Universitatea „Spiru Haret” sub lupa!

Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului 4235/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea speciala a Universitatii „Spiru Haret” din Bucuresti a fost publicat in Monitorul Oficial

al Romaniei, Partea I, Nr. 421, din 24 iunie 2010.Avand in vedere prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tinand seama de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile ulterioare, vazand prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externa, a standardelor, a standardelor de referinta si a listei indicatorilor de performanta a Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, cu modificarile ulterioare, luand in considerare prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.202/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind dreptul studentilor inmatriculati la Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti in anul I, in perioada 2005—2008, la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa, de a continua studiile la specializari/programe de studii autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa de a continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Se aproba Metodologia privind monitorizarea speciala a Universitatii „Spiru Haret” din Bucuresti, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti este monitorizata special pe o perioada de 3 ani, incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa de a continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, cu scopul de a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice.
Art. 2. — Directia generala invatamant superior, Directia generala juridic si contencios, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu
Bucuresti, 17 iunie 2010.
Nr. 4.235.

ANEXA

Metodologie privind monitorizarea speciala a Universitatii „Spiru Haret” din Bucuresti

Art. 1. — Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti face parte din sistemul national de invatamant, conform Legii nr. 443/2002 privind infiintarea Universitatii „Spiru Haret” din Bucuresti, si este monitorizata special pe o perioada de 3 ani, conform Ordonantei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa de a continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate.
Art. 2. — (1) Monitorizarea speciala este realizata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin structurile sale de specialitate, si se refera la intreaga activitate desfasurata de Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti.
(2) Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS), in perioada de monitorizare speciala, procedeaza la evaluarea anuala a Universitatii „Spiru Haret” din Bucuresti.
(3) Pe baza rezultatelor evaluarii prevazute la alin. (2), ARACIS propune Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului masurile legale care se impun, atat in privinta organizarii si functionarii institutiei, cat si in privinta desfasurarii de programe de studii universitare de licenta si masterat.
(4) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului poate solicita experti atat din institutii de invatamant superior acreditate si unitati de cercetare stiintifica, cat si din alte ministere, precum si, dupa caz, de la alte organisme specializate ale statului in procesul de monitorizare.
(5) Monitorizarea speciala vizeaza asistarea si indrumarea realizarii activitatilor specifice procesului de invatamant si controlul respectarii standardelor nationale de asigurare a calitatii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare specifice invatamantului superior, pentru intreaga activitate didactica, de cercetare stiintifica, de management academic, financiara si administrativa.
Art. 3. — (1) Pe perioada de monitorizare speciala Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti isi pastreaza toate drepturile dobandite prin Legea nr. 443/2002 si este obligata sa respecte dispozitiile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Statutului personalului didactic si ale Ordonantei Guvernului nr. 10/2009.
(2) Incepand cu anul universitar 2009—2010 Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti are obligatia de a asigura o evidenta exacta a admiterii in anul I, cu mentionarea specializarilor/programelor de studii, formelor de invatamant si a locatiilor geografice pentru care a organizat admitere.
(3) Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti are obligatia de a prezenta, anual, pe perioada monitorizarii un raport Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pana cel tarziu la data de 15 octombrie, care sa contina: evidente clare, concrete ale studentilor, pe specializari, ani de studii, forme de invatamant si locatii geografice. Evidenta acestora se refera si la registrele matricole, cataloage de examen, finalizarea studiilor, transferuri, exmatriculari, precum si la alte date de acest gen.
Art. 4. — (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului va monitoriza si va controla prin echipe desemnate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului modul in care se desfasoara examenele/verificarile si colocviile semestriale si anuale.
(2) Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti are obligatia de a informa Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Directia generala invatamant superior, cu cel putin doua saptamani inaintea inceperii fiecarei sesiuni, in legatura cu data, ziua, locul si ora la care se vor desfasura examenele.
(3) Examenele/Colocviile se vor organiza si se vor desfasura de catre Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti, asigurandu-se prezenta unui cadru didactic in locatia de invatamant in care studentii sustin examenul.
(4) Echipele de monitorizare a procesului de verificare/examinare vor fi decise, la propunerea Directiei generale invatamant superior si Directiei generale juridice si control, de catre ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
Art. 5. — Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti este obligata sa transmita, la cerere, toate documentele, actele de studii, precum si alte date solicitate, necesare studentilor sau absolventilor proprii ori institutiilor de invatamant superior implicate in aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 10/2009 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.202/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind dreptul studentilor inmatriculati la Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti in anul I, in perioada 2005—2008, la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa, de a continua studiile la specializari/programe de studii autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate.
Art. 6. — (1) Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti poate organiza:
a) examene de finalizare a studiilor universitare de licenta in sesiunile legal stabilite, numai pentru propriii absolventi ai specializarilor acreditate, precum si ai specializarilor autorizate sa functioneze provizoriu, care apartin aceluiasi domeniu de licenta cu specializari acreditate la universitate si in conditiile prezentei metodologii;
b) examene de finalizare a studiilor universitare de masterat in conditiile legii.
(2) Comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor au in componenta profesori universitari sau conferentiari universitari titulari ai Universitatii „Spiru Haret” din Bucuresti, la care se adauga, la fiecare comisie, cel putin un profesor universitar/conferentiar universitar din invatamantul superior de stat acreditat, pana la asigurarea unui procent de 50% din numarul membrilor comisiei, la fiecare comisie, nominalizati de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu acordul scris al institutiilor in care acestia au calitatea de titular.
(3) Profesorii universitari si/sau conferentiarii universitari de la institutiile de invatamant superior de stat care sunt membri ai comisiilor in cauza au calitatea de reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(4) Prevederile prezentului ordin se completeaza cu toate reglementarile referitoare la desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor prevazute de legislatia specifica.
Art. 7. — (1) Monitorizarea speciala vizeaza si finalizarea, cu respectarea prevederilor legale, a alegerilor structurilor si functiilor de conducere din cadrul Universitatii „Spiru Haret” din Bucuresti, conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 10/2009.
(2) Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti are obligatia:
a) de a modifica Carta universitara si de a o pune in concordanta cu dispozitiile Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii;
b) de a elabora si de a aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a alegerilor universitare, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii;
c) de a finaliza alegerile universitare, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii;
d) de a trimite spre avizare la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului documentele prevazute anterior, in termen de 65 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii, pentru confirmarea rectorului ales, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
Art. 8. — (1) ARACIS, in baza competentelor prevazute de lege, in perioada de monitorizare speciala, analizeaza la un interval de 6 luni modul in care sunt asigurate, pentru fiecare specializare, la fiecare forma de invatamant si locatie geografica, standardele minime inscrise in lege cu privire la personalul didactic, spatiile de invatamant, baza materiala si dotarile necesare, avand in vedere ca exista multe specializari autorizate pentru care universitatea nu a solicitat acreditarea, cu toate ca termenul legal a fost cu mult depasit sau exista specializari acreditate care nu au fost evaluate, potrivit legii.
(2) Pe baza aspectelor constatate si a rezultatelor controalelor si monitorizarilor, ARACIS propune Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului masurile legale care se impun.

Dispozitii generale privind conducatorii auto

Art. 20

(1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie
sa posede permis de conducere corespunzator si sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti, cu exceptia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 si B1, care
trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani impliniti.

(2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevazute in regulament.

(3) Conducatorii de tramvaie sau vehicule care efectueaza transport public de persoane, precum si cei care conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depasite ori care transporta produse sau substante periculoase trebuie sa aiba varsta minima de 21 de aniimpliniti.

(4) Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.

Art. 21

(1) Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.

(2) Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si al capacitatilor psihologice, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.

Art. 22

(1) Examinarea medicala se realizeaza in scopul certificarii starii de sanatate si a calitatilor fizice necesare unui conducator de autovehicul sau tramvai.

(2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Examinarea medicala se realizeaza in vederea:
a) aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere;
b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanta de urgenta;
c) verificarii periodice, conform reglementarilor in vigoare.

(4) Examinarea medicala se realizeaza in unitati de asistenta medicala autorizate, existente la nivelul fiecarui judet, care au obligatia luarii in evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul ori de tramvai de catre medicul de familie.

(5) Lista unitatilor de asistenta medicala autorizate se stabileste si se actualizeaza prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) Medicul de familie, atunci cand constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute in ordinul ministrului sanatatii publice emis conform alin. (2), va solicita unitatii de asistenta, medicala autorizate examenul de specialitate necesar.  in cazul in care unitatea de asistenta medicala autorizata a stabilit ca persoana este inapta medical pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe a carei raza teritorialai si desfasoara activitatea.

(7) Verificarea medicala se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobandit numai dupa incetarea motivului pentru care s -a luat aceasta masura.

(9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.


Sectiunea 2: Permisul de conducere

Art. 23

(1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice il are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.

(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, in conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, in vederea obtinerii permisului de conducere, numai in prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat in acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege.

(3) Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul impreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o examineaza raspund pentru incalcarea de catre aceasta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.

(31) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere este precedata de o evaluare obligatorie a capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. Evaluarea psihologica este obligatorie in vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanta de urgenta.

(32) Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie, detinatori ai certificatului de atestare profesionala, vor fi evaluati periodic din punct de vedere al capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor,  in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.

(33) Evaluarea psihologica se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, in conditiile legii, care se publica in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I.

(34) Evaluarea psihologica se realizeaza in laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate.

(35) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste si se actualizeaza prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apte din punct de vedere medical si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii.

(5) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, farascolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au incetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea neintrerupt in ultimii 10 ani in structurile politiei rutiere.

(7) Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca indeplinesc conditiile prevazute la alin. (6).

(8) Programa de invatamant pe baza careia se organizeaza cursuri de pregatire, precum si metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesara obtinerea permisului de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestuia se stabilesc prin regulament.

(10) Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 231

(1) Persoanele cu domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene care se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni sau care au rezidenta normala in Romania pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente sa le examineze.

(2) Pentru scopurile prezentei ordonante de urgenta, prin rezidenta normala seintelege locul unde o persoana locuieste in mod obisnuit, adica cel putin 185 de zile intr-un an calendaristic, datorita unor legaturi personale si profesionale sau, in cazul persoanelor fara legaturi profesionale, datorita unor legaturi stranse intre acestea si locul in care locuiesc.

Art. 24

(1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere  si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta pe raza careia solicitantiii si au domiciliul, resedinta ori rezidenta normala sau, in cazul celor aflati la studii in Romania potrivit art.
231 alin. (1), de catre autoritatea competenta pe raza careia se afla institutia deinvatamant.

(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) in localitatile in care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si in limba minoritatii nationale respective.

(4) in cazul cetatenilor straini carei si stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania, precum si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au rezidenta normala sau care se afla la studii in Romania, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, intr-o limba de circulatie internationala.

(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a numelui, in cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau pentru o infractiune de omor, lovire sau vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, produsa ca urmare
aincalcarii unei reguli de circulatie, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1).

Art. 25

(1) Pentru conducatorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un
an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie.

(2) Autovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, in conditiile stabilite prin regulament.

Art. 26

Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, in scopul insusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.

Art. 27 Abrogat

Art. 28

Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie setine de catre politia rutiera, in conditii stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.