilor in suma echivalenta si pentru consumator, in cazul neexecutarii contractului de catre comerciant; s) dau dreptul comerciantului sa anuleze contractul in mod unilateral, fara sa prevada acelasi drept si pentru consumator; t) dau dreptul comerciantului sa inceteze contractul incheiat pentru o durata nedeterminata fara un anunt prealabil, cu exceptia unei motivatii pertinente, acceptate de consumator prin semnarea.

Procedura in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului

Procedura in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului Alte stiri la aceasta categorie Confuzii legate de accesarea si implementarea proiectelor cu fonduri europene & antidoturi posibile Sibiul european sarbatoreste Ziua Copiilor prin cultura Sesiune de Training in campus – proiecte finantat din Fonduri Europene Inscrieri pentru un job la UE – cum sa lucrezi, ca roman, pentru Uniunea Europeana Alinierea tarifelor de roaming va reduce competitia pe piata telecom, spun oficialii Orange BERD a acordat CEC 10 milioane euro pentru promovarea produselor destinate mediului rural Honda nu va mai investi in Marea Britanie, din cauza refuzului de a trece la euro Noi atasati pe probleme de munca si sociale la Berlin si Londra Parlamentul European nu vrea suprimare brusca a sistemului de interventie pe piata cerealelor Fonduri europene – parteneriat intre Agentia de dezvoltare durabila Brasov si Eurolink CEDO poate fi sesizata numai dupa epuizarea cailor de recurs interne si intr-un termen de 6 luni incepand cu data hotararii interne definitive.

Formularele-tip ale cererii, precum si informatiile suplimentare necesare se pot descarca de pe site-ul oficial al Curtii. Curtea nu va retine o cerere daca aceasta este anonima sau este identica cu o cerere examinata anterior de Curte sau deja supusa unei instante internationale de ancheta sau de reglementare si in conditiile in care nu contine fapte noi. Orice stat contractant (cerere statala) sau persoana care pretinde a fi victima unei incalcari a Conventiei (cerere individuala) poate depune direct la Curtea de la Strasbourg o cerere prin care invoca o incalcare de catre un stat contractant a unuia dintre drepturile garantate prin Conventie. O nota informativa pentru reclamanti si formulare de cereri pot fi obtinute de la Grefa. Procedura in fata noii Curti Europene a Drepturilor Omului este contradictorie si publica. Audientele, care nu se tin decat intr-un numar redus de cazuri, sunt publice, cu exceptia cazurilor cand camera/Marea Camera ia o alta decizie in situatii exceptionale. Memoriile si alte documente inaintate Grefei Curtii de catre parti sunt, in principiu, accesibile publicului. Reclamantii individuali isi pot prezenta ei insisi cazul in fata Curtii, dar o reprezentare facuta de un avocat este recomandata si in marea majoritate a cazurilor, chiar ceruta expres, odata ce cererea a fost comunicata guvernului in cauza. Consiliul Europei a pus in practica un sistem de asistenta juridica pentru reclamantii care nu dispun de suficiente mijloace materiale pentru a fi reprezentati in fata Curtii de catre un avocat. Reclamantii individuali pot inainta ei insisi cererile, dar se recomanda sa fie reprezentati de un avocat, si chiar se cere acest lucru pentru audiente sau din momentul in care cererea a fost declarata admisibila. Consiliul Europei a elaborat un sistem de acordare a asistentei juridice pentru reclamantii care au resurse insuficiente. Limbile oficiale ale Curtii sunt franceza si engleza, dar cererile pot fi scrise in una din limbile oficiale ale statelor contractante. Odata ce cererea a fost declarata admisibila, una dintre limbile oficiale ale Curtii trebuie sa fie utilizata, cu exceptia cazurilor când presedintele camerei/Marii Camere va autoriza utilizarea in continuare a limbii in care s-a facut cererea. Fiecare cerere individuala este repartizata unei sectiuni, al carei presedinte numeste un raportor. Dupa o examinare prealabila a cauzei, raportorul decide daca aceasta trebuie examinata de un comitet alcatuit din trei membri sau de o camera. Un comitet poate, in unanimitate, sa declare o cerere inadmisibila sau sa o radieze de pe rolul Curtii cand o astfel de decizie poate fi luata fara vreo alta examinare. Prima faza a procedurii este in general scrisa, chiar daca uneori camera poate lua decizia de a tine o audienta publica, caz in care se vor face, de asemenea, referiri la fondul cauzei. Hotararile camerei referitoare la admisibilitate, care sunt luate prin majoritate de voturi, trebuie sa fie motivate si facute publice. Dupa ce camera a decis sa admita cererea, ea poate invita partile sa prezinte probe suplimentare si sa depuna observatii scrise, inclusiv o eventuala cerere pentru satisfactie echitabila din partea reclamantului. Daca in faza de examinare a admisibilitatii cererii nu s-a tinut o audienta, ea poate sa decida organizarea unei audiente cu privire la fondul cauzei Presedintele camerei poate, in interesul unei administrari corecte a justitiei, sa invite sau sa autorizeze orice stat contractant, care nu este parte la procedura, sau orice persoana interesata, alta decat reclamantul, sa depuna observatii scrise si in circumstante exceptionale, sa ia parte la audienta. Un stat contractant, al carui cetatean este un reclamant intr-o cauza, poate interveni de drept. In timpul procedurii referitoare la fond, negocierile purtate in vederea asigurarii unei reglementari amiabile pot fi purtate prin intermediul Grefierului. Negocierile sunt confidentiale. Camerele hotarasc cu majoritate de voturi. Orice judecator care a luat parte la examinarea dosarului are dreptul sa anexeze la hotarare fie opinia sa separata concordanta sau disidenta, fie o simpla declaratie de disociere. Intr-un termen de trei luni de la adoptarea hotarârii de catre camera, oricare dintre parti poate cere retrimiterea cauzei in fata Marii Camere, daca prin aceasta se ridica o problema grava relativa la interpretarea sau la aplicarea Conventiei, ori a protocoalelor sale, sau o problema grava cu caracter general. O hotarare a unei camere devine definitiva la expirarea termenului de trei luni sau mai devreme daca partile declara ca nu au intentia de a cere retrimiterea cauzei la Marea Camera, ori in cazul in care colegiul de cinci judecatori a respins cererea de retrimitere in fata Marii Camere. Toate hotarârile definitive ale Curtii sunt obligatorii pentru statele parate in cauza.

Legislatia privind achizitia de terenuri in Romania de catre straini

In Romania post aderare se observa o reticenta a notarilor publici de a incheia contracte prin care cetatenii staini si apatrizii, persoane juridice straine, dobandesc dreptul de proprietate asupra terenurilor din Romania, comenteaza avocatul Coltuc Marius Vicentiu, pentru ziarul financiar electronic www.SMARTfinancial.ro. „Problema este destul de spinoasa pentru ca tot mai multe firme doresc sa investeasca in Romania si sa devina si proprietare pe terenuri”, explica acesta. Cetateanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul intr-un stat membru sau in Romania, precum si persoana juridica constituita in conformitate cu legislatia unui stat membru pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in aceleasi conditii cu cele prevazute de lege pentru cetatenii romani si pentru persoanele juridice romane.

Cetateanul unui stat membru nerezident in Romania, apatridul nerezident in Romania cu domiciliul intr-un stat membru si persoana juridica nerezidenta, constituita in conformitate cu legislatia unui stat membru, pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor pentru resedinte secundare, respectiv sedii secundare, la implinirea unui termen de 5 ani de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Sediul materiei prezentului material este legea nr 312/2005, publicata in M.Of. partea I nr 1008/14.11.2006. (1) Cetateanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul intr-un stat membru sau in Romania, precum si persoana juridica constituita in conformitate cu legislatia unui stat membru pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, padurilor si terenurilor forestiere la implinirea unui termen de 7 ani de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica fermierilor care desfasoara activitati independente si sunt, dupa caz: a) cetateni ai statelor membre sau apatrizi cu domiciliul intr-un stat membru, care isi stabilesc resedinta in Romania; b) apatrizi cu domiciliul in Romania. (3) Cetatenii statelor membre sau apatrizii cu domiciliul intr-un stat membru isi dovedesc calitatea de fermier care desfasoara activitati independente cu documente emise/eliberate de autoritatile competente din statul membru sau de provenienta. Apatrizii cu domiciliul in Romania fac dovada acestei calitati cu atestatul eliberat, in acest sens, de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. (4) Persoanele prevazute la alin. (2) dobandesc dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, padurilor si terenurilor forestiere in aceleasi conditii cu cele aplicabile cetatenilor romani, de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. (5) Destinatia terenurilor agricole, padurilor si a terenurilor forestiere nu poate fi schimbata pe durata perioadei de tranzitie de catre persoanele prevazute la alin. (2). Dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre cetatenii straini, apatrizii si persoanele juridice apartinand statelor terte: (1) Cetateanul strain, apatridul si persoana juridica apartinand statelor terte pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor, in conditiile reglementate prin tratate internationale, pe baza de reciprocitate. (2) Cetateanul strain, apatridul si persoana juridica apartinand statelor terte nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in conditii mai favorabile decat cele aplicabile cetateanului unui stat membru si persoanei juridice constituite in conformitate cu legislatia unui stat membru. In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie: stat membru – orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European; stat tert – orice alt stat decat statele membre; rezident – strainul care are drept de rezidenta pe teritoriul Romaniei sau, dupa caz, persoana juridica straina care are cel putin un sediu secundar pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii; fermier care desfasoara activitati independente – orice persoana fizica care desfasoara activitate agricola sau silvica, in vederea realizarii de produse agricole vegetale ori animale, precum si de depozitare si prelucrare a produselor obtinute din activitatea proprie sau care desfasoara o activitate in vederea realizarii de produse lemnoase si nelemnoase ale fondului forestier, asa cum sunt definite de legea in vigoare. „Legea este destul de clara si ar fi bine sa fie respectata”, mai spune avocat Coltuc Marius Vicentiu.

Aspecte procedurale privind alegerile pentru Parlamenul European

In conditiile in care Romania pregateste pentru perioada urmatoare primele alegeri pentru Parlamentul European, Cabinetul Avocat Coltuc Marius Vicentiu (www.coltuc.ro) a realizat pentru www.SMARTfinancial.ro un material de prezentare a aspectelor procedurale privind aceste alegeri. Membrii din Romania in Parlamentul European sunt alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile prezentei legi.

Mandatul membrilor din Romania in Parlamentul European este de 5 ani. Cetatenii romani care fac parte din urmatoarele categorii – judecatorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici, inclusiv cei cu statut special, stabilite prin lege organica – nu pot fi alesi ca membri din Romania in Parlamentul European. Listele electorale sunt permanente si speciale. Alegatorii resortisanti sunt inscrisi in listele electorale permanente. Dispozitiile Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare, privind listele electorale permanente se aplica in mod corespunzator. Alegatorii comunitari care, in conformitate cu prevederile prezentei legi, au drept de vot sunt inscrisi, la cerere, de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale in care au resedinta sau domiciliul, intr-o lista electorala speciala. Cererea prevazuta la alin. (3) se depune cu cel putin 60 de zile inaintea alegerilor insotita de un document valabil de identitate sau de orice alt asemenea document care atesta identitatea, precum si de o declaratie oficiala, pe propria raspundere, care trebuie sa cuprinda urmatoarele precizari: a) cetatenia si adresa la care solicitantul locuieste pe teritoriul Romaniei; b) localitatea sau circumscriptia electorala, dupa caz, din statul membru de origine, pe ale carei liste electorale acesta este inscris; c) mentiunea ca isi exercita dreptul de vot numai in Romania; d) mentiunea ca nu este lipsit, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, de dreptul de vot in statul membru de origine. In termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii prevazute la alin. (3), primarul unitatii administrativ-teritoriale respective inainteaza cererea, insotita de declaratia pe propria raspundere, Autoritatii Electorale Permanente. In termen de 15 zile de la inregistrarea cererii prevazute la alin. (3), Autoritatea Electorala Permanenta hotaraste asupra indeplinirii conditiilor prevazute de lege de catre alegatorul comunitar privind exercitarea dreptului de a alege membri din Romania in Parlamentul European. In cazul in care alegatorul comunitar indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege, Autoritatea Electorala Permanenta comunica primarului unitatii administrativ-teritoriale hotararea sa pentru inscrierea solicitantului in listele electorale speciale prevazute la alin. (3). Comunicarea este insotita de o dovada pe baza careia solicitantul isi poate exercita dreptul de a alege membri din Romania in Parlamentul European, la orice sectie de votare organizata pentru aceste alegeri. Autoritatea Electorala Permanenta informeaza institutiile cu responsabilitati similare din statul membru al Uniunii Europene al carui cetatean este ca acestuia i s-a acordat dreptul de a alege membri din Romania in Parlamentul European. Primarul respinge cererea de inscriere in listele electorale speciale in baza raspunsului negativ al Autoritatii Electorale Permanente in cazul in care, in urma verificarilor efectuate potrivit art. 11 alin. (1), se constata neindeplinirea cerintelor prevazute la alin. (4) lit. d). Solutia data de primar poate fi contestata potrivit dispozitiilor Legii nr. 373/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Alegatorii comunitari care nu mai indeplinesc cerintele prezentei legi se radiaza din listele electorale speciale de catre primarul localitatii pe raza careia isi au resedinta sau domiciliul, in baza comunicarii scrise din partea Autoritatii Electorale Permanente. Pentru a-si exercita dreptul de a fi ales ca membru din Romania in Parlamentul European pe listele unui partid politic, ale unei organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, unei aliante politice, aliante electorale ori ca independent, o persoana eligibila comunitar este obligata ca, pe langa actele necesare candidatilor care sunt cetateni romani, sa prezinte Biroului Electoral Central documente valabile care sa ateste identitatea, precum si o declaratie oficiala pe propria raspundere, care trebuie sa cuprinda urmatoarele precizari: a) cetatenia si adresa la care solicitantul locuieste pe teritoriul Romaniei; b) localitatea sau circumscriptia electorala, dupa caz, in statul membru de origine, pe ale carei liste electorale este inscris; c) mentiunea ca nu candideaza pentru obtinerea unui mandat de parlamentar european in alt stat membru al Uniunii Europene. Persoanele eligibile comunitar, care candideaza in cadrul alegerii membrilor din Romania in Parlamentul European, trebuie sa prezinte, odata cu propunerea de candidatura, un certificat in traducere oficiala, eliberat de autoritatea competenta din statul al carui cetatean este, care sa ateste ca nu a fost lipsit de dreptul de a fi ales in acel stat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva. Biroul Electoral Central respinge prin hotarare, in 24 de ore de la depunere, propunerile de candidaturi care nu sunt insotite de certificatul prevazut la alin. (2). In termen de 24 de ore de la inregistrare, Biroul Electoral Central inainteaza catre Autoritatea Electorala Permanenta o copie a propunerii de candidatura insotita de o copie a declaratiei pe propria raspundere, in vederea informarii statului membru de origine asupra intentiei persoanei eligibile comunitar de a candida la alegerile organizate pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul Europei Propunerile de candidaturi pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European se depun si se inregistreaza la Biroul Electoral Central cel mai tarziu cu 60 de zile inainte de ziua de referinta. Listele de candidati pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European trebuie intocmite astfel incat sa asigure reprezentarea ambelor sexe. Numarul de candidati de pe fiecare lista poate fi cu maximum 10 mai mare decat numarul mandatelor repartizate Romaniei in Parlamentul European. Sectiile de votare se organizeaza dupa cum urmeaza: a) in localitatile urbane, cate o sectie de votare la 1.000-2.000 de locuitori; b) in comune, cate o sectie de votare la 500-2.000 de locuitori; se organizeaza sectii de votare, de regula, in fiecare sat; pot fi organizate sectii de votare si in satele sau in grupurile de sate cu populatie de pana la 500 de locuitori.

Pensiunile turistice – organizare & facilitati pentru dezvoltarea turismului rural

Pensiunile turistice sunt, conform definitiei, structuri turistice amplasate in mediul rural, avand o capacitate de cazare de pana la 10 camere, totalizand maximum 30 de locuri, functionand in locuintele cetatenilor sau in cladiri independente, care asigura, in spatii special amenajate, cazarea turistilor si conditii de pregatire si servire a mesei. Pensiunile agroturistice sunt pensiunile turistice care pot asigura o parte din alimentatia turistilor cu produse din productia proprie. Legea nr. 187 din 14 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea turismului rural se aplica si persoanelor fizice, asociatiilor familiale si societatilor comerciale, detinatoare de pensiuni turistice sau pensiuni agroturistice.

Intr-un material pus la dispozitia ziarului financiar exclusiv electronic www.SMARTfinancial.ro de catre Cabinetul de Avocatura Coltuc Marius Vicentiu, reprezentantii acestuia au subliniat facilitatile prevazute de lege pentru pensiunile turistice. Principalele avantaje sunt acordarea de prioritati la instalarea de linii pentru telecomunicatii, la racordarea la reteaua electrica, la reteaua de alimentare cu apa si canalizare, precum si la reteaua de distribuire a gazului metan, asistenta tehnica de specialitate, sub toate formele, din partea Ministerului Turismului, în colaborare cu asociatiile profesionale, prezentarea gratuita a ofertei turistice a pensiunilor turistice si agroturistice în materiale de promovare turistica si în actiuni de promovare întreprinse de birourile de informare turistica din tara si din strainatate ale Ministerului Turismului. In plus: includerea în programele institutiilor de învatamânt cu profil de turism sau agricol a problemelor specifice pensiunilor turistice si pensiunilor agroturistice; scutirea de la plata impozitului pe venit, respectiv pe profit, pe o perioada de 10 ani din momentul clasificarii, a pensiunii turistice sau a pensiunii agroturistice; plata, la tariful stabilit pentru consumul de uz casnic, a energiei electrice si a gazului metan, respectiv la tariful pentru persoane fizice, a serviciilor de telecomunicatii utilizate în cadrul pensiunilor turistice si al pensiunilor agroturistice; acordarea de credite cu dobanda preferentiala pe o perioada de maximum 10 ani pentru dezvoltarea si/sau modernizarea capacitatilor de cazare; dobanda suportata de beneficiarii creditelor va reprezenta 50% din nivelul dobânzii de pe piata bancara. Persoanele fizice, asociatiile familiale si societatile comerciale, sunt obligate sa-si mentina obiectul de activitate, clasificarea pensiunilor turistice si a pensiunilor agroturistice pe toata perioada în care beneficiaza de facilitatile prevazute în prezenta ordonanta. In cazul in care pensiunile turistice sau pensiunile agroturistice, care beneficiaza de scutirea impozitului pe venit, respectiv pe profit, isi inceteaza activitatea într-o perioada mai mica decât dublul perioadei de scutire, acestea au obligatia de a vira la bugetul de stat sau la bugetele locale impozitul pe venit, respectiv pe profit, calculat pentru întreaga perioada de scutire. Acoperirea cheltuielilor ocazionate de prestarile de servicii gratuite, precum si asigurarea sumelor necesare acordarii de credite cu dobanda preferentiala, se vor face din Fondul special pentru dezvoltarea si promovarea turismului, în limitele prevazute de Ministerul Turismului.

Unele facilitati acordate pensiunilor

Pensiunile turistice reprezinta tot mai mult o atractie pentru romanul mediu interesat sa demareze o afacere cu bani putini dar cu potential de dezvoltare ridicat. Care sunt insa avantajele unei astfel de afaceri sau facilitatile de care beneficiaza potentialii beneficiari?

Un raspuns in acest sens incearca sa ofere avocatul Marius Vicentiu Coltuc (www.coltuc.ro). Pensiunile turistice sunt structuri turistice amplasate in mediul rural, avand o capacitate de cazare de pana la 10 camere, totalizand maximum 30 de locuri, functionand in locuintele cetatenilor sau in cladiri independente, care asigura, in spatii special amenajate, cazarea turistilor si conditii de pregatire si servire a mesei. Pensiunile agroturistice sunt pensiunile turistice care pot asigura o parte din alimentatia turistilor cu produse din productia proprie. Prevederile legii nr. 187 din 14 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea turismului rural se aplica si persoanelor fizice, asociatiilor familiale si societatilor comerciale, detinatoare de pensiuni turistice sau pensiuni agroturistice, amplasate in satele sau in comunele, care apartin de orase sau municipii, conform legii. Facilitati acordate pensiunilor -acordarea de prioritati la instalarea de linii pentru telecomunicatii, la racordarea la reteaua electrica, la reteaua de alimentare cu apa si canalizare, precum si la reteaua de distribuire a gazului metan; – asistenta tehnica de specialitate, sub toate formele, din partea Ministerului Turismului, in colaborare cu asociatiile profesionale; – prezentarea gratuita a ofertei turistice a pensiunilor turistice si agroturistice in materiale de promovare turistica si in actiuni de promovare intreprinse de birourile de informare turistica din tara si din strainatate ale Ministerului Turismului; – includerea in programele institutiilor de invatamant cu profil de turism sau agricol a problemelor specifice pensiunilor turistice si pensiunilor agroturistice; – scutirea de la plata impozitului pe venit, respectiv pe profit, pe o perioada de 10 ani din momentul clasificarii, a pensiunii turistice sau a pensiunii agroturistice; – plata, la tariful stabilit pentru consumul de uz casnic, a energiei electrice si a gazului metan, respectiv la tariful pentru persoane fizice, a serviciilor de telecomunicatii utilizate in cadrul pensiunilor turistice si al pensiunilor agroturistice; – acordarea de credite cu dobanda preferentiala pe o perioada de maximum 10 ani pentru dezvoltarea si/sau modernizarea capacitatilor de cazare; dobanda suportata de beneficiarii creditelor va reprezenta 50% din nivelul dobanzii de pe piata bancara. Persoanele fizice, asociatiile familiale si societatile comerciale, sunt obligate sa-si mentina obiectul de activitate, clasificarea pensiunilor turistice si a pensiunilor agroturistice pe toata perioada in care beneficiaza de facilitatile prevazute in ordonanta. In cazul in care pensiunile turistice sau pensiunile agroturistice, care beneficiaza de scutirea impozitului pe venit, respectiv pe profit, isi inceteaza activitatea intr-o perioada mai mica decat dublul perioadei de scutire, acestea au obligatia de a vira la bugetul de stat sau la bugetele locale impozitul pe venit, respectiv pe profit, calculat pentru intreaga perioada de scutire.” Acoperirea cheltuielilor ocazionate de prestarile de servicii gratuite, precum si asigurarea sumelor necesare acordarii de credite cu dobanda preferentiala, se vor face din Fondul special pentru dezvoltarea si promovarea turismului, in limitele prevazute de Ministerul Turismului.

Coruptie nesanctionabila penal in domeniul bancar, avertizeaza Casa de avocatura Coltuc

Decizia parlamentului – Legea 69-2007 – de a dezincrimina anumite infractiuni bancare prevazute de legea 78/2000 (legea pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie) constituie practic o forma de coruptie nesanctionabila penal, considera reprezentantii Casei de avocatura Coltuc, citati de ziarul financiar electronic www.SMARTfinancial.ro.

„Dupa cum se stie, dobanda variaza in funtie de tipul de credit ales, fiecare persoana care contracteaza un credit fiind obligata sa faca dovada cumpararii bunului pentru care a fost acordat creditul, prin diverse documente eliberate in urma achizitionarii bunului in cauza”. „Pana in momentul de fata, persoanele care incalcau normele bancare atat prin achizitionarea creditelor si folosirea lor in alte scopuri cat si prin alte metode (atat personalul bancar cat si clientii bancii) erau sanctionate prin executare silita, amenda penala si chiar prin inchisoare de la 5 la 15 ani, in urma descoperirii faptei de catre organul de control (audit). Cu alte cuvinte Legea 69/2007 da mana libera la inselatorii, faptele de coruptie se vor pedepsii conform acestei legi cu o simpla amenda contraventionala, persoanalul fiind in acest mod impins la incalcarea legii”. „Acest amendament adus legii 78/2000 va determina cresterea numarului de fraude si implicit falimentarea bancilor care nu sunt bine inchegate pe piata romaneasca. In cazul acesta pentru ce mai e nevoie de norme bancare daca ofiterii de credite sunt dispusi ca in urma unei anumite sume sa faca favoruri clientilor, bazandu-se pe faptul ca auditul verifica numai o parte din dosare si ca nu vor fi descoperiti, de ce mai e nevoie de audit daca in urma descoperirii fraudei, inculpatul se va alege cu o simpla amenda iar cazierul acestuia va fi nepatat?”, arata oficialii Casei de avocatura Coltuc.

Utilitatea SAPARD in domeniul agricol

Din punct de vedere terminologic SAPARD insemna Programul special de Pre- aderare pentru agricultura si dezvoltare rurala .Acest program a fost creat special de Uniunea Europeana pentru a sprijini si pregati aderarea tarilor din Europa de Est pentru integrarea deplina la politica agricola comunitara.

Ceea ce trebuie precizat de la inceput este faptul ca programul SAPARD nu ofera un avans, ci,acesta ofera posibilitatea de rambursare pentru cheltuielile utile facute.Deci,beneficiarul acestui program va demara investitia din surse proprii si va primi ulterior un ajutor financiar din partea SAPARD de maxim 50 % din valoarea eligibila a proiectului. Concret,ceea ce trebuie sa faca un potential beneficiar este sa intocmesca un proiect conform cerintelor programului sis a-l depuna , in vederea evaluarii la Birourile regionale de implementare a programului SAPARD. Daca respecta criteriile de eligibilitate,el va fi supus unei proceduri de selectie,iar daca a fost selectat,va incheia un contract de finantare. In vederea demararii acestui program s-au demarat o serie de masuri de investitii. Astfel,masura 1.1 poarta denumirea “Imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole” -masura 2.1. “Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale” -masura 3.1. “Investitii in exploatatiile agricole” – masura 3.4” Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice” L-am enumerat pe cele care au incidenta cu domeniu agricol. Astfel, pentru masura 1.1. potentialii beneficiari sunt: 1.societatile comerciale cu capital privat iar pentru sectorul vinificatie:asociatiile, grupuri de producatori si societatile agricole private Finalitatea masurii este evidentiata in urmatoarele sectoare de activitate: carne,produse lactate,legume,fructe,cartofi ,zahar si plante textile Legea se refera la valoarea exigibila a proiectului care este pentru acesta masura de minim 30000 euro si maxim 4.000.000 euro. Beneficiarul trebuie daca vrea sa utilizeze acesta masura sa aibe ab initio minimul de 30.000 euro. Ajutorul acordat de SAPARD este nerambursabil, dar el nu poate depasi 50% sau 30% din valoarea totala a proiectului. O problema foarte des intalnita este aceea ca O problema des intalnita este aceea ca agricultorii cred ca suma initiala trebuie sa le apartina si sa fie in numerar.Dar,Agentia SAPARD vine in sprijinul acestora prin incheierea unui protocol in vederea cofinantarii cu societati pe care le gasiti pe site-ul agentiei(www.sapard.ro) si care pot cofinanta proiectul dvs. Programul SAPARD este unul foarte ambitios ,eficient,dar el trebuie inteles si aplicat corect.

Stimularea investiţiilor în agricultură

Sediul materiei : legea 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura În vederea stimulării investiţiilor efectuate în agricultură şi în sectoarele de procesare, depozitare, conservare şi valorificare a produselor, precum şi în alte sectoare legate de specificul activităţilor agricole, se constituie la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Fondul pentru creditarea investiţiilor în agricultură, denumit în continuare fond.

Fondul se constituie din alocaţiile aprobate prin bugetul de stat cu această destinaţie la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi se reconstituie din sumele rambursate şi din dobânzile plătite de către instituţiile de credit, potrivit prezentei legi. Beneficiarii sunt : a) producători agricoli individuali înregistraţi în Registrul exploataţiilor agricole; b) asociaţii agricole familiale, asociaţii de producători agricoli, grupuri de producători şi cooperative agricole, constituite conform legislaţiei în vigoare; c) societăţi agricole private, respectiv asociaţii agricole cu personalitate juridică, constituite conform legislaţiei în vigoare; d) societăţi comerciale cu capital privat, constituite conform legislaţiei în vigoare. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca beneficiarii: a) să înfiinţeze sau să dezvolte activităţi de exploatare agricolă, precum şi de procesare, conservare, depozitare şi valorificare a produselor; b) să propună un plan de afaceri fezabil, prin care să demonstreze că investiţiile sunt necesare, oportune şi eficiente, plan care să fie întocmit cu sprijinul instituţiei care acordă creditul şi să fie acceptat de aceasta. Conditiile de garantie sunt foarte permissive si se vorbeste de o acoperire in natura, in produsele agricultorilor Astfel,creditele acordate potrivit prevederilor prezentei legi pot fi garantate de fondurile de garantare şi/sau de către împrumutat prin: certificate de depozit, garanţii reale pe animale, maşini şi utilaje agricole, ipotecă asupra clădirilor şi terenurilor agricole, plantaţiilor sau orice alte garanţii agreate de instituţiile de credit. Costul privind întocmirea documentaţiilor de acordare a creditelor se suportă din fond şi nu va putea depăşi 3% din volumul creditelor acordate. Sumele neutilizate din fond la finele fiecărui an, precum şi cele provenite din rambursări de credite şi plăţi de dobânzi la creditele acordate în anul în curs se reportează în anul următor şi se utilizează pentru acordarea de noi credite, în condiţiile prezentei legi Obligatiile beneficiarilor acestor fonduri sunt: – sa nu schimbe destinatia fondurilor pentru care au fost acordate. – Sa ramburseze in termenul stabilite de lege aceste sume Sumele neutilizate din fond la finele fiecărui an, precum şi cele provenite din rambursări de credite şi plăţi de dobânzi la creditele acordate în anul în curs se reportează în anul următor şi se utilizează pentru acordarea de noi credite, în condiţiile prezentei legi Este un prim pas in vederea ajutarii reale a agricultorilor pentru a rezista unei piete comunitare esxtrem de competitive Din punctual de vedere al specialistului de drept precizez ca aceste stimulente financiare sunt eficiente atata timp cat ele sunt folosite potrivit finalitatii lor. Asteptam sa vedem daca mentalitatea romanilor s-a schimbat si daca investitiile vor avea sorti de izbanda.

Procedura speciala administrativa in dreptul vamal

Articolul 264 din Legea 141/1997 privind Codul Vamal al Romaniei prevede ca orice persoana are dreptul de a formula actiune impotriva deciziilor care o privesc direct si personal(drepturile si interesele legitime),date de autoritatea vamala cu privire la aplicarea reglementarilor vamale.

Dreptul de a formula actiune poate fi exercitat: -1. initial,in fata autoritatii vamale care a emis decizia contestata. -2.ulterior,in fata instantei de contecios administrative competente Se pune intrebarea fireasca: acesta procedura ierarhica,administrativa este obligatorie sau nu, pentru ca legea nu prevede in mod expres acest lucru. Cu alte cuvinte ,in dreptul vamal exista o procedura prealabila administrativa ca in dreptul administrativa sau nu? Pentru a raspunde la aceste intrebari trebuie sa stabilim mai intai ca normele de drept vamal sunt imperative si de stricta interpretare,iar pe de alta parte o analiza sistematica a textelor sus-mentionate,ar duce la concluzia,fireasca ca acesta procedura este obligatorie. Legea se refera la autoritatea vamala care a emis decizia,textual foloseste cuvantul “initial”, dupa care “ulterior” se adreseaza instantei. Asadar,daca o persoana vatamata in drepturile si interesele sale legitime s-ar adresa direct intantei de judecata,acesta ar respinge actiunea ca inadmisibila. Pentru a nu deveni o simpla arma de suspendare a executarii, legea prevede , ca principiu, ca actiunea exercitata nu este suspensiva de executare ope legis. Totusi, sunt reglementate si unele exceptii: – autoritatea vamala suspenda , total sa partial ,executarea cand are motive intemeiate sa considere ca decizia contestata nu respecta reglementarile vamale( se refera la incalcarile evidente ale legii) sau ca s-a produs un prejudiciu irecuperabil persoanei vatamate. – – cand decizia contestata priveste aplicarea drepturilor de import- export, suspendarea executarii acestei decizii se face cu conditia existentei sau constituirii unei garantii. Dupa cum se poate observa ,legea da autoritatii vamale importante prerogative . In corelatie cu intrega legislatie administrative,existenta unei jurisdictii administrative prestabilite sesizarii instantei de judecata,oblige persoana fizica sau juridical ce se considera vatamata in drepturile sale sa parcurga acesta procedura, si, in egala masura,organul aminiastrativ,vamal sa resolve correct si deplin contestatia sau plangerea si sa restabileasca legalitatea atunci cand a fost incalcata. Deci, exista o limita superiaoara reglante,in speta,instanta de judecata. Acesta norma speciala,a dreptului vamal se completeaza conform articolului 266 di Codul vamal , cu dispozitiile privitoare la solutionarea contestatiilor existente in Legea conteciosului administrative. Toate precizarile de mai sus nu se aplica actiunilor formulate in scopul anularii sau modificarii unei decizii luate de autoritatea vamala in temeiul legii penale. Articol 2 Sanctionarea unor fapte savarsite de cetatenii romani pe teritoriul altor state Sediul materiei:Codul penal cu referire la articolul 4,O.U.G. nr.112/2001 In acest articol voi incerca sa raspund unor intrebari care su aparut o data cu excluderea regimului vizelor in cadrul Spatiului Schengen. Acestea sunt: – daca un cetatean roman savarseste in strainatate o infractiune care este legea aplicabila( in limbaj comun dupa ce lege se judeca)? – care sunt infractiunile savarsite? – Ce alte sanctiuni apar o data cu savrsirea unor infractiuni? Pentru a raspunde la prima intrebare trebuie precizate prevederile articolului 4( 11 in noul cod penal)-“ legea penala se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii de un cetatean roman sau o persoana fara cetatenie care are domiciul in tara “ Noul cod penal adauga si o conditie de incriminare si anume: fapta este prevazuta ca infractiune si de legea penala a tarii unde a fost savarsita. Deci daca un cetatean roman savarseste in strainatate o infractiune se va aplica legea romana. Dar, lucrurile nu sunt intotdeauna asa de simple. Codul penal roman prevede ca dispozitiile articolului 4( 11) se aplica daca nu se dispune altfel printr-o conventie internationala la care Romania este parte. Prioritatea are conventia internationala si apoi legea interna. Infractiunile care sunt comise sunt extreme de variate , prevazute fie de Codul penal sau de dispozitii speciale. Astfel , O.U.G. 112/2001 prevede ca intrarea sau iesirea dintr-un stat prin trecerea ilegala a frontierei acestuia, savarsite de catre un cetatean roman sau de persoana fara cetatenie care domiciliaza pe teritoriul Romaniei se pedepseste cu inchisoare de la trei luni la doi ani. Daca fapta este savarsita in scopul sustragerii de la executarea unei pedepse , pedeapsa este de 6 luni la 3 ani. Initierea sau constituirea unei asocieri in scopul savarsirii unei infractiuni sau aderarea sub orice forma a unei astfel de asocieri se pedepseste cu inchisoarea de la 3 ani la 10 ani. Ca o sanctiune subsidiara cetateanul roman condamnat( sub. n.) in temeiul acestor infractiuni I se refuza eliberarea pasaportului sau , dupa caz , i se suspenda dreptul de folosire a acestuia pe o perioada de cinci ani. O precizare importanat trebuie facuta: daca s-a aplicat masura suspenderii nu exonereaza pe faptutor de raspunderea penala.Deci, daca un cetatean roman este returnat in tara el nu a scapat , ci urmeaza sa fie judecat de organelle judiciare romane. Toate infractiunile mai sus-mentionate se urmaresc si se judeca cu urgenta, potrivit dsipozitiilor Codului de procedura penala referitoare la urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante. Lelea 216/1998 asa cum a fost completata si modificata, prevede ca impotriva cetatenilor romani returnati in baza acordurilor de readmisie Directia de pasapoarte si formatiunile sale teritoriale pot supenda, temporar, dreptul de folosire a pasaportului pe o perioada cuprinsa intre 6 luni si trei ani. Persoanele sanctionate nu se pot prezenta la nici unul din punctele de trecere a frontierei , intrucat nu au dreptul de a parasi tara, aflandu-se pe lista persoanelor restrictionate.

Reglementarea domeniului transporturilor in spatiul comunitar european

Regulamentul CE 561 – 2006 privind reglementarea domeniului transporturilor in spatiul comunitar a intrat in vigoare pe data de 11 aprilie 2007.

Regulamentul va armoniza prevederile legale din statele membre si va contribui la imbunatatirea sigurantei traficului, se precizeaza in comunicatul CE. Celelalte articole aduc mai multe noutati notabile – modificarea exceptarilor pe categorii de vehicule de la aplicarea reglementarilor privind echiparea cu tahografe si utilizarea acestora si modificarea timpilor de conducere, odihna si pauze, dupa cum urmeaza: – timpul de odihna zilnica se poate fractiona in cel mult doua perioade, prima de cel putin 3 ore neintrerupte, iar a doua de cel putin 9 ore neintrerupte; – perioada de odihna saptamanala de 45 ore neintrerupta, poate fi redusa (indiferent de locatie) la cel putin 24 ore consecutive, cu compensare printr-o perioada echivalenta de odihna luata in intregime inainte de sfarsitul celei de-a treia saptamani urmatoare; – perioada de odihna zilnica de 11 ore neintrerupte poate fi redusa la cel putin 9 ore neintrerupte de cel mult trei ori intre oricare doua perioade de odihna saptamanala, fara a mai fi necesara compensare; – pauza de cel putin 45 minute se poate inlocui cu o pauza de cel putin 15 minute urmata de o pauza de cel putin 30 minute (ultima pauza este obligatoriu de minim 30 minute); – in situatia vehiculelor conduse de echipaje, timpul de odihna zilnica va fi de cel putin noua ore in fiecare interval de timp de cel mult 30 ore; – in cazul transportului international de calatori, nu se mai admite amanarea odihnei saptamanale dupa a 12-a zi. In cazul utilizarii noilor vehicule, echipate cu tahograf digital, deoarece in Romania inca nu au fost autorizate ateliere pentru calibrarea acestor tahografe si nici nu sunt inca disponibile cardurile pentru acestea, intreprinderile de transport care utilizeaza astfel de autovehicule au urmatoarele obligatii: calibrarea tahografului la un atelier autorizat dintr-un stat membru in CE, daca acesta nu este calibrat din fabricatia vehiculului; instruirea soferilor ca pana la obtinerea cardurilor sa procedeze conform lit. a si b ale alin. (4) al art. 26 din Regulamentul CE 561/2006 referitor la situatia inexistentei cardului: a) la inceputul zilei de lucru soferul va imprima un raport al activitatii vehiculului, pe care isi va inscrie numele in clar, numarul permisului de conducere, semnatura, precum si perioadele de lucru, timp la dispozitie si de odihna desfasurate anterior in ziua respectiva; b) la sfarsitul zilei de lucru, se va imprima un raport care va contine perioadele de timp inregistrate de echipament, raport pe care soferul isi va inscrie numele in clar, numarul permisului de conducere si semnatura. In cazul vehiculelor conduse de doi sau mai multi soferi, rapoartele sus mentionate vor fi imprimate la fiecare schimbare a soferilor la postul de conducere. Conform legislatiei in vigoare (Legea nr. 466/2003, cu modificarile si completarile ulterioare), la controlul in trafic, soferii au obligatia prezentarii acestor inregistrari pentru saptamana in curs si ultima zi lucrata anterior (inclusiv raportul imprimat la momentul controlului), iar operatorii de transport au obligatia de a arhiva inregistrarile timp de doi ani si de a le prezenta la control la cererea autoritatilor.

Strainii si terenurile din Romania

Sediul materiei: legea nr 312/2005, publicata in M.Of. partea I nr 1008/14.11.2006 n Romania post aderare se observa in domeniu o reticenta a notarilor publici de a incheia contracte prin care cetatenii staini si apatrizii, persoanele juridice straine dobandesc dreptul de proprietate asupra terenurilor din Romania.

Problema este destul de spinoasa pentru ca tot mai multe firme doresc sa investeasca in Romania si sa devina si proprietare pe terenuri. Dar haideti sa vedem si dispozitii legale Cetateanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul intr-un stat membru sau in Romania, precum si persoana juridica constituita in conformitate cu legislatia unui stat membru pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in aceleasi conditii cu cele prevazute de lege pentru cetatenii romani si pentru persoanele juridice romane. Cetateanul unui stat membru nerezident in Romania, apatridul nerezident in Romania cu domiciliul intr-un stat membru, precum si persoana juridica nerezidenta, constituita in conformitate cu legislatia unui stat membru, pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor pentru resedinte secundare, respectiv sedii secundare, la implinirea unui termen de 5 ani de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. (1) Cetateanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul intr-un stat membru sau in Romania, precum si persoana juridica constituita in conformitate cu legislatia unui stat membru pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, padurilor si terenurilor forestiere la implinirea unui termen de 7 ani de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica fermierilor care desfasoara activitati independente si sunt, dupa caz: a) cetateni ai statelor membre sau apatrizi cu domiciliul intr-un stat membru, care isi stabilesc resedinta in Romania; b) apatrizi cu domiciliul in Romania. (3) Cetatenii statelor membre sau apatrizii cu domiciliul intr-un stat membru isi dovedesc calitatea de fermier care desfasoara activitati independente cu documente emise/eliberate de autoritatile competente din statul membru sau de provenienta. Apatrizii cu domiciliul in Romania fac dovada acestei calitati cu atestatul eliberat, in acest sens, de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. (4) Persoanele prevazute la alin. (2) dobandesc dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, padurilor si terenurilor forestiere in aceleasi conditii cu cele aplicabile cetatenilor romani, de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. (5) Destinatia terenurilor agricole, padurilor si a terenurilor forestiere nu poate fi schimbata pe durata perioadei de tranzitie de catre persoanele prevazute la alin. (2). Dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre cetatenii straini, apatrizii si persoanele juridice apartinand statelor terte (1) Cetateanul strain, apatridul si persoana juridica apartinand statelor terte pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor, in conditiile reglementate prin tratate internationale, pe baza de reciprocitate. (2) Cetateanul strain, apatridul si persoana juridica apartinand statelor terte nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in conditii mai favorabile decat cele aplicabile cetateanului unui stat membru si persoanei juridice constituite in conformitate cu legislatia unui stat membru. Notiuni ale legii In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie: a) stat membru – orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European; b) stat tert – orice alt stat decat statele membre; c) rezident – strainul care are drept de rezidenta pe teritoriul Romaniei sau, dupa caz, persoana juridica straina care are cel putin un sediu secundar pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii; d) fermier care desfasoara activitati independente – orice persoana fizica care desfasoara activitate agricola sau silvica, in vederea realizarii de produse agricole vegetale ori animale, precum si de depozitare si prelucrare a produselor obtinute din activitatea proprie sau care desfasoara o activitate in vederea realizarii de produse lemnoase si nelemnoase ale fondului forestier, asa cum sunt definite de legea in vigoare. Legea este destul de clara si ar fi bine sa fie respectata.

Constituirea unei persoane fizice autorizate si asociatii familiale in domeniu agricol

Sediul materiei: Legea nr. 300/2004 din 28/06/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 576 din 29/06/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, care se aplica si in doemniul agricol Subiectii legii Pot desfasura activitati economice in mod independent sau in cadrul asociatiilor familiale persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice ce solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent si a persoanelor fizice care au initiativa constituirii asociatiei familiale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor asociatiei familiale; b) starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia; c) au calificarea – pregatire profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala -, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia; d) nu au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal; e) indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor si cerintele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata Procedura administrativa In vederea emiterii autorizatiei pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent sau in cadrul unei asociatii familiale, trebuie sa se asigure la primaria competenta o documentatie care va cuprinde: a) cerere-tip; in cazul asociatiei familiale trebuie sa contina semnaturile tuturor membrilor asociatiei; b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comertului; c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecarui membru al asociatiei familiale, in original. Cetatenii straini neinregistrati fiscal in Romania au obligatia sa prezinte o declaratie pe propria raspundere autentificata, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale si ca nu au savarsit fapte de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal, sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala; d) copii de pe actele de identitate; e) in cazul desfasurarii activitatii in contextul dreptului de stabilire – actele din care sa rezulte domiciliul sau resedinta; f) certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru fiecare membru al asociatiei familiale, prin care se atesta ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitara; g) declaratia-tip pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata; h) copii de pe documentele prevazute la art. 7, care dovedesc pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizarea. (2) In cazul in care pentru practicarea unor activitati economice, ocupatii sau meserii sunt prevazute, prin acte normative, cerinte de pregatire profesionala si/sau de atestare specifice, persoana fizica sau, dupa caz, reprezentantul asociatiei familiale trebuie sa depuna dovada indeplinirii cerintelor respective. (3) In cazul in care activitatea economica pentru care se solicita autorizarea nu necesita calificare, persoana fizica nu va prezenta dovada pregatirii sau experientei profesionale prevazute la alin. (1) lit. h). Procedura de inregistrare in registrul comertului In vederea eliberarii certificatului de inregistrare, primariile au obligatia sa ia masurile necesare pentru a asigura obtinerea cazierului fiscal si dovada rezervarii denumirii firmei necesare pentru eliberarea si depunerea autorizatiei, in copie certificata, la oficiul registrului comertului. (2) Depunerea autorizatiei in copie certificata de oficiul registrului comertului se realizeaza in termen de maximum 3 zile de la eliberarea acesteia. (3) In cazul in care transmiterea documentelor prevazute la alin. (1) se face prin posta, taxele postale aferente sunt suportate din taxa de eliberare a autorizatiei. (4) Prin exceptie de la dispozitiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrarea in registrul comertului a comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale se face numai pe baza autorizatiei emise de primari. (5) In termen de 7 zile lucratoare de la primirea documentelor transmise de primarie, oficiul registrului comertului va emite si va transmite catre primarie certificatul de inregistrare. (6) Data comunicarii certificatului de inregistrare catre comerciant va fi transmisa de catre primarii organelor fiscale competente din structura teritoriala a Ministerului Finantelor Publice, pentru evidenta fiscala. (7) Transmiterea se face in scris, nominal, in intervalul cuprins intre prima si a cincea zi a fiecarei luni, pentru luna anterioara.

Imobile preluate abuziv in Romania

In luna aprilie 2007 a intrat in vigoare HG nr. 250/2007,care cuprinde si normele metodologice privind aplicarea unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Departamentul litigii Noutatile aduse de aceasta legislatie:

1.Se delimiteaza foarte clar obiectul legii.Astfel, imobilele care au fost prelaute abuziv in perioada legii vor fi considerate preluate in mod abuziv, indiferent daca plecarea s-a facut la cerere sau ilicit si indiferent daca au fost acordate despagubiri sau nu pentru acesta preluare.

2.Din reglementarea anterioara rezulta o alta prevedere noua. Nu se mai face distinctie intre immobile preluate ca sanctiune si cele care au fost preluate ca urmare a cererii de plecare. Este o prevedere noua,echitabila subliniaza av.Coltuc Marius,titularul Casei de avocatura Coltuc.

3. Se prevad si anumite modele de solutionare ,asa numitele exempli gratia. a) – daca locuinta respectiva nu a fost instrainata de stat catre o terta persoana, se va dispune restituirea in natura, cu obligatia respectarii drepturilor chiriasilor prevazute de lege si, dupa caz, cu obligatia rambursarii de catre persoana indreptatita a despagubirii primite, actualizate cu coeficientul de actualizare prevazut de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 184/2002; b) daca locuinta respectiva a fost instrainata legal catre o terta persoana, se vor acorda persoanei indreptatite celelalte masuri reparatorii prevazute de lege.

Subantrepriza in domeniul constructiilor. Autorizatia de constructie

Activitatea de constructii este una deosebit de complexa,presupunand munca calificata a unui mare numar de specialisti(instalatori,electrician,zidar,etc.).

Astfel, cu ocazia incheierii unui contract de antrepriza(sau usual prestari-servicii) in constructii , o serie de societati comerciale nu au personalul complex sus- mentionat. In acesta situatie antreprenorul general(cel care incheie contractul de antrepriza principal) recurge la incheierea cu fiecare in parte-instalator,electrician,etc.- aunui contract de antrepriza, creand ceea ce numeste subantrepriza in domeniul constructiilor. De la inceput trebuie facuta o precizare:Legea aplicabila- contractul incheiat completat ca drept comun cu dispozitiile Codului Civil, stipuleaza ca un contract de subantrepriza este permis in lipsa de stipulatie contrara conventionala.Deci, art.1489-1490 C.Civ. arata ca in raporturile dintre antreprenor si subantreprenor se aplica regulile de la contractul de antrepriza generala, subantreprenorul avand rolul in aceste raporturi juridice de antrepenor. Partile intr-un contract de antrepriza sunt antreprenorul( prestatorul in limbajul comun) si clientul. In situatia nerspectarii unor clause contractuale si, ivirii,astfel a unei stari de litigiu,clientul nu poate actiona direct pe subantreprenor, ceea ce poate face este sa se indrepte impotriva antrepenorului general, pentru ca a incheiat contractul cu el si are o relatie contractuala stabilita.Antreprenorul raspunde la randul sau, fata de client pentru toate lucrarile executate de subantreprenori,dar si de pagubele create de acestia. O subliniere trebuie facuta; subantreprenorii nu sunt prepusi si,deci, antreprenorul nu raspunde pe baza art.1000 alin.3 C.Civ. de faptele ilicite cauzatoare de prejudicii tertilor.Dar,si reciproca este valabila- clientul nu raspunde pentru faptele antreprenorului sau subntreprenorului( Francisc Deak, Tratat de drept civil). Actiunea directa a lucratorilor. Art.1488 C.Civ.- lucratorii intrebuintati la efectuarea unei anumite lucrari pot cere datoriile lor direct de la client, dar cu precizarea ca o pot face numai daca clientul in momentul cererii(nu alt moment) s-ar gasi dator catre antreprenor.Este o exceptie extreme de utila.Daca nu ar exista acest text legal lucratorii ar trebui sa-l actioneze pe client in calitatea de creditori ai antreprenorului, intrucat intre acestia nu exista o legatura contractuala. Ce insemna acest lucru; daca ar exista in momentul cererii mai multi creditori ai antreprenorului, lucratorii ar veni in concurs cu acestia si astfel ar trebui sa suporte consecintele insovabilitatii . Deci, exista posibilitatea ca acestia sa primeasca foarte putin sau chiar nimic.Este o masura de ocrotire stabilita expres si limitative de Codul Civil. Autorizatia de constructie Sediul principal al materiei Legea 50/1991 modificata si completata Ca o masura ab initio la o lucrare de constructie se prevede existenta unei autorizatii. Legea precizeaza ca acesta nu se elibereaza atata timp cat situatia juridical nu este definitivata(mai multe personae au pretentii asupra terenului sau constructiei respective) In toate cazurile mai inainte de a incepe executarea,reconstituirea, extinderea unor constructii trebuie sa existe autorizatia de constructii. Exista si exceptii- reparatiile, zugravelile care nu au implicatii asupra structurii de rezistenta , unde legea nu prevede acesta autirizatie. Lucrarile de constructii pot fi realizate numai de personae fizice autorizate sau societati comerciale de specialitate, care au, deci, in obiectul de activitate lucrari de contructii. Fara a trata procedura de obtinerea utorizatiilor trebuie spus ca autorizarea constructiilor este un atribut exclusiv al organului administrativ, instanta daca este sesizata nu se poate substitui acesteia pentru a da o hotarare care sa tina locul autorizatiei, ci doar poate oblige pe calea contenciosului administrativ la emiterea ei, daca toate conditiile legale sant indeplinite.

Cum sunt ajutati tinerii din Romania anului 2007?

In acest articol voi incerca foarte succinct sa evidentiez cum ajuta statul roman pe un tanar student in Romania daca acesta vrea sa deschida o afacere Cadrul legislativ: Hotarare nr. 166 din 13/02/2003, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 114 din 24/02/2003, privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie Sfera de aplicare a Legii:

a) taxele si tarifele pentru operatiunile de inmatriculare efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, tarifele pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului, precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului la inregistrarea constituirii comerciantilor; b) taxele si tarifele pentru autorizarea functionarii comerciantilor, solicitate la constituire; c) taxele si tarifele pentru obtinerea de la administratia publica locala a autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice in mod independent; d) taxele pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii de inmatriculare pronuntate de judecatorul-delegat la Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal; e) taxele de timbru pentru activitatea notariala, aferente actelor in cazul carora este prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica: cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren; cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei pentru obligatiile sociale; cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica. Conditiile pentru a beneficia de scutiri Pentru a beneficia de scutirile de la plata taxelor si tarifelor prevazute la art. 1, studentul care infiinteaza o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) urmeaza cursurile unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata la o institutie de invatamant superior acreditata; b) este cel putin in anul II de studiu si a promovat toate obligatiile prevazute de senatul universitatii; c) nu a depasit varsta de 30 de ani. (2) Cererea de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantului va cuprinde, in mod obligatoriu, si actul doveditor emis de institutia de invatamant superior acreditata, din care sa rezulte ca studentul fondator indeplineste conditiile prevazute la alin. (1). Studentii pot constitui o societate comerciala in conditiile legii si ale prezentei hotarari, individual sau impreuna cu alti studenti care indeplinesc cerintele prevazute de art. 2. (2) Facilitatile prevazute de prezenta hotarare se acorda o singura data, pentru constituirea unei singure firme. (1) In cazul in care, in perioada de pana la 3 ani de la inmatriculare, intervine cesionarea sau instrainarea partiala ori totala, prin orice modalitate, a partilor sociale sau a actiunilor detinute la societatile comerciale constituite in conditiile prezentei hotarari, societatea comerciala are obligatia restituirii integrale a sumelor reprezentand taxe si tarife, prevazute la art. 1, pentru care s-a acordat scutire de plata. (2) Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal este obligat ca la primirea cererii de inregistrare a mentiunii de cesiune sa solicite dovada privind plata sumelor pentru care s-a acordat scutire, la nivelul taxelor si tarifelor in vigoare la data efectuarii platii. Din punctul de vedere al juristului eu cred ca este o norma extreme de saraca si ar trebui imbunatatita si cu alte legi prin care sa se dea o sansa tinerilor din Romania

Procedura de recunoastere a hotararilor straine

Sediul materiei: Legea nr.105/1992 privind raporturile de drept international privat Hotararile straine, pronuntate in alte procese decat cele privitoare la statutul civil al persoanelor( starea civila, casatorie, adoptie, etc.) sunt recunoascute in Romania, sub rezerva indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:

1.hotararea este definitiva potrivit statutului unde a fost pronuntata 2.instanta care a pronuntat-o a avut competenta sa judece procesul 3.sa existe reciprocitate Daca una dintre a aceste conditii nu este indeplinita,hotararea straina nu poate fi recunoscuta si nici executata in Romania. Mai mult hotararea,desi,constata unele stari de fapt nu se pot folosi ca probe in procesul din Romania. Articolul 168 din Legea nr.105/1992 prevede trei cazuri cand recunoasterea paote fi refuzata si anume: a) hotararea este rezultatul unei fraude comise in strainatate b) hotararea incalca ordinea publica de drept international privat roman c) procesul a fost solutionat intre aceleasi parti,printr-o hotarare ,chiar nedefinitiva ,a instantelor romane sau se afla in curs de judecata in fata acestora, la dat sesizarii intantei straine. Daca aceste conditii pozitive sunt indeplinite,respectiv lipsesc conditiile de exceptie,atunci se trece la procedura recunoasterii. Legea 105/1992 distinge doua situatii procedurale: A.calea principala B.calea incidentala A. Procedura incepe printr-o cerere adresat Tribunalului in circumscriptia caruia isi are domiciliul sau sediul cel care a refuzat recunoasterea hotararii straine.Dupa acest moment toate dispozitiile Codului de procedura civila roman aplicabile devin eficiente. Cererea trebuie sa cuprinda: – copia hotararii straine – dovada caracterului definitiv -copia dovezii de inmanare a citatiei si a actului de sesizare – orice alt act care sa probeze ca hotararea straina indeplineste conditiile enuntate la inceputul acestui articol Toate aceste acte trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate si vor fi apoi supralegalizate(competenta Curtilor de Apel,unde se gasesc si detaliile privind procedura si taxele aferente acestui demers) In cadrul procedurii de judecata se acorda termen de judecata cand se vor cita partile din hotararea ce se vrea a fi recunoscuta in Romania. De cele mai multe ori avocatul reprezinta partea si ,deci, nu este necesara prezenta efectiva a partilor.Mai mult,partile nu se vor cita daca paratul(din strainatate) afost de acord cu admiterea actiunii. B.Apare in situatia cand in Romania este un proces pe rol(pendente)si in cadrul caruia se invoca exceptia puterii de lucru judecat,intemeiata pe hotararea straina.Pentru a rezolva exceptia se verifica regularitatea hotararii straine si indeplinirea conditiilor cumulative ale recunoasterii hotararii.Instanta pronunta o incheiere interlocutorie care nu poate fi atacata separat cu apel sau recurs,ci, numai o data cu apelul impotriva hotararii (cererii principale)date in procesul respectiv.

Contestatiile formulate in materie fiscala in anul 2007

In anul 2007 se observa o crestere alarmanta a contestatiilor in materie fiscala printre cause am putea enumera: folosirea gresita a softului de administratiile financiare, greselile umane,reaua credinta a functionarului etc.

S-a ajuns la o cifra alarmanta, precizeaza reprezentatii Casei de avocatura Coltuc, de aproape 85 % din deciziile de impunere sa fie gresite. Sediul materiei Codul de procedura fiscala Cine poate face contestatie? Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, in conditiile legii. Este indreptatit la contestatie numai cel care considera ca a fost lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. Baza de impunere si impozitul, taxa sau contributia stabilite prin decizie de impunere se contesta numai impreuna. Forma si continutul contestatiei Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde: a) datele de identificare a contestatorului; b) obiectul contestatiei; c) motivele de fapt si de drept; d) dovezile pe care se intemeiaza; e) semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de imputernicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii. Obiectul contestatiei il constituie numai sumele si masurile stabilite si inscrise de organul fiscal in titlul de creanta sau in actul administrativ fiscal atacat, cu exceptia contestatiei impotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal. Contestatia se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al carui act administrativ este atacat si nu este supusa taxelor de timbru. Termenul de depunere a contestatiei Contestatia se va depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii. In cazul in care competenta de solutionare nu apartine organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contestatia va fi inaintata de catre acesta, in termen de 5 zile de la inregistrare, organului de solutionare competent. Retragerea contestatiei Contestatia poate fi retrasa de contestator pâna la solutionarea acesteia. Organul de solutionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renuntarea la contestatie. Prin retragerea contestatiei nu se pierde dreptul de a se inainta o noua contestatie in interiorul termenului general de depunere a acesteia. Competenta de solutionare a contestatiilor. Decizia de solutionare Organul competent Contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum si a titlurilor de creanta privind datoria vamala se solutioneaza dupa cum urmeaza: a) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este sub 5 miliarde lei, se solutioneaza de catre organele competente constituite la nivelul directiilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal sau, dupa caz, de catre organul fiscal stabilit la art. 33 alin. (3); b) contestatiile formulate de marii contribuabili, care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este sub 5 miliarde lei, se solutioneaza de catre organele competente constituite in cadrul respectivelor directii generale de administrare a marilor contribuabili; c) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesoriile acestora, al caror cuantum este de 5 miliarde lei sau mai mare, precum si cele formulate impotriva actelor emise de organe centrale se solutioneaza de catre organe competente de solutionare constituite la nivel central. Contestatiile formulate impotriva altor acte administrative fiscale se solutioneaza de catre organele fiscale emitente. Contestatiile formulate de cei care se considera lezati de refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal se solutioneaza de catre organul ierarhic superior organului fiscal competent sa emita acel act. Solutionarea contestatiei In solutionarea contestatiei organul competent va verifica motivele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestatiei se face in raport de sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acestea si de documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea contestatiei se face in limitele sesizarii. Organul de solutionare competent pentru lamurirea cauzei poate solicita punctul de vedere al directiilor de specialitate din minister sau al altor institutii si autoritati. Prin solutionarea contestatiei nu se poate crea o situatie mai grea contestatorului in propria cale de atac. Decizia privind solutionarea contestatiei se comunica contestatorului, persoanelor introduse, in conditiile art. 43, precum si organului fiscal emitent al actului administrativ atacat. Deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta.

Infiintarea unei structuri sportive in Romania

Legislatie aplicabila:

1.Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, publicata in Monitorul Oficial nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Hotararea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 578 din 14 septembrie 2001; 3.Hotararea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, publicata in Monitorul Oficial nr. 497 din 9 iulie 2003; 4.Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundati In sensul Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, sunt considerate structuri sportive: a) asociatiile sportive; b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societati comerciale, unitatile de invatamant cu program sau profil sportiv, palatele si cluburile copiilor si elevilor;; c) asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport; &n bsp; d) ligile profesioniste; e) federatiile sportive nationale; f) Automobil Clubul Roman, pentru activitatea de automobilism sportiv si karting sportiv; g) alte organizatii sportive nationale. Cluburile sportive persoane juridice de drept privat fara scop lucrativ Se pot infiinta numai in ramurile de sport recunoscute in Romania. In conditiile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii Clubul este o asociatie, persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial. Potrivit Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Clubul este o structura sportiva, club sportiv de drept privat, fara scop lucrativ, persoana juridica nonprofit. In consecinta, este obligatoriu ca in denumirea persoanei juridice sa apara denumirea de club, tinand cont ca asoc iatiile sportive sunt structuri sportive fara personalitate juridica, iar asociatiile nu sunt structuri sportive. Clubul se poate constitui ca o structura monosportiva sau polisportiva. Cluburile sportive au regim propriu de administrare si de gestionare a bugetului si a patrimoniului, aprobat de adunarile generale ale acestora, in conditiile legii. Cluburile sportive se supun in fiecare an verificarilor financiare, potrivit legii. In cazul dizolvarii unui club sportiv, patrimoniul sau net va fi indreptat spre realizarea unor activitati sportive, Adunarea generala urmand sa stabileasca destinatia sa concreta, cu respectarea prevederilor art. 60 din Ordonanta Guvernului nr.26/2000 si statutului propriu. Cluburile sportive, vor respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale din ramura de sport respectiva. Scopul Clubului il constituie desfasurarea de activitati sportive intr-una sau mai multe ramuri de sport, respectiv selectionarea, initierea si pregatirea de sportivi in acest domeniu, participarea la competitii sportive interne si internationale, precum si alte activitati conexe acestora. Obiectivele Clubului decurg si din reglementarile federatiilor sportive nationale, precum si din statutele si regulamentele federatiilor sportive internationale. Cluburile sportive nu pot avea in scopul pentru care s-au infiintat, activitati apartinand altor domenii de activitate. Cluburile pot infiinta sectii pe ramura de sport. Cluburile pot infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului clubului. Cluburile sportive pot desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice. In vederea dobandirii personalitatii juridice asociatii incheie actul constitutiv si statutul in forma autentica sau atestata de avocat. Actul constitutiv are rolul de a consfinti dorinta fondatorilor de a crea o asociatie anume. Statutul descrie asociatia si precizeaza principalele reguli dupa care aceasta lucreaza. Statutul unui club sportiv persoana juridica de dr ept privat fara scop lucrativ cuprinde urmatoarele elemente: – datele de identificare a asociatilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora; – exprimarea vointei de asociere si a scopului propus; – denumirea clubului – sediul clubului – durata de functionare al clubului pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dup a caz, pe termen nedeterminat; – patrimoniul initial al asociatiei. Activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei (sau la data reorganizarii, dupa caz), este alcatuit din aportul in natura, caz in care forma autentica e obligatorie si/sau in bani al asociatilor; – explicitarea scopului si a obiectivelor clubului; – nominalizarea expresa a sectiilor pe ramura de sport; – drepturile si indatoririle membrilor; – cerintele si procedura de dobandire si de pierdere a calitatii de membru; – regimul de disciplina pentru membrii clubului: recompense si sanctiuni, conditiile de acordare a acestora; – categoriile de resurse patrimoniale ale clubului; – atributiile organelor de conducere, administrare si control ale clubului; – insemnele si culorile; – destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii clubului; – semnaturile asociatilor. Actul constitutiv va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii: datele de identificare a asociatilor (acestia pot fi si persoane juridice): numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora; exprimarea vointei de asociere si a scopului propus; denumirea asociatiei ; sediul asociatiei; durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat; patrimoniul initial al asociatiei. Activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei (sau la data reorganizarii, dupa caz), este alcatuit din aportul in natura, caz in care forma autentica e obligatorie si/sau in bani al asociatilor; componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei; persoana sau persoanel e imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice sau modificare, completare a statutului initial, dupa caz; semnaturile asociatilor. Clubul se constituie din 3 sau mai multe persoane care alcatuiesc adunarea generala, organul suprem de conducere al asociatiei. Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa. Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice. Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita urmatoarele atributii : – incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei; – indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala. Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor. Daca numarul asociatilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie, care poate fi o persoana din afara asociatiei. In cazul in care nu exista obligatia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociati care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control. Pentru cluburile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori. Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care majoritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii. La autentificarea actului constitutiv si a statutului se va prezenta dovada eliberata de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii sau refuzul motivat al eliberarii acesteia.

Firmele care angajeaza elevi si studenti, in perioada vacantelor, au avantaje financiare

Sediul materiei: Lege nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor Angajatorul care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor beneficiaza de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe tara garantat in plata, pentru fiecare elev si student – articolul 1 al legii.

Stimulentul financiar se acorda la cererea angajatorului din bugetul asigurarilor pentru somaj. Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic. Diferenta dintre stimulentul financiar lunar acordat conform celor de mai sus si salariul realizat se suporta de catre angajator din fonduri proprii. Stimulentul financiar se acorda la cererea angajatorului din bugetul asigurarilor pentru somaj. Diferenta dintre stimulentul financiar lunar acordat conform art. 1 si salariul realizat se suporta de catre angajator din fonduri proprii. In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Educatiei si Cercetarii vor supune aprobarii, prin hotarare a Guvernului, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Le-am dat biletele steliştilor! Era păcat să nu citească mesajele galeriei noastre

Acţionarul celor de la Dinamo, Vasile Turcu, a declarat că echipa din Ghencea a primit până la urmă biletele solocitate, deşi au trimis un fax prin care anunţau că renunţă la ele.

A fost un comunicat din partea Stelei, dar s-au răzgândit. Becali a dorit să nu fie spectatorii stelişti la meci. Până la urmă s-au dat cele 600 de bilete. Care era farmecul să nu vină steliştii? Galeria noastră s-a pregătit special pentru acest meci, le-au pregătit mesaje, ce farmec mai avea dacă nu le arătau coregrafiile colegilor de la ‘Steaua‘”, a spus Turcu la sport.ro.

Si tata daca i-ar antrena m-as bucura la infrangerile lor

In emisiunea Fanatik Show din aceasta seara Cristi Borcea si-a exprimat convingerea ca Dinamo poate castiga sambata seara, pronosticand un 3-1, prin golurile lui Niculae, Danciulescu si Tamas.

Referitor la schimbarea de antrenor de la steaua, Borcea a declarat: „Nu ma intereseaza pe mine asta. Eu nu vreau steaua pe locul 4-5, eu vreau steaua retrogradata. Orice rezultat nefavorabil al lor ma bucura. Asa am fost crescut. Si tata daca ar atrena steaua tot asta le-as dori.”

10 ştiri despre marele derby Dinamo – Steaua

Vă prezentăm cele mai importante ştiri înaintea marelui derby de sîmbătă, dintre Dinamo şi Steaua. De la primele jucătorilor pînă la declaraţii şi prognoza meteo.


1. Steaua n-a plătit
100.000 de euro la U Cluj, Dorinel în pericol de a sta în tribună
2. Hagi rememorează duelurile dinainte de 1989
3. Prognoza meteo la ora meciului: 14-15 grade, cer înnorat
4. Prima lui Dinamo: 12.500 de euro, de patru ori mai mare decît a Stelei
5. Dănciulescu: „Poate nu vom face spectacol, dar vom învinge”
6. Au mai rămas doar 3000 de bilete pentru derby
7. Marius Niculae: „Dinamo e Chelsea a României”
8. Steaua n-a mai bătut în Ştefan cel Mare de 4 ani. Atunci marca actualul dinamovist, Andrei Cristea
9. Rednic are doar două victorii din 13 meciuri în faţa Stelei, ambele ca antrenor al lui Dinamo
10. Dorinel: „Vreau să lucrez în linişte, cred că Gigi Becali mă va lăsa în pace”

Steaua: „Vrem biletele!” Dinamo: „Le-am vîndut!”

După ce Gigi Becali a renunţatr la cele 676 de tichete pentru propria galerie, Dinamo le-a scos la vînzare, iar aseară, steliştii au solicitat că vor să vină cu galerie în Ştefan cel Mare

Derby-ul României a început deja de ieri, cu două zile înainte de fluierul de start al arbitrului Deaconu. Motivul? Cele 676 de bilete care trebuiau să ajungă în posesia galeriei Stelei, conform protocolului de reciprocitate, dar care, în cele din urmă au ajuns la suporterii dinamovişti. Cum s-au derulat ieri evenimentele?

Ieri după-prînz: Steaua a renunţat la bilete. După ce Gigi Becali spusese miercuri că nu mai are nevoie de fani la derby-ul cu Dinamo, ieri în jurul orei 15:00, şefii din Ghencea au anunţat în scris clubul din Ştefan cel Mare: „Nu venim cu galerie organizată la partida de sîmbătă, nu ne mai reţineţi cele 676”.
Ieri, ora 17:00: Dinamo anunţă Jandarmeria. Luînd act de poziţia Stelei, dinamoviştii au trimis un fax către Jandarmerie în care au scris că cele 676 de bilete vor fi scoase imediat la vînzare pentru că au fost refuzate de cei din Ghencea.

Ieri, ora 17:00: Dinamo anunţa Jandarmeria. Luînd act de poziţia Stelei, dinamoviştii au trimis un fax către Jandarmerie în care au scris că cele 676 de bilete vor fi scoase imediat la vînzare pentru că au fost refuzate de cei din oficialii clubului din Ghencea.

Aseară, ora 19:00: Steaua s-a răzgîndit. Situaţia s-a răsturnat cu 180 de grade după ce şefii galeriei din Ghencea s-au văzut cu Becali şi după ce au avut o şedinţă. „Mi-au spus că vagabonzii sînt cei din Peluza Sud, aşa că am zis să ne împăcăm”, a spus Becali. Steaua a nunţat imediat pe site-ul oficial că vrea cele 676 de bilete şi că „vom avea galerie la dinamo conform ROAF”.

Aseară, ora 20:00: „Am vîndut biletele”. Replica lui Dinamo? A venit din partea directorului de imagine, Ionel Culina: „Ne-au spus că le-au refuzat şi noi le-am scos la vînzare. Acum, steliştii mai au două variante. Una: să se ducă la dinamovişti acasă, să sune la sonerie şi să-i implore să le vîndă bilete. A doua: le asigurăm celor din galeria Stelei în cadru civilizat posibilitatea să vadă meciul pe un ecran gigant pe stadionul Icsim, din apropierea arenei din Ştefan cel Mare”.

Piţurcă n-a fost botezat cu toată apa

Scriitorul Fănuş Neagu vorbeşte din nou într-un interviu despre fotbal, după cinci ani. «Fănuş Neagu (stînga) a găsit metafore şi pentru stelişti precum Ion Alexandrescu şi Bumbescu»

O expediţie fantastică între fotbalul de ieri şi cel de azi cu maestrul metaforelor sportive

Săptămîni întregi au durat insistenţele pe lîngă maestrul Fănuş Neagu pentru a accepta o discuţie pe teme fotbalistice! După patru decenii de cronică sportivă, renunţase în 2003 la a mai scrie despre sport, după umilitorul România – Danemarca 2-5, „am făcut-o 40 de ani, cît să mai scriu?”, iar sănătatea şubredă l-a împins să se ocupe atent de firul vieţii sale. Are 76 de ani şi acum îşi petrece o mare parte din vreme într-o garsonieră a Spitalului Elias, unde cărţile, însemnările şi jurnalele sale, aşezate ordonat la capătul patului, au cîştigat spaţiul în dauna peisajului medical, cu suporturile pentru perfuzii ori cutiile cu medicamente. Fănuş nu mai e muntele de om de pe vremuri, dar vocea baritonală şi simţul ascuţit al metaforei instantanee i-au rămas neatinse.

– Maestre, cu ce v-ar plăcea să începem o discuţie despre fotbal?
– Cu ce aş vrea eu să începem, nu-mi dau voie doctorii: cu un pahar de vin!

– Cum se împacă vinul cu performanţa în sport?
– Cu mici excepţii, sportivii sînt oameni cumpătaţi. Iubesc şi păcatele boiereşti, în special cel al petrecerii, pentru că ţin de bucuria vieţii. Au existat jucători care au abuzat, or fi şi acum din ăştia tineri!, dar vinul nu distruge dacă ştii să te împrieteneşti cu el şi să-l alegi pe acela care merită să-i spui dumneavoastră. Aşa l-am învăţat eu pe Cornel Dinu, cînd l-am cunoscut, împreună cu Ion Băeşu, sub o boltă de viţă încărcată de struguri.

„Pe Dinu l-am cunoscut sub o boltă de viţă”

– De ce pe vremea dumneavoastră, fotbaliştii intrau în cercurile actorilor, ale artiştilor, iar acum evadează în manele?
– Era o viaţă mai patriarhală, intelectuală. Lumea nu gonea bezmetic după bani. Lumea de azi s-a scrîntit. Noi aveam valorile poeziei, ale prieteniei, ale drumeţiilor în lumea calmă a naturii. Ce frumos era bulevardul Magheru înainte de a fi inundat de şuvoaiele astea de maşini şi de o gălăgie fără sfîrşit! Bucureştiul era un oraş plin de romantism, un oraş al petrecerilor de seară, al viorilor. Sportivii de azi trăiesc mult sub nivelul intelectual al celor de odinioară, chiar dacă au posibilitatea să înveţe limbi străine şi au acces la un flux informaţional nemaipomenit.

– De Cornel Dinu vă leagă o prietenie trainică, îi sînteţi şi naş.
– Dinu e un tip spumos, spontan, are un nemaipomenit simţ al replicii. Mi l-a scos în cale, în taina unei seri, întîmplarea de care am amintit. Băeşu, spre deosebire de mine, susţinea că ne-am cunoscut pe trepte la hotel „Nord”, iar doctorul Conţi Bărbulescu înainta versiunea: „La Atlantic, vizavi de CC”. E un prieten desăvîrşit!

În salon intră o asistentă: „Maestre, o prăjitură cu vişine?”. Fănuş o săgetează: „Nu, nu, o vişinată era mai bună!”

– Îl mai vedeţi pe Dinu antrenînd vreodată?
– În veci nu va mai antrena! S-a format ca un comentator excelent şi nu cred că ar mai avea răbdarea să se înhame la o treabă migăloasă. E greu să te adaptezi mereu la minţile unor manelişti. E imposibil pentru Dinu.

„Galeria lu’ Rapid a fost membră de partid! Cu cotizaţie!”

– Ce vă mai spune Rapidul de azi? Mai e cel de care v-aţi îndrăgostit în tinereţe?
– Rapidul de azi arată ca un mărfar plin de grohotiş. Nu opreşte nici în gările mari, nici în gările mici. Se duce direct în prăpastie. Hai să-ţi citesc un pasaj din ce am scris cînd s-au împlinit 50 de ani de la înfiinţarea clubului: „Rapidul e o taină cu ochii de fum, o gîlceavă veselă, zîmbetul ce-ţi răsare în colţul buzelor cînd mergi cu familia la fotograf”. Rapidul de care vorbesc eu însemna acea lume care tînjea să iasă din mahala la oraş o dată pe săptămînă, sîmbăta sau duminica. Era vremea romanţei şi a lăutarului de taină. Acum e vremea manelelor! Dă-mi voie să-ţi spun că eu sînt cel care a pus în gura lui Rică Răducanu cugetarea „Noi cu braţe ca oţelul vom culege muşeşelul şi tot eu l-am îmbogăţit cu duioasa romanţă „Mamă, dacă mă iubeşti / Vino sus la Văcăreşti”. Am făcut această paranteză pentru a le spune băieţilor din galeria Rapidului de azi care susţin sus şi tare că „galeria lu’ Rapid n-a fost membră de partid”!, că nu ştiu ce vorbesc.

– Păi asta neagă unul dintre sloganele fundamentale ale fanilor!
– Vreţi adevărul? Staţi cuminţi, copii cu chica lungă, şi nu vă mai daţi porumbei crescuţi în turn de catedrală, pentru că atît eu, cît şi părinţii voştri, am fost guguştiuci pe aceeaşi cracă de salcîm. Vă asigur că nimeni sau aproape nimeni din cartierul ăla de lîngă şină n-a avut stofă de martir anticomunist. Întrebaţi-i drept în faţă pe scumpii voştri tătici şi bunici : aţi fost, bre, membri ai PCR? Eu, unul, sînt în stare să jur pe amintirea lui Popa Metru, care a slujit la biserica Maicii Domnului din gară, că 99% vor înclina pe jumătate capul. Şi eu, şi ei am fost membri de partid pînă pe 22 decembrie ’89, cu cotizaţia la zi. Asta nu înseamnă că Rapidul, dacă voia să cîştige campionatul în cutare sau cutare an, avea vreo putere. Putere aveau Steaua şi Dinamo. Dacă nu mă credeţi pe mine, întrebaţi-l pe prietenul George Copos!

– V-a relaxat un pic povestea asta cu „uite Peseiro, nu e Peseiro”?
– Nu mă pricep la bani, la măsluirile milionarilor, dar întîmplarea cu antrenorul ţine parcă de ochiul dracului. Acolo se joacă pe bani mulţi, milioane de dolari, habar n-am cum or fi arătînd!, şi mă doare inima că Rapidul nu va mai trăi nopţile de vis pe care i le dăruiam noi după fiecare victorie. Şi, pe urmă, nu-mi place deloc Taher! Aşa să spui! Nu ţine de Şeherezada şi nici de minunatul parfum din deşertul Arabiei. O să-i chem pe Tamango, pe Liţă Dumitru, pe avocatul Puiu Ionescu şi o să-i întreb: „Cine-i, mă, Taher ăsta?!”.

„Goian să se caţere pe scara de mătase la o iubită”

– Meciul cu Franţa l-aţi văzut?
– Da! Şi la vîrsta mea am voie să înjur doar cînd văd ceva mizerabil, cum s-a întîmplat în repriza a doua cu Franţa. La 2-0, eram sigur că vom fi nefericiţi! Îmi pare rău că trebuie să-i dau dreptate acestui mare spirit numit Titu Maiorescu: „Celula valahă nu rezistă!”. Românului îi e frică de bine! Pentru mine, meciul ăsta cu Franţa o să rămînă doar cu gestul prostesc al lui Goian, care, după gol, s-a căţărat pe zidul tribunei în loc să se urce pe treptele balamucului sau pe scara de mătase la o iubită. N-are un bob de minte! Dacă avea, rămînea acolo pe gard, că tot n-o să fie în formaţie la meciul cu Serbia, în care nu-mi pun mari speranţe, fiindcă jucăm prost. Avem o echipă posacă şi pierdută!

– Poate e doar imaginea selecţionerului!
– Nu sînt nici prieten, nici duşman cu Piţurcă. Eu l-am înjurat pe profesorul Angelo Niculescu în aproape o sută de articole pentru ideea blestemată a temporizării. După aproape 30 de ani, la meciul România – Franţa, în care n-am tras un şut la poartă, am avut o revelaţie năucitoare.

– Care?
– Piţurcă e asul de treflă din mîneca lui Angelo Niculescu, pe care ni l-a azvîrlit peste timp pe masă. Această epifanie m-a făcut să cad în genunchi pe duşumele şi să strig cu glasul împăratului Iulian Apostatul: „M-ai înfrînt, galileene!”.

Discuţia se întrerupe. Fănuş răspunde la telefon. E o greşeală: „Doamnă, aici e un spital! Nu v-aş invita!”

– Unde rămăsesem? Aa, la Piţurcă! În ochii publicului, el va rămîne pe veci un tip întunecat. Sîntem un popor tolerant şi vesel, nu ne place întunecimea! În felul lui, trebuie că e de ispravă, nu mă îndoiesc, dar îl strică afişul. Nu e om de poster. Domn’e, băiatul ăsta nu e botezat cu toată apa! E botezat doar cu juma’ de apă!

– Ce jucători din „naţionala” de azi vă plac?
– Aş spune Mutu şi Chivu, poate Lobonţ, dar m-am lămurit că n-au comportament de cavaleri, asemeni jucătorilor de odinioară. M-am înfuriat teribil cînd au aruncat cu pietre după ziarişti şi au zis vorbe de ocară despre nevestele lor. Orice om civilizat îşi scoate pălăria în faţa unei doamne! Am avut un soi de repulsie şi de dezgust, noroc că m-au răzbunat lituanienii.

„Dragomir ştie bine mersul lumii”

– Antrenorii din noul val?
– Ştiu că din cauza oraşului Copenhaga nu-l voi pomeni niciodată pe Dorinel Munteanu şi atunci parcă n-aş mai pomeni nici un nume.

– Dar Dan Petrescu?
– Da, uite, chiar e un băiat care poate face performanţă, dar nu ştiu ce-i cu el de nu se poate stăpîni la nici un meci! Am auzit că e şi un tip rasat, dar ce face acolo pe bancă e de neînchipuit!

– Pe Dragomir îl ştiţi de atîta amar de vreme. Trec anii şi tot şeful preşedinţilor rămîne!
– A îmbătrînit puţin! Om de mare farmec! Vine din satul mamei marelui Bălcescu, Zinca. Mitică a făcut povestea vieţii niţel mai frumoasă. Am trăit împreună zile fantastice la Mediterana. Cunoaşte bine mersul lumii! Am văzut acum că se ciondăneşte cu Lupescu şi cu Prunea, dar să se spele pe cap între ei, să nu mă ia pe mine de arbitru!

– Maestre, cum încheiem?
– Cu un distih: „Îmi place seara asta în declin / Un măr, o carte, un pahar de vin”.

„M-au acuzat unii că m-am vîndut Rapidului. Da, le-am spus, m-am vîndut Rapidului pe două găleţi de cărbuni şi o mînă de traverse”

„Unde sînt oare suporterii de altădată ai Rapidului, care dormeau pe stadion şi puneau urechea pe gradene să asculte cum creşte iarba călcată de Nicky Dumitriu?”

„L-am lăudat pe Hagi, dar unul e harul jucătorului, altul al antrenorului. Nu se poate egala geniul lui de pe gazon. I-aş fi dorit să rămînă la 25 de ani şi să fie mereu fotbalist”

„Mi-e teamă să vorbesc despre cariera de antrenor a lui Lăcătuş. Să nu m-audă vreun zeu păgîn şi să-i pună piedică! Îi urez să califice Steaua, deşi parcă e imposibil după meciul ăla tîmpit cu Bayern”

„Cînd s-au prăpădit Dobrin şi Dumitrache, m-am simţit ruinat. Poveştile cu ei le-aş spune doar între dealurile Huşilor, sub măgura Odobeştilor, în mreaja unei seri de toamnă”

„Trei oameni respect pentru ce fac în fotbal: Paszkany, Gigi Becali şi Porumboiu. Să ne scuturăm de petalele negre şi să vedem că ei bagă bani şi-şi trăiesc viaţa lîngă echipă!”

„În România avem stadioanele pe care le merită naţionala de azi. Nici nu mai ai unde să faci o arenă, că toate maidanele au devenit fortăreţe ale capitalismului vremelnic”

„Nu vreau să denunţ arbitrii”
Amintiri despre un amic din tinereţe: „Aveam un prieten arbitru, care, atunci cînd eram studenţi, mi-a spus că visul lui e să conducă un meci al Rapidului ca să-i dea două penaltyuri. Şi-a împlinit dorinţa, cu două 11 metri gratuite! Nu vreau să-l denunţ, dar ştiu multe despre arbitri. Sînt prieten cu Porumboiu, un om foarte corect. La fel, Crăciunescu! Danciu? A fost el corect? Da, în prietenie a fost corect! Erau unii care-şi lăsau haina în vestiar şi-i ziceau preşedintelui: «Vezi că am 10.000 în buzunar, să nu-mi dispară!»”.

„Cronică sportivă din spirit de aventură”
Ce l-a împins pe Fănuş spre cronica sportivă? Explică resorturile: „Tinereţea, spiritul de aventură, boema şi posibilitatea de a ieşi în lume. Cînd eram un frumos nebun, precum Dinu, Dobrin, Dumitrache, Tamango, mi-a plăcut atmosfera specială din sport. Scriitorii care au deschis tradiţia spre cronică sportivă au fost Camil Petrescu şi Ionel Teodoreanu, între cele două războaie, chiar marele George Călinescu, apoi a urmat generaţia mea, alături de Eugen Barbu, Băeşu, Mazilu, Cosaşu, Alex Căpraru la Cluj. Cultivam ceea ce în destinul neamului se cheamă limba română”.

Îi place de Semedo
Fănuş Neagu despre străinii care au invadat fotbalul românesc: „Sînt pentru importuri de jucători, dar valoroşi. Îmi place mult Semedo, dar şi vreo doi, trei de la Cluj. Semedo m-a cucerit cu pofta lui de joc, parcă visează cînd e pe teren! Culio? A făcut două meciuri formidabile cu Roma şi Chelsea, dar dacă e mediocru în al treilea nici n-o să mai ştim cum îl cheamă”.

Trei volume sportive
În afara cronicilor sportive scrise în ziare şi reviste timp de peste 40 de ani, Fănuş Neagu are şi trei cărţi cu tematică fotbalistică. „Cronici de carnaval” (1972) şi „Întîmplări aiurea şi călătorii oranj” (1987) sînt volume de publicistică, iar „Cronici afurisite” (1977) reuneşte tabletele sportive ale scriitorului din „Scînteia Tineretului” şi „Luceafărul”.

Distribuitorii de medicamente, pusi din nou la zid!

Au castigat in disputa cu Ministerul Sanatatii, dar au ajuns in vizorul Consiliului Concurentei.

Asociatia importatorilor si cea a distribuitorilor de medicamente sunt verificate de inspectorii institutiei care le banuiesc ca, pe perioada crizei, s-au inteles sa nu mai livreze pastile catre spitale si farmacii.

O asemenea practica este anticoncurentiala, iar blocajul ar fi putut pune in pericol comertul cu produse farmaceutice intre tarile Uniunii Europene.

Cei din Consiliul Concurentei tin sa precizeze ca investigatia a fost declansata din oficiu. Pana acum, reprezentantii celor doua asociatii nu au facut niciun comentariu.

Intre doua nu-l ploua, dar nici bine nu ii e!

Dragostea-i mare si oarba, jura cu mana pe inima un tanar de 24 de ani din Iasi acuzat de bigamie. La doua saptamani dupa nunta, mireasa a plecat in Italia de unde i-a transmis ca ar fi divortat.

A crezut-o si n-a cercetat. Cand a aflat ca este liber domnul s-a indragostit din nou si a mers cu iubita la starea civila. Au trait asa fericiti cu acte un an, pana cand autoritatile au aflat ca barbatul este casatorit de doua ori. Prima nevasta l-a mintit, se pare in legatura cu divortul.

Luata la intrebari de fostul ei sot, Vasilica prima nevasta a lui Adrian sustine ca nu i-ar fi spus niciodata ca a divortat. Adrian s-a ales cu dosar penal pentru bigamie si risca doi ani de inchisoare.

Carmen actuala sotie spune insa ca va ramane alaturi de barbatul ei, orice ar fi. Cei doi au impreuna un copil de un an, iar femeia este insarcinata.

Ce credeti despre aceasta situatie?

Camin studentesc din Iasi, adevarat focar de infectie!

In fiecare an, reprezentantii Ministerului Educatiei promit nu numai renovarea caminelor studentesti, ba chiar construirea unora noi, moderne, dupa “standarde europene”.

Dar vine toamna, moment in care se numara nu numai bobocii, ci si gunoaiele, mizeria de nedescris, camerele de camin cladite dupa model Hiroshima si baile purtatoare de infectii. Si lista ar putea fi continuata de oricine a fost nevoit sa treaca prin calvarul unei studentii petrecute la camin.

Este si cazul unui vizitator stirileprotv.ro, care ne-a si trimis imagini ale conditiilor inumane in care sunt nevoiti sa traiasca studentii din Tudor Vladimirescu din Iasi.

“Nu avem apa (nici calda, nici rece). Mergem la toaleta si dus in caminele alaturate. Nu ne putem spala nici macar vasele. Am ajuns la capatul rabdarii, nu mai suportam conditiile proaste,” a marturisit acesta.

Tu locuiesti in camin? Te “bucuri” de aceleasi conditii? Raspunde AICI!

Sfarsit de an tumultos: vom fi loviti de greve si proteste sindicale!

Acesta este raspunsul dat Guvernului, care a hotarat sa amane majorarea salariilor cu 50% pentru profesori, pana in 1 aprilie 2009. In prima faza liderii din educatie anunta greve de avertisment, care ar putea culmina cu o greva generala. Asadar o forma dura de protest la care ar putea participa inclusiv medicii si functionarii publici. Singurii care se opun, sunt sindicalistii de la BNS si Cartel Alfa.

Chiar daca nu si-au anuntat inca actiunile finale, greva este agreata si de celelalte doua federatii din invatamant: Alma Mater si Federatia Educatiei Nationale.

Insa daca toti cei care au anuntat ca intra in greva vor face acest lucru, aproximativ 40% dintre bugetarii din Romania isi inceteaza activitatea.

Daca insa ne referim la cele trei mari domenii din care fac parte cei mai inversunati, adica invatamant, sanatate si administratie publica, situatia sta cu totul altfel: aproape 90% dintre profesori, peste jumatate dintre angajatii din sanatate, jumatate dintre functionarii publici toti sunt obligati sa asigure o treime din activitate.

la scoala se duc nu fac ore in spitale se asigura doar urgentele ghiseele sunt inchise.

Videanu: nu sunt afectat de criza, averea mea e in lumea araba

Prim-vicepresedintele PDL Adriean Videanu spune ca este un om fericit pentru ca afacerile sale nu sunt afectate de criza economica mondiala intrucat mare parte din productia sa se adreseaza pietei arabe, care este „in plina expansiune”. Intrebat daca, in calitate de om de afaceri, a fost afectat de criza economica mondiala, fostul primar al Capitalei a delarat pentru Mediafax ca din cauza crizei s-a constatat o diminuare a cererii produselor sale pe piata interna, insa acest lucru nu i-a afectat afacerile intrucat peste 85% din productie se indreaptă catre piata araba.

„Acolo e piata mea. Pentru ce inseamna piata romaneasca, s-au redus comenzile la jumatate. Eu sunt intr-o piata care nu este afectata de criza, ba din contra, sunt intr-o expansiune extraordinara”, a mai declarat Adriean Videanu.

Blaga: Acum in Romania este un guvern PSD dat in franciza lui Tariceanu

Secretarul general al PDL, Vasile Blaga, a declarat la Pitesti, la lansarea candidatilor PDL din judetul Arges pentru alegerile parlamentare ca in acest moment in Romania „este un guvern PSD dat in franciza lui Tariceanu”.

„Aceasta este situatia in Romania acum iar eu nu cred ca oamenii vor sa mai voteze anul acesta oameni precum domnii Hrebenciuc sau Fenechiu. Este momentul ca populatia sa aleaga binele de rau, iar eu sunt sigur ca vom avea intr-o luna un guvern competent si responsabil care sa lucreze pentru binele tarii, iar noi, democrat-liberalii, suntem garantia”, a mai declarat Vasile Blaga.

Lansarea candidatilor PDL Arges a avut loc la Sala Sporturilor din Pitesti, in prezenta a aproximativ trei mii de membri si simpatizanti ai democrat-liberalilor, la eveniment fiind prezenti si Emil Boc, Theodor Stolojan si Adriean Videanu.

Tariceanu discuta vineri cu Isarescu si economisti despre criza financiara

Premierul Calin Popescu Tariceanu se va intalni la Guvern, cu specialisti in domeniul economic pentru a analiza posibilele efecte ale crizei economice globale asupra Romaniei. La intalnire este invitat sa participe si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu.

Reuniunea consultativa era programata pentru ora 13.00, la Palatul Victoria.

Tariceanu a anuntat, saptamana trecuta, ca intentioneaza ca, in aceasta perioada, sa se intalneasca lunar cu reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei si cu specialisti in economie, pentru a analiza situatia financiara pe baza datelor Institutului National de Statistica si Comisiei Nationale de Prognoza si a dispune „masuri pe cale de consecinta”.

CNSAS nu va mai avea dreptul de a da verdicte de politie politica

Dupa ce in februarie Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionala activitatea CNSAS, senatorii au adoptat miercuri un proiect de lege prin care Colegiul va putea sa-si continue activitatea, fara a da verdict de politie politica.

Astfel, CNSAS va putea doar constata calitatea de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, fara a mai putea da verdict de politie politica, acest lucru revenindu-i in totalitate justitiei.

Noul proiect de lege va mentine categoriile de demnitari pe care CNSAS ii verifica din oficiu, incepand cu presedintele statului, parlamentarii, prefectii, terminand cu persoanele cu functii de conducere din directiile judetene de sanatate sau din companiile nationale.

Totodata, preotii vor putea fi verificati de CNSAS, doar la cererea cultului respectiv.

Basescu: „Educatia creeaza infrastructura umana a unei tari”

In conferinta de presa tinuta de Traian Basescu joi, acesta face apel la sindicalisti si ii roaga sa amane protestele pana dupa alegeri. Presedintele incepe declaratia printr-un exercitiu de imaginatie: Romania vazuta in viitor, in anii 2020. Tara noastra ar fi una cu o forta de munca slab calificata, oamenii ar veni din mediul rural la orase ca sa gaseasca asistenta medicala, ar fi o tara in care rata natalitatii a scazut ingrijorator; aceasta ar fi proiectia Romaniei daca nu se stabilesc corect prioritatile.

Ne aflam insa intr-o realitate care poate fi modificata, iar presedintele incearca sa insiste asupra lucrurilor care trebuie modificate. Pentru ca Romania sa nu se transforme in ultima tara din UE, trebuie facuta reforma in sanatate, in educatie dar si in zona de stimulare a natalitatii.

Presedintele roaga cetatenii sa intre pe site-ul prezidential pentru a citi mai multe informatii despre reformele care se doresc a fi facute in sanatate si in educatie. Pentru functionarea curenta a Romaniei trebuie facuta reforma si in administratie, o reforma a sistemului birocratic a devenit o prioritate majora.

Romania nu isi mai poate permite sa ofere cresteri salariale majore fara reforma, ecuatia salvatoare fiind reforma contra salarii. Presedintele asigura inca o data populatia ca pentru marirea salariilor exista resurse.

Traian Basescu face un apel catre sindicate si ii roaga pe sindicalisti sa-si amane miscarile sindicale de protest din noiembrie, pentru ca grevele anuntate ar modifica alegerile.

Performanta a scazut in toate sectoarele bugetare: administratie, sanatate, educatie, iar prin reforma se doreste ridicarea standardelor.

UE a fost de acord sa ofere anual Romaniei pentru dezvoltarea infrastructurii cate un milion de euro, de asemenea UE va cotiza si in domenii precum agricultura sau minerit. Romania are resursa de dezvoltare asigurata, trebuie numai sa intindem mana si sa o accesam. 32 de miliarde care trebuie cheltuiti pana in 2012, iar daca nu vor fi cheltuiti ii vom pierde, si tocmai pentru acest fapt trebuie accelerata cheltuirea lor.

Presedintele Basescu a atins si subiectul crizei economice, mentionand faptul ca bancile pot privi cu incredere la stat in conditiile in care vor intampina dificultati, dar mai ales trebuie facut un parteneriat intre stat si banci pentru depasirea situatiei de criza. Cu toate acestea Romania va fi afectata de criza, insa se va putea trece cu usurinta peste acest hop cu inteligenta si precautie.

Privind toate aceste aspecte, Traian Basescu este optimist cu privire la situatia viitoare a Romaniei. Rezerva valutara a Romaniei este de 27 de miliarde de euro, ceea ce ne face sa avem un oarecare confort, la aceasta suma se adauga si cele 100 de tone de aur. Ca atare, Romania are toate conditiile sa nu fie afectata consistent de criza.

Razboiul dus nu este cu agentiile de rating, ci cu noi insine, pentru ca avem resurse ca la anul sa avem o crestere economica destul de mare. Insa nu vom reusi sa trecem cu bine peste criza daca nu va fi o stransa legatura intre politicile fiscale si politicile economice. Vom incheia anul cu o inflatie de 6,7%, iar anul viitor vom avea o crestere economica de 8% fata de PIB. Anul acesta deficitul de cont curent va fi cu 0,2-0,3% mai mic decat cel de anul trecut.

Traian Basescu isi incheie declaratia asigurandu-i pe profesori ca legea va fi adoptata imediat ce se va instala noul guvern.

Puse la respect cu pumnul: 50 de romance omorate in bataie de soti!

Cruzime, bestialitate, brutalitate sunt cuvintele care stau in spatele celor 9372 de femei care au avut curajul sa rupa tacerea sutelor de pumni primiti.

Intr-un an, 50 dintre aceste femei nu au mai putut sa-si spuna tragedia: au murit fara a mai fi ajutate!

Asa arata ultima statistica cu privire la violenta in familie, un subiect omniprezent in societatea noastra, despre care s-a vorbit pentru prima oara in Romania in 1995, dar care a devenit unul dezbatut in special dupa 2000, ajungand in cele din urma sa treaca de la spatiul discutiilor pe agenda formala a institutiilor guvernamentale.

In februarie 2003 a fost infiintata Coalitia Nationala a ONG-urilor Implicate in Programe privind Violenta asupra Femeilor, si asta pentru ca informatiile primite erau deosebit de concrete: in decursul unui an aproape un milion de femei suportasera in mod frecvent violenta in familie sub diverse forme; in jur de jumatate de milion de copii cu varste de pana la 14 ani asistasera in mod frecvent la scene de violenta fizica intre parinti, peste 80% din numarul victimelor nu au apelat la nici o institutie pentru rezolvarea situatiei in care se aflau.

Cercetarea a dovedit ca 14,3% din intreaga populatie adulta a tarii, respectiv 17,8% dintre femei au declarat ca au fost de-a lungul vietii victime ale unui tip sau altul de violenta in familie.

In prezent in Romania exista numai 12 adaposturi in care femeile s-ar putea refugia dupa ce au fost agresate, chiar daca conform standardelor europene aceste adaposturi ar trebui sa existe in fiecare judet.

Se pare ca suntem tara in care legile sunt votate cu ochii si urechile acoperite, fara ratiune si fara a privi folosul cetateanului; in cazul in care o femeie a fost agresata de propriul sot si apeleaza la ajutorul politiei, oamenii legii nu pot decat sa vina, sa constate agresiunea si sa ii dea o amenda agresorului. Urmarea: femeia poate fi din nou batuta pentru „cadoul” facut sotului.

Amploarea pe care a luat-o fenomenul in ultima perioada a ridicat mai multe semne de intrebare autoritatilor care se gandesc sa introduca ordinul de restrictie, iar in cazurile foarte grave se va recurge chiar la evacuarea din casa, pe o perioada determinata, a agresorului.

Alina plugaru la Carcotasi

Camera ascunsa (farse)

Trafic cu tigari

Moartea pe motocicleta

Super faza

Cea mai tare faza
Vezi mai multe video Haioase »

Super voce

VOCE INCREDIBILA LA 9 ANI
Vezi mai multe video din Incredibil »

Cele mai tari clipuri

CELE MAI TARI CLIPURI COMICE=)):))
Vezi mai multe video Haioase »

O blonda

BLONDA !
Vezi mai multe video Haioase »

Despre arabi

FAZE HAIOASE CU ARABI !
Vezi mai multe video Haioase »

Cea mai tare farsa

Cea mai tare farsa pe care ati vazut-o
Vezi mai multe video din Incredibil »

Sarituri incredibile

INCREDIBILE SARITURI !
Vezi mai multe video din Incredibil »

Cea mai tare tzeapa …

TZEAPA ! :))
Vezi mai multe video Haioase »

Super tareeeee …

PENALA ! :))
Vezi mai multe video Haioase »

Saracia romanilor

Saracia romanilor…
Vezi mai multe video din Incredibil »

Testul betivului in Codul Rutier: Si o bere ar putea fi penala!

Noul Cod Rutier, trimis catre Parlament de Politia Rutiera, propune introducerea „testului betivului” pentru determinarea starii de ebrietate a soferului.

Odata cu introducerea notiunii de stare de ebrietate, soferii bauti vor putea fi trasi la raspundere penala chiar daca alcoolemia este sub limita legala, si mai ales daca reflexele lor sunt grav afectate de alcool.

Testul presupune ca soferii sa incerce sa-si atinga varful nasului cu mana sau sa mearga in linie dreapta pentru a demonstra ca nu sunt afectati de bautura, relateaza Adevarul.

In prezent, conducerea pe drumurile publice de catre o persoana care are o alcoolemie de peste 0,80 grame/litru alcool in sange este pedepsita cu inchisoare de la unu la cinci ani. In plus, ei se aleg doar cu amenda si cu permisul suspendat pentru 90 de zile.

Spre deosebire de imbibatia alcoolica, ce nu poate fi stabilita decat prin mijloace tehnice, diagnosticul clinic al starii de ebrietate se bazeaza pe modul de comportare.

Soferii afectati de consumul de alcool nu-si tin echilibrul sau au dificultati de vorbire, sunt confuzi si dezorientati.

Proiectul de modificare a Codului Rutier a fost inaintat inca din primavara acestui an, dar dezbaterile pe aceasta tema au fost amanate din cauza campaniei electorale si a vacantei parlamentarilor.

Politia Rutiera mai are si alte propuneri de modificari, cum ar fi sanctionarea ca infractiune a punerii in circulatie pe drumurile publice atat a autovehiculelor, cat si a vechiculelor neinmatriculate sau neinregistrate.

Criza auto mondiala!

Criza din industria auto mondiala de trista anvergura, poate sa afecteze serios si industria constructoare de masini ,inclusiv pe orizontala,implicand mii de angajati!

Vestea fuziunii iminente intre GM si Chrysler a dus la numeroase speculatii, dar a creat, in acelasi timp, si numeroase analize pertinente.

O firma de consultanta din Michigan a realizat un studiu prin care se concluzioneaza ca o unificare intre cei doi giganti auto ar duce la disponibilizarea a 25-35 de mii de angajati numai in SUA! Cea mai afectata regiune ar fi Michigan, unde sunt concentrate mai multe fabrici ale celor doua companii auto.

In aceste conditii, numai in aceasta zona 18-25 de mii de oameni ar ramane fara locul de munca. Firma de consultanta a aratat ca in cazul fuziunii preconizate, pierderile colaterale ar fi mult mai importante decat in cazul in care compania Chrysler ar da faliment.

Grupul Chrysler are in acest moment 49.000 de angajati si asigura pensia pentru inca 125.000 de oameni.

SOFERII ROMANI AU INTRAT IN UE!

Pentru ca am intrat in Europa, se poarta si la noi sondajele pe cele mai diverse teme. Astfel, Institutul pentru Cercetarea si Prevenirea Criminalitatii arata intr-un studiu ca 96,3% dintre conducatorii auto (procent apropiat de cel din multe tari europene!) considera ca au un comportament preventiv la volan, insa marea lor majoritate au recunoscut ca… incalca deseori regulile de circulatie. Surprinzator de sinceri, romanii intervievati au recunoscut chiar… ca au condus masina dupa ce au baut!

De exemplu, o cincime dintre respondenti afirma ca depasesc frecvent cu 10-20 de km/h limita legala de viteza pe autostrazi sau pe drumurile nationale si aproximativ o treime dintre ei conduc peste limita admisa atat in localitati, cat si in afara acestora. Motivele invocate de soferii care apasa prea tare pedala de acceleratie sunt conditiile de trafic care permit acest lucru, faptul ca se grabesc sau doar pentru ca si… ceilalti conducatori auto o fac.

In acelasi timp, unii dintre conducatorii auto au sustinut ca pot consuma anumite cantitati de alcool fara ca aceasta sa le afecteze performanta la volan sau ca au condus sub influenta alcoolului in situatii considerate de risc minim.

Potrivit studiului, tinerii sub 25 de ani sunt cei mai imprudenti la volan, aproximativ 40% dintre ei considerand ca traficul aglomerat necesita efectuarea unor manevre riscante, iar circa 25% sunt de acord ca pentru a ajunge la timp se pot incalca unele reguli de circulatie!

Studiul privind atitudinile in trafic ale conducatorilor auto a fost realizat in primul trimestru din 2008, pe un esantion reprezentativ de 1.207 soferi activi, cu varste de pana la 70 de ani.

Ajutor rutier in Europa

Autocluburile europene, partenere ale ACR in cadrul FIA (Federatia Internationala a Automobilului), asigura automobilistilor romani, la prezentarea legitimatiei de membru ACR, asistenta permanenta (tehnica, medicala, juridica) si Ajutor Rutier, asa cum o face si ACR pentru turistii auto straini, pe toate drumurile si soselele din Romania, in baza unor clauze de reciprocitate.

Dar este de ajuns si un apel telefonic la Centrala de Alarma a ACR (sau la cea din tara respectiva) si automobilistul ramas in pana este „reperat” de catre echipajele de Ajutor Rutier si depanat in circa 30-40 de minute. Cum se stie, incepand din aceasta vara, taxa convorbirilor roaming pe mobil s-a redus la aproape jumatate, asa incat este mai comod sa apelezi din strainatate direct Centrala de Alarma ACR (0040/745-382715 si 0040/722-382715 sau pe telefon fix: 004021/222 22 22).

De ce este bine sa se apeleze din strainatate, prin telefon mobil, direct Centrala de Alarma ACR?

In primul rand pentru ca membrii ACR astfel identificati pot explica… in romaneste locul exact unde au ramas in pana si ce defectiuni auto au, pentru ca operatorii romani sa poata apela simultan la clubul auto partener din tara respectiva! Pentru membrul ACR exista astfel o consemnare dubla a apelului telefonic pentru Ajutorul Rutier solicitat, ACR implicandu-se direct in rezolvarea „problemei” propriului membru, asa cum fac si cluburile partenere pentru membrii proprii, atunci cand acestia se afla in Romania.

Masinile mai vechi de 7 ani vor fi verificate in fiecare an

Masinile cu o vechime mai mare de 7 ani vor fi verificate in fiecare an, nu o data la doi ani, cum se intampla in prezent. Aceasta este propunerea facuta de RAR (Registrul Auto Roman) Agentiei Nationale pentru Mediu, Primariei Capitalei, Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului si Ministerului Economiei si Finantelor.

Este vorba de asa-numita verificare verde, care se refera numai la verificarea emisiilor de gaze arse. Nu are legatura cu ITP-ul (inspectia tehnica periodica, aceasta ramanand sa fie efectuata tot la 2 ani, ca si pana acum , ne-a declarat Flavius Campeanu, director tehnic RAR. Noi, ca logistica si personal, suntem pregatiti. Urmeaza ca autoritatile sa vada daca este fezabila sau nu propunerea noastra , a precizat Campeanu la conferinta Mediafax talks about Auto Industry . Masura a fost propusa de RAR in urma unor studii realizate de aceasta institutie, care arata ca vehiculele mai vechi de 7 ani se depreciaza rapid si nu se mai incadreaza in norma de poluare la care au fost fabricate. Astfel, devin foarte poluante. Conditiile de aplicare de la acea data erau nepotrivit calculate fata de starea parcului auto din Romania de la acea vreme, plus ca masura nu facea diferentierea intre Euro 2, care abia fusese impus, si cele mai vechi sau cu norma de poluare mai slaba .

Dacia incepe productia de masini cu transmisie automata

Automobile Dacia va incepe productia de automobile cu transmisie automata la inceputul anului viitor. Noul tip de cutie de viteze va fi disponibila optional pentru vehiculele de pasageri.

Oficialii Dacia au declarat la conferinta Mediafax ca testeaza diverse solutii pentru a adapta gama Dacia la noile standarde de poluare Euro 5, care vor deveni obligatorii din septembrie 2009 pentru toti producatorii auto care comercializeaza automobile in Uniunea Europeana. Lucram la cateva solutii tehnice, cum ar fi software-ul care gestioneaza motorul, si la tratamentul gazelor de evacuare , spun reprezentantii producatorului autohton de masini. Trecerea gamei Dacia la motorizari Euro 5 nu va atrage in mod obligatoriu o marire a pretului vehiculelor, conducerea Dacia argumentand ca nu exista disponibilitate din partea clientilor sa plateasca suplimentar pentru un automobil conform Euro 5.

Permise auto

ELIBERAREA PERMISULUI DE CONDUCERE (in urma examenului sau in cazul obtinerii altor categorii)

Documente necesare:

 • Actul de identitate al solicitantului (original si copie);
 • Chitanta de plata a contravalorii noului permis de conducere (C.E.C. sau B.C.R.);
 • Permisul de conducere vechi, in original (in cazul adaugarii altor categorii)

ELIBERAREA UNUI DUPLICAT AL PERMISULUI DE CONDUCERE (in cazul pierderii, furtului, deteriorarii)

Documente necesare:

 • Actul de identitate al solicitantului (original si copie);
 • Nota de inregistrare care atesta publicarea pierderii permisului la Monitorul Oficial al Romaniei;
 • Chitanta de plata a contravalorii noului permis de conducere ( C.E.C. sau B.C.R.)�- 45 RON;
 • Fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru, in dreptunghiul special destinat;
 • Fisa de consultatii medicale pentru conducatorii de autovehicule, tip A(B), completata la o unitate sanitara abilitata (policlinica, centru medical, etc.), in cazul in care data eliberarii permisului este mai veche de un an.

PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE

Documente necesare:

 • Actul de identitate al solicitantului (original si copie);
 • Fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru, in dreptunghiul special destinat.
 • Chitanta de plata a contravalorii noului permis de conducere (C.E.C. sau B.C.R.);
 • Permisul de conducere vechi (original si copie);
 • Fisa medicala de consultatii pentru conducatorii de autovehicule completata (tip B);
 • Copia certificatului de casatorie sau a hotararii judecatoresti de divort (in cazul schimbarii numelui)

PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE EMIS DE ALTE STATE

Documente necesare:

 • Permisul de conducere eliberat de autoritatile straine, in original si traducerea legalizata a acestuia;
 • Actul de identitate al solicitantului B.I./C.I./adeverinta, (original si copie)�in cazul cetatenilor cu domiciliul in Romania;
 • Pasaportul si legitimatia de sedere temporara/carnetul de identitate, in cazul cetatenilor straini cu resedinta/domiciliul in Romania;
 • Fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru, in dreptunghiul special destinat.
 • Chitanta de plata a contravalorii noului permis de conducere
 • Fisa medicala de consultatii pentru conducatorii de autovehicule completata;
 • Avizul psihologic;
 • Certificatul de cazier judiciar;
 • Declaratia notariala a solicitantului din care sa rezulte ca permisul de conducere depus la preschimbare este autentic si ca titularul acestuia un mai poseda alt permis de conducere national, romanesc sau strain, precum si mentionarea altor permise avute anterior;
 • Cerere care sa continanumele si prenumele solicitantului, resedinta din Romania si numarul permisului de conducere care urmeaza a fi preschimbat;
 • Fotografii tip P.C..

PRESCHIMBAREA CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE VECHI CU CEL MODEL NOU

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului, (nu este necesara in mod obligatoriu folia de secretizare)
 • Fisa de inmatriculare dactilografiata si semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice)
 • Vechiul certificat de inmatriculare si anexa acestuia (se primesc si solicitarile in care inspectia tehnica periodica este expirata, caz in care nu se inscrie nimic in anexa noului certificat de inmatriculare)
 • Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.

ELIBERAREA UNUI DUPLICAT AL CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului (nu este necesara in mod obligatoriu folia de secretizare)
 • Fisa de inmatriculare dactilografiata si semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice)
 • Vechiul certificat de inmatriculare deteriorat. In cazul furtului ori pierderii certificatului de inmatriculare este necesara dovada de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a declararii nulitatii.
 • Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)
 • Dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice in termen de valabilitate. In lipsa acesteia se poate da curs solicitarii fara a se inscrie nimic in anexa noului certificat de inmatriculare.
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.

ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE INMATRICULARE (in urma modificarii unor date despre proprietar sau vehicul)

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie)
 • Fisa de inmatriculare dactilografiata si semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice). Pentru modificarile care se refera la schimbarea domiciliului in cadrul aceluiasi judet sau la schimbarea motorului cu altul de o capacitate cilindrica diferita, fisa va fi vizata de organele fiscale.
 • Vechiul certificat de inmatriculare si anexa acestuia cu dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice in termen de valabilitate. In lipsa inspectiei tehnice periodice valabile se poate da curs solicitarii fara a se inscrie nimic in anexa noului certificat de inmatriculare.
 • Documentul care atesta modificarea datelor fata de cele inscrise in vechiul certificat de inmatriculare, respectiv:
  • actul de identitate pentru modificarea datelor persoanelor fizice (nume, prenume, domiciliu)
  • succesiune notariala in cazul atribuirii vehiculului unui membru al familiei defunctului
  • adresa din partea persoanei juridice insotita de documente justificative privind modificarea denumirii/sediului sau formei de organizare
  • Cartea de identitate a vehiculului avand inscrise de catre R.A.R. modificarile privind vehiculul
 • Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.

ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE INMATRICULARE (la solicitarea schimbarii numarului de inmatriculare)

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie)
 • Fisa de inmatriculare dactilografiata si semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice).
 • Placile si vechiul certificat de inmatriculare si anexa acestuia cu dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice in termen de valabilitate. In lipsa inspectiei tehnice periodice valabile se poate da curs solicitarii fara a se inscrie nimic in anexa noului certificat de inmatriculare.
 • Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare
 • Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.

EXAMINAREA PENTRU OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE

Persoana care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. sa aiba varsta de cel putin 18 ani, cu urmatoarele exceptii:
  • cel putin 16 ani, pentru subcategoriile A1 si B1;
  • cel putin 21 de ani, pentru categoriile D, D+E, Tb si Tv si subcategoriile D1 si D1+E;
 2. sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea;
 3. sa faca dovada absolvirii cel putin a cursurilor primare, precum si a pregatirii teoretice si practice, realizata prin cursuri organizate de unitati autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicita examinarea;
 4. sa faca dovada ca domiciliaza sau ca are resedinta pe raza de competenta a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bucuresti unde solicita sa fie examinata.

Persoana condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru comiterea unei infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducator, in conditiile prevazute la art. 103 alin. (1) lit. a) si b) din O.U.G. 195/2002.

Dosarul de examinare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 • cerere-tip;
 • fisa de scolarizare care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia in spatiul special destinat;
 • fisa medicala;
 • fisa detinatorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere si semnata de solicitant;
 • avizul psihologic;
 • certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate (pentru cetatenii straini cu resedinta sau domiciliul in Romania, acesta se elibereaza de Inspectoratul General al Politiei Romane);
 • copia documentului de identitate;
 • document justificativ din care sa rezulte ca solicitantul a urmat o forma de invatamant;
 • chitanta de plata a taxei de examinare;
 • copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii (subcategorii);
 • dovada ca solicitantul a absolvit un curs de legislatie rutiera si conduita preventiva organizat de o unitate autorizata si copia hotararii judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, in cazul persoanelor care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere in locul celui anulat.

Radiere auto

RADIEREA LA SCHIMBAREA PROPRIETARULUI (vehicul instrainat)

Documente necesare:

 • Cerere tip
 • Cartea de identitate a vehiculului in care este inscris fostul proprietar
 • Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare pentru fostul proprietar si semnaturile fostului si actualului proprietar
 • Trei exemplare completate ale certificatului de radiere
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)
 • Certificatul de inmatriculare semnat de fostul proprietar
 • Placile cu numere de inmatriculare. Acestea nu se mai retin daca vehiculul se reinmatriculeaza la aceeasi formatiune teritoriala si placile raman pe vehicul, ne fiind pastrate de fostul proprietar, iar noul proprietar nu a solicitat alte placi, la rand sau preferential
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.

RADIEREA LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI IN ALT JUDET

Documente necesare:

 • Cerere
 • Cartea de identitate a vehiculului
 • Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de la fostul domiciliu/sediu
 • Trei exemplare completate ale certificatului de radiere
 • Actul de identitate (buletin, adeverinta sau cartea de identitate) care atesta schimbarea domiciliului in cazul persoanelor fizice sau hotarare judecatoreasca, lege, ordonata, HG, care atesta schimbarea sediului in cazul persoanei juridice
 • Certificatul de inmatriculare
 • Placile cu numere de inmatriculare
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.

RADIEREA IN CAZUL EXPORTULUI

Aceasta operatiune de radiere se efectueaza numai simultan cu inmatricularea temporara pentru export. Se excepteaza cazurile in care vehiculul este deja exportat si se prezint dovada exportului sau a unei inmatriculari in strainatate.

Documente necesare:

 • Cerere
 • Cartea de identitate a vehiculului, daca este mentionata in certificatul de inmatriculare
 • Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare
 • Daca vehiculul este deja exportat, se solicita un document care atesta exportul vehiculului (document vamal romanesc de export, document strain vamal de import, document de inmatriculare in strainatate sau alte inscrisuri oficiale straine din care rezulta exportul ori inmatricularea in strainatate). Se poate da curs radierii si fara cartea de identitate a vehiculului, certificatul de inmatriculare si placi, daca se face dovada ca acestea au fost retinute de autoritatile straine
 • Trei exemplare completate ale certificatului de radiere
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)
 • Certificatul de inmatriculare
 • Placile cu numere de inmatriculare
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.

RADIEREA IN CAZUL DEZMEMBRARII VEHICULELOR

Documente necesare:

 • Cerere
 • Cartea de identitate a vehiculului, daca este mentionata in certificatul de inmatriculare
 • Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare
 • Document care atesta dezmembrarea vehiculului
 • Trei exemplare completate ale certificatului de radiere
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)
 • Certificatul de inmatriculare
 • Placile cu numere de inmatriculare
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.

RADIEREA LA CEREREA PROPRIETARULUI

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului, daca este mentionata in certificatul de inmatriculare
 • Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare pentru proprietar
 • Cerere/adresa a proprietarului prin care se solicita radierea la cerere, insotita de copia unui document care atesta detinerea unui garaj/curte/teren/parcare unde va fi depozitat vehiculul respectiv
 • Trei exemplare completate ale certificatului de radiere
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)
 • Certificatul de inmatriculare
 • Placile cu numere de inmatriculare

RADIEREA IN CAZUL FURTULUI

Documente necesare:

 • Cerere
 • Cartea de identitate a vehiculului, daca este mentionata in certificatul de inmatriculare
 • Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare
 • Document emis de politie care atesta furtul vehiculului in tara sau strainatate, in urma cu cel putin trei luni
 • Trei exemplare completate ale certificatului de radiere
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)
 • Certificatul de inmatriculare
 • Placile cu numere de inmatriculare
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.

RADIEREA CA URMARE A UNEI HOTARARI JUDECATORESTI

Documente necesare:

 • Cerere
 • Cartea de identitate a vehiculului, daca este mentionata in certificatul de inmatriculare
 • Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare
 • Hotarare judecatoreasca ramasa definitiva care impune in mod expres radierea din circulatie a unui vehicul
 • Trei exemplare completate ale certificatului de radiere
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)
 • Certificatul de inmatriculare
 • Placile cu numarul de inmatriculare
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.

Numere provizorii

Documente necesare:

 • Cerere de solicitare a autorizarii provizorii a circulatiei, conform anexei
 • Copia dovezii de efectuare a asigurarii obligatorii
 • Taxa de autorizare provizorie (C.E.C. sau trezorerie)
 • Chitanta de plata a contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie
 • Copii ale actelor de provenienta si proprietate
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)
 • Autorizatie de circulatie eliberata de administratorul drumului public pentru vehiculele care sunt agabaritice sau depasesc masele maxime stabilite pentru drumurile din Romania
 • Contravaloarea placilor cu numere provizorii
 • Copia declaratiei vamale de tranzit sau declaratiei vamale pentru calatori pentru vehiculele de provenienta straina uzate care se afla inainte de prima inmatriculare in Romania. In lipsa acestora se solicita o copie a pasaportului persoanei care a introdus vehiculul in Romania in care este mentionat vehiculul respectiv. Daca nu se pot prezenta nici unul dintre aceste documente este necesara o declaratie notariala cu privire la imprejurarile in care acel vehicul a intrat in Romania, cu specificarea punctului vamal si a persoanei care l-a introdus.
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.
  • pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe laga documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal.

INMATRICULARI AUTO

INMATRICULARE PERMANENTA VEHICUL NOU – INDIGEN

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie);
 • Cerere tip;
 • Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice);
 • Copia tichetului de asigurare;
 • Copia actului de proprietate asupra vehiculului;
 • Dovada de plata a taxei de inmatriculare (C.E.C., trezorerie) – chitanta sau ordin de plata;
 • Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare;
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie);
 • Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare;
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie
  • copia actului de identitate al delegatului
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului
  • pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe laga documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal

INMATRICULARE PERMANENTA VEHICUL NOU – IMPORTAT

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie);
 • Cerere tip;
 • Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice);
 • Copia tichetului de asigurare;
 • Copia documentului de proprietate (factura, contract de vanzare � cumparare, etc), certificatul si placile cu numere de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, daca vehiculul a intrat pe roti in tara.
 • Dovada de plata a taxei de inmatriculare (C.E.C., trezorerie) – chitanta sau ordin de plata;
 • Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare;
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie);
 • Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare;
 • Chitanta sau declaratia vamala de import definitiv (copie legalizata avand aplicat timbrul sec al notarului);
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului;
  • pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe laga documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal.

INMATRICULARE PERMANENTA VEHICUL UZAT – IMPORTAT

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie);
 • Cerere tip;
 • Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice).
 • Copia tichetului de asigurare.
 • Certificatul de autenticitate sau, dupa caz, nota de identificare;
 • Copia documentului de proprietate (factura, contract de vanzare � cumparare, etc), certificatul si placile cu numere de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, daca vehiculul a intrat pe roti in tara.
 • Chitanta sau declaratia vamala de import definitiv (copie legalizata avand aplicat timbrul sec al notarului);
 • Dovada de plata a taxei de inmatriculare (C.E.C., trezorerie) – chitanta sau ordin de plata
 • Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)
 • Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.
  • pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe laga documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal.

INMATRICULARE PERMANENTA VEHICUL UZAT (indigen/indigenizat)

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie), pe care este inscrisa radierea din circulatie;
 • Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice)
 • Copia tichetului de asigurare
 • Certificatul de autenticitate sau, dupa caz, nota de identificare;
 • Copia documentului de proprietate (factura, contract de vanzare � cumparare, etc)
 • Dovada de plata a taxei de inmatriculare (C.E.C., trezorerie) – chitanta sau ordin de plata
 • Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie);
 • Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.
  • pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe laga documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal.

INMATRICULARE PERMANENTA VEHICUL INSTRAINAT PRIN HOTARARE JUDECATOREASCA

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie), pe care este inscrisa radierea din circulatie
 • Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice). In lipsa semnaturii fostului proprietar se accepta documentele de instrainare (copii xerox) privind executarea silita prin executori judecatoresti
 • Copia tichetului de asigurare
 • Certificatul de autenticitate sau, dupa caz, nota de identificare;
 • Document de proprietate, respectiv hotararea judecatoreasca, procesul verbal de sechestrare si cel de vanzare prin licitatie publica
 • Dovada de plata a taxei de inmatriculare (C.E.C., trezorerie) – chitanta sau ordin de plata
 • Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie);
 • Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.
  • pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe laga documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal.

INMATRICULARE TEMPORARA (vehicul destinat exportului)

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie) si radierea din circulatie, daca vehiculul a mai fost inmatriculat in Romania
 • Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice)
 • Copia tichetului de asigurare
 • Copia documentului de proprietate (factura, contract de vanzare � cumparare, etc)
 • Copia asigurarii internationala tip carte verde
 • Certificatul si placile cu numere de inmatriculare straina, daca vehiculul provine din strainatate si nu a mai fost inmatriculat in Romania.
 • Dovada de plata a taxei de inmatriculare (C.E.C., trezorerie) – chitanta sau ordin de plata
 • Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie);
 • Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.
  • pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe laga documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal.

INMATRICULARE TEMPORARA (vehicul deja inmatriculat temporar, acelasi detinator)

Documente necesare:

 • Cerere de inmatriculare (model tipizat);
 • Actul de identitate al solicitantului (original si copie);
 • Cartea de identitate a vehiculului (original si copie);
 • Fisa de inmatriculare vizata la „Directia de Impozite si Taxe Locale” de sector (fisa trebuie semnata de solicitant/stampilata in cazul pers. juridice la rubrica „OBSERVATII”);
 • Document care atesta dobandirea proprietatii asupra vehiculului (factura, contract de vanzare-cumparare, etc.) � original si copie;
 • Asigurare obligatorie de raspundere civila auto (original si copie);
 • Dovada de plata a contravalorii taxei de inmatriculare auto;
 • Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (talon auto);
 • Tichet care atesta efectuarea verificarii tehnice a vehiculului (ITP), in termen de valabilitate;
 • Dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import temporar, fara a avea termenul limita expirat (original). In cazul persoanelor juridice este necesara si o copie legalizata la notar public a declaratiei vamale de import temporar;
 • Vechiul certificat de inmatriculare si placile cu numar de inmatriculare aferente;
 • Delegatie in cazul pers. juridice + copie B.I. delegat;
 • Alte acte necesare pentu clarificarea unor situatii particulare;
 • pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe laga documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal.

INMATRICULARE TEMPORARA (vehicul nou/uzat importat temporar)

IMPORTANT!

Acest tip de inmatriculare se efectueaza doar pentru persoanele fizice care au domiciliul in strainatate si resedinta in Romania sau pentru persoanele juridice care importa temporar astfel de vehicule.Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie)
 • Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice)
 • Copia tichetului de asigurare
 • Copia documentului de proprietate (factura, contract de vanzare � cumparare, etc), certificatul si placile cu numere de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, daca vehiculul a intrat pe roti in tara.
 • Dovada de plata a taxei de inmatriculare (C.E.C., trezorerie) – chitanta sau ordin de plata
 • Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie);
 • Certificatul de autenticitate sau, dupa caz, nota de identificare;
 • Chitanta sau declaratia vamala de import temporar (copie legalizata avand aplicat timbrul sec al notarului). In locul acestui document, pentru un singur vehicul cu masa totala maxima mai mica de 3.500 kg, se poate depune un certificat de inmatriculare permanenta sau temporara strain, al carui titular este persoana care solicita inmatricularea in Romania. Pentru strainii studenti in Romania certificatul de inmatriculare trebuie sa fie emis in tara in care isi au domiciliul.
 • Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.
  • pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe laga documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal.

Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

Art. 122.
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii:
a) ia masuri pentru mentinerea permanenta In stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza;
b ) ia masuri pentru instalarea, aplicarea si Intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor In vigoare;
c) autorizeaza efectuarea lucrarilor In zonele de siguranta si protectie a drumurilor din administrarea sa, verifica modul de executare si respectarea termenelor stabilite;
d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare pentru vehicule;

e) autorizeaza Infiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica periodica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;
f) stabileste norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a instructorilor si profesorilor de legislatie In domeniul pregatirii candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere, In conditiile legii;
g) stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspectie tehnica periodica, de certificare a autenticitatii, de identificare, precum si de verificare tehnica In trafic a vehiculelor;
h) autorizeaza Infiintarea si functionarea scolilor pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule si tramvaie;
i) stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza respectarea acestora;
j) elaboreaza reglementari specifice In domeniul transporturilor rutiere;
k) omologheaza vehicule pentru circulatie;
l) certifica si/sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate In tara sau importate;
m) autorizeaza agentii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglari, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor, precum si de dezmembrare a acestora;
n) asigura efectuarea certificarii autenticitatii sau a identificarii vehiculelor rutiere, In vederea Inmatricularii acestora;
o) asigura eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere;
p) stabileste normele metodologice si organizeaza pregatirea si examinarea conducatorilor auto, In vederea obtinerii certificatelor de atestare profesionala.

Art. 123.
Ministerul Apararii are urmatoarele atributii:
a) Indruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartinand acestui minister si controleaza respectarea de catre conducatorii de vehicule din subordine a regulilor de circulatie;
b ) coopereaza cu politia rutiera pentru realizarea actiunilor de Insotire a coloanelor oficiale militare, precum si a vehiculelor din parcul propriu;
c) Inregistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora;
d) pregateste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizeaza personalul didactic din scolile de pregatire a conducatorilor auto din sistemul propriu, In vederea obtinerii permisului de conducere;
e) organizeaza si executa inspectia tehnica periodica a vehiculelor din unitatile aflate In subordinea sa;
f) elaboreaza, Impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind conditiile In care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;
g) elaboreaza, Impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartinand Ministerului Apararii si Insotirea coloanelor militare.

Art. 124.
Ministerul Educatiei si Cercetarii are urmatoarele atributii:
a) asigura, prin programa scolara, educatia rutiera a prescolarilor si elevilor din Invatamantul preuniversitar;
b ) asigura, In unitatile de Invatamant specializate, pregatirea cursantilor In vederea obtinerii permisului de conducere;
c) Indruma, coordoneaza si controleaza, prin inspectoratele scolare, activitatea de educatie rutiera In unitatile de Invatamant, inclusiv de pregatire si de perfectionare a cadrelor didactice desemnate sa execute astfel de activitati;
d) asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutiera si parcurile-scoala proprii de circulatie.

Art. 125.
Ministerul Sanatatii Publice are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza norme referitoare la examinarea medicala a candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de vehicule;
b ) stabileste masurile ce trebuie luate de unitatile sanitare, In scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale;
c) elaboreaza norme privind examinarea medicala si psihologica, recoltarea si analiza probelor biologice In vederea stabilirii alcoolemiei, consumului de produse sau substante stupefiante ori de medicamente cu efecte similare de natura sa influenteze comportamentul conducatorilor de vehicule;
d) stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;
e) stabileste si certifica continutul truselor medicale de prim ajutor.

Art. 126.
Comisia pentru Supraveghere a Asigurarilor Impreuna cu politia rutiera Intocmesc programe de preventie rutiera si Indruma, coordoneaza si controleaza modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfasurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor Impreuna cu societatile de asigurare autorizate.

Art. 127.
(1) In scopul coordonarii unei strategii unitare, multidisciplinare In domeniul sigurantei circulatiei rutiere, In subordinea Guvernului functioneaza Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera*).
(2) Atributiile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

___________ *) In prezent, potrivit art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 437/1995 privind Infiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera, acesta este organ consultativ al Guvernului, care asigura conceptia de ansamblu si coordonarea pe plan national a activitatilor privind Imbunatatirea fluentei circulatiei si sigurantei rutiere.

Art. 128.
(1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:
a) iau masuri pentru mentinerea permanenta In stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii;
b ) iau masuri pentru instalarea, aplicarea si Intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor In vigoare, tinand evidenta acestora;
c) Intocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun In vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere;
d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere;
e) iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administreaza, cu avizul politiei rutiere;
f) Inregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse Inmatricularii;
g) iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, In spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public;
h) iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate circuland pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;
i) sprijina activitatile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Ministerul Administratiei si Internelor pentru educatia rutiera a elevilor.
(2) Proiectele de sistematizare a localitatilor, de reglementare a circulatiei, precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritatile publice locale, vor fi avizate de seful politiei rutiere a judetului, municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romane.

Art. 129.
(1) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru popularizarea regulilor de circulatie In randul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si In acest scop vor prevedea In planurile anuale fondurile necesare.
(2) In unitatile de Invatamant prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desfasoara cel putin o ora de educatie rutiera pe saptamana, pe parcursul anului scolar.
(3) Mass-media poate sprijini actiunile Ministerului Administratiei si Internelor si ale autoritatilor administratiei publice locale In legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.
(4) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane se va implica In realizarea programelor de siguranta rutiera, stabilite de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite.

Art. 130.
Orele de educatie rutiera din institutiile de Invatamant prescolar, primar si gimnazial se desfasoara potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Circulatia autovehiculelor in traficul international

Art. 82.
(1) Autovehiculele si remorcile Inmatriculate In Romania pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca Indeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise In circulatia internationala, iar conducatorii lor poseda permis de conducere valabil, conform prevederilor Conventiei asupra circulatiei rutiere, Incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980.

(2) Autovehiculele si remorcile Inmatriculate In alte state pot trece frontiera de stat si pot circula pe drumurile publice din Romania, daca Indeplinesc conditiile tehnice prevazute In conventia mentionata la alin. (1), dar numai In perioada cat sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie.

(3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul Romaniei, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat Intr-un stat care nu este membru al Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazute la alin. (1), trebuie sa posede si permis de conducere international.
(4) Autovehiculele si remorcile Inmatriculate In alte state, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul In Romania, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora In tara, daca sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie.
(5) Persoanele care si-au stabilit resedinta In Romania pot sa Isi Inmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta din zona de resedinta.
(6) Autovehiculele Inmatriculate In statele care nu sunt semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere prevazute la alin. (1) sunt obligate sa poarte In partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat Inmatricularea.

Art. 83.
(1) Persoanele care domiciliaza In alte state, aflate temporar In Romania, pot conduce autovehicule pe drumurile publice daca poseda permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite In Conventia asupra circulatiei rutiere, prevazuta la art. 82 alin. (1), sau a carui valabilitate este recunoscuta pe baza de reciprocitate.
(2) Persoanele cu domiciliul In Romania care poseda permise de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere au dreptul sa conduca autovehicule pe drumurile publice cel mult 90 de zile de la intrarea lor In tara.
(3) Persoanele care si-au stabilit resedinta In Romania pot sa Isi preschimbe permisul de conducere obtinut In alt stat semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere Intr-unul romanesc, la autoritatea competenta din zona de resedinta.
(4) Preschimbarea permiselor de conducere nationale emise de autoritatile straine cu documente similare romanesti se efectueaza In conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Scandal intre actionarii de la SC Lotus SA

Mai mulţi acţionari ai SC Lotus SA care deţin trei complexuri comerciale în municipiul Târgu Jiu, Parâng, Romarta şi Păltiniş, s-au certat „la cuţite” şi s-au ameninţat reciproc,  în urma schimbării directorului societăţii.

Poliţişti şi agenţi de la o firmă de pază au încercat să calmeze spiritele încinse. Încă de azidimineaţă, de la ora 6, Florin Mircescu, acţionar la SC Lotus şi o parte dintre acţionari s-au certat pe scaunul de director, deţinut, până ieri, de Ovidiu Caragea. Om de afaceri, Florin Mircescu s-a judecat ani buni cu şeful societăţii Litua, şi în cele din urmă, instanţa i-a dat câştig de cauză lui Mircescu. Chiar şi cu actele doveditoare în mână, Florin Mircescu a fost acuzat de Caragea şi alţi acţionari că ar fi falsificat actele şi că ar fi dat judecătorilor şpagă.

Mai mult, doi jurnalişti, unul de la postul nostru de radio şi altul de la cotidianul local „Impact în Gorj” au fost agresaţi verbal şi fiizic de către bodyguard-ul  lui Caragea, pus de fiica acestuia, Dana Caragea.
Deşi susţine că deţine acţiuni la SC Lotus SA, magazinul de pantofi al omului de afaceri Florin Mircescu a fost scos din Complexul Comercial Parâng, deşi acesta plătea o chirie de dublă faţă de alţi chiriaşi. Câteva luni mai târziu, maşina şi curtea locuinţei directorului Ovidiu Caragea au fost incediate, poliţiştii neaflând, încă, făpturitorul. În data de 7august s-a întrunit Adunarea Generală a Acţionarilor care a hotărât revocarea membrilor Consiliului de Administraţie şi alegerea unui nou Consiliu de Administraţie. Acest document a ajuns la Camera de Comerţ care a admis hotărârea luată şi a emis un certificat de înregistrare după ce judecătorul delegat a constat că sunt îndeplinite cerinţele legale.

Potrivit legii, în termen de 15 zile de la hotărârea luată, fostul director al SC Lotus SA Targu Jiu, Ovidiu Caragea, poate să facă recurs. Fostul director al SC Lotus, Ovidiu Caragea, susţine că Florin Mircescu nu are niciun drept la SC Lotus, deoarece doar nevasta acestuia este acţionar al firmei.

Ovidiu Caragea şi Zoia Tănase, un alt acţionar, au făcut o afacere de aproape 12 miliarde de lei vechi. În urmă cu câţiva ani, Ovidiu Caragea a fost cercetat, de procurori pentru inchirierea ilegala a Complexului Paltinis, unei societati comerciale ce apartinea chiar vicepreşedintelui Consiliul de Administratie, Zoia Tănase. Astfel,  Zoia Tănase a aprobat, alaturi de  şeful său Caragea, fară a-i informa pe ceilalti cinci membri ai Consiliului, din aceea perioada, că firma ei închiriază SC Lotus SA spatiul cunoscut ca en-gross-ul Paltiniş. În urma acestei tranzacţii,  Lotus a pierdut aproximativ 12 miliarde de lei vechi.

La rândul lor, soţii Tănase au subînchiriat complexul comercial Paltiniş altei firme din Târgu-Jiu.

Complex comercial gigant nascut in plin scandal de coruptie

Lucrarile la complexul comercial gigant Era, care va fi amenajat intre SC Antibiotice SA si Metro, incep in plin scandal de coruptie izbucnit in Franta ● Acuzatiile de trafic de influenta aduse lui Nicolae Vacaroiu si presedintelui senatului francez, Christian Poncelet par sa se invarta in jurul proiectului gigant Era ● Pe o suprafata de 37 de hectare vor fi construite 7 supermarketuri – Carrefour, Carrefour Gallery, Praktiker, Media Galaxy, Flanco, Era Mall, Furniture Shop, 2.600 locuri de parcare si 170 de magazine mai mici ● Numai ca, pentru terenul din zona in care se construieste au fost eliberate titluri de proprietate si de Primaria Miroslava, dar si de Primaria municipiului Iasi, ajungandu-se intr-o situatie litigioasa ● In acest complex vor lucra circa 2.500 de persoane


Un complex comercial gigant se naste in plin scandal de coruptie in care este implicat si brand-ul Carrefour. Muncitorii toarna fundatia celui mai mare complex comercial construit vreodata in Moldova, in timp ce la Paris si Bucuresti se discuta despre un scandal de coruptie in care este implicat presedintele Senatului, Nicolae Vacaroiu si presedintele senatului francez, Christian Poncelet. Vacaroiu este acuzat ca ar fi intervenit la rugamintea lui Poncelet, pentru a se construi la Iasi un supermarket Carrefour. Presa a precizat ca ar fi vorba de supermarketul care se construieste in cartierul Metalurgie, dar se pare nu a fost exclusa nici varianta ca s-ar intervenit pentru hipermarketul din proiectul Era. Asta, deoarece pentru terenul aflat pe sesul Bahluiului unde se ridica complexul Era se lupta in instantele de judecata zeci de persoane. Mai exact in jurul anului 2000, Agentia Domeniilor Statului a predat Primariei Miroslava cateva sute de hectare de teren, intre SC Antibiotice SA si Metro in vederea retrocedarii. Se pare ca o parte din suprafata predata se afla insa si pe teritoriul municipiului Iasi. De aceea s-a ajuns in situatia in care au fost eliberate titluri de proprietate atat de Primaria Miroslava cat si de Primaria Iasi. O importanta suprafata de teren a fost retrocedata Episcopiei Romano Catolice, care s-a judecat ulterior cu zeci de persoane pentru a pastra proprietatea asupra terenului. Se pare ca litigiile pentru suprafetele respective nu s-au finalizat, dar lucrarile de constructii in zona continua. „Noi, investitorii, am cumparat ceva mai mult teren, dar suprafata centrului comercial nu include nici o parcela aflata in litigiu. Suprafata cu pricina este aflata in dreapta drumului de acces spre complex”, a declarat Nicolae Danciu, director al firmei Ermes Holding, firma care investeste in proiectul Era.

Proiect de 100 milioane Euro

Avand in vederea dimensiunea scandalului, deoarece sunt implicati presedintii camerelor superioare ale parlamentului din Franta si Romania nu trebuie sa fie neglijata si dimensiunea afacerii pentru care ar fi trebuit sa se intervina. Carrefour va construi un supermarket in Complexul Era intre SC Antibiotice SA si Metro. Valoarea totala a investitiei va fi de 100 milioane Euro. Pe o suprafata de 37 de hectare vor fi construite 7 supermarketuri, Carrefour, Carrefour Gallery, Praktiker, Media Galaxy, Flanco, Era Mall, Furniture shop, 2.600 locuri de parcare si 170 de magazine mai mici. In acest complex vor lucra circa 2.500 de persoane. „In urma cu un an si jumatate cand au venit la Iasi, am anuntat presa. Este un teren privat, pot face ce doresc. Vor face o pasarela care va intra in patrimoniul primariei”, a declarat primarul Gheorghe Nichita.
Managerul proiectului recunoaste ca primaria s-a comportat ireprosabil, firma obtinand toate autorizatiile intr-un timp foarte scurt, tinand cont ca de obicei activitatea primariei este caracterizata de birocratie. „Autoritatile locale au fost sensibile la o astfel de investitie si au aprobat autorizatiile in termenele legale. Am inceput demersurile din mai anul trecut, iar pana in decembrie le-am avut pe toate. Am avut nevoie de circa zece avize de la Caile Ferate Romane (CFR). Avizele de mediu le-am obtinut direct de la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau”, a declarat Radu Gadea, managerul de proiect al ESP.

Ce inseamna Era Shopping Park?

Era Shopping Park (ESP) este un proiect al Ermes Holding SRL, fiica mai marelui Omilos Group. Terenul din zona Pacurari a fost cumparat de catre Ermes Holding SRL prin SC Eurisko Real Estate Consulting Bucuresti, agentul exclusiv ESP. La randul sau, Eurisko a cumparat terenul de la SC Terra Real Estate Development SRL Iasi, al carei patron este Eusebiu Siminiceanu. Acesta a cumparat terenul de la Episcopia Catolica si de la cativa mici proprietari privati. „Singura firma care are teren in proprietate este Carrefour, restul avand teren inchiriat. Acesta a fost cumparat de la Episcopia Romano-Catolica si de la alti cativa mici proprietari privati”, a spus Eusebiu Siminiceanu, patronul SC Terra Real Estate Development SRL Iasi, firma care a vandut terenul catre SC Eurisko Real Estate Consulting Bucuresti.
Desi in ultimii ani la Iasi au aparut mai multe hypermarketuri, reprezentantii investitorii sustin ca vor avea succes. „Iasul este o piata noua unde pot fi atrasi investitori care vor profita de faptul ca nu exista o mare competitie in domeniu. Chiar daca acest oras nu este la acelasi nivel de dezvoltare ca Bucurestiul, credem ca ESP va avea succes. Aici nu vor veni numai oameni din Iasi, ci din intreaga regiune”, a declarat Andreas Chimarrides, reprezentant Omilos Group Romania. Complexul va avea o suprafata totala de 367.119 metri patrati, din care suprafata construita insumeaza 77 de mii de metri patrati, diferenta constand in parcari si alte amenajari exterioare. „Este cel mai mare complex comercial din oras si va fi terminat in maxim 36 de luni. Au obtinut PUZ, precum si o autorizatie din partea celor de la Apele Romane si a CFR, pentru construirea unei pasarele aeriene”, a declarat Daniel Todirica, seful Biroului de Control Urbanism din cadrul Primariei municipiului Iasi.
Primaria a eliberat autorizatia de constructie in luna decembrie a anului trecut. Sefii Ermes Holding declara ca fondurile necesare pentru acest proiect o reprezinta sursele proprii, dar si imprumuturi din banci. „Omilos Group este «mama» Ermes Holding Bucuresti. Reprezentanta din capitala pune in practica proiectele Omilos pentru tara noastra. Investitia totala se ridica la circa o suta de milioane Euro. Banii provin din surse proprii plus imprumuturi din banca”, a declarat Nicolaie Danciu, directorul pentru Romania al SC Ermes Holding SRL. Acesta crede ca proiectul se va finaliza in primavara anului urmator. Proiectul are mai multe faze de constructie. Primele magazine care se vor deschide sunt Carrefour si Praktiker. „Proiectul are trei faze. Prima data se vor deschide Carrefour si Praktiker. In etapa a doua va urma deschiderea Era Mall si a 170 de magazine de marime medie. A treia faza se va adresa copiilor. Planurile inca nu sunt finalizate, deci mai pot aparea modificari”, a adaugat Nicolaie Danciu.

Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei

Art. 118

(1) Impotriva procesului -verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta.

(2) Plangerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data inregistrarii acesteia pana la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.

(3) Dovada inregistrarii plangerii depuse la judecatorie in termenul prevazut la alin. (1) se prezinta de contravenient la unitatea de politie din care face parte agentul constatator, care va efectua mentiunile in evidente si ii va restitui permisul de conducere.

(4) in termen de 15 zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care instanta a respins plangerea impotriva procesului -verbal de constatare a contraventiei, contravenientul este obligat sa se prezinte la serviciul politiei rutiere careil are in evidenta pentru a preda permisul de conducere.

(5) Neprezentarea contravenientului in termenul prevazut la alin. (4), in mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce.

Art. 119

In cazul in care fapta unui conducator de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecata investita cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din care face parte agentul constatator, partile implicate in eveniment si societatea de asigurare.

Art. 120

(1) Procesul-verbal neatacat in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia ori, dupa caz, a ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a respins plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

(2) Procesele-verbale ale cetatenilor straini sau ale cetatenilor romani cu domiciliul sau, dupa caz, rezidenta normala in strainatate, devenite titlu executoriu, se comunica de catre politia rutiera pe raza careia s-a produs fapta, Inspectoratului General al Politiei Romane.

(3) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane comunica in scris Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, in cel mult 6 luni de la primirea titlului executoriu, numele si prenumele contravenientului, numarul pasaportului si al procesului- verbal de constatare a contraventiei, precum si suma datorata, pentru a fi luate in evidenta si a fi conditionata intrarea pe teritoriul Romaniei a contravenientului.

Art. 121

(1) – abrogat

(2) Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie in acela si termen in care se prescrie sanctiunea contraventionala principala.

Infractiuni si pedepse prevazute in noul cod rutier

Art. 84
Nerespectarea dispozitiilor privind circulatia pe drumurile publice, care intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni, atrage raspunderea penala si se sanctioneaza potrivit prezentei ordonante de urgenta.

Art. 85

(1) Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, neinmatriculat sau neinregistrat, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani.

(2) Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu numar fals de inmatriculare sau de inregistrare se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

(3) Tractarea unei remorci neinmatriculate sau neinregistrate ori cu numar fals de inmatriculare sau de inregistrare se pedepseste cuinchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carei placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare au fost retrase sau a unui vehicul inmatriculat in alt stat, care nu are drept de circulatie in Romania, se pedepseste cuinchisoare de la 6 luni la 2 ani.

Art. 86

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseste cuinchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau al carei permis i-a fost retras sau anulat ori careia exercitarea dreptului de a conduce i -a fost suspendata sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule in Romania se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (2) se sanctioneaza si persoana care incredinteaza cu stiinta un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) sau unei persoane care sufera de o boala psihica ori se afla sub influenta alcoolului sau a unor produse ori substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.

Art. 87

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange se pedepseste cu
inchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai si care se afla sub influenta unor substante ori produse
stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.

(3) Substantele sau produsele stupefiante, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii Publice, iar lista acestora se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Daca persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) efectueaza transport public de persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se afla in procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere sau in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa esteinchisoare de la 2 la 7 ani.

(5) Refuzul, impotrivirea ori sustragerea conducatorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, sau a examinatorului autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune recoltarii probelor biologice sau testarii aerului expirat, in vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseste cuinchisoare
de la 2 la 7 ani.

Art. 88

(1) Recoltarea probelor biologice se face in unitatile de asistenta medicala autorizate sau in institutii medico-legale si se efectueaza numai in prezenta unui reprezentant al politiei rutiere.

(2) Stabilirea concentratiei de alcool sau a prezentei in organism de substante ori produse stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face in institutiile medico- legale autorizate, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sanatatii
Publice.

(3) Stabilirea prezentei alcoolului in aerul expirat sau testarea preliminara a prezentei in organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.

(4) Stabilirea concentratiei de alcool in aerul expirat se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.

(5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata de politistul rutier cu un mijloc tehnic certificat si depistata ca avand o concentratie de pana la 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, poate solicita acestuia sa i se recolteze probe biologice de catre unitatile sau institutiile medicale prevazute la alin. (1), in vederea stabilirii imbibatiei de alcool in sange.

(6) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata cu un mijloc tehnic certificat ca avand o concentratie de peste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, este obligata sa se supuna recoltarii probelor biologice sau testarii cu un mijloc tehnic omologat si verificat
metrologic.

(7) Conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, testati in trafic cu un mijloc tehnic certificat, care indica prezenta, in produsele biologice, a unor substante sau produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, li se recolteaza obligatoriu
probe biologice.

Art. 89

(1) Parasirea locului accidentului de catre conducatorul vehiculului sau de catre instructorul auto, aflat in procesul de instruire, sau de examinatorul autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane ori daca accidentul s-a produs ca urmare a unei infractiuni, faraincuviintarea politiei care efectueaza cercetarea locului faptei, se pedepseste cuinchisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si fapta oricarei persoane de a modifica starea locului sau de asterge urmele accidentului de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, fara acordul echipei de cercetare la fata locului.

(3) Nu constituie infractiune fapta conducatorului de vehicul care, in lipsa altor mijloace de transport, elinsu si transporta persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara in masura sa acorde asistenta medicala necesara si la care a declarat datele personale de identitate si numarul deinmatriculare sau inregistrare a vehiculului condus, consemnate intr-un registru special, daca seinapoiaza imediat la locul accidentului.

(4) Nu constituie infractiunea de parasire a locului accidentului fapta conducatorului autovehiculului cu regim de circulatie prioritara, daca acesta anunta deindata politia si dupa terminarea misiunii se prezinta la sediul unitatii de politie pe a carei raza de competenta s-a produs accidentul, in vedereaintocmirii documentelor de constatare.

(5) Nu constituie infractiune parasirea locului accidentului, daca victima paraseste locul faptei, iar conducatorul de vehicul anunta imediat evenimentul la cea mai apropiata unitate de politie.

Art. 90

(1) Fapta conducatorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, ori a examinatorului autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pana la recoltarea probelor biologice ori pana la testarea cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic sau pana la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora in aerul expirat, se pedepseste cuinchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Nu constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor stupefiante, dupa producerea accidentului de circulatie si pana la sosirea politiei la fata locului, daca acestea sunt administrate de personal medical autorizat, in cazul in care acestea sunt impuse de starea de sanatate sau de vatamarea corporala a conducatorului auto.

Art. 91

Neindeplinirea de catre unitatea de asistenta medicala autorizata care a efectuat examenul de specialitate a obligatiei de a comunica politiei rutiere faptul ca o persoana a fost declarata inapta pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, daca s-a produs un accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducatorului de vehicul, se pedepseste cu amenda.

Art. 92

(1) Fapta savarsita cu intentie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce in stare de neintrebuintare indicatoarele, semafoarele, amenajarile rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabila se pedepseste cuinchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozitiilor acestora, fara autorizatie eliberata de
autoritatile competente, de natura sa induca in eroare participantii la trafic.

(3) Organizarea sau participarea, in calitate de conducator de vehicul sau de animale, laintreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseste cuinchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza blocarea cu intentie a drumului public, daca se pune in pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic.

(5) Lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumurilor publice a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.

Art. 93

(1) indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea atributiilor de verificare tehnica ori inspectie tehnica periodica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau interventii tehnice de catre persoanele care au asemenea atributii, daca din cauza starii tehnice a vehiculului s -a produs un accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane, se pedepseste conform legii penale.

(2) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor avand urme de avarii, fara documentele de constatare eliberate de politia rutiera sau, dupa caz, de societatile din domeniul asigurarilor, se pedepseste cuinchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(3) Nu constituie infractiunea prevazuta la alin. (2) repararea autovehiculelor avand urme de accident, in baza atestarii validitatii constatarii amiabile de accident.

Art. 94

(1) Efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public si amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare in zona drumului, fara autorizatie de constructie eliberata in conditiile legii, se pedepsesc cuinchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si persoana care nu respecta conditiile stabilite  in autorizatia de constructie, eliberata in conditiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, in cazul constructiilor amplasate in zona
acestuia.

(3) Persoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata se pedepseste cuinchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza si persoana autorizata de catre administratorul unui drum public sau de catre executantul unei lucrari pe partea carosabila, care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor pe drumurile publice, daca prin aceasta s -a produs un accident de circulatie din care au rezultat victime omenesti sau pagube materiale.

Dispozitii generale privind conducatorii auto

Art. 20

(1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie
sa posede permis de conducere corespunzator si sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti, cu exceptia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 si B1, care
trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani impliniti.

(2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevazute in regulament.

(3) Conducatorii de tramvaie sau vehicule care efectueaza transport public de persoane, precum si cei care conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depasite ori care transporta produse sau substante periculoase trebuie sa aiba varsta minima de 21 de aniimpliniti.

(4) Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.

Art. 21

(1) Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.

(2) Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si al capacitatilor psihologice, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.

Art. 22

(1) Examinarea medicala se realizeaza in scopul certificarii starii de sanatate si a calitatilor fizice necesare unui conducator de autovehicul sau tramvai.

(2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Examinarea medicala se realizeaza in vederea:
a) aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere;
b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanta de urgenta;
c) verificarii periodice, conform reglementarilor in vigoare.

(4) Examinarea medicala se realizeaza in unitati de asistenta medicala autorizate, existente la nivelul fiecarui judet, care au obligatia luarii in evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul ori de tramvai de catre medicul de familie.

(5) Lista unitatilor de asistenta medicala autorizate se stabileste si se actualizeaza prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) Medicul de familie, atunci cand constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute in ordinul ministrului sanatatii publice emis conform alin. (2), va solicita unitatii de asistenta, medicala autorizate examenul de specialitate necesar.  in cazul in care unitatea de asistenta medicala autorizata a stabilit ca persoana este inapta medical pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe a carei raza teritorialai si desfasoara activitatea.

(7) Verificarea medicala se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobandit numai dupa incetarea motivului pentru care s -a luat aceasta masura.

(9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.


Sectiunea 2: Permisul de conducere

Art. 23

(1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice il are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.

(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, in conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, in vederea obtinerii permisului de conducere, numai in prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat in acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege.

(3) Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul impreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o examineaza raspund pentru incalcarea de catre aceasta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.

(31) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere este precedata de o evaluare obligatorie a capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. Evaluarea psihologica este obligatorie in vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanta de urgenta.

(32) Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie, detinatori ai certificatului de atestare profesionala, vor fi evaluati periodic din punct de vedere al capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor,  in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.

(33) Evaluarea psihologica se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, in conditiile legii, care se publica in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I.

(34) Evaluarea psihologica se realizeaza in laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate.

(35) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste si se actualizeaza prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apte din punct de vedere medical si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii.

(5) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, farascolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au incetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea neintrerupt in ultimii 10 ani in structurile politiei rutiere.

(7) Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca indeplinesc conditiile prevazute la alin. (6).

(8) Programa de invatamant pe baza careia se organizeaza cursuri de pregatire, precum si metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesara obtinerea permisului de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestuia se stabilesc prin regulament.

(10) Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 231

(1) Persoanele cu domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene care se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni sau care au rezidenta normala in Romania pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente sa le examineze.

(2) Pentru scopurile prezentei ordonante de urgenta, prin rezidenta normala seintelege locul unde o persoana locuieste in mod obisnuit, adica cel putin 185 de zile intr-un an calendaristic, datorita unor legaturi personale si profesionale sau, in cazul persoanelor fara legaturi profesionale, datorita unor legaturi stranse intre acestea si locul in care locuiesc.

Art. 24

(1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere  si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta pe raza careia solicitantiii si au domiciliul, resedinta ori rezidenta normala sau, in cazul celor aflati la studii in Romania potrivit art.
231 alin. (1), de catre autoritatea competenta pe raza careia se afla institutia deinvatamant.

(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) in localitatile in care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si in limba minoritatii nationale respective.

(4) in cazul cetatenilor straini carei si stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania, precum si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au rezidenta normala sau care se afla la studii in Romania, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, intr-o limba de circulatie internationala.

(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a numelui, in cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau pentru o infractiune de omor, lovire sau vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, produsa ca urmare
aincalcarii unei reguli de circulatie, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1).

Art. 25

(1) Pentru conducatorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un
an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie.

(2) Autovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, in conditiile stabilite prin regulament.

Art. 26

Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, in scopul insusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.

Art. 27 Abrogat

Art. 28

Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie setine de catre politia rutiera, in conditii stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.

Dispozitiile finale ale codului rutier

Art. 131

In desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.

Art. 132

Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si activitatilor de educatie rutiera.

Art. 133

(1) Modelele indicatoarelor, marcajelor  si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Anexa prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotarare a Guvernului, pe baza modificarilor  si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale in domeniu, la care Romania este parte.

Art. 134

(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu data de 1 februarie 2003. Pe aceea si data se abroga Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.

(2) in termen de 30 de zile de la data publicarii Ministerul Administratiei si Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 135

In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta), la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va emite hotararea de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament in cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 136

In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:
a) Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 15 alin. (4), art. 23 alin.
(10), art. 24 alin. (2) si ale art. 83 alin. (4);
b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (33) si (35) si ale art. 66 alin. (3);
c) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si
Internelor, pentru prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 14 alin. (2);
d) Ministerul Sanatatii Publice, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) si (7), art. 87 alin. (3), art. 88 alin. (2) si ale art. 125 lit. a);
f) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 23 alin. (5) si (8);
g) Ministerul Apararii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 123 lit. f) si g);
h) Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 130.

Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora

Sectiunea 1: Conditiile  privind  circulatia  vehiculelor si  controlul acestora

Art. 7

Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei.

Art. 8

Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul si tramvai trebuie sa fie dotat cu trusa medicala de prim ajutor, doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu, omologate.

Art. 9

(1) Pentru a fi inmatriculate, inregistrate sau admise in circulatie, autovehiculele, mopedele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie omologate in conditiile legii.

2) Categoriile de vehicule care pot fi admise in circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul General al Politiei Romane, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata in conditiile legii.

(4) Pentru a fi mentinute in circulatie, vehiculele inmatriculate se supun inspectiei tehnice periodice.

(5) Inspectia tehnica periodica se efectueaza in statii autorizate, conform legislatiei in vigoare.

(6) Pentru autovehiculele apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si in statii proprii,
autorizate potrivit legii.

Art. 10

(1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat, precum si a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie.

(2) Constatarea defectiunilor tehnice ale vehiculelor se face de catre politia rutiera, iar verificarea starii tehnice a vehiculelor aflate in trafic pe drumurile publice se face de catre
politia rutiera, impreuna cu institutiile abilitate de lege.


Sectiunea 2: inmatricularea, inregistrarea si radierea vehiculelor

Art. 11

(1) Proprietarii de vehicule sau detinatorii mandatati ai acestora sunt obligati sa le inmatriculeze sau sa le inregistreze, dupa caz, inainte de a le pune in circulatie, conform prevederilor legale.

(2) inmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea in circulatie pana la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, si presupune urmatoarele operatiuni:
a) inscrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar;
b) transcrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.

(3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza pe baza datelor de identificare ale vehiculului si ale proprietarului si conditioneaza eliberarea de catre autoritatile competente, potrivit legii, a unui certificat de inmatriculare, precum si a placutelor cu numarul de inmatriculare atribuit si transcrierile necesare in certificatul de inmatriculare si in cartea de identitate a vehiculului.

(4) in cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se inscriu in evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni si emiterea unui nou certificat de inmatriculare, noul proprietar este obligat sa solicite autoritatii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, in termen
de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

(5) Solicitantii unei operatiuni de inmatriculare a unui vehicul in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, trebuie sa faca dovada certificarii autenticitatii vehiculului de catre Registrul Auto Roman, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Certificarea autenticitatii vehiculului contine si atestarea faptului ca acesta nu figureaza in baza de date ca fiind furat.

(6) Dovada certificarii vehiculului nu se impune in cazul vehiculelor noi pentru solicitantii operatiilor deinmatriculare.

(7) Cu ocazia realizarii oricarei operatiuni privind inmatricularea unui vehicul, verificarea efectuarii inspectiei tehnice periodice si a asigurarii obligatorii de raspundere civila, respectiv a valabilitatii acestora, se poate face si pe cale informatica, in conditiile stabilite prin protocol incheiat intre autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a placutelor cu numere de inmatriculare si Registrul Auto Roman, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

(8) Autoritatile competente sa realizeze operatiunile de inmatriculare a vehiculelor pot incasa de la solicitanti toate taxele si tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor
operatiuni.

(9) Societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing din Romania pot solicita, pe cale informatica, inmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulatie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicatii informatice puse la dispozitie, in conditiile stabilite prin protocol, de catre autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a placutelor cu numere de inmatriculare.

(10) Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, dupa caz, ale proprietarului, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

Art. 12

(1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu exceptia celor trase sau impinse cu mana si a bicicletelor, trebuie sa fie inmatriculate ori inregistrate, dupa caz, si sa poarte placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, cu forme, dimensiuni si continut prevazute de standardele in vigoare.

(2) Vehiculele care nu sunt supuse inmatricularii sau inregistrarii pot circula pe drumurile publice numai in conditiile prevazute prin regulament.

Art. 13

(1) Autovehiculele si remorcile se inmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta in a carei raza teritoriala proprietariii si au domiciliul, resedinta ori sediul, in
conditiile stabilite prin reglementarile in vigoare.

(2) Autovehiculele si remorcile din dotarea Ministerului Apararii, a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si cele ale Serviciului Roman de Informatii se inregistreaza la aceste institutii si pot, dupa caz, sa fie inmatriculate in conditiile prevazute la alin. (1).

(3) Pana la inmatriculare, vehiculele prevazute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta.

(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule sau remorci li se poate elibera pentru acestea autorizatii si numere pentru proba.

(5) Evidenta vehiculelor inmatriculate setine la autoritatea competenta pe raza careia proprietaruli si are domiciliul, resedinta sau sediul.

Art. 14

(1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun inmatricularii, precum si vehiculele cu tractiune animala se inregistreaza de catre consiliile locale, care tin si evidenta acestora.

(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse inmatricularii sau inregistrarii, precum si cele care nu se supun inspectiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratieisi
internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 15

(1) Odata cu realizarea operatiunilor de inmatriculare a vehiculului, autoritatea competenta elibereaza  proprietarului sau detinatorului mandatat un certificat de inmatriculare, conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum si placute cu numarul deinmatriculare.

(11) La cererea scrisa a proprietarului unui vehicul, in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare se poate inscrie si o alta persoana decat proprietarul, specificandu-se calitatea in care aceasta poate utiliza vehiculul, in virtutea unui drept legal. in cazul in care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si a datelor de identificare ale detinatorului
mandatat.

(2) Autovehiculele se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr sau Tb ori in una dintre subcategoriile: A1, B1, C1, C1E, D1 sau D1E, iar tramvaiele, in categoria Tv, in conditiile stabilite in regulament.

(3) Pentru vehiculele prevazute la art. 13 alin. (2) si art. 14 alin. (1), autoritatea care le inregistreaza elibereaza proprietarilor acestora certificate si placute cu numere de
inregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective.

(4) Forma, dimensiunile si continutul certificatului de inmatriculare si ale certificatului de inregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Este interzisa punerea in circulatie a unui vehicul,inmatriculat sau inregistrat, care nu are montate placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare atribuite de autoritatea competenta ori daca acestea nu sunt conforme cu standardele in vigoare, precum si in cazul in care certificatul de inmatriculare sau de inregistrare este retinut, iar dovada inlocuitoare a acestuia este eliberata fara drept de circulatie sau termenul de
valabilitate a expirat.

Art. 16

Inmatricularea, inregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat -o, daca se constata ca au fost
incalcate normele legale referitoare la aceste operatiuni.

Art. 17

(1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectua tinmatricularea sau inregistrarea doar in cazul scoaterii definitive din circulatie a acestora, la cererea proprietarului, in urmatoarele cazuri:
a) proprietarul doreste retragerea definitiva din circulatie a vehiculului si face dovada depozitarii acestuiaintr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile legii;
b) proprietarul face dovada dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului la unitati specializate in vederea dezmembrarii;
c) la scoaterea definitiva din Romania a vehiculului respectiv;
d) in cazul furtului vehiculului.

(2) Radierea din evidenta a vehiculelor inregistrate, la trecerea acestora in proprietatea altei persoane, se face de catre autoritatea care a efectuat inregistrarea, la cererea
proprietarului, in conditiile legii.

(3) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.

(4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispozitie a autoritatii administratiei publice locale, fara stapan sau abandonate se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei respective.

Art. 18

in cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui ori deteriorarii certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente eliberarea unui nou certificat de inmatriculare sau de inregistrare, in conditiile stabilite de autoritatea competenta, in termen de 30 de zile de la data declararii pierderii sau furtului, de la data schimbarii numelui ori de la data constatarii deteriorarii, dupa caz.

Art. 19

Procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Dispozitii generale ale noului cod rutier

Art. 1
(1) Circulatia  pe  drumurile  publice  a  vehiculelor,  pietonilor   si  a  celorlalte  categorii  de participanti la trafic, drepturile,  obligatiile  si raspunderile  care  revin persoanelor  fizice  si juridice,   precum si  atributiile   unor  autoritati  ale   administratiei   publice,   institutii   si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Dispozitiile  prevazute  in  prezenta  ordonanta  de  urgenta  au  ca  scop  asigurarea desfasurarii fluente  si in siguranta  a circulatiei pe drumurile publice, precum  si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate  in zona drumului public, protectia drepturilor  si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cat si a mediului.

(3) Autoritatea competent a in domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea   unor   reglementari,   precum si   aplicarea si   exercitarea   controlului   privind respectarea normelor  din acest domeniu este Ministerul Administratiei  si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Romane.

(4) Reglementarile  privind  circulatia  pe  drumurile  publice  se  emit,  dup a  caz,  de  catre autoritatile  publice  centrale  sau  locale  cu  atributii  in  acest  domeniu,  numai  cu  avizul Inspectoratului  General  al  Politiei  Romane  si  cu  respectarea  acordurilor  si  conventiilor internationale la care Romania este parte.

(5) Prevederile  prezentei  ordonante  de  urgenta  se  aplica  tuturor  participantilor  la  trafic, precum  si autoritatilor  care au atributii  in domeniul circulatiei  si sigurantei pe  drumurile publice si in domeniul protectiei mediului.

Art. 2

Indrumarea,  supravegherea  si  controlul  respectarii  normelor  de  circulatie  pe  drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care are obligatia sa ia masurile legale in cazul in care constata incalcari ale acestora.

Art. 3

Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii,  s-au  stabilit  restrictii  se  face  cu  respectarea  reglementarilor  instituite  pentru  acele zone.

Art. 4

Controlul  circulatiei  vehiculelor  apartinand  institutiilor  din  sistemul  de  aparare,  ordine publica si siguranta nationala se efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre aceste institutii.

Art. 5

(1) Administratorul  drumului  public,  antreprenorul  sau  executantul  lucrarilor,  conform competentelor ce ii revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor  in vigoare, si sa le mentina in stare corespunzatoare.

(2) Administratorul drumului public sau, dup a caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stanjeneste sau pune  in pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de inlaturare a acestuia.

(3) Autoritatile publice locale sunt obligate sa amenajeze statiile mijloacelor de transport public de persoane, prevazute cu alveole sau refugii, cu avizul politiei rutiere.

(4) Se  interzic  amplasarea  constructiilor  de  orice  fel  si  practicarea  actelor  de  comert  pe trotuar sau pe acostament,  in parcarile amenajate sau pe partea carosabila, in conditiile in care acestea ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor.

(5) In perimetrul sta tiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii:
a) de asteptare pentru calatori;
b) pentru comercializarea legitima tiilor de calatorie.

(6) In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a  drumului  public,  a  nesemnalizarii  sau  a  semnalizarii  necorespunzatoare  a  acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public,   antreprenorul   sau   executantul   lucrarilor   raspunde,   dup a caz,   administrativ, contraventional, civil sau penal, in conditiile legii.

(7) Orice  masura  de  restrictie  a  circulatiei  pe  drumurile  publice  se  dispune  de  catre administratorul drumului numai cu avizul politiei rutiere.

(8) Prin exceptie de la alin. (7),  in cazuri temeinic justificate, politia rutiera poate dispune, fara acordul administratorului drumului public, masuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice.

(9) In  scopul  asigurarii  desfasurarii  in  conditii  de  siguranta  a  circulatiei  pe  drumurile publice, politia rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dup a caz, desfiintarea de amenajari rutiere.

Art. 6

In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile  si termenii de mai jos au urmatorul inteles:

1. acordare  a  prioritatii
–  obligatia  oricarui  participant  la  trafic  de  a  nu   isi  continua deplasarea sau de a nu efectua orice alta manevra, daca prin acestea  ii obliga pe ceilalti participanti la trafic care au prioritate de trecere sa isi modifice brusc directia sau viteza de deplasare ori sa opreasca;

2. acostament
– fasia laterala cuprinsa intre limita partii carosabile  si marginea platformei drumului;

3. amenajari  rutiere
–  totalitatea  constructiilor,  dispozitivelor  si  oricaror  mijloace  tehnice, altele  decat  cele  destinate  semnalizarii,  amplasate  pe  drumul  public  in  scopul  asigurarii securitatii rutiere;

4. ansamblu de vehicule
– vehiculul cu motor cuplat cu unul sau dou a vehicule, care circula pe drum ca o unitate;

5. autostrada
– drumul national de mare capacitate  si viteza, semnalizat special, rezervat exclusiv  circulatiei  autovehiculelor,  cu  sau  fara  remorci,  care  nu  serveste  proprietatii riverane, prevazut cu doua cai unidirectionale, separate printr-o zona mediana sau, in mod exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, avand cel putin doua benzi de circulatie pe sens si banda de urgenta, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;

6. autovehicul
–  vehiculul  echipat  cu  motor  in  scopul  deplasarii  pe  drum.  Troleibuzele  si tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite  in exploatarile agricole si forestiere, precum si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;

7. banda  de  circulatie
–  subdiviziunea  longitudinala  a  partii  carosabile,  materializata  prin marcaje rutiere sau alte mijloace, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia intr-un sens a unui sir de vehicule, altele decat vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;

8. banda de urgenta
– subdiviziunea longitudinal a suplimentara, situata la extremitatea din partea   dreapta   a   autostrazii,   in   sensul   de   circulatie,   destinata   exclusiv   stationarii autovehiculelor  in cazuri justificate, precum  si circulatiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la interventii sau in misiuni cu caracter de urgenta;

9. banda  reversibila
–  banda  de  circulatie,  marcata  si  semnalizata,  situata  langa  axa drumului,  destinat a  circulatiei  autovehiculelor  intr-un  sens  sau  in  altul,  in  functie  de intensitatea traficului;

10. bicicleta
– vehiculul prevazut cu doua roti, propulsat exclusiv prin forta musculara, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;

11. coloana  oficiala
–  unul  sau  mai  multe  vehicule  care  circula  pe  drumul  public  si  sunt insotite de unul sau mai multe autovehicule ale politiei rutiere, care au in functiune semnale speciale de avertizare sonore  si luminoase de culoare rosie;

12. conducator
–  persoana  care  conduce  pe  drum  un  grup  de  persoane,  un  vehicul  sau animale de tractiune, animale izolate sau in turma, de povara ori de calarie;

13.
– abrogat

14. drum  public
–  orice  cale  de  comunicatie  terestra,  cu  exceptia  cailor  ferate,  special amenajata  pentru  traficul  pietonal  sau  rutier,  deschisa  circulatiei  publice;  drumurile  care sunt inchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;

15. unitati de  asistenta  medicala  autorizate
–  unitatile  sanitare  cu personal  calificat  si cu dotare corespunzatoare pentru examinarea medicala ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere  si a conducatorilor de autovehicule sau de tramvai, autorizate de autoritatea de sanatate publica judeteana sau de cea a municipiului Bucuresti, dupa caz;

16. intersectie
–  orice  incrucisare,  jonctiune  sau  bifurcare  de  drumuri  la  nivel,  inclusiv spatiile formate de acestea;

161. inmatriculare/inregistrare
–  operatiunea  administrativa  prin  care  se  atesta  ca  un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestarii inmatricularii/inregistrarii este certificatul de inmatriculare/inregistrare si numarul de inmatriculare/inregistrare atribuit;

162. inmatriculare/inregistrare permanenta
– operatiunea de inmatriculare/inregistrare prin care   se   atribuie   certificat   de inmatriculare/inregistrare si   numar   de inmatriculare/ inregistrare pentru o perioada nedeterminata;

163. inmatriculare temporara
– operatiunea de  inmatriculare prin care se acorda certificat de inmatriculare si numar de inmatriculare pentru o perioad a determinata;

17. localitate
–  catunul,  satul,  comuna,  orasul  si  municipiul  ale  caror  intrari  si  iesiri  sunt semnalizate in conformitate cu prevederile legale;

18. masa  totala  maxima  autorizata
–  masa  maxima  a  unui  vehicul  incarcat,  declarata admisibila in urma omologarii de catre autoritatea competenta;

19. mijloc tehnic certificat
– dispozitivul care dovedeste consumul de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora ori prezenta in aerul expirat a alcoolului sau prin care se probeaza incalcari ale unor reguli de circula tie;

20. mijloc tehnic omologat  si verificat metrologic
– dispozitivul care stabileste concentratia de alcool in aerul expirat ori destinat masurarii vitezei;

21. moped
– vehiculul cu doua, trei sau patru roti, a carui viteza maxima prin constructie nu depaseste 45 km/h  si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cm3  sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala este de cel mult 4 kW;

22. motocicleta
– autovehiculul cu doua roti, cu sau fara atas, echipat cu un motor care are o capacitate cilindric a mai mare de 50 cm 3  si/sau a carui viteza maxima, prin constructie, depaseste 45 km/h;

23. parte carosabila
– portiunea din platforma drumului destinat a circulatiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau prin diferenta de nivel;

24. participant la trafic
– persoana fizic a ce utilizeaza, la un moment dat, drumul public;

25. pista pentru biciclete
– subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau  pista  separata  de  drum,  special  amenajata,  semnalizata  si  marcata  corespunzator, destinata numai circulatiei bicicletelor si mopedelor;

26. prioritate  de  trecere
–  dreptul  unui  participant  la  trafic  de  a  trece  inaintea  celorlalti participanti la trafic cu care se intersecteaza, in conformitate cu prevederile legale privind
circulatia pe drumurile publice;

27. remorca
– vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;

28. remorca usoara
– remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;

29. semiremorca
– remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata in parte de catre un autovehicul sau de catre un tractor;

30. tractor
– vehiculul cu motor, pe roti sau pe senile, conceput special pentru a trage sau a impinge anumite utilaje sau remorci folosite  in exploatarile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrari, care se deplaseaz a numai ocazional pe drumul public;

31. tractor  rutier
–  tractorul  pe  roti,  cu  cel putin  doua  axe, utilizat pentru  executarea de lucrari, precum si pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri si care se deplaseaza, de regula, pe drumul public;

32. trecere la nivel
– incrucisarea la nivel dintre un drum public  si o cale ferata sau linie de tramvai, care dispune de o platform a independenta;

33. trotuar –
spatiul longitudinal situat  in partea lateral a a drumului, separat  in mod vizibil de partea carosabil a prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circula tiei pietonilor;

34. detinator mandatat
– persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul in baza unui contract de leasing sau contract de  inchiriere;

35. vehicul
–  sistemul  mecanic  care  se  deplaseaza  pe  drum,  cu  sau  fara  mijloace  de autopropulsare,  utilizat  in  mod  curent  pentru  transportul  de  persoane   si/sau  bunuri  ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari;

351. vehicul nou
– vehicul care nu a mai fost niciodata inmatriculat;

36. vehicul   cu   mase   sau   dimensiuni   de   gabarit   depasite
–   vehiculul   care,   datorita dimensiunilor sale ori marfurilor transportate, depaseste masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevazute in reglementarile legale;

37. vehicul  in  circulatie  internationala  sau  in  trafic  international
–  vehiculul  care,  prin deplasarea sa, depaseste cel putin o frontiera de stat;

38. zona drumului public
cuprinde suprafa ta de teren ocupata  de  elementele constructive ale drumului, zona de protectie si zona de siguranta. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc in conformitate cu prevederile legale;

39. zona pietonala
– perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor,  unde  accesul  vehiculelor  este  supus  unor  reguli  speciale  de  circulatie,  avand intrarile si iesirile semnalizate in conformitate cu prevederile legale;

40. zona  rezidentiala
–  perimetrul  dintr -o  localitate  unde  se  aplica  reguli  speciale  de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate in conformitate cu prevederile legale.

Amenzile pentru încălcarea Codului Rutier au crescut de la 1 octombrie

Valoarea punctului de amendă cu care pot fi sancţionaţi conducătorii auto care încalcă regulile de circulaţie a crecut, începând de la 1 octombrie, până la 54 de lei, informează Brigada de Poliţie Rutieră.

Valoarea punctului de amendă a fost majorată, până la 54 de lei, ca urmare a unei hotărâri a Guvernului, prin care s-a stabilit că salariul minim brut pe ţară este de 540 lei, începând cu data de 1 octombrie.

Valoarea punctului de amendă a fost stabilită la 10% din salariul minim brut pe ţară. Astfel, începând de la 1 octombrie, punctul amendă este de 54 lei.

O nouă creştere a salariului minim brut pe ţară va fi făcută la 1 ianuarie 2009, când venitul minim garantat va ajunge la 600 lei lunar. Astfel, valoarea amenzii va creşte din nou.

Pentru nepurtarea centurii de siguranţă, valoarea amenzii va creşte de la 150 de lei, la 162 de lei.

Problemele de pe drumurile publice ar putea fi rezolvate prin educaţie şi disciplină rutieră

Este adevarat ca are si politia partea ei de vina prin lipsa de reactie, lipsa de personal si lipsa de eficienta legendara dar in realitate, cele mai mari probleme sunt lipsa de educatie, civilizatie si bun simt ale conducatorilor auto! foarte multe dintre problemele de pe drumurile publice (iar aici nu ma refer doar la bucuresti) ar putea fi rezolvate prin educatie si disciplina rutiera! in romania se obtin prea usor permisele si oricine are acces din start la masini puternice! realitatea este ca nimeni dupa ce termina scoala de soferi nu stie sa conduca cu adevarat! este nevoie de experienta si multi km parcursi ca sa poti afirma ca sti sa conduci cat de cat bine!! in momentul in care te chinui sa parchezi o masina, sau nu est in stare sa schimbi o banda in mijlocul traficului, nu ai ce sa cauti la volan!!!

Pot afirma fara retinere ca 30-40% dintre soferii de pe drumurile publice din romania sunt pericole ambulante si nu ar avea ce sa caute la volan!! si binenteles respectul si bunul simt care lipsesc cu desavarsire pe drumurile publice de la noi! pustanii teribilisti cu carnete proaspat luate si cu dacia lu taticu subtil tunata cu un spoiler decupat la joagar si impopotonata cu blinguri autohtone, mandrii posesori de loganuri astmatice dar cu pretentii de mari vitezisti, arogantii propritari de gipuri, taximetristii nesimtiti (nu toti dar multi dintre ei), tot felul de dubiosi conducand masini utilitare, celebrii conducatori de basculante rataciti prin mijlocul oraselor, potentatii zilei cu aerul lor de superioritate fac din circulatia pe drumurile publice din romania un sport extrem ….si ca sa incheii …. cel mai clar exemplu este acidentul de ieri (undeva in vestul tarii) in care un pustan de 20 de ani, avand carnet de 2 saptamani gonea nebuneste prin mijlocul unei localitati (peste 140km/h) la volanul unui microbuz de doi bani si care inevitabil a pierdut controlul masinii, a intrat pe contrasens, a iesit de pe carosabil si a omorat doi oameni care statea linistit in fata unei porti!!! …. concluziile va apartin !!!

Va asteptam cu parerea dumneavoastra.

Accident rutier provocat de Poliţie

Doi poliţişti au fost internaţi la Spitalul de Urgenţe Sfântul Ioan, după ce au fost implicaţi într-un grav accident rutier. Sâmbătă, la ora 18.45, Emilian Acatrinei, de 25 ani, din Iaşi, poliţist la Secţia II Poliţie, a fost implicat într-un accident rutier, în urma căruia a rezultat rănirea a trei persoane. „

Problema este că şi cauciucurile maşinii erau foarte uzate, motiv pentru care aderenţa cu partea carosabilă nu mai este aceeaşi ca atunci când cauciucurile maşinii ar fi mai puţin folosite”, a declarat Emilian Acatrinei, poliţist la Secţia II Poliţie. „În continuare, poliţiştii de la Serviciul Poliţiei Rutiere vor face cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările care au dus la producerea acestui eveniment rutier”, a declarat comisar şef Liviu Zanfirescu, şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi

Doi poliţişti au fost internaţi la Spitalul de Urgenţe Sfântul Ioan, după ce au fost implicaţi într-un grav accident rutier. Sâmbătă, la ora 18.45, Emilian Acatrinei, de 25 ani, din Iaşi, poliţist la Secţia II Poliţie, a fost implicat într-un accident rutier, în urma căruia a rezultat rănirea a trei persoane. Poliţistul se afla în timpul serviciului şi conducea o maşină a poliţiei marca Dacia Logan. În maşină mai erau doi poliţişti, Vasile Ciobanu, de 27 ani, din Iaşi, poliţist comunitar în cadrul Serviciului Public Comunitar, şi Ana-Maria Curcudel, de 24 ani, din Iaşi, poliţist la Secţia II Poliţie. La un moment dat, pe strada Petru Movilă, dinspre strada Gării către strada Sfântul Andrei, la intersecţie cu strada Gândul, într-o curbă la dreapta, poliţistul care conducea a pierdut controlul volanului. Acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că nu a adaptat viteza la condiţiile de drum, având în vedere că ploua torenţial. Pe fondul carosabilului umed a pierdut controlul autoturismului şi a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune frontală cu un autoturism marca Dacia Super Nova, condus de un tânăr de 23 ani, din judeţul Vaslui.

Cauciucuri foarte uzate
„Din cauza condiţiilor meteorologice, afară ploua, am derapat, am pătruns pe contrasens şi am intrat în coliziune cu un autoturism marca Dacia Super Nova. Problema este că şi cauciucurile maşinii erau foarte uzate, motiv pentru care aderenţa cu partea carosabilă nu mai este aceeaşi ca atunci când cauciucurile maşinii ar fi mai puţin folosite”, a declarat Emilian Acatrinei. În urma coliziunii, a rezultat vătămarea corporală uşoară a poliţistului comunitar şi a şoferului autoturismului marca Dacia Super Nova. Ana-Maria Curcudel a fost transportată de urgenţă la Spitalul Sf. Ioan, fiind diagnosticată cu fractură umăr drept, fisură nazală. „Pacienta traumatizată cranio-facial este stabilă din punct de vedere vital, iar fractura a fost imobilizată de ortopezii de la Spitalul de Urgenţe. Prognosticul vital şi funcţional este favorabil”, a declarat dr. Tudor Ciuhodaru, şeful Unităţii Primire Urgenţe de la Spitalul de Urgenţe Sfântul Ioan. De asemenea, trebuie menţionat că nici unul dintre cei doi şoferi nu se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice. „Neadaptarea vitezei la condiţiile de drum şi lipsa de anticipare a conducătorului autoturismului marca Dacia Logan au determinat producerea accidentului. În continuare, poliţiştii de la Serviciul Poliţiei Rutiere vor face cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările care au dus la producerea acestui eveniment rutier”, a declarat comisar şef Liviu Zanfirescu, şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi.

Codul Rutier, ediţie revizuită şi necitită

Ordonanţa de Urgenţă privind circulaţia pe drumurile publice, intrată în vigoare pe 1 decembrie 2006, a inclus mai multe modificări menite să îmbunătăţească siguranţa şi fluenţa traficului auto. Un sondaj efectuat relevă însă că 83,3% dintre şoferii chestionaţi nu au citit Codul Rutier.

Studiul dat publicităţii luna trecută de Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii a fost efectuat pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional, format din 1.207 şoferi cu vârste de până la 70 de ani care au condus zilnic în ultimele şase luni, şi a determinat că toţi cei chestionaţ i sunt dispuşi să depăşească frecvent limitele maxime de viteză cu până la 20 de kilometri/ oră. Mai mult, respondenţ ii sunt convinşi că se încadrează în limitele legale dacă au băut „puţin“ alcool – o sticlă cu bere sau un pahar cu vin.

O problemă de mentalitate

Sondajul relevă că 40% dintre tinerii sub 25 de ani consideră că trebuie să recurgă la manevre riscante atunci când traficul este aglomerat, iar mai mult de un sfert dintre ei cred că pot încălca unele reguli de circulaţie atunci când se grăbesc. „S-a constatat că românul este capabil să se adapteze oricărei situaţii. S-a învăţat să încalce şi acest Cod Rutier, fiindcă, la noi, problema este una de mentalitate. Românul este obişnuit să sară peste legi. Dacă partea de impunere nu este mai dură, nu se poate face nimic pentru respectarea legii“, este de părere Ion Mihail, directorul executiv al Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie (AVAC).

Totodată, 44,5% dintre şoferii care au fost implicaţi în accidente rutiere admit că au condus băuţi, 50,2% consideră că este mai important să se circule fluent decât să se respecte regulile, iar 60% cred că depăşirea cu 10-20 de kilometri pe oră a vitezei legale este acceptabilă.

Comisarul-şef Viorel Reco- şeanu, directorul Poliţiei Rutiere, consideră că la baza acestui rezultat stau mai multe cauze: „În primul rând, din 2000 încoace au fost multe modificări ale legislaţiei rutiere. Cei care au apucat să-şi ia permis de conducere n-au citit legea de la A la Z, aşa cum trebuie. În al doilea rând, cred că permisul de conducere se obţine mai uşor decât ar trebui, ţinând cont de numă rul accidentelor auto produse în România în ultimii trei ani“.

Lipsă crasă de educaţie

Marian Nedelescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie, nu este surprins de rezultatele sondajului. El pune necunoaşterea Codului Rutier pe seama lipsei de educaţie rutieră în sistemul de învăţământ. „Asociaţia noastră a considerat că şi-a atins obiectivul pe 1 decembrie 2006, atunci când a intrat în vigoare noua lege a circulaţiei, pentru că aceasta prevede obligativitatea desfăşurării orelor de educaţie rutieră în şcoli. Dar, în loc să se aplice prevederile legii, acestea au devenit facultative“, spune Marian Nedelescu.

Potrivit articolului 124 din Legea circulaţiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării asigură, prin programa şcolară, educaţia rutieră a preşcolarilor şi a elevilor din învăţământul preuniversitar. Totodată, ministerul îndrumă, coordonează şi controlează prin inspectoratele şcolare activitatea de educaţie rutieră în unităţile de învăţământ şi asigură materialul didactic pentru laboratoarele de educaţie rutieră şi parcurile-şcoală proprii de circulaţie.

Articolul 129 prevede că în unităţile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial se desfăşoară obligatoriu cel puţin o oră de educaţie rutieră pe săptămână, pe parcursul anului şcolar.

„Dacă orele de educaţie rutieră s-ar fi făcut aşa cum trebuie la şcoală, copilul i-ar fi spus părintelui că trebuie să-şi pună centura sau că nu are voie să bea înainte de a urca la volan. Legea ar fi fost mai cunoscută. Trebuie să se plece de la educaţia din şcoli. Nu întâmplător, cele mai mari probleme, nu doar la noi, ci şi pe plan mondial, se înregistrează în categoria şoferilor tineri. Pe plan mondial, la vârsta 16-24 de ani accidentele de circulaţie reprezintă principala cauză de deces, înaintea SIDA sau a cancerului“, afirmă preşedintele AVAC.

Comisarul-şef Viorel Recoşeanu ne-a declarat că agenţii de circulaţie participă la ore de educaţie rutieră în şcoli, în limita solicitărilor primite şi a efectivelor disponibile. Însă necunoaşterea legislaţiei, subliniază şeful Poliţiei Rutiere, este doar unul dintre factorii care contribuie la numărul mare de accidente auto.

Cine răspunde?

„Principalii vinovaţi pentru ce se întâmplă suntem noi, societatea civilă, pentru că nu le cerem socoteală miniştrilor care fac parte din Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră“, afirmă Marian Nedelescu.

Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră (CISR) are, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 437/1995, atribuţii în modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere, îndeosebi a marcajelor şi semnalizării rutiere, îmbunătăţirea fluenţei şi siguranţei circulaţiei pe drumurile publice din ţară, inclusiv pentru municipiul Bucureşti, creşterea gradului de siguranţă activă şi pasivă a vehiculelor rutiere, educarea şi instruirea participanţilor la traficul rutier şi informarea publicului, precum şi în armonizarea legislaţiei din domeniu cu reglementările UE.

Din consiliul prezidat de premier fac parte miniştrii transporturilor, internelor şi reformei administrative, justiţiei, sănătăţii, economiei şi finanţelor, apărării, dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, mediului, educa- ţiei, cercetării, precum şi primarul general al Capitalei. Pe 23 aprilie 2007, Consiliul a adoptat o hotărâre prin care siguranţa rutieră va fi prioritate naţională. Patru zile mai târziu, au fost lansate două programe în cadrul Strategiei Naţionale: „Stop accidentelor! Viaţa are prioritate!“, derulat de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, şi „Drumuri sigure construim pentru viaţă“, susţinut de Ministerul Transporturilor.

Ce nu ştiu mulţi şoferi

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, la 28 decembrie 2002 şi a intrat în vigoare pe 1 martie 2003. Legislaţ ia rutieră a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69 din 28 iunie 2007, adoptată de Plenul Senatului. Actualmente, ordonanţa se află în dezbaterea comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor.

Conform Serviciului Informare şi Relaţii Publice al IGP, armonizarea legislaţiei rutiere cu cea comunitară a avut loc în contextul condiţiilor impuse pentru aderarea la UE, dar şi ca urmare a modificărilor aduse mai multor reglementări europene la care România este parte.

Actualul Cod Rutier conţine mai multe modificări. Printre altele, s-au introdus un sistem de sancţionare a şoferilor cu puncte de penalizare şi puncte-amendă, înmatricularea continuă a autovehiculelor şi obligativitatea folosirii farurilor pe drumurile publice. Folosirea detectoarelor de radar este permisă, iar neîncheierea asigurării de răspundere civilă (RCA) se pedepseş te prin reţinerea talonului şi a plăcuţelor de înmatriculare.

De asemenea, pietonii care traversează strada prin locuri nepermise sau pe culoarea roşie a semaforului poartă întreaga răspundere în cazul producerii unui accident, iar organizarea şi participarea la curse ilegale de maşini se pedepseşte penal. Se interzice şoferilor folosirea telefonului mobil la volan, iar sancţiunea acordată unui cetă- ţean străin pe şoselele din ţara noastră poate fi aplicată şi în ţara de origine a acestuia.

Lege şi fărădelege

Deşi reglementează mai strict multe aspecte ale circulaţiei auto, reprezentanţii AVAC consideră că legislaţia încă este destul de permisivă. „Până acum câţiva ani şi noi dădeam vina pe Poliţie pentru multe lucruri. Să nu uităm că parlamentarii au propus creşterea limitei maxime de viteză în localităţi la 60 de km/oră, deşi studiile internaţ ionale atestă că reducerea vitezei maxime cu doar 1 km/oră ar micşora cu 4-5% numărul accidentelor“, admite Nedelescu. Acesta spune că, pe alocuri, legea e neputincioasă. De exemplu, spune el, mulţi şoferi aduc în instanţă doi martori mincinoşi şi scapă de amenzi.

„Noi am vrea ca acest Cod Rutier să fie mai restrictiv. În Belgia, dacă circuli pe trecerea pe care se află un pieton, fără să-l loveşti, amenda este de 6.000 de euro. La noi amenzile sunt foarte mici comparativ cu cele din străinătate, deşi noi avem cel mai mare numă r de accidente şi de morţi“, spune liderul AVAC. „Vrem să se publice şi modul în care sunt cheltuite fondurile. Fiecare primar a primit bani din amenzi şi trebuie să dea socoteală despre modul în care au fost cheltuiţi banii, mai ales acum, că e campanie electorală. „Dacă s-ar respecta legea, aşa cum e ea, numărul accidentelor ar fi mult mai mic. Este, în primul rând, vina participanţilor la trafic pentru că nu cunosc legea“, adaugă el.

ATENŢIE, ŞOFERI!

Se pregătesc noi modificări

> Poliţia Rutieră a înaintat celor două Camere ale parlamentului mai multe propuneri de îmbună tăţire a legislaţiei. Astfel, se urmăreşte ca în intersecţiile unde lumina roşie a semaforului este în funcţiune ori indicatoarele obligă la acordarea priorităţii de trecere, conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară să aibă obligaţia de a circula cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în localitate, respectiv 50 km/h în afara localităţii.

De asemenea, se doreşte ca Poliţia Rutieră să dispună ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă, în urma constatării faptei cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, iar operaţiunea de ridicare, transportul şi depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate să fie realizată de administraţiile publice locale sau de administratorul drumului public, după caz, pe baza dispoziţiei de ridicare emise de poliţistul rutier. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se încheie în lipsa contravenientului după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul. Datele de identificare a contravenientului care se consemnează în procesul-verbal de constatare a contravenţiei sunt cele comunicate în scris, sub semnătura proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului.

> Se doreşte, totodată, abrogarea articolului care incrimina penal unitatea medicală ce a efectuat examenul de specialitate pentru necomunicarea către poliţia rutieră a faptului că o persoană a fost declarată inaptă pentru a conduce un autovehicul sau un tramvai, dacă s-a produs un accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afecţiunilor medicale ale şoferului, întrucât o persoană juridică nu poate fi sancţionată penal.

O altă propunere prevede ca până la finalizarea procesului penal, în cazul accidentelor de circulaţie din care au rezultat victime omeneşti, iar dovada înlocuitoare este fără drept de circulaţie, permisul de conducere reţinut să se restituie titularului numai pe baza dispoziţiei emise de procurorul care efectuează urmărirea penală sau care exercită supravegherea cercetării penale ori a ordonanţei instanţei de judecată care soluţionează cauza penală. > Poliţia Rutieră cere şi abrogarea măsurii de confiscare a vehiculelor cu tracţiune animală.

Dan Bălan, probleme cu poliţia rutieră

După ce a reuşit să cucerească publicul cu alte două melodii de succes, fostul component al trupei O-zone, Dan Bălan nu îşi mai încape în piele de fericire. Aflat pe litoral, weekend-ul trecut, artistul cunoscut sub titulatura de Crazy Loop, datorită hitului cu acelaşi nume, artistul de peste Prut a fost la un pas de a încălca regulile de circulaţie, chiar sub ochii poliţistului. Pentru a ajunge chiar în spatele sălii unde urma să susţină un concert, Bălan trebuia să intre pe interzis. Agentul de circulaţie i-a atras atenţia şi l-a avertizat că nu îl interesează cine este şi că îl va amenda dacă va intra pe interzis.

Scandalul permiselor se mută la Serviciul Poliţiei Rutiere din Vâlcea

Secretara Serviciului Poliţiei Rutiere din Vâlcea a primit mandat de arestare pentru 29 de zile sub acuzația de trafic de influență și luare de mită.

Femeia lua bani de la diferite persoane și le promitea că le obține permisul de conducere.

Secretara Serviciului Poliţiei Rutiere din Vâlcea a primit mandat de arestare pentru 29 de zile sub acuzația de trafic de influență și luare de mită. Femeia lua bani de la diferite persoane și le promitea că le obține permisul de conducere.

Magistrații Curții de Apel Pitești au decis ca Aurelia Lăcraru, secretara Serviciului de Poliţie Rutieră din Vâlcea, împreună cu complicea sa, Mariana Gogoașă, rămân în arestul IPJ pentru 29 de zile .Cele două sunt acuzate de trafic de influenţă și luare de mită. Procurorii anticorupţie susţin că femeile ar fi strâns câteva zeci de mii de euro de la persoane care doreau să obțină ușor permisul de conducere .

Există indicii că femeile au cerut bani şi pentru rezolvarea unor dosare economice. Sursele citate au mai precizat că există mai multe probe, atât video, cât şi materiale care le incriminează pe cele două şi demonstrează intervenţia secretarei pe lângă colegii săi.

În urma unei percheziții Ofițerii Direcției Generale Anticorupție au ridicat pentru cercetări mai multe documente și înscrisuri de la sediul Serviciul de Poliției Rutiere din Râmnicu Vâlcea. Aurelia Lăcraru lucrează de peste 15 ani în poliție ca personal civil și nu a avut abateri disciplinare.

Scandal la Poliţia Rutieră Constanţa

O secretară a restituit un permis de conducere suspendat, fără a avea acest drept

Potrivit chestorului Vasile Bârgoz, în urmă cu aproximativ patru zile, o secretară din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa a restituit un permis de conducere, deşi acest lucru nu intra în atribuţiile sale. H.I. a înapoiat un permis care fusese ridicat în urmă cu aproape trei săptămâni pentru depăşirea vitezei legale şi care se găsea la registratura poliţiei rutiere.

Conform declaraţiilor chestorului Vasile Bârgoz, în prezent se efectuează o anchetă internă în acest caz pentru a se stabili dacă este vorba despre abuz în serviciu, având în vedere faptul că în fişa postului respectivei angajate nu este prevăzut ca sarcină de serviciu restituirea permiselor. Verificările sunt efectuate de către Serviciul de Cercetări Penale din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa.
De asemenea, ca urmare a acestui incident, se au în vedere şi alte cercetări cu privire la circuitul documentelor şi orga-nizarea internă a Serviciului Poliţei Rutiere Constanţa.

Cum comentati?

Sursa

REVOLTA PREMIERULUI: Trei ani am înghiţit multe. Răbdarea mea are o limită

Într-un interviu acordat pentru „Evenimentul zilei“, premierul Tăriceanu explică de ce s-a săturat să accepte ca Băsescu să „toarne lături în capul“ celor de la PNL. El îl acuză pe şeful statului de faptul că nu-şi ţine cuvântul şi arată că o împăcare cu PDL se poate produce doar dacă acest partid iese de sub „pulpana stăpânului“. În ceea ce priveşte majorările de salarii, şeful guvernului susţine că nu are de ce să-i fie ruşine de ceea ce a făcut până acum.

Potrivit premierului, cei care l-au criticat pentru majorarea pensiilor, dar susţin creşterea cu 50% a salariilor profesorilor, se fac vinovaţi de „populism deşănţat“.

„PNL va continua să susţină creşterea salariilor“

Tăriceanu crede că nu are de ce să-i fie ruşine de ceea ce a făcut până acum. El declară că măsurile luate de guvernul PNL sunt sustenabile, în timp ce adversarii săi sunt populişti.

Ioana Lupea: De ce aţi preferat varianta amânării legii privind salarizarea profesorilor şi nu pe cea a abrogării? Dumneavoastră aţi spus că nu doriţi să puneţi în pericol viitorul economiei, ori în aceste condiţii, chiar prin amânare, există acest pericol.
Călin Popescu-Tăriceanu:
Există acest pericol în orice variantă. Să nu vă imaginaţi că o ordonanţă de anulare a Legii măririi salariilor profesorilor nu ar fi putut să fie, la rândul ei, anulată. Eu cred că este absolut firesc ca această problemă de politică salarială să fie de resortul viitoarei majorităţi parlamentare şi, prin urmare, a viitorului guvern. În acelaşi timp, va trece un răgaz de timp suficient astfel încât să se măsoare efectele crizei economice, care începe să se simtă şi în România şi care ar fi trebuit să-i ducă pe foarte mulţi la concluzia că o astfel de măsură populară – cu anumite semne de întrebare – este, din punct de vedere economic, o măsură extrem de dăunătoare.

Mircea Marian: De ce mergeţi pe ordonanţă şi nu pe asumarea răspunderii? De ce nu v-aţi dus să vă bateţi cu parlamentul, care este până la urmă cel responsabil?
În această privinţă, nu este responsabil parlamentul. În orice ţară, politicile economice, inclusiv cele salariale, sunt de resortul executivului. Nu sunt de resortul parlamentului şi nici al preşedintelui. Punctul meu de vedere şi al membrilor cabinetului a fost că aceasta este soluţia cea mai potrivită. Şi cea mai eficientă.

M.M.: Cine e mai vinovat? Preşedintele sau parlamentul, pentru situaţia asta?
Am impresia că şi preşedintele, şi parlamentul au o percepţie cel puţin eronată. Cred că nu sesizează situaţia în care se găseşte România, nu numai în plan intern, dar şi în acest mediu care ne înconjoară. Situaţia este dramatică la nivel modial, monedele se prăbuşesc, băncile centrale şi guvernele trebuie să intervină pentru susţinerea sistemului financiar. În Ucraina, economia s-a prăbuşit. În Ungaria la fel. Şi la noi? Ce se întâmplă? La noi parcă lucrurile astea nu ar exista. Noi vrem să majorăm, în acest moment extrem de critic, salarii. Deci toate semnele încep să se arate. Nu stau să mă mai gândesc cine are mai multă vinovăţie. Fiecare trebuie să-şi asume partea lui.

I.L.: Totuşi, după ce măreşti salariile unei categorii profesionale, de ce devine inevitabil să măreşti toate celelalte salarii?
E o chestiune de interes colectiv, de solidaritate, de dorinţă de nediscriminare. Toate aceste lucruri cumulate îi fac, pe bună dreptate, într-un mod natural să ceară o majorare salarială. Nu le poţi explica, nu le poţi spune: „Nu, numai profesorii au dreptul!“.

I.L.: Vasile Blaga a spus că, atunci când PDL a plecat din guvern, legea de salarizare a funcţionarului public şi legea de salarizare a bugetarilor a fost lăsată acolo.
Aceste proiecte trebuie negociate cu cine? Cu sindicatele şi cu patronatele şi structura în care se negociază aceste proiecte, domnul Blaga nu a auzit de ea. Ea se numeşte CES, Consiliul Economic şi Social, şi trebuie să te duci după ce ai discutat cu sindicatele şi cu patronatele să îi pui împreună pe toţi, triunghiul guvern – patronate – sindicate. Nu s-a făcut niciun pas, nu s-a discutat nici cu sindicatele, nici măcar cu patronatele. Aceste proiecte sunt nişte topuri de hârtie foarte frumoase.

I.L.: Credeţi că efortul bugetar de 0,74% este fatal pentru economia românească?
Nu este de 0,74%. Este de 4% din PIB, pentru că vorbim numai de majorarea salariilor din educaţie. Vreau să fiu foarte clar. Cine îşi imaginează că această măsură va fi cantonată exclusiv la domeniul educaţiei se înşală. Uitaţi-vă ce se întâmplă cu federaţia sindicatelor funcţionarilor publici, cu SANITAS-ul şi cu ceilalţi.

M.M.: Nu vi se pare că scenariul acesta cu salariile profesorilor şi cel cu majorarea pensiilor este cumva în oglindă? Atunci, Traian Băsescu juca rolul preşedintelui responsabil, iar dumneavoastră spuneaţi că se poate. Acum este pe dos.
Problema dintre noi este că ei fac politică în funcţie de scadenţele electorale. Asta e diferenţa.

I.L.: La fel spun şi ei despre dumneavoastră.
Îmi pare foarte rău. Majorarea pensiilor era să nu o fac pentru că vin alegerile? Ei nu pot spune la fel, pentru că mesajul lor este de un populism deşănţat. Dovada este că, în preajma celor mai importante alegeri, nu ţin cont de scadenţa electorală şi nu iau decizia în funcţie de voturile potenţiale pe care mi le poate aduce o astfel de măsură.

M.M.: În 26 septembrie, cu patru zile înainte de votul din parlament, „Evenimentul zilei“ a publicat o reclamă a PNL în care se spune că partidul va continua politica de creştere a salariilor. Ce s-a schimbat în patru zile?
Nu s-a schimbat nimic. PNL va continua să susţină creşterea salariilor. Dar v-am spus, în mod responsabil. Am curajul să vă spun că aşa vom proceda în continuare, strict în măsura în care e perfect sustenabilă. Aici trebuie să facem o distincţie între măsurile populiste, nesustenabile, şi ceea ce am făcut. Nu îmi e ruşine.

INDEMNIZAŢII PENTRU MAME

Nu sunt pentru alocaţii egalitariste

I.L.: Într-una din scrisorile pe care le-aţi trimis preşedintelui s-a aflat şi nota de fundamentare de la Mariana Câmpeanu. În nota, printre măsurile care afectează economia era şi majorarea indemnizaţiilor pentru mame. A fost o greşeală?
Sunt adeptul alocaţiei pentru mame, cu 85% din ultimul salariu. Nu sunt pentru sistemul egalitarist. Nu putem suporta toate aceste măsuri: salarii, pensii, indemnizaţii. Eu când fac o analiză nu pot să spun că unele contribuie negativ, iar altele pozitiv. Nu pot să spun că ea nu are influenţă asupra bugetului. Şi salariile sunt măsuri foarte bune. Problema este dacă sunt suportabile sau nu. Nu sunt suportabile toate odată!

Grăsunelul se ţine de carte

Gabriel, micuţul supraponderal care a impresionat o ţară întreagă cu trista sa poveste de viaţă, este, în sfârşit, fericit! La şcoala, din Botoşani, a găsit colegi simpatici, prieteni şi oameni buni care l-au învăţat să râdă şi să iubească. Deşi întâmpină dificultăţi pentru că nu poate distinge culorile şi îi e greu să ţină pasul cu ai săi colegi de clasă, Gabriel (7 ani) se simte acum în al nouălea cer. Şi asta datorită dascălilor, care îi acordă o atenţie specială, de care nu a avut parte până acum.

Viaţa lui Gabriel s-a schimbat complet de când este elev. Cântă, se joacă, zâmbeşte, se bucură de fiecare clipă pe care o petrece alături de colegii şi dascălii săi din Botoşani. “Eu îl sprijin în limita posibilităţilor. Am în clasă 23 de copii care trebuie ajutaţi, dar îmi rezerv timp şi pentru el. Gabriel s-a integrat în colectiv, e acceptat de colegii de clasă şi de şcoală, încearcă să facă faţă programei şcolare în limitele lui, deoarece, într-adevăr, el are nişte probleme”, spune Elena Vieru, învăţătoarea băiatului.

A vrut să dea o spargere, la 12 ani

Un băiat de numai 12 ani a pus pe jar autorităţile din Constanţa. Puştiul a fost prins în flagrant, în noaptea de marţi spre miercuri, de agenţii unei firme de pază, în timp ce încerca să fure bani dintr-o casă de amanet.

Hoţul are doar 12 ani şi este din m­u­ni­cipiul Cons­tanţa. El a fost văzut, după ce pă­­trunsese în casa de a­ma­­net, chiar de ca­sie­ră. Spe­riată, fe­me­ia a apă­sat butonul de pa­­­nică şi câţiva a­genţi de pază au venit de ur­gen­ţă la faţa lo­cului. Se pare că puş­tiul s-a strecurat prin­tre gratiile unui geam şi a in­trat în incinta uni­tăţii. Copilul a măr­turisit că spera să găsească bani, exact aşa cum se întâm­pla­se într-un film pe care îl văzuse de cu­rând. Băiatul nu va răs­­pun­de în faţa legii, iar singura mă­su­ră a fost luată îm­potriva pă­rin­ţilor, ca­re au fost a­men­daţi pen­tru ne­su­pra­ve­gherea mi­cu­lui in­frac­tor.

În acelaşi timp, oamenii le­gii mai caută şi alţi com­plici. Ei cred că mi­­no­rul a fost ajutat de cineva să intre în casa de amanet.

Comisia Europeana nu se opune participarii Romaniei la South Stream, dar sprijina Nabucco

Gazoductul rus South Stream „nu este o prioritate” pentru UE şi nu va afecta construirea conductei europene Nabucco, statele membre fiind libere să se asocieze ambelor proiecte, a declarat azi Ferran Tarradellas, purtătorul de cuvânt al comisarului pentru energie Andris Piebalgs, citat de NewsIn.

”Comisia Europeană nu consideră South Stream o prioritate, dar nici nu se opune acestui proiect. Dacă o ţară doreşte să participe la construirea acestei conducte, este liberă să o facă, dar CE nu oferă în acest moment nici un sprijin financiar sau de altă natură pentru acest proiect”, a spus Tarradellas referitor la vizita delegaţiei Gazprom la Bucureşti, care ar putea oferi României să participe la proiectul South Stream.

Purtătorul de cuvânt al CE a respins ideea că gazoductul rus s-ar afla în concurenţă cu proiectul european Nabucco, menit să ofere o alternativă la reţeaua de distribuţie Gazprom.

„Prioritatea noastră este Nabucco. Elementul cheie este ca ţările caspice să furnizeze gaz pentru această conductă, iar pentru a ne arăta interesul, comisarul Piebalgs va face o vizită săptămâna viitoare în toate ţările furnizoare şi de tranzit – Azerbaijan, Turkmenistan, Georgia şi Turcia”, a spus Tarradellas, precizând că întâlnirile vor avea loc la nivel de şefi de stat.

Nabucco ar urma să aducă gaz în Europa din Azerbaijan şi eventual Turkmenistan via Georgia şi Turcia prin Bulgaria, România, Ungaria şi Austria.

Azerbaijanul, ţară bogată în hidrocarburi, poate deja exporta gaze naturale către Europa prin conducta Baku-Tbilisi-Erzurum, cu o capacitate de 8,8 miliarde de metri cubi pe an, ce tranzitează Georgia şi ajunge în Turcia. Reţeaua de distribuţie turcă este conectată la Grecia, însă capacitatea de export a Azerbaijanului ar fi mult mai mare prin construirea conductei Nabucco, care ar începe la Erzurum, unde se termină în prezent conducta BTE.

Construcţia conductei Nabucco va începe în 2010 şi ar urma să livreze gaz din 2013 în timp ce darea în funcţiune a conductei South Stream, potrivit Vedemosti, ar fi amânată cu 2 ani, pentru 2015.

O delegaţie a Gazprom condusă de Vlada Rusakova urma să discute miercuri la Bucureşti cu reprezentanţi ai Transgaz şi Romgaz despre importul direct de gaze al României, dar şi despre alte proiecte care vizează tranzitul de gaze din Rusia către Europa.

Rusakova se află într-un turneu prin ţări europene, zilele trecute ea aflându-se în Slovenia şi Grecia, pentru negocieri privind studiile de fezabilitate la proiectul South Stream.

Gazoductul care ar urma să lege Rusia de Germania şi care ar urma să traverseze mai multe ţări ale Uniunii Europene ar putea fi şi pe agenda discuţiilor Gazprom cu reprezentanţii celor două companii, la Bucureşti.

Săptămâna trecută, Gazprom a răspuns la solicitarea Agenţiei NewsIn de a explica dacă România ar urma să fie invitată de partea rusă la proiectul South Stream, iar gigantul rus a Gazprom a menţionat că orice ţară care are disponibilitatea de a se implica în acest proiect este binevenită, în măsura în care manifestă disponibilitate şi cu condiţia ca negocierile să se desfăşoare rapid.

Chestiunea disponibilităţii României de a participa în acest proiect, care este perceput ca o contrapondere la gazoductul proiectat de SUA şi UE, Nabucco, este motiv de dispută la nivelul declaraţiilor liderilor politici de la Bucureşti. Astfel, preşedintele Băsescu este cunoscut ca fiind promotor asiduu al proiectului Nabucco, în vreme ce săptămâna trecută ministrul Finanţelor şi al Economiei, Varujan Vosganian, afima că România sprijină South Stream şi dacă va fi invitată să facă parte din proiect va accepta.

Directorii generali ai companiilor Romgaz şi Transgaz, Francisc Toth şi Ioan Rusu, declarau, pentru NewsIn, săptămâna trecută, că discuţiile recente de la Moscova pe care le-au avut cu preşedintele Gazprom, Alexei Miller, nu s-au referit la participarea României la proiectul South Stream.

„În acest moment, Gazprom studiază diferite trasee terestre ale South Stream pentru partea care va traversa state membre ale Uniunii Europene, şi refuză să excludă orice opţiune posibilă”, se arată în răspunsul pentru NewsIn al companiei. În continuare, Gazprom a menţionat că includerea unor noi participanţi în proiectul South Stream depinde „nu doar de poziţionarea geografică a acestora, dar deopotrivă şi de măsura interesului unei astfel de ţări în cooperarea cu Gazprom în acest proiect”. Grupul mai arată că alt criteriu important care va determina participarea unor state noi în proiectul South Stream este cererea de pe piaţa internă de noi cantităţi de gaze naturale care ar putea fi furnizate prin noul traseu.

Parerea dumneavoastra care ar fi? Ce proiect credeti ca ar trebui ca Romania sa accepte?

Profesorii intră luni în grevă generală, după ce Guvernul a amânat majorarea salariilor

Sindicatele de învăţământ se pregătesc de grevă generală. Deşi profesorii fac presiuni ca greva să fie declanşată de mâine, cel mai probabil, protestele vor începe de luni. Sindicaliştii FSLI, Alma Mater şi Federaţia „Spiru Haret” se vor întâlni mâine, la ora 10 cu ministrul Educaţiei, Anton Anton pentru a discuta pe tema majorării salariilor.

Mii de profesori din toată ţara au semnat deja petru declanşarea grevei generale şi vor ca protestele să înceapă de luni. În ciuda situaţiei încordate, ministrul Educaţiei pare destul de relaxat.

Federaţia Spiru Haret a iniţiat deja procedurile de declanşare a grevei generale, în numele celor 70.000 de cadre didactice pe care le reprezintă la nivel naţional. Tot Federaţia Spiru Haret a trimis o scrisoare deschisă Parlamentului. În document se cere adoptarea în regim de urgenţă a unei legi de respingere a ordonanţei de ieri a Guvernului, prin care majorarea salariilor a fost amânată pentru 1 aprilie.

”Cel mai probabil greva generală va începe luni, însă avem mari presiuni din teritoriu ca greva să înceapă chiar de mâine”, a declarat peşedintele Federaţiei Spiru Haret, Marius Nistor.

Liderul FSLI a anunţat şi el că în această săptămână se va întâlni cu reprezentanţi ai profesorilor din toată ţara şi, în funcţie şi de reacţiile celorlalte partide politice, PD-L şi PSD vor trece la proteste. „Programul acestora nu a fost stabilit, dar cel mai probabil săptămâna viitoare vom organiza pichete şi grevă de avertisment, iar dacă nu se iau măsuri vom trece la greva generală”, a preconizat Cornea.

Invitaţia la negocieri, făcută sindicatelor de ministrul Educaţiei Anton Anton a stârnit şi primele tensiuni.  Preşedintele Federaţiei Educaţiei Naţionale, Cătălin Croitoru, este supărat pe Guvern pentru că nu a fost invitat şi el la discuţii.

Croitoru susţine că reprezentanţii Executivului se tem de sindicaliştii FEN, deoarece aceştia nu sunt dispuşi la compromisuri în dezavantajul cadrelor didactice şi nu ar accepta niciodată să negocieze legile votate de Parlament.

De cealalată parte, reprezentanţii guvernului susţin că nu au invitat decât trei din cele patru federaţii sindicale din învăţământ pentru că preşedintele FEN, Cătălin Croitoru, este membru PD-L şi va intra în campanie electorală pentru un mandat de parlamentar. Cu circa 45.000 de membri, Federaţia Educaţiei Naţionale este cea mai mică organizaţie sindicală din educaţie, în timp ce FSLI este cea mai importantă, cu aproape 191.000 de membri.

Tăriceanu: Grevele nu sunt o soluţie

Premierul Călin Popescu Tăriceanu crede că grevele nu sunt o soluţie în acest moment. „Am discutat cu ministrul Educaţiei şi i-am cerut să facă o discuţie cu sindicatele din Educaţie, un dialog care mi se pare util în această perioadă. Nu cred că grevele sunt cele care pot să rezolve aceste probleme. Invit pe toţi la dialog, la responsabilitate”, spune Tăriceanu.

Primul-ministru susţine că „pe măsură ce dezvoltarea economică va continua, aspiraţiile şi dorinţele cetăţenilor către o viaţă mai bună vor putea fi fără îndoială îndeplinite”.

Actualul Guvern a procedat corect in privinta majorarii salariale a profesorilor?

CEDO laudă România

PREMIERĂ. Doi judecători de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), aflaţi în vizită în România, au apreciat progresele făcute de autorităţi în implementarea hotărârilor Curţii, arătând că noile reforme legislative în domeniul justiţiei vor duce la scăderea numărului de condamnări.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, judecătorul României la CEDO, Corneliu Bîrsan, şi preşedintele Secţiei a III-a a CEDO, Josep Casadevall, s-au întâlnit, pe parcursul vizitei, cu ministrul justiţiei, cu procurorul general, cu preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi cu magistraţi ce conduc Curtea Supremă şi instanţele de apel din ţară.

CEDO ne lauda tara in domeniul justitiei, tu crezi ca s-a schimbat ceva?

Suntem campioni europeni la consumat resursele planetei

Consumul resurselor naturale din întreaga lume depăşeşte cu aproape o treime capacitatea de susţinere a Pământului, se arată în raportul „Planeta Vie“, realizat de World Wide Fund for Nature (WWF).

Potrivit aceluiaşi document, care prezintă situaţia biodiversităţii la nivel mondial, România se află pe primul loc în topul ţărilor europene mari consumatoare de energie. „Cei mai mulţi dintre noi ne menţinem stilul de viaţă şi bunăstarea materială făcând apel, uneori în exces, la capitalul ecologic al altor regiuni de pe planetă. Dacă cererile noastre continuă în acelaşi ritm, până în 2030 vom avea nevoie de echivalentul a două planete pentru a ne păstra stilul de viaţă“, este de părere James Leape, directorul WWF International.

Raportul confirmă şi dispariţia biodiversităţii, astfel că, din 1970 până în 2005, numărul speciilor de vertebrate s-a redus cu peste 30%. Totodată, ritmul alarmant de degradare a planetei poate duce la „o stagnare, combinată cu inflaţie, odată cu scăderea valorii investiţiilor, iar preţul alimentelor şi al energiei ar exploda pur şi simplu“, mai arată cercetarea WWF.

Vestea bună e că situaţia actuală se poate remedia. Dar numai dacă locuitorii planetei îşi schimbă stilul de viaţă.

Spuneti-va parerea despre acest lucru si veniti cu sugestii pentru a diminua acest lucru.

Silviu Prigoană: În România cetăţenii sunt furaţi la raft ca la uşa cortului.

Atenţie la cumpărături! Un avertisment serios pentru clienţii supermarketurilor. De multe ori, promoţiile din marile lanţuri de magazine sunt doar apă de ploaie şi sunt făcute doar ca să atragă cumpărătorul. Odată ajuns la raft, acesta constată că preţul produsului nu este cel afişat cu litere de-o şchioapă la intrarea în magazin sau în pliantele de prezentare.

Într-unul dintre supermarketurile bucureştene este prezentată o mare ofertă la şosete: patru perechi, 7,5 lei. La casă însă, preţurile se schimbă instantaneu.

”Staţi să vă spun cum a intrat: 7 lei 50 una, a doua iar cu 7, 5 lei, una dintre ele 4 lei 50”, explică casiera. Preţul final de ”ofertă” depăşeşte astfel 20 de lei.

”Nu că e o problemă….nu intră la promoţie, sunt produse care se amestecă…nu ştiu cum se amestecă”, explică casiera, diferenţa de preţ dintre raft şi casa de marcat.

Dumneavoastra ati fost vreodata furat/a pe fata?

Asteptam comentariile dumneavoastra.

Noua recursuri in interesul legii admise

In sedinta din 22 septembrie 2008, Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite, a solutionat un numar de 9 dosare penale in care au fost declarate recursuri in interesul legii de catre Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pronuntandu-se urmatoarele solutii:

1. Prin decizia nr. 34, admitandu-se recursul in interesul legii, s-a stabilit ca: In interpretarea dispozitiilor art. 132 din Codul penal, in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile de catre persoana vatamata si asistenta juridica este obligatorie, potrivit art. 171 alin. 2 si 3 din Codul de procedura penala, instanta dispune incetarea procesului penal ca urmare a impacarii partilor numai in prezenta aparatorului ales sau a aparatorului din oficiu.

2. Prin decizia nr. 35, admitandu-se recursul in interesul legii, s-a stabilit ca: In ipoteza in care obiectul material al infractiunii de profanare de morminte prevazuta de art. 319 din Codul penal este un cadavru, iar inculpatul, prin dezmembrarea ori incendierea cadavrului urmareste ascunderea faptei de omor comisa anterior, se vor retine in concurs real infractiunea de omor si infractiunea de profanare de morminte.

3. Prin decizia nr. 36, admitandu-se recursul in interesul legii, s-a stabilit ca: Dispozitiile Legii nr. 543/2002, privind gratierea unor pedepse si inlaturarea unor masuri si sanctiuni, nu sunt aplicabile pedepselor stabilite pentru infractiunile privind regimul vamal prevazute de art. 72 si art. 73 din Legea nr. 30/1978, cu aplicarea art. 13 din Codul penal.

4. Prin decizia nr. 37, admitandu-se recursul in interesul legii, s-a stabilit ca: In interpretarea dispozitiilor art. 306 din Codul penal, infractiunile de lovire sau alte violente prevazute de art. 180 din Codul penal, vatamare corporala prevazuta de art. 181 din Codul penal si lipsire de libertate in mod ilegal prevazuta de art. 189 din Codul penal, dupa caz se vor retine in concurs ideal cu infractiunea de rele tratamente aplicate minorului, in cazul faptei parintelui sau persoanei careia minorul i-a fost incredintat spre crestere si educare, care abuzeaza de autoritatea sa si contrar intereselor minorului, exercita acte de violenta sau lipsire de libertate impotriva acestuia, cu intentia de a-i produce suferinte, vatamari fizice sau morale si care au pus in primejdie grava dezvoltarea fizica, intelectuala sau morala a minorului.

5. Prin decizia nr. 38, admitandu-se recursul in interesul legii, s-a stabilit: Dispozitiile art. 10 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri se interpreteaza in sensul ca: fapta de organizare, conducere sau finantare a actiunilor prevazute de art. 2 – 9 din Legea nr. 143/2000 constituie o infractiune distincta si nu o forma agravata a infractiunilor prevazute de art. 2 – 9 din aceeasi lege.

6. Prin decizia nr. 39, admitandu-se recursul in interesul legii s-a stabilit: Dispozitiile art. 81 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 224/2006 se interpreteaza in sensul ca: emiterea mandatului european de arestare nu presupune intocmirea unei incheieri, nefiind o procedura jurisdictionala.

7. Prin decizia nr. 42, admitandu-se recursul in interesul legii, s-a stabilit ca: In cazul in care instanta este investita prin acelasi act de sesizare cu judecarea a doua infractiuni intentionate, savarsite de acelasi inculpat, din care, una anterior si cealalta ulterior ramanerii definitive a hotararii de condamnare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, sunt aplicabile exclusiv dispozitiile art. 85 din Codul penal.

Pedeapsa ce va fi executata urmeaza a fi determinata astfel:
– se vor aplica pedepse pentru fiecare din cele doua infractiuni deduse judecatii;
– se va dispune anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei pronuntate anterior;
– se va contopi, potrivit regulilor de la concursul de infractiuni, pedeapsa a carei executare a fost initial suspendata conditionat cu pedeapsa care a atras anularea acesteia, putandu-se adauga un spor de pedeapsa;
– pedeapsa rezultanta, astfel determinata, se va contopi, dupa caz, conform regulilor prevazute la recidiva postcondamnatorie sau pluralitatea intermediara, cu cea stabilita pentru fapta savarsita in termenul de incercare, putandu-se adauga un spor de pedeapsa.

8. Prin decizia nr. 43, admitandu-se recursul in interesul legii, s-a stabilit ca: Instanta penala investita cu judecarea infractiunilor prevazute de art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile ulterioare, nu va solutiona actiunea civila alaturata actiunii penale, urmand a pronunta respingerea ca inadmisibila a actiunii civile.

9. Prin decizia nr. 44, admitandu-se recursul in interesul legii, s-a stabilit ca: In cazul plangerii formulata, in baza art. 278 indice 1 din Codul de procedura penala, de persoana fata de care s-a dispus netrimiterea in judecata si care solicita schimbarea temeiului de drept al solutiei dispuse prin rezolutie sau ordonanta ori dispozitia cuprinsa in rechizitoriu, in ipoteza unei instrumentari complete, instanta poate dispune schimbarea acestuia, in conditiile art. 278 indice 1 alin. 8 lit. b din Codul de procedura penala.

Dupa redactarea considerentelor si semnarea deciziilor, acestea se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Purtator de cuvant al Inaltei Curti de Casatie si Justitie
Judecator Cristina Madalina Buta

Dupa imobiliare si auto, alte sectoare importante cad prada crizei economice

Industria usoara risca sa fie grav afectata de reducerea consumului, pe fondul crizei financiare. Mare parte din firmele romanesti lucreaza pentru export, iar occidentalii au limitat drastic cererea. Conform reprezentantilor din sector, vanzarile pe anul acesta au scazut cu un sfert fata de anul trecut, iar greul va veni abia in 2009, cand ritmul redus de productie risca sa determine disponibilizari masive.

Reprezentantii Federatiei Patronale a Industriei Usoare (FEPAIUS) atrag atentia ca dintre cei 335.000 de angajati din sector, cel putin un sfert risca sa-si piarda posturile din cauza scaderii productiei textile si, totodata, pentru ca reprezentantii intreprinderilor mici si mijlocii nu sunt sustinuti de catre autoritati.

“Vanzarile au scazut, iar contractele pe anul viitor, care sunt de obicei incheiate pana in trimestrul al IV-lea, n-au fost inca semnate. Atat productia, cat si exporturile sunt in scadere. Ne asteptam ca vanzarile la export sa fie cu 20-25% mai mici decat in 2007. Odata cu scaderea productiei, si numarul de oameni se va reduce”, ne-a declarat Maria Grapini, presedintele Federatiei Patronale a Industriei Usoare (FEPAIUS). Anul trecut, industria textila a inregistrat 5,3 miliarde de euro din export, in conditiile in care 75% din productia textila autohtona este vanduta peste hotare. “Ramura noastra este cea mai vulnerabila, pentru ca suntem majoritatea IMM-uri si avem capitaluri mici. Multi au fost prinsi cu credite luate, iar acum ratele la imprumuturi au fost marite peste noapte si sunt nevoiti sa lucreze in pierdere sau sa renunte la afacere”, a mai precizat Grapini. “Criza este cauzata de supraproductie. Pietele sunt suprasaturate, iar cererea s-a diminuat”, ne-a declarat directorul executiv al Organizatiei Patronale Tricontex, Dumitru Turcu. Totodata acesta a atras atentia ca, din lipsa de creditare, multi producatori risca sa-si inchida portile. “Este posibil ca unele societati sa-si vanda activele catre dezvoltatori imobiliari. Nu sunt lichiditati, nu mai obtinem credite”, sustine reprezentantul Tricontex. Potrivit acestuia, mai afectate de criza sunt in prezent firmele din industria primara, producatorii de bumbac, tesaturi si matasuri, dar nici cele de confectii nu vor avea o viata usoara. Deja, la Cluj, au fost anuntate probleme. SC Com Fashion SRL a anuntat la sfarsitul acestei luni disponibilizare a 66 de angajati, iar SC Toscano SRL, producator de încaltaminte din Turda, a trimis in somaj 105 salariati, potrivit Mediafax.

Guvernul nu a anuntat nici un plan anticriza

Oamenii de afaceri au propus autoritatilor adoptarea unui plan de siguranta pentru reducerea impactului crizei financiare asupra tarii noastre, dar pana acum nu s-a anuntat nicio masura in acest sens. “Este nevoie de credite pentru productie, altfel economia se va duce la fund”, ne-a declarat Cristian Parvan, secretar general al Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR). In viziunea AOAR, planul de urgenta ar trebui sa includa crearea unui fond de urgenta la Ministerul pentru IMM, de minim 100 milioane de euro, pentru proiectele producatorilor. De asemenea, mediul de afaceri sustine ca sunt necesare stimularea lucrarilor in infrastructura si in constructii, impozitarea forfetara a IMM-urilor, cu impozit zero pentru afaceri de pâna la 200.000 de euro pe an si adoptarea unor masuri de stimulare a fortei de munca. Desi autoritatile n-au adoptat un plan de sustinere a micilor intreprinzatori, presedintele Traian Basescu a indemnat recent oamenii de afaceri sa se apuce de productie. “Pe profilul anilor urmatori, când se prefigureaza elemente de criza economica, societatile care au cele mai mari sanse de a trece peste momentele dificile sunt IMM-urile. Au flexibilitate, capacitate de adaptare si, mai ales, un management extrem de apropiat de realitatea de zi cu zi”, a spus seful statului.

Multe companii din România au blocat angajarile

Companiile din România au devenit mult mai prudente si stricte în ceea ce priveste costurile cu forta de munca, iar multe dintre acestea au blocat angajarile, cu toate ca în momentul actual efectele crizei globale sustin specialistii in resurse umane. “România este o tara emergenta, astfel ca vom fi mai putin afectati. Înca nu se resimt efectele crizei, dar companiile au devenit deja mult mai prudente si au control mult mai strict al costurilor pentru forta de munca“, a declarat Csaba Gergely, presedintele Asociatiei Specialistilor în Resurse Umane HR Club, citat de Mediafax. Potrivit acestuia, toate industriile vor fi afectate, primele fiind cea a productiei de bunuri cu valoare ridicata, institutiile financiare si constructiile. Gergely a precizat ca în acest moment multe dintre companii nu se mai extind si nu mai fac angajari, lucru care se va reflecta si in domeniul resurselor umane prin scaderea volumului de recrutari.

Furnizorii de piese auto vor sa opreasca temporar productia

Problemele producatorilor de masini lovesc si in afacerile furnizorilor de piese auto. Conducerea societatii UAMT Oradea, specializata în productia de piese, subansansamble si accesorii auto, ia în considerare o posibila încetare temporara a activitatii, ca urmare a opririi activitatii uzinelor Dacia.
Managerul UAMT, Ioan Stanciu, a declarat ca, desi nu se gandeste la reduceri de personal, este posibila oprirea productiei „pe o anumita perioada de timp“. Totodata, in functie de evlutia pietei, este posibil ca peste 10% din salariati sa fie trimisi acasa pe o perioada mai mare de timp, informeaza Mediafax. Si principalul dealer al Dacia din judetul Bihor, societatea Auto Bara & Co, a anuntat masuri de austeritate pentru ca, în ultimele doua luni, vânzarea de autoturisme a scazut cu 50% fata de lunile anterioare. Dacia a redus nivelul productiei planificat pentru acest an cu 50.000 de unitati, de la tinta initiala de la 310-320.000 de masini la 260-270.000 unitati, ca urmare a scaderii cererii de masini.

CE lucreaza la un nou plan de sustinere a membrilor afectati de criza financiara

Comisia Europeana (CE) lucreaza in prezent la majorarea facilitatii pentru finantari de urgenta, în valoare de 12 miliarde de euro, întrucât valoarea actuala ar putea fi insuficienta pe fondul crizei financiare globale. “Suntem cu totii constienti ca plafonul actual de 12 miliarde de euro, fixat de reglementari, ar putea sa nu fie suficient în contextul circumstantelor actuale exceptionale, si nu doar am indicat acest lucru, ci si lucram la reviziuirea legislatiei“, a declarat purtatorul de cuvânt al CE, Amelia Torres. Creditele acordate de UE pe termen mediu sunt disponibile pentru toate statele care „se confrunta sau sunt amenintate în mod serios de dificultati ale balantei de plati sau miscarilor de capital“, conform reglementarilor UE. Reglementarile arata ca un credit este platit în rate, daca statul îndeplineste conditiile asupra carora s-a cazut de acord în mod comun pentru restabilirea stabilitatii financiare, informeaza Mediafax. Presedintele Frantei, Nicolas Sarkozy, a afirmat ca a propus extinderea finantarii UE, disponibila pentru toate statele membre, la minim 20 miliarde de euro.
Ungaria va primi 6,5 miliarde de euro din acest fond, întrucât economia locala a fost afectata grav de criza financiara internationala, în contextul în care sistemul bancar ungar are un grad ridicat de expunere la finantarea externa într-un moment în care investitorii se retrag din economiile în curs de dezvoltare din întreaga lume. În total, Fondul Monetar International, UE si Banca Mondiala vor acorda Ungariei credite de 25,1 miliarde euro. De asemenea, Banca Mondiala a îndemnat Bulgaria sa pregateasca un plan de urgenta pentru cazul în care economia va fi grav afectata de criza.
Totodata, reprezentantii Frantei si Marii Britanii au sustinut ca este nevoie de acordarea unui ajutor suplimentar pentru statele din est-europene. Liderii statelor din întreaga lume se vor întâlni pe 15 noiembrie în SUA, pentru a ajunge la un acord pentru reformarea sistemului financiar global în urma crizei mondiale.Liderii UE se vor întâlni la 7 noiembrie, pentru a se pregati de summitul mondial.

Credeti ca in viitor vor scadea preturile la apartamente si autoturismele autohtone?

Sursa principala

Dosarul de inselaciune al patronului Asesoft a disparut de la instanta

Cel de-al 33-lea termen de judecata al dosarului in care procurorii DIICOT il acuza pe cel mai tânar miliardar român, Sebastian Ghita (foto), de inselaciune va avea loc mâine la Tribunalul Bucuresti. Paradoxal, cauza se va judeca fara ca la dosar sa fie atasat rechizitoriul procurorilor, ca act de sesizare a instantei, si nici dosarul de urmarire penala, ca proba. Reporterii „Gardianul” au intrat in posesia unui document ce atesta faptul ca judecatorii nu considera respectivele documente ca fiindu-le „necesare”.

Posesor al unei averi care l-a plasat în topul primilor 300 de bogati ai tarii, junele afacerist ploiestean Sebastian Ghita, patron al grupului de firme Asesoft si sponsor principal al multiplei campioane nationale la baschet CSU Asesoft Ploiesti, va comparea, mâine 31 octombrie, în calitate de inculpat în dosarul penal nr. 4.758/3/2006, în fata judecatorilor din cadrul Completului special al Tribunalului Municipiului Bucuresti. Cunoscut si sub numele de dosarul „Tracia-Asesoft”, dosarul nr. 4.758/3/2006, ce va face, mâine, obiectul activitatii judecatorilor bucuresteni si în care este implicat si controversatul om de afaceri ploiestean Sebastian Ghita, are o poveste mai lunga si o lista de personaje, toate având calitatea de inculpati, pe masura, speta acestuia fiind, potrivit încadrarii facute de procurorii anchetatori, infractiunea de înselaciune, conform art. 215, alin. 1, 2, 5 Cod Penal. La dosar insa nu se mai afla nici rechizitoriul, nici dosarul de urmarire penala. Disparitia acestora este justificata de o adresa a presedintelui completului de judecata, trimisa catre DIICOT: „Va restituim alaturat dosarul de urmarire penala nr. 222/D/P/2006, continand patru volume, acesta nemaifiindu-ne necesar”. Contactati de reporterii „Gardianul”, doi judecatori si doi avocati (care nu au dorit sa isi decline identitatea, date fiind numele „grele” implicate in dosar”) au declarat ca mentionata adresa a instantei este o bizarerie procedurala pe care nu au mai intalnit-o pana acum, mai ales in conditiile in care este vorba de judecata pe fond.

Prejudiciu de peste 650.000 de euro

În acest sens, în urma cercetarilor efectuate de procurorii din cadrul DIICOT Bucuresti, acestia au ajuns la concluzia ca, în urma unor afaceri si tranzactii comerciale în care marfa de baza a fost constituita din produse petroliere, grupul inculpatilor format din Dan Constantin Grigoriu, Dan Florin Berendel, Gheorghe  Romulus, Lalu Ioan Gheorghe, Alexandru Lenghel, Dan Mircea Nicorici, Stela Stefan, Iriza Stefan si Sebastian Ghita ar fi prejudiciat statul român, în urma neachitarii taxelor prevazute de lege, cu suma de 20 miliarde de lei, la valoarea anului 2002. „Nu am facut altceva decât sa le vând celorlalti implicati doar niste calculatoare”, încerca sa se disculpe Sebastian Ghita în urma cu ceva timp, când dosarul în cauza se afla tot la TMB, pe rolul Sectia a 3-a penale si, potrivit opiniei sale, procurorul Ilie Piciorus, cel care instrumentase  cazul, ar fi avut un „cui” împotriva tânarului om de afaceri care începuse sa aspire, prin firma sa, Asesoft, si „derivatele”, în special în judetul Prahova, la cam toate contractele IT finantate din bani publici, fie ca era vorba despre informatizarea serviciilor din cadrul Primariei Ploiesti, a celor de la nivelul administratiei locale a judetului Prahova sau ale Casei judetene de asigurari de sanatate. De altfel, prin diverse „metode specifice”, în perioada de glorie a domniei pesediste si a Cabinetului Nastase, copilul de suflet al fostului si actualului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, pesedistul Mircea Cosma, a reusit sa stopeze si sa scoata de pe rolul TMB dosarul „Tracia-Asesoft”. Oricum, drept multumire pentru „sprijinul acordat”, crezându-se „mai curat si mai uscat”, Ghita l-a rasplatit pe binefacatorul sau, Cosma, pe care l-a cooptat, ca asociat, într-un dintre firmele sale ce are ca obiect de activitate energia neconventionala. Însa, revenind la dosarul în cauza, trebuie mentionat faptul ca, în pofida demersurilor facute de Ghita si amicii sai politici de îngropare a sa în uitare, în anul 2006, Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala-ANAF, s-a constituit parte civila, asa încât dosarul 4.758/3/2006 a fost repus pe rolul Tribunalului Municipiului Bucuresti. Astfel, în afara grupului celor 9 inculpati, ca parti civilmente responsabile în dosarul cu pricina sunt incluse firmele SC Zato România (fosta SC Asesoft Com SRL), SC Contest Group SRL, SC Israrom Oil Trading SRL, SC Master Mind Consulting SRL, SC Tracia International SA, prin lichidator judiciar SC AMD Group Expert SRL, SC Auto Cross SRL, SC Bussines SRL si SC Closani Impex SRL, prin lichidator judiciar Marian Dumitrescu.

Nasul lui Seres numara voturile

Daca tot a ratat, prin firma sa, Asesoft, „marea lovitura”, estimata la peste 300 milioane de euro, ce ar fi însemnat înzestrarea scolilor patriei cu laboratoare informatice formate din câte 25 de calculatoare si un server, afaceristul-inculpat Sebastian Ghita a pus mâna pe o alta „comoara”, care, desi are o valoare mai mica, numai de 5.822.080 de lei, ceea ce ar echivala cu 2 milioane de euro, are un potential cu mult mai pretios. Mai precis, dupa ce, în data de 1 octombrie, Autoritatea Electorala Permanenta a anulat, din lipsa de participanti, licitatia organizata în vederea implementarii Sistemului informatic de centralizare a datelor pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie, la urmatoarea „strigare” au raspuns prezent trei concurenti: SC Siveco, SC Intrarom si SC Team Net International SA. Spre „marea surpriza”, cele doua firme mult mai potente, Siveco si Intrarom, nu au reusit sa se apropie de un punctaj apropiat plafonului maxim de 100 de puncte, învingatoare fiind declarata „necunoscuta” SC TeamNet International SA. Numai ca la o privire mai atenta se poate observa ca firma cu pricina nu este chiar asa de necunoscuta, aceasta fiind una dintre firmele componente ale grupului Asesoft patronat de omniprezentul  si omnipotentul afacerist ploiestean Sebastian Ghita, Asesoft având un pachet de 69,5% din  SC Team Net.

Sursa principala

FMI-ul voteaza cu liberalii, iar pe Stolojan il paste somajul

Romania are in prezent un acord cu FMI, o institutie deseori criticata de guvernantii de la Bucuresti. In luna mai 2008, premierul Tariceanu afirma ca “FMI a facut constant greseli de apreciere a evolutiei economice romanesti, iar ingrijorarile institutiei au fost clar infirmate de evolutia economica ulterioara a Romaniei”. Nu putem decat sa ne inchipuim uimirea de ieri a premierului, cand FMI a dat publicitatii un raport care parea intocmit de ministrul finantelor, Varujan Vosganian, in persoana. Conform raportului, semnat de reprezentantul FMI pentru România si Bulgaria, Juan Fernandez-Ansola, “decizia de a creste salariile din invatamânt cu 50% trebuie reconsiderata, pentru ca majorarea va avea un impact asupra bugetului de 0,75% din PIB in 2009, iar daca majorarea de 50% va fi extinsa la toti bugetarii, impactul va fi de 4%, un semnal negativ pentru pietele financiare. In plus, salariul mediu public este deja mai mare decât cel privat, iar aceasta crestere va atrage cereri similare in sectorul privat, ceea ce va aduce inflatia la niveluri pe care România nu le-a mai inregistrat”.

Se vede si din avion ca datele din raportul FMI se suprapun pana la identificare cu cifrele liberalilor. Ce va face Tariceanu acum? Va prezenta acest raport ca pe o dovada in plus ca are dreptate? Cum va face asta fara sa-i fie imputate criticile severe pe care le-a formulat la adresa FMI? Sau il va contesta, ca sa fie consecvent cu propriile declaratii, riscand astfel sa-si dea cu stangu-n dreptu’ chiar in prag de alegeri? Grea dilema, dar nu mai grea ca a democrat-liberalilor. Eu, in locul lui Emil Boc, presedintele PD-L, as sari ca ars la o asa demonstratie a Washingtonului ca liberalii sunt doriti in continuare la guvernare. Trebuie sa recunoasteti ca FMI nu prea si-a mai dat cu parerea despre Romania in ultima vreme, iar raportul de ieri, picat din senin chiar in preajma alegerilor, este de natura sa ridice suspiciuni de natura politica. Dar cel mai suparat dintre toti ar putea fi prim-vicepresedintele PD-L, Theodor Stolojan. Acesta, din 1999 incoace, traieste politic doar din gloria de a fi lucrat la Banca Mondiala, institutie care nu i-a mai solicitat serviciile. Daca dupa alegerile din noiembrie nu se capatuieste ca premier, il paste somajul cronic. Nici nu poate fi vorba sa trimita vreun CV la FMI, pentru ca l-a facut mincinos pe Tariceanu cand acesta a declarat ca nu sunt bani pentru majorarea salariilor si ca va fi inflatie, chestie care, cu siguranta, l-a cam vexat pe Juan Fernandez-Ansola…

Sursa principala

Luminita Anghel si-a facut blog de politician

Cantareata  Luminita Anghel, candidatul PSD in colegiul 25 din Bucuresti pentru Camera Deputatilor, si-a facut blog. Pe un fundal rosu aprins, cantareata isi prezinta opiniile despre politica si explica de ce a ales sa se implice. “Am intrat in politica pentru ca m-am saturat sa stau pe margine si sa ii las pe altii sa aleaga in locul meu”, scrie pe blogul sau  Luminita Anghel.

Sursa principala

Octavian Bot (PD-L): Daca pierd alegerile, ma impusc!

Candidatul PD-L Bihor la Camera Deputatilor în colegiul 9 Oradea, Octavian Bot, a declarat, ieri, ca, daca va strânge un numar mai mic de voturi decât contracandidatii sai, se va împusca în direct, într-o emisiune televizata. Bot a facut aceasta declaratie la conferinta de presa a partidului, în cadrul careia a facut mai multe comentarii cu privire la campania electorala si la dorinta unor candidati de a se sustrage dezbaterilor. Desi a apreciat initiativa plantarii de pomi, democrat-liberalul a criticat, de exemplu, iesirea contracandidatilor sai din colegiul 9 la o actiune de plantare la care el nu a fost invitat, considerând-o “usor teatrala”.

Sursa principala