Noi atributii ale grefierului de sedinta pentru procesele incepute dupa 1 septembrie 2012

Odata cu intrarea in vigoare a noului cod de procedura civila, si grefierul de sedinta va avea noi atributii. Astfel, atat in etapa premergatoare sedintei de judecata, cat  si in etapa cercetarii judecatoresti desfasurata in procesele incepute dupa intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, grefierul de sedinta va:

a) intocmi, pe baza dispozitiilor date de complet, toate comunicarile prevazute de lege inainte de fixarea primului termen de judecata, pe care le preda persoanei desemnate cu atributii privind expedierea actelor de procedura;

b) completa borderourile, daca nu exista o persoana desemnata cu atributii privind expedierea actelor de procedura, si preda corespondenta la arhiva, in vederea expedierii;

c) redacta incheierile si toate actele de procedura prevazute de lege;

d) urmari termenele prevazute de lege pentru efectuarea modificarilor sau completarilor la cererea de chemare in judecata, pentru depunerea intampinarii si a raspunsului la intampinare, va tine evidenta acestora si va informa completul de judecata cu privire la implinirea acestora;

e) intocmi citatiile;

f) prelua din arhiva si pastra dosarele pe durata necesara efectuarii actelor de procedura si studiului dosarului de catre completul de judecata;

g) imediat dupa fixarea termenului de judecata, pentru cauzele urgente, sau in cel mult 5 zile lucratoare, pentru celelalte cauze, emite procedurile de citare pentru primul termen de judecata si duce la indeplinire celelalte masuri pentru pregatirea judecatii.

Actele de sesizare a instantei

Pana in prezent, regulamentul de ordine interioare a instantelor judecatoresti stabilea ca toate actele de sesizare a instantei, depuse personal sau prin reprezentant, vor fi depuse la registratura si vor primi, in aceeasi zi, data certa. Ulterior, acestea se vor preda presedintelui instantei sau, dupa caz, judecatorului de serviciu, avand atasate dovezile privind modul in care au fost transmise.

De la 1 septembrie, potrivit noilor prevederi legale, dupa depunerea sesizarilor la registratura, se va stabili obiectul cauzei si data certa si se va da un numar din aplicatia ECRIS. In cazul in care actele nu primesc numar in sistemul informatic ECRIS, atunci ele vor fi prelucrate cu prioritate a doua zi, cu aprobarea presedintelui instantei sau a persoanei desemnate de acesta.

„(…) actele de sesizare a instantei vor fi prelucrate cu prioritate a doua zi, cu aprobarea presedintelui instantei sau a persoanei desemnate de acesta, incheindu-se in acest sens un proces-verbal si mentionand ca data certa data depunerii actului de sesizare la registratura”, se mai arata in textul hotararii.

Informatii noi in registrul de evidenta a cailor de atac impotriva hotararilor civile si penale

In ceea ce priveste registrul de evidenta a cailor de atac impotriva hotararilor civile si penale, acesta va contine, pe langa informatiile necesare in prezent (adica numele si prenumele partii care a declarat apelul sau recursul; numarul dosarului, data declararii caii de atac si data inaintarii dosarului la instanta competenta), si alte date precum:

a) data comunicarii catre apelant/recurent a lipsurilor cererii;

b) data primirii completarii cererii;

c) data comunicarii cererii catre intimate;

d) data primirii intampinarii;

e) data comunicarii intampinarii catre apelant/recurrent;

f) data primirii raspunsului la intampinare

ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007

Având în vedere Hotãrârea Parlamentului nr. 19/2007 privind modificarea structurii şi componentei
Guvernului, în vederea stabilirii mãsurilor care sa permitã desfãşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru
organizatoric, a activitãţii aparatului de lucru al Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale
administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor din cadrul administraţiei publice
centrale, elemente care vizeazã interesul public şi constituie situaţii de urgenta şi extraordinare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã, Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 1
Se înfiinţeazã Ministerul Economiei şi Finanţelor prin reorganizarea Ministerului Finanţelor Publice şi
prin preluarea activitãţii în domeniul economiei de la Ministerul Economiei şi Comerţului, care isi
înceteazã activitatea.
ART. 2
Se înfiinţeazã Ministerul Internelor şi Reformei Administrative prin reorganizarea Ministerului
Administraţiei şi Internelor, care isi înceteazã activitatea.
ART. 3
Se înfiinţeazã Ministerul Transporturilor prin reorganizarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor
şi Turismului, care isi înceteazã activitatea.
ART. 4
(1) Se înfiinţeazã Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului prin reorganizarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetãrii, care isi înceteazã activitatea.
(2) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului isi realizeazã atribuţiile în domeniul tineretului prin
Autoritatea Nationala pentru Tineret, care funcţioneazã ca organ de specialitate al administraţiei publice
centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea ministerului.
ART. 5
(1) Se înfiinţeazã Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Sanse prin reorganizarea Ministerului
Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, care isi înceteazã activitatea.
(2) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Sanse isi realizeazã atribuţiile în domeniul egalitãţii de
sanse prin Agenţia Nationala pentru Egalitatea de Sanse între Femei şi Bãrbaţi (ANES), care
funcţioneazã ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în
subordinea ministerului.
ART. 6
(1) Se înfiinţeazã Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale
prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie şi a Autoritãţii
Naţionale pentru Turism, care isi înceteazã activitatea, prin preluarea activitãţii în domeniul comerţului
de la Ministerul Economiei şi Comerţului, prin preluarea activitãţii privind mediul de afaceri din cadrul
aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitãţilor din domeniile mediului de
afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi prin preluarea activitãţii în domeniul turismului de
la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care isi înceteazã activitatea.
(2) Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale este ajutat de unul
sau mai mulţi secretari de stat.
ART. 7
Se înfiinţeazã Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale prin reorganizarea Ministerului Agriculturii,
Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, care isi înceteazã activitatea.
ART. 8

(1) Se înfiinţeazã Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice şi Locuinţelor prin reorganizarea
Ministerului Integrãrii Europene şi prin preluarea activitãţii în domeniul lucrãrilor publice, amenajãrii
teritoriului, în domeniul construcţiilor şi în domeniul locuinţelor de la Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, care isi înceteazã activitatea.
(2) Institutul European din România, instituţie publica sub autoritatea Guvernului, cu personalitate
juridicã, trece din coordonarea fostului Minister al Integrãrii Europene în coordonarea Departamentului
pentru Afaceri Europene. Finanţarea Institutului European din România se asigura de la bugetul de stat,
prin bugetul Departamentului pentru Afaceri Europene.
ART. 9
Se înfiinţeazã Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile prin reorganizarea Ministerului Mediului şi
Gospodãririi Apelor, care isi înceteazã activitatea.
ART. 10
(1) Aparatul de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementarii programelor cu finanţare
internationala şi urmãrirea aplicãrii acquis-ului comunitar, aparatul de lucru al ministrului de stat pentru
coordonarea activitãţilor din domeniul economic şi aparatul de lucru al ministrului de stat pentru
coordonarea activitãţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii isi
înceteazã activitatea.
(2) În cadrul Cancelariei Primului-Ministru se înfiinţeazã Departamentul de Control al Guvernului prin
preluarea atribuţiilor şi personalului Autoritãţii de Control a Guvernului, stabilite prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor mãsuri de reorganizare în cadrul administraţiei
publice centrale, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 411/2005 , cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, structura care se desfiinţeazã.
(3) Departamentul pentru Lupta Antifrauda – DLAF, Departamentul de implementare programe şi
ajustare structuralã şi Unitatea de management a proiectului pentru implementarea şi monitorizarea
programului convenit cu Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – UMP-PAL, înfiinţatã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 856/2003 pentru înfiinţarea Unitãţii de management a proiectului privind
reforma administraţiei publice, trec din structura aparatului de lucru al ministrului delegat pentru
controlul implementarii programelor cu finanţare internationala şi urmãrirea aplicãrii acquis-ului
comunitar în structura Cancelariei Primului-Ministru.
ART. 11
Personalul instituţiilor publice înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta se preia de
la instituţiile ale cãror structuri sau activitãţi sunt preluate, respectiv de la instituţiile care se
reorganizeazã, care se comaseaza sau care isi înceteazã activitatea, şi isi menţine nivelul salarizarii
prevãzut prin actele normative în vigoare.
ART. 12
(1) În termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, ministerele şi
celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare
proiectele de acte normative pentru reglementarea mãsurilor privind înfiinţarea, reorganizarea,
organizarea şi funcţionarea lor, dupã caz, prevãzute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Ministerele şi celelalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale care preiau instituţii şi autoritãţi
publice în subordine sau în coordonare vor prelua şi atribuţiile specifice ministerelor şi autoritãţilor
administraţiei publice în subordinea ori în coordonarea cãrora s-au aflat entitatile preluate pana la data
intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta.
(3) Unitãţile care funcţioneazã în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor
reorganizate, comasate ori ale cãror structuri sau activitãţi au fost preluate potrivit prezentei ordonanţe
de urgenta trec, în mod corespunzãtor, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor nouînfiinţate.
(4) Ministerele, celelalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice nouînfiinţate
sau care preiau activitãţi de la alte instituţii publice ori structuri vor prelua toate drepturile şi
obligaţiile instituţiei reorganizate sau, dupã caz, comasate, ale structurii ori activitãţii din domeniile
preluate, inclusiv bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, dupã caz, în proprietatea
acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerialã,
republicatã, şi ale Hotãrârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii şi conţinutului
protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducãtorii celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului.

ART. 13
(1) Se autorizeaza Ministerul Economiei şi Finanţelor sa introducã modificãrile în structura bugetului
de stat şi în bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile şi pentru
activitãţi finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2007, corespunzãtor prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenta, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de
predare-preluare.
(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenta şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetarã pana la data preluãrii,
structurile de personal preluate, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevãzute la art. 12.
(3) Pana la introducerea modificãrilor prevãzute la alin. (1) în bugetul de stat şi în bugetele
ordonatorilor principali de credite, finanţarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor principali
de credite existenţi înainte de modificarea structurii şi componentei Guvernului potrivit Hotãrârii
Parlamentului nr. 19/2007 privind modificarea structurii şi componentei Guvernului şi, respectiv, de
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta.
(4) Deschiderea creditelor bugetare se efectueazã din bugetele ordonatorilor principali de credite
existenţi înainte de modificarea structurii şi componentei Guvernului potrivit Hotãrârii Parlamentului nr.
19/2007 şi, respectiv, de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta şi se aproba de ordonatorii
principali de credite ai instituţiilor publice înfiinţate sau rezultate în urma reorganizãrii, în condiţiile
prezentei ordonanţe de urgenta.
(5) Efectuarea modificãrilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta,
se va face de cãtre ordonatorii principali de credite, pe baza precizãrilor aprobate prin ordin al
ministrului economiei şi finanţelor în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenta.
ART. 14
Ordonatorilor de credite bugetare ai autoritãţilor şi instituţiilor publice din subordinea Guvernului
finanţate prin bugetul altor instituţii sau autoritãţi publice din subordinea Guvernului le revin toate
obligaţiile prevãzute de reglementãrile în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare.
ART. 15
În cuprinsul actelor normative în vigoare urmãtoarele denumiri se înlocuiesc, în mod corespunzãtor
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta, dupã cum urmeazã:
a) „Ministerul Finanţelor Publice” cu „Ministerul Economiei şi Finanţelor”;
b) „Ministerul Economiei şi Comerţului” cu:
– „Ministerul Economiei şi Finanţelor”, în cazul prevederilor care reglementeazã activitatea în
domeniul economiei;
– „Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale”, în cazul
prevederilor care reglementeazã activitatea în domeniul comerţului;
c) „Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu „Ministerul Internelor şi Reformei Administrative”;
d) „Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului” cu:
– „Ministerul Transporturilor”, în cazul prevederilor care reglementeazã activitatea în domeniul
transporturilor;
– „Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale”, în cazul
prevederilor care reglementeazã activitatea în domeniul turismului;
– „Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice şi Locuinţelor”, în cazul prevederilor care reglementeazã
activitatea în domeniul lucrãrilor publice, amenajãrii teritoriului, în domeniul construcţiilor şi în
domeniul locuinţelor;
e) „Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii” cu „Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului”;
f) „Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei” cu „Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de
Sanse”;
g) „Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale” cu „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii
Rurale”;
h) „Ministerul Integrãrii Europene” cu „Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice şi Locuinţelor”;
i) „Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor” cu „Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile”;
j) „Agenţia Nationala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie” şi „Autoritatea Nationala
pentru Turism” cu „Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii
Liberale”;

k) „ministru delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului” cu „secretar general al
Guvernului”.
ART. 16
Actele normative în care sunt prevãzute ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice
centrale şi instituţiile publice, care se desfiinţeazã, se reorganizeazã ori isi schimba raporturile de
subordonare sau de coordonare, dupã caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta, se
modifica în mod corespunzãtor.
ART. 17
Prevederile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2006 privind unele mãsuri pentru
întãrirea capacitãţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeanã, cu modificãrile
ulterioare, se aplica în mod corespunzãtor şi structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
ART. 18
(1) Secretariatul General al Guvernului funcţioneazã în subordinea primului-ministru şi este condus de
un secretar general, înalt funcţionar public, numit, în condiţiile legii, prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al
Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru.
(3) În cadrul Secretariatului General al Guvernului isi desfãşoarã activitatea unul sau mai mulţi
secretari de stat.
ART. 19
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, orice dispoziţii contrare se abroga.

Practicile comerciale incorecte ale comerciantilor vor fi sanctionate mai dur

Operatorii economici care utilizeaza practici incorecte in relatia cu consumatorii, cum ar fi publicitatea-capcana si falsele oferte, vor fi sanctionati mai dur, potrivit unei legi care a intrat in vigoate la inceputul anului si care va fi aplicata de ANPC din februarie, informeaza Mediafax.Presedintele Autoritatii Nationale pentru protectia Consumatorului (ANPC), Dan Vlaicu, a amintit, intre practicile incorecte, publicitatea – capcana (practica de a convinge consumatorul sa cumpere de la o anumita societate facand publicitate unui produs la un pret foarte scazut, pentru care nu exista un stoc corespunzator), falsele oferte „gratuite” (crearea unei impresii false asupra unor oferte prin descrierea produselor ca fiind „gratuite”, „bonus”, „fara taxe”, in cazul in care consumatorul trebuie sa plateasca orice alta suma in afara de costurile pe care le implica ridicarea sau plata livrarii articolului), indemnuri directe adresate copiilor de a cumpara anumite produse sau de a-si convinge parintii sa le cumpere, afirmatiile false cu privire la proprietatile curative ale produselor, castigarea de premii (practica de a crea consumatorilor falsa impresie ca au castigat un premiu in conditiile in care nu exista niciun premiu sau actiunea pe care trebuie sa o intreprinda pentru a castiga premiul este conditionata de plata unei sume de bani sau de suportarea unui cost).

Alte practici incorecte sunt sistemele piramidale (castigul provine in special din introducerea altor consumatori in sistem decat din vanzarea sau consumul produselor).

Sub incidenta noii legi intra si reportajele publicitare (folosirea continutului editorial din mass-media pentru a promova un produs, in cazul in care comerciantul a platit pentru aceasta promovare, fara a specifica acest lucru in mod clar), impresiile inselatoare cu privire la drepturile consumatorilor (prezentarea drepturilor de care consumatorii beneficiaza prin lege ca si caracteristica distinctiva a ofertei comerciantului), ofertele limitate (declaratia falsa conform careia un produs va fi disponibil doar pentru un interval de timp limitat, pentru a-i priva pe consumatori de posibilitatea de a face o alegere in cunostinta de cauza), limba in care sunt oferite serviciile post-vanzare (angajamentul de a furniza servicii post-vanzare catre consumatori si, ulterior, furnizarea serviciului respectiv in alta limba fara a informa in mod clar consumatorul cu privire la aceasta inainte de initierea tranzactiei).

Totodata, actul normativ sanctioneaza vanzarea nesolicitata (comerciantul solicita plata pe loc sau plata ulterioara pentru produsele pe care le furnizeaza dar pe care consumatorul nu le-a solicitat sau solicita rambursarea sau pastrarea lor), precum si garantiile valabile in intreaga Europa (care creeaza falsa impresie ca serviciul post-vanzare furnizat pentru un produs este disponibil intr-un stat membru altul decat cel in care este vandut produsul).

Ordinul nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 735 din 30.10.2008.

Avand in vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. g) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006,
in temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 671/2007, si al art. 16 alin. (7) si (9) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Contractul-cadru de furnizare a energiei termice, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
. – (1) Modificarea contractelor existente de furnizare a energiei termice se va face in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a contractului-cadru aprobat prin prezentul ordin, cu respectarea dispozitiilor acestuia.

Strainii si terenurile din Romania

Sediul materiei: legea nr 312/2005, publicata in M.Of. partea I nr 1008/14.11.2006 n Romania post aderare se observa in domeniu o reticenta a notarilor publici de a incheia contracte prin care cetatenii staini si apatrizii, persoanele juridice straine dobandesc dreptul de proprietate asupra terenurilor din Romania.

Problema este destul de spinoasa pentru ca tot mai multe firme doresc sa investeasca in Romania si sa devina si proprietare pe terenuri. Dar haideti sa vedem si dispozitii legale Cetateanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul intr-un stat membru sau in Romania, precum si persoana juridica constituita in conformitate cu legislatia unui stat membru pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in aceleasi conditii cu cele prevazute de lege pentru cetatenii romani si pentru persoanele juridice romane. Cetateanul unui stat membru nerezident in Romania, apatridul nerezident in Romania cu domiciliul intr-un stat membru, precum si persoana juridica nerezidenta, constituita in conformitate cu legislatia unui stat membru, pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor pentru resedinte secundare, respectiv sedii secundare, la implinirea unui termen de 5 ani de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. (1) Cetateanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul intr-un stat membru sau in Romania, precum si persoana juridica constituita in conformitate cu legislatia unui stat membru pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, padurilor si terenurilor forestiere la implinirea unui termen de 7 ani de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica fermierilor care desfasoara activitati independente si sunt, dupa caz: a) cetateni ai statelor membre sau apatrizi cu domiciliul intr-un stat membru, care isi stabilesc resedinta in Romania; b) apatrizi cu domiciliul in Romania. (3) Cetatenii statelor membre sau apatrizii cu domiciliul intr-un stat membru isi dovedesc calitatea de fermier care desfasoara activitati independente cu documente emise/eliberate de autoritatile competente din statul membru sau de provenienta. Apatrizii cu domiciliul in Romania fac dovada acestei calitati cu atestatul eliberat, in acest sens, de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. (4) Persoanele prevazute la alin. (2) dobandesc dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, padurilor si terenurilor forestiere in aceleasi conditii cu cele aplicabile cetatenilor romani, de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. (5) Destinatia terenurilor agricole, padurilor si a terenurilor forestiere nu poate fi schimbata pe durata perioadei de tranzitie de catre persoanele prevazute la alin. (2). Dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre cetatenii straini, apatrizii si persoanele juridice apartinand statelor terte (1) Cetateanul strain, apatridul si persoana juridica apartinand statelor terte pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor, in conditiile reglementate prin tratate internationale, pe baza de reciprocitate. (2) Cetateanul strain, apatridul si persoana juridica apartinand statelor terte nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in conditii mai favorabile decat cele aplicabile cetateanului unui stat membru si persoanei juridice constituite in conformitate cu legislatia unui stat membru. Notiuni ale legii In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie: a) stat membru – orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European; b) stat tert – orice alt stat decat statele membre; c) rezident – strainul care are drept de rezidenta pe teritoriul Romaniei sau, dupa caz, persoana juridica straina care are cel putin un sediu secundar pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii; d) fermier care desfasoara activitati independente – orice persoana fizica care desfasoara activitate agricola sau silvica, in vederea realizarii de produse agricole vegetale ori animale, precum si de depozitare si prelucrare a produselor obtinute din activitatea proprie sau care desfasoara o activitate in vederea realizarii de produse lemnoase si nelemnoase ale fondului forestier, asa cum sunt definite de legea in vigoare. Legea este destul de clara si ar fi bine sa fie respectata.

Concluziile Raportului: Spitalele lui Nicolaescu – risipa curata. Salariile, la nivelul magistratilor. Sanctiuni pentru spaga medicilor si a farmacistilor

Dupa ce a promulgat legile de majorare a salariilor cadrelor didactice si de marire a pensiilor pentru grupele I si II,  presedintele Traian Basescu mai agata o piatra de gåtul Cabinetului Tariceanu. Intr-o intålnire pe care a avut-o, ieri, cu membrii Comisiei prezidentiale pentru sanatate, seful statului s-a declarat pentru cresterea salariilor personalului medical. Actiunile lui Traian Basescu vin in contextul in care premierul Calin Popescu Tariceanu impreuna cu liberalii fac tot ce le sta in putinta sa se opuna  majorarii cu 50 la suta a salariilor profesorilor, motivul invocat fiind acela ca aceasta crestere salariala nu este sustenabila economic.

Raportul “Un sistem sanitar centrat pe nevoie cetateanului” elaborat de o comisie prezidentiala si asumat de seful statului prevede 6% din PIB pentru sanatate, salarizarea medicilor dupa sistemul aplicat magistratilor, dar si sanctionarea celor care iau bani de la pacienti sau de la furnizorii de medicamente si servicii. Cresterea alocarilor bugetare se va realiza in urmatorii 4-7 ani, iar aceste fonduri, sustine presedintele Comisiei, profesorul Cristian Vladescu, trebuie privite ca o investitie. O stare de sanatate mai buna inseamna mai putine cheltuieli pentru terapie si asistenta sociala, dar si o productivitate crescuta a populatiei unei tari. “Rapoartele UE ne arata ca, datorita nefunctionarii performante a sistemului sanitar, anual, în România decedeaza populatia unui oras echivalent cu Giurgiu sau Slobozia, decese care ar fi putut fi evitate”, a declarat prof. Vladescu. Pornind de la aceste premise, Comisia prezidentiala a identificat sase arii asupra carora trebuie sa se intervina: finantarea sistemului, organizarea acestuia, politica medicamentului, asistenta primara, serviciile spitalicesti si resursele umane. Raportul recomanda descentralizarea deciziei si cresterea transparentei in sistem, pentru evitarea coruptiei care greveaza performantele acestuia, in ciuda cresterii permanente a resurselor alocate. Comisia recomanda folosirea eficienta a dotarilor deja existente, in locul risipirii banilor publici. Cele 8 spitale de urgenta propuse de actuala conducere a Ministerului Sanatatii, de pilda, nu sunt necesare, iar aceasta risipa va greva bugetul pe 20 de ani, se arata in raport. Practica obtinerii unor comisioane si conflictul de interese in care se afla medicii, sponsorizati de firmele farmaceutice in timp ce impart beneficii publice va trebui descurajata, releva raportul. De asemenea, se va schimba modul in care sunt platiti farmacistii. In prezent, acestia sunt motivati sa recomande cel mai scump medicament, asa ca se propune plata lor cu o suma fixa, in functie de numarul unitatilor vandute. Noua organizare va urmari cresterea sigurantei si calitatii serviciilor oferite, echitate in tratamentul pacientilor, dar si plata medicilor in functie de performanta muncii lor.  Cat priveste criza de personal, comisia recomanda motivarea corespunzatoare a medicilor, mentinerea in activitate a medicilor pensionari, dar si cresterea imigratiei, acceptand ca medici din tari mai sarace sa lucreze in Romania. Comisia prevede si ca serviciile spitalicesti sa fie restructurate si reorganizate în patru categorii mari: îngrijiri pentru cazuri acute, îngrijiri pentru cazuri cronice, îngrijire pentru vârstnci si cazuri sociale, punându-se accent, din punctul de vedere al alocarii resurselor, pe primele doua.

Basescu arunca o noua provocare bugetara in lupta cu Tariceanu

Presedintele Traian Basescu a venit, ieri, cu o noua provocare bugetara la adresa Cabinetului Tariceanu. Seful statului vrea ca si salariile cadrelor medicale sa se majoreze. “De acord cu cresteri de salarii, inclusiv în sanatate. Insa nimeni nu mai poate sa ceara salarii fara sa faca nimic în modernizarea sistemelor”, a spus Basescu, dupa o intalnire pe care a avut-o cu membrii Comisiei prezidentiale pentru sanatate. Seful statului a insistat pe faptul ca este nevoie de mai multe resurse pentru sanatate si ca “distrugerea economiei nationale” despre care facea vorbire primul-ministru in contextul majorarii salariilor din invatamant este  “o minciuna propagandistica”. Fara sa nominalizeze explicit, Traian Basescu sugereaza ca “se încearca crearea unui complex al profesorilor, ca datorita lor se va distruge economia nationala”. In context, seful statului a dat asigurari ca “putem privi cu foarte mare seriozitate la nevoia de resurse suplimentare pentru sanatate”. El a sustinut ca România nu se afla, din punctul de vedere al economiei, în situatia Ungariei, stat care nu ar avea probleme din cauza majorarilor salariale, ci pentru ca mare parte din banii de la buget sunt folositi pentru rambursarea creditelor comericale. “Noi nu avem nevoie de o sustinere fundamentala din buget a dezvoltarii  infrastructurii, avem banii gratuiti de la UE. Am vrut sa va dau sentimentul ca ceea ce ati scris acolo este realizabil cu doua conditii: salariatii din sistem sa fie de acord cu acest lucru, pe de o parte, si doi – clasa politica sa faca legile care sa acopere ceea ce dumneavoastra  ati constatat ca trebuie modernizat în sanatate”, a spus Basescu, neomitand sa aminteasca de faptul ca ar trebui alocati  “mai putini bani la clientela si mai multi la prioritatile reale”. Presedintele nu s-a oprit aici si a prezentat o viziune pe termen lung legata de sanatate si educatie. El a spus ca sanatatea si educatia, domenii în care exista doua strategii asumate de Presedintie, vor fi pe masa discutiilor, la formarea noului Guvern, ca si conditii esentiale.

Tariceanu ramåne ferm pe pozitie

Premierul Calin Popescu Tariceanu ramane neclintit in ideea sa de a nu mari salariile cadrelor didactice. El s-a intalnit, ieri, cu conducerea PNL pentru a gasi o solutie, variantele vehiculate fiind fie adoptarea unei ordonante de urgenta care sa proroge termenul de intrarea în vigoare a masurii, fie asumarea raspunderii în Parlament pe proiecte care sa esaloneze maririle si sa le separe pe categorii de bugetari. O decizie finala va fi luata in sedinta de guvern de azi. Pe de alta parte, reprezentantii Guvernului au avut, tot ieri, o intalnire cu cei ai partidelor parlamentare si cu sindicalistii în cadrul primei discutii pe tema elaborarii unei legi a salarizarii bugetarilor.

Motiune si plångere penala impotriva premierului

Democrat-liberalii vor depune motiune de cenzura impotriva Guvernului, daca acesta va interveni printr-o ordonanta de urgenta pentru blocarea aplicarii legii referitoare la majorarile salariale acordate profesorilor. Pe langa motiunea de cenzura, PD-L se gandeste sa depuna si o plangere penala impotriva premierului Tariceanu, pentru abuz in serviciu contra intereselor publice. PD-L ii reproseaza premierului  ca nu respecta Constitutia si nu aplica legile promulgate de presedinte, asa ca-i pregateste o plangere penala, chiar daca procedura este greoaie si nu mai e timp pentru derularea acesteia pana la alegeri.

Prorogarea aplicarii Legii salarizarii sau asumarea raspunderii pe o noua lege

Prorogarea aplicarii Legii salarizarii profesorilor pentru câteva luni, prin OUG, dar si asumarea raspunderii în Parlament pe o noua lege privind cresterile salariale pentru bugetari au fost luate în calcul, ieri, la Guvern, de liderii PNL, ca raspuns la promulgarea legii salariilor din educatie au declarat surse liberale.

Legea salarizarii bugetarilor va ajunge în Parlament peste sase luni

Sindicatele si patronatele vor trimite sugestii de reformulare a doua principii ale Legii salarizarii bugetarilor pâna la începutul saptamânii viitoare, urmând ca forma finala a actului normativ sa fie trimisa Parlamentului abia la jumatatea anului 2009. Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat, ieri,  la finalul consultarilor cu sindicatele, patronatele si partidele parlamentare, ca unul dintre principiile care urmeaza sa fie reformulate se refera la corelarea cresterii salariilor cu performanta economica, iar al doilea – la termenul de realizare a proiectului. „În rest, principiile au fost agreate si dezvoltate pe parcursul discutiilor. Am convenit ca, pâna luni, sa primim din partea tuturor sugestii de modificare a celor doua principii si, în termende doua zile, sa elaboram proiectul final, care va fi transmis pentru semnat în circuit”, a declarat Câmpeanu.  La începutul rundei de negocieri, ministrul a invocat principiile unui studiu al Bancii Mondiale, care ar trebui sa se regaseasca în noua lege: suprematia legii, echitate si coerenta, motivarea activitatii, recunoasterea performantelor individuale si diminuarea raportului dintre salariul de baza minim si salariul de baza maxim. Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a precizat ca atât partidele politice, cât si sindicatele si patronatele vor desemna câte un specialist, care sa lucreze la proiectul de lege. „Legea este foarte complexa si este nevoie de sase luni pentru finalizare. De aceea trebuie sa ne apucam imediat de lucru ca sa putem pune la mijlocul anului viitor pe masa Parlamentului o lege agreata de toti factorii de pe piata”, a spus Câmpeanu. Sarcina grupului de lucru este ca, pâna la alegeri, sa elaboreze un set minimal de principii care sa stea la baza Legii salarizarii bugetarilor, printre care va figura corelarea cresterii salariilor cu performanta economica, a anuntat Tariceanu în urma cu doua saptamâni. Premierul a precizat ca legea trebuie sa stabileasca un „mecanism economic” prin care urmeaza sa fie facute majorarile salariale si, pe lânga stabilirea unei scale de salarizare, sa elimine dezechilibrele care au aparut de-a lungul anilor între veniturile bugetarilor prin acordarea de sporuri, prime sau bonusuri. Actul normativ privind salarizarea bugetarilor trebuia finalizat, potrivit angajamentelor initiale ale Executivului, în luna iunie a anului 2006. Realizarea unei legi unitare a salarizarii este dificila si pentru ca exista peste 200 de acte normative care reglementeaza salarizarea diferitelor categorii de bugetari, rezultate din solutionarea revendicarilor diverselor miscari sindicale de-a lungul anilor.  Tariceanu a afirmat, la începutul lunii octombrie, ca proiectul Legii salarizarii nu a fost pus în practica deoarece bugetarii nu au reusit sa ajunga la un acord în privinta scalei de salarizare.

Sursa principala